Vyhláška č. 110/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní zahraničných absolventov československých vysokých škôl

(v znení č. 79/1968 Zb.)

Čiastka 46/1966
Platnosť od 20.12.1966 do31.08.1980
Účinnosť od 24.06.1968 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.

110

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

zo 14. decembra 1966

o označovaní zahraničných absolventov československých vysokých škôl

Ministerstvo školstva a kultúry po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 19 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


§ 1

(1) Zahraničným absolventom československých vysokých škôl príslušné československé vysoké školy priznávajú tituly a vydávajú im diplomy podľa ustanovení § 14 a 15 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách.

(2) Absolventom uvedených v odseku 1 vydá fakulta, na ktorej ukončili štúdium, potvrdenie o vykonaných skúškach obsahujúce výpis všetkých predmetov, ktoré absolvovali počas štúdia a výpis skúšok, ktoré počas štúdia na príslušnej fakulte vykonali. Potvrdenie o vykonaných skúškach fakulta vydáva podľa požiadavky absolventa v ruskom, anglickom, francúzskom, nemeckom, španielskom, príp. latinskom jazyku.

§ 2

(1) Zahraničným absolventom československých vysokých škôl (ďalej len „absolventi“)

a) univerzitného smeru s výnimkou absolventov lekárskeho štúdia, absolventov pedagogických fakúlt a absolventov učiteľského štúdia na fakultách telesnej výchovy a športu a na prírodovedeckých a filozofických fakultách,

b) technického smeru,

c) ekonomického smeru,

d) poľnohospodárskeho smeru s výnimkou absolventov veterinárneho štúdia,

vydá vysoká škola, na ktorej štúdium ukončili, okrem diplomu podľa § 1 ods. 1, ak o to požiadajú pre použitie v zahraničí, aj diplom v anglickom alebo francúzskom jazyku s označením obvyklým pri dosiahnutí príslušnej vysokoškolskej kvalifikácie v oblasti, v ktorej budú pôsobiť (oddiel A prílohy).

(2) Absolventom lekárskych a veterinárnych fakúlt vydá vysoká škola, na ktorej štúdium ukončili, okrem diplomu podľa § 1 ods. 1, ak o to požiadajú pre použitie v zahraničí, aj diplom v latinskom jazyku.

(3) Absolventom pedagogických fakúlt a učiteľského štúdia na fakultách telesnej výchovy a športu a na prírodovedeckých a filozofických fakultách vydá vysoká škola, na ktorej štúdium ukončili, okrem diplomu podľa § 1 ods. 1, ak o to požiadajú pre použitie v zahraničí, vysvedčenie o dosiahnutí učiteľskej spôsobilosti s uvedením druhu a stupňa školy, na ktorej sú spôsobilí vyučovať, a aprobácie v anglickom alebo francúzskom jazyku (oddiel B prílohy).

§ 3

Absolventom, ktorí vykonali rigoróznu skúšku podľa rigorózneho poriadku,*) vydá vysoká škola, na ktorej skúšku vykonali, okrem diplomu podľa § 1 ods. 1, ak o to požiadajú pre použitie v zahraničí, aj diplom v latinskom jazyku (oddiel C prílohy).

§ 4

Absolventom, ktorí získali odbornú kvalifikáciu iným než učiteľským štúdiom na československých vysokých školách a ktorí buď paralelným, alebo dodatočným štúdiom získali aj pedagogickú spôsobilosť, vydá fakulta, na ktorej pedagogickú spôsobilosť získali, ak o to požiadajú pre použitie v zahraničí, vysvedčenie v anglickom alebo francúzskom jazyku o dosiahnutí učiteľskej spôsobilosti s uvedením druhu a stupňa školy, na ktorej sú zahraniční absolventi spôsobilí vyučovať, a s označením aprobácie (oddiel B prílohy).

§ 5

O vydaných diplomoch, vysvedčeniach a potvrdeniach sa vedie presná evidencia. Evidenciu diplomov vedie rektorát príslušnej vysokej školy, evidenciu vysvedčení a potvrdení o vykonaných skúškach dekanát príslušnej fakulty.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.

Článok III

(2) Označenie uvedené v článku II sa na žiadosť prizná i absolventom, ktorí ukončili štúdium v zimnom semestri študijného roku 1967/1968.


Minister:

Hájek v. r.


Príloha vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 110/1966 Zb. o označovaní zahraničných absolventov československých vysokých škôl

Oddiel A

Zodpovedajúce označenie v jazyku
anglickomfrancúzskom
Absolvent právMaster of LawsLicencié en Droit Diplomé
d'Etudes Supérieures en .....
Absolvent prírodovedeckých odborov (neučiteľského smeru)Master of Sience (in .....)Licencié ès Sciences
Diplomé d'Etudes Supérieures en .....
Absolvent filozofických odborov (neučiteľského smeru)Master of Arts (in .....)Licencié ès Lettres Diplomé d'Etudes Supérieures en .....
Absolvent odboru politickej a sociálnej vedyMaster of Political and Social Sciences (in...) Licencié en Sciences politiques et sociales Diplomé d'Etudes Supérrieures en...
Absolvent odborov telesnej výchovy a športu (neučiteľského smeru) Master of Science (in...) Licencié ès Sciences Diplomé d'Etudes Supérieures en ...
Absolvent odboru osvety a novinárstvaMaster of Arts (in .....)Licencié ès Lettres Diplomé d'Etudes Supérieures en Journalisme
Absolvent odboru farmácieMaster of PharmacyPharmacien
Zodpovedajúce označenie v jazyku
latinskom
Doktor medicíny (MUDr.)Doctor medicinae universae (MUDr.)
Doktor veterinárnej medicíny (MVDr.)Doctor medicinae veterinae (MVDr.)
Zodpovedajúce označenie v jazyku
anglickomfrancúzskom
Inžinier (absolvent vysokej školy technického smeru)Master of Science (Engineering)Ingénieur.....
Inžinier (absolvent vysokej školy ekonomického smeru)Master of Science (Economics)Licencié ès Sciences économiques Diplomé d'Etudes Supérieures en .....
Inžinier (absolvent vysokej školy poľnohospodárskeho smeru)Master of Science (Agriculture)Ingénieur Agricole
Inžinier architektMaster of Science (Architecture)Ingénieur Architecte

Oddiel B

Zodpovedajúce označenie v jazyku
anglickomfrancúzskom
Absolventi pedagogických fakúltTeaching Diploma for Secondary Schools (lower degree) in .....Certificat d'Aptitude au Professorat d'Enseignement Secondaire (ler cycle) en .....
Absolventi učiteľského štúdia na fakultách telesnej výchovy a športu Teaching Diploma for Physical Education on Secondary physique Schools (higher degree) Licencié en Education Certificat d'Aptitude au Professorat d'Enseingnement Secondaire (2e cycle)
Absolventi učiteľského štúdia na filozofických a prírodovedeckých fakultáchTeaching Diploma for Secondary Schools (higher degree) in.....Certificat d'Aptitude au Professorat d'Enseignement Secondaire (2e cycle) en.....

Oddiel C

Zodpovedajúce označenie v jazyku
latinskom
Doktor prírodných vied (RNDr.)Doctor rerum naturalium (RNDr.)
Doktor filozofie (PhDr.)Doctor philosophiae
Doktor práv (JUDr.)Doctor juris (JUDr.)

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 26/1966 Zb.