Vyhláška č. 90/1966 Zb.Vyhláška ministra národnej obrany o vysokých školách na úseku vojenských vysokých škôl

Čiastka 39/1966
Platnosť od 03.12.1966 do31.08.1980
Účinnosť od 01.09.1979 do31.08.1980
Zrušený 95/1980 Zb.

90

VYHLÁŠKA

ministra národnej obrany

z 11. novembra 1966,

ktorou sa uverejňuje výpis z rozkazu prezidenta republiky na vykonanie zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách na úseku vojenských vysokých škôl

Prezident Československej socialistickej republiky vydal na vykonanie zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách rozkaz z 9. septembra 1966 „Ustanovenia na vykonanie zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách na úseku vojenských vysokých škôl“.

Podľa časti III ods. 3 rozkazu uverejňuje sa v prílohe tejto vyhlášky výpis z uvedeného rozkazu.

Minister:

gen. Lomský v. r.

Príloha vyhlášky č. 90/1966 Zb.

Výpis z rozkazu prezidenta republiky z 9. septembra 1966 „Ustanovenia na vykonanie zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách na úseku vojenských vysokých škôl"

I

1. Vojenské školstvo je nedeliteľnou súčasťou jednotnej celoštátnej školskej sústavy. Vojenské vysoké školy sú vysokými školami podľa zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon"), pričom súčasne sú organickou súčasťou československých ozbrojených síl; svojou činnosťou významne prispievajú k zvyšovaniu obrany schopnosti Československej socialistickej republiky.

2. Úlohou vojenských vysokých škôl je

a) vychovávať vysoko vzdelané a odborne kvalifikované kádre, pripravené na základe znalostí marxizmu-leninizmu morálne a politicky pre plnenie úloh v oblasti obrany socialistickej vlasti i pre prípadné zastávanie primeraných funkcií v civilnom zamestnaní,

b) rozvíjať vedeckú činnosť a vychovávať nových vedeckých pracovníkov,

c) prehlbovať a rozširovať odborné znalosti pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním,

d) byť strediskami podieľajúcimi sa na rozvoji kultúry a vzdelanosti v ozbrojených silách i v celej spoločnosti.

3. Vykonanie zákona v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany a na úseku vojenských vysokých škôl (§ 55) vychádza zo zmyslu zákona so zameraním na špecifické podmienky a potreby ozbrojených síl ustanovené základnými vojenskými predpismi.

II

1. Vojenské vysoké školy, samostatné fakulty a vzdelávacie zariadenia ozbrojených síl, pokiaľ majú postavenie vysokých škôl (ďalej len „vojenské vysoké školy"), sa ku dňu účinnosti zákona členia na vojenské vysoké školy technického smeru a vojenské vysoké školy univerzitného smeru. Riadne štúdium sa zakončuje na všetkých vojenských školách štátnou záverečnou skúškou. Študent, ktorý ukončil štúdium na vojenskej vysokej škole štátnou záverečnou skúškou, je absolventom vysokej školy.

2. Vysokými vojenskými školami technického smeru sú:

a) Vojenská akadémia Antonína Zápotockého v Brne s fakultami

- zahraničnou,

- fakulta vševojsková, druhov vojsk a služieb - postgraduálnej prípravy,

- vojensko-inžinierska fakulta;

b) vo Vysokej vojenskej škole pozemného vojska trojnásobného hrdinu ČSSR a hrdinu ZSSR armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Vyškove na Morave

- vševojsková fakulta,

- fakulta druhov vojsk;

c) Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania v Košiciach s fakultami

- veliteľsko-inžinierska fakulta,

- vojensko-inžinierska fakulta.

e) Vysoká vojenská technická škola Československo-sovietskeho priateľstva v Liptovskom Mikuláši s fakultami

- fakulta protivzdušnej obrany štátu I,

- fakulta rádiolokácie a automatizovaných systémov velenia,

- fakulta protivzdušnej obrany II,

- spojovacia fakulta;

f) Vysoká vojenská škola tylového a technického zabezpečenia hrdinu ČSSR Jana Švermu v Žiline,

g) Vojenská fakulta Vysokej školy dopravnej v Žiline.

Absolventom vysokých vojenských škôl technického smeru priznávajú vysoké vojenské školy titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“).

3. Vysokými vojenskými školami univerzitného smeru sú:

a) Vojenská politická akadémia Klementa Gottwalda v Bratislave s fakultami

- vojensko-politická fakulta postgraduálnej prípravy,

- vojensko-politická fakulta vysokoškolskej prípravy;

b) Vojenský lekársky výskumný a doškoľovací ústav Jana Evangelistu Purkyně v Hradci Králové,

Absolventom Vojenského lekárskeho výskumného a doškoľovacieho ústavu Jana Evangelistu Purkyně priznáva vysoká vojenská škola titul „doktor medicíny“ (v skratke „MUDr.“). Absolventom Vojenskej politickej akadémie Klementa Gottwalda a vojenského odboru pri fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej, ktorí vykonajú predpísanú rigoróznu skúšku, priznávajú vysoké vojenské školy titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“).

4. Z predchádzajúcich ustanovení sa vzťahujú

- ustanovenie odseku 2 písm. b) aj na absolventov Vojenskej fakulty Vysokej školy železničnej,

- ustanovenie odseku 3 písm. a) aj na absolventov Vojenskej politickej akadémie,

- ustanovenie odseku 3 písm. b) aj na absolventov Vojenskej lekárskej akadémie Jana Evangelistu Purkyně.

5. Absolventom Vojenskej akadémie Antonína Zápotockého, Vojenskej technickej akadémie Antonína Zápotockého a Vojenskej akadémie Klementa Gottwalda, pokiaľ nedosiahli v príslušnom odbore označenie absolventa vysokej školy (stavovské označenie a pod.) podľa skorších predpisov, patrí titul „inžinier" (v skratke „Ing.") za podmienok, ktoré ustanoví minister národnej obrany svojím rozkazom; súčasne sa ustanoví i spôsob priznania titulov týmto skorším absolventom vojenských vysokých škôl.

6. Absolventi vojenských vysokých škôl uvedených v odsekoch 2, 3, 4 a 5 majú rovnaké práva a povinnosti ako absolventi civilných vysokých škôl. Použiteľnosť ich vzdelania získaného absolvovaním vojenskej vysokej školy pre prípadné zastávanie civilného povolania (funkcie) riešia osobitné predpisy, a to s prihliadnutím na odbor štúdia, v ktorom dosiahli vysokoškolskú kvalifikáciu a ktorý je uvedený v príslušnom diplome.

7. Absolventi všetkých vojenských vysokých škôl uvedených v predchádzajúcich ustanoveniach môžu používať, pokiaľ vyučujú na školách poskytujúcich stredné vzdelanie, pracovné označenie „stredoškolský profesor".

8. Absolventi vojenských vysokých škôl armád spriatelených štátov nadobúdajú na základe nostrifikácie štúdia (§ 18 zákona), prípadne po vykonaní predpísanej rigoróznej skúšky [ods. 3 písm. a)] aj príslušné tituly, a to za podmienok podľa odseku 5 tohto rozkazu.

9. Absolventi Vojenskej akadémie generálneho štábu Sovietskej armády (prípadne vzdelávacieho zariadenia jej na roveň postaveného, ale majúceho iný názov) sú oprávnení používať označenie „dôstojník generálneho štábu", a to v skratke „gšt." uvádzané za vojenskou hodnosťou.

10. Vojenské vysoké školy organizujú pre absolventov vysokých škôl postgraduálne štúdium (§ 16 a 19 zákona) v duchu zásad ustanovených vládou a podľa požiadaviek výstavby ozbrojených síl.