103

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 20. decembra 1966

o financovaní neinvestičných potrieb rozvoja vedy a techniky a obdobných činností

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami:


Predmet a rozsah úpravy

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje zásady financovania neinvestičných potrieb rozvoja vedy a techniky a činností na úseku technickej normalizácie, priemyslových práv, skúšania a hodnotenia výrobkov, typizácie a experimentálneho overovania vo výstavbe, vymedzuje rozsah ich neinvestičných nákladov a určuje finančné zdroje a spôsob ich používania v štátnych organizáciách.

PRVÁ ČASŤ

ROZVOJ VEDY A TECHNIKY

Hlava 1

Zásady financovania

§ 2

(1) Organizácie sú povinné úlohy rozvoja vedy a techniky riešiť a ostatné práce a služby na tomto úseku vykonávať*)

a) medzi rozpočtovými organizáciami v rozsahu plánovaných úloh bezodplatne,

b) v ostatných prípadoch za odplatu a za ceny podľa platných cenových predpisov.

(2) Ustanovenie podľa odseku 1 písm. b) platí i na riešenie úloh rozvoja vedy a techniky a na práce a služby vykonávané i medzi rozpočtovými organizáciami, pokiaľ náklady na ich riešenie uhrádzajú objednávatelia z pobádacieho fondu podľa osobitného predpisu, ktorý vydá Ministerstvo financií a Ústredná rada odborov.

§ 3

(1) Hospodárskym organizáciám budú sa poskytovať dotácie vo výške, v časových termínoch a za podmienok podľa vopred uzavretých dohôd

a) na úhradu nákladov spojených s riešením úloh rozvoja vedy a techniky podnikového (odborového) charakteru,

b) na úhradu nákladov spojených s činnosťami, ktoré sú z hľadiska zabezpečenia ďalšieho rozvoja vedy a techniky nevyhnutné a ktoré nemožno zahŕňať do nákladov na úlohy rozvoja vedy a techniky alebo prác a služieb riešených hospodárskymi organizáciami na objednávku; zo štátneho rozpočtu budú sa tieto dotácie poskytovať len výnimočne.

(2) Dotácie podľa odseku 1 písm. a) poskytujú hospodárskym organizáciám

a) ústredné orgány, ak ide o úlohy perspektívnej povahy s veľkou rizikovosťou, na riešení ktorých nemôžu byť hospodárske organizácie samy dostatočne ekonomicky zainteresované a ďalej na úlohy, ktoré zakladajú štrukturálne zmeny odborov a riešenie ktorých nemôžu hospodárske organizácie zabezpečovať z vlastných zdrojov,

b) odborové riaditeľstvá, ak ide o úlohy bezprostredne spojené s výskumom a vývojom výrobkov alebo technológií, ktoré zabezpečujú ďalší rozvoj príslušného odboru alebo jeho špecializáciu a na riešení ktorých z vlastných zdrojov nemôžu byť podniky samy dostatočne ekonomicky zainteresované.

(3) Dotácie podľa odseku 1 písm. b) poskytujú hospodárskym organizáciám buď ústredné orgány, alebo odborové riaditeľstvá.

(4) Dotácie podľa odseku 1 sú nenávratné a tvoria v organizáciách súčasť výnosov nezahrňovaných do tvorby hrubého dôchodku (zisku); ak sa však nedodržia podmienky, za ktorých sa dotácie poskytli, organizácie sú povinné ich vrátiť.

§ 4

(1) Výsledky vyriešených úloh rozvoja vedy a techniky použiteľné na zavedenie výroby nových výrobkov alebo nových výrobných technológií, prípadne na zvýšenie hospodárnosti v organizáciách výrobnej sféry odovzdávajú sa na ďalšie využívanie (realizáciu) inej organizácii za náhradu v dohodnutej výške a termínoch.*)

(2) Náhradu podľa odseku 1 uhrádza organizácia, ktorá bude výsledky vyriešených úloh využívať (realizovať) na ťarchu svojich nákladov (spravidla časove rozlišovaných ako náklady budúcich období).

§ 5

(1) Organizácie, ktoré riešili úlohy rozvoja vedy a techniky, musia najneskôr do jedného roka po skončení prác na úlohe previesť všetky pri riešení zostavšie predmety (prototypy, skúšobné a pokusné zariadenia, stroje, prístroje, stavby, materiál) do základných prostriedkov alebo do zásob, alebo ich previesť**) inej socialistickej organizácii.

(2) Predmety s povahou základných prostriedkov, ktoré môžu organizácie, ktoré riešili úlohy rozvoja vedy a techniky, samy použiť, prevezmú do svojich základných prostriedkov a vyplatia z prostriedkov na financovanie reprodukcie základných prostriedkov.

(3) Predmety, ktoré nemajú povahu základných prostriedkov, prevezmú

a) hospodárske organizácie do zásob,

b) rozpočtové organizácie ako materiál a drobné a krátkodobé predmety získané bezodplatne a vo výške ich ocenenia viažu príslušné rozpočtové prostriedky ako trvalú úsporu.

(4) Prostriedky získané využitím zostavších predmetov odvedú organizácie, ktoré úlohy rozvoja vedy a techniky riešili, do toho zdroja, z ktorého sa riešenie úlohy financovalo, t. j. buď do štátneho rozpočtu, alebo do fondu technického rozvoja odborového riaditeľstva; príjmy získané využitím predmetov (predajom, aktiváciou) zostavších po skončení prác na úlohách, ktorých náklady na riešenie sa uhrádzali na ťarchu nákladov podniku, tvoria súčasť celkových výnosov príslušného podniku.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na prototypy a ostatné zostavšie predmety, pokiaľ ich hodnota bola zahrnutá do náhrady za odovzdané výsledky vyriešených úloh rozvoja vedy a techniky podľa § 4 ods. 1.

§ 6

(1) Cieľové prémie a dodatkové odmeny vypisované Štátnou komisiou pre techniku na úspešné a urýchlené riešenie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky, na vyriešení ktorých je mimoriadny spoločenský záujem, sa financujú z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na technický rozvoj.

(2) Cieľové prémie a dodatkové odmeny podľa odseku 1 poskytuje Štátna komisia pre techniku

a) hospodárskym organizáciám do ich fondu pracujúcich (odmien),

b) rozpočtovým organizáciám do ich pobádacieho fondu.

Hlava 2

Neinvestičné náklady

§ 7

Organizácie sú povinné členiť neinvestičné náklady rozvoja vedy a techniky

a) na riešenie úloh bádateľského výskumu a úloh výskumných a vývojových prác (§ 8),

b) na ostatné potreby rozvoja vedy a techniky (§ 9).

§ 8

(1) Náklady podľa § 7 písm. a) sú

a) náklady na bádateľský výskum v oblasti prírodných, technických, lekárskych, poľnohospodárskych a spoločenských vied,

b) náklady na výskum a vývoj nových výrobkov (vrátane prevádzkového vyskúšania prototypu), ktoré budú predmetom opakovanej, sériovej alebo hromadnej výroby,

c) náklady na výskum a vývoj nových výrobných technológií,

d) náklady na vypracovanie technicko-ekonomických štúdií,

e) náklady na priebežné a záverečné oponentské konanie.

(2) Súčasťou nákladov na riešenie úlohy podľa odseku 1 sú taktiež

a) náklady na obstaranie overovacích prevádzok (poloprevádzok a pokusných prevádzok) vrátane s tým súvisiacich bezpečnostných a hygienických zariadení a stavebných prác, ak tieto prevádzky sú nevyhnutné na vyriešenie (splnenie) jednej alebo viacerých súčasne riešených úloh rozvoja vedy a techniky a majú slúžiť na overenie výsledkov výskumu pre prípravu dokumentácie plánovanej výstavby alebo rekonštrukcie trvalých prevádzok, avšak nie sú v príslušnej štátnej organizácii určené na zabezpečenie výrobných úloh alebo na trvalé vybavenie ako základné prostriedky,

b) náklady na obstaranie jednotlivých skúšobných a pokusných zariadení, strojov a špeciálnych prístrojov vrátane s tým súvisiacich bezpečnostných a hygienických zariadení a stavebných prác, ak sú nevyhnutné na vyriešenie (splnenie) jednej alebo viacerých súčasne riešených úloh rozvoja vedy a techniky, avšak nie sú v príslušnej štátnej organizácii určené na trvalé vybavenie ako základné prostriedky,

c) náklady na uvedenie do úplne spoľahlivého prevádzkového súboru alebo rekonštruovanej výrobnej kapacity vyvolanej použitím prevádzkove nevyskúšaných strojov a zariadení, ktoré sú výsledkom riešenia úloh rozvoja vedy a techniky,

d) náklady na technickú normalizáciu a na typizáciu vo výstavbe, ak tieto práce tvoria súčasť alebo samostatnú etapu riešenej úlohy rozvoja vedy a techniky,

e) náhrady za nákup licencie, odmeny za vynálezy, objavy, priemyslové vzory, zlepšovacie návrhy a prijaté riešenia tematických úloh a náklady za prihlasovanie predmetov priemyslových práv v tuzemsku a v zahraničí, ak tvoria súčasť alebo samostatnú etapu riešenej úlohy rozvoja vedy a techniky, ako i náhrady pôvodcom a zlepšovateľom za výkresy, prototypy a ostatné predmety, ktoré by príslušná organizácia musela pri riešení úlohy rozvoja vedy a techniky účelne vynaložiť,

f) viacnáklady osvojenia (zábehu) výroby nových výrobkov a nových výrobných technológií, ktoré sú výsledkom riešenia úlohy rozvoja vedy a techniky.

(3) Náklady podľa odseku 2 písm. c) zahŕňajú

a) náklady na nevyhnutné úpravy a zmeny prevádzkove nevyskúšaných strojov a zariadení,

b) náklady na nevyhnutné úpravy a zmeny strojov a zariadení, ktoré sa podľa projektov použili v jednom súbore s prevádzkove nevyskúšanými strojmi a zariadeniami.

(4) Viacnáklady osvojenia (zábehu) výroby nových výrobkov a nových výrobných technológií podľa odseku 2 písm. f)

a) tvoria rozdiel medzi skutočnými nákladmi výroby pri osvojovaní (zábehu) a nákladmi výroby zahrnutými v cene výrobkov,

b) končia sa začatím bežnej výroby a musia byť pri každej úlohe vopred vymedzené množstvom alebo časom, prípadne množstvom i časom potrebným na osvojenie (zábeh) výroby; podrobnosti podľa konkrétnych podmienok určia pri štátnych úlohách príslušné ústredné orgány a pri odborových úlohách príslušné odborové riaditeľstvá.

(5) Za viacnáklady podľa odseku 2 písm. f) nemožno považovať viacnáklady spojené s osvojením (zábehom) výroby na základe prevodu výrobných programov, s uvádzaním nových závodov (kapacít) do prevádzky a osvojenia (zábeh) výroby podľa prevzatej dokumentácie alebo licencie, ktoré tvoria súčasť nákladov bežnej výroby spravidla časove rozlišovaných formou nákladov budúcich období.

§ 9

Náklady na ostatné potreby rozvoja vedy a techniky podľa § 7 písm. b) sú náklady na koordináciu úloh koordinačnými (hlavnými) pracoviskami na úvodné oponentské konanie, vedeckotechnické informácie, štipendiá pre výchovu vedeckých pracovníkov,*) náklady na vedeckotechnickú spoluprácu a styky so zahraničím v oblasti rozvoja vedy a techniky, udržiavanie priemyslových práv v tuzemsku a v zahraničí a podobné náklady samostatných výskumných a vývojových ústavov a nesamostatných výskumných a vývojových pracovísk v rozpočtových a hospodárskych (príspevkových) organizáciách na činnosť potrebnú na kvalifikované riešenie úloh alebo nevyhnutnú z hľadiska ďalšieho zabezpečovania rozvoja vedy a techniky samej.

Hlava 3

Zdroje financovania a spôsob ich používania

§ 10

(1) Zdroje financovania neinvestičných potrieb rozvoja vedy a techniky sú

a) štátny rozpočet (§ 11),

b) fond technického rozvoja odborového riaditeľstva (§ 12),

c) náklady podnikov prostredníctvom rezervy na technický rozvoj (§ 13),

d) pobádací fond rozpočtových organizácií (§ 14).

(2) Prostriedky zo štátneho rozpočtu a prostriedky fondu technického rozvoja odborového riaditeľstva určené na financovanie neinvestičných potrieb rozvoja vedy a techniky, ako i rezerva vytvorená podnikmi na náklady technického rozvoja nemôžu sa použiť na iné účely, než ustanovuje táto vyhláška.

Štátny rozpočet

§ 11

(1) Z prostriedkov štátneho rozpočtu účelove ustanovených na rozvoj vedy a techniky sa uhrádzajú

a) všetky výdavky na činnosť samostatných rozpočtových organizácií a nesamostatných pracovísk rozpočtových organizácií výskumnej a vývojovej základne**) (vrátane výdavkov na kooperáciu so štátnymi hospodárskymi a príspevkovými organizáciami pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky),

b) faktúry (vyúčtovanie) za riešenie úloh a ostatné práce a služby zabezpečované podľa § 2 ods. 1 písm. b), ak ide o úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a techniky alebo o práce a služby objednané ústrednými orgánmi,

c) dotácie na riešenie úloh podľa § 3 ods. 2 písm. a),

d) dotácie na činnosť podľa § 3 ods. 3.

(2) Prostriedky štátneho rozpočtu na úhrady podľa odseku 1 ústredné orgány si zabezpečujú podľa platnej rozpočtovej skladby výdavkov vo svojich rozpočtoch a vo svojich finančných plánoch.

Fond technického rozvoja odborového riaditeľstva

§ 12

(1) Na financovanie úloh zabezpečujúcich v oblasti výskumu a vývoja technický rozvoj odboru odborové riaditeľstvá vytvárajú fond technického rozvoja odborového riaditeľstva.

(2) Fond technického rozvoja odborového riaditeľstva sa tvorí

a) z prostriedkov centralizovaných na odborových riaditeľstvách,

b) z príjmov podľa § 4 ods. 1, pokiaľ ide o úlohy výskumu a vývoja, riešenie ktorých uhrádzalo odborové riaditeľstvo z fondu technického rozvoja,

c) z odvodu prostriedkov podľa § 5 ods. 4, pokiaľ sa na predmety zostavšie po ukončení úloh výskumu a vývoja nevzťahuje ustanovenie § 5 ods. 5.

(3) Z prostriedkov fondu technického rozvoja odborového riaditeľstva sa uhrádzajú

a) všetky náklady na úlohy výskumu a vývoja zabezpečujúce technický rozvoj príslušného odboru a riešené odborovými riaditeľstvami vo vlastnej réžii,

b) faktúry (vyúčtovania) za riešenie úloh výskumu a vývoja a ostatné práce a služby zabezpečované podľa § 2 ods. 1 písm. b), ak ide o úlohy alebo o práce a služby objednané odborovými riaditeľstvami v iných organizáciách,

c) dotácie na riešenie úloh podľa § 3 ods. 2 písm. b),

d) dotácie na činnosť podľa § 3 ods. 3, ak ide o hospodárske organizácie riadené odborovými riaditeľstvami.

(4) Nevyčerpané prostriedky fondu technického rozvoja odborového riaditeľstva koncom roka neprepadajú a prevádzajú sa ako zdroj financovania výskumných a vývojových úloh do nasledujúceho roka.

Náklady podniku

§ 13

(1) Riešenie úloh výskumu a vývoja pre vlastnú podnikovú potrebu podniky uhrádzajú na ťarchu svojich nákladov prostredníctvom rezervy vytvorenej na technický rozvoj.

(2) Na ťarchu rezervy vytvorenej na technický rozvoj podniky uhrádzajú

a) všetky náklady na úlohy výskumu a vývoja zabezpečujúce technický rozvoj príslušného podniku a riešené podnikom vo vlastnej réžii,

b) faktúry (vyúčtovania) za riešenie úloh výskumu a vývoja a ostatné práce a služby zabezpečované podľa § 2 ods. 1 písm. b), ak ide o úlohy alebo o práce a služby objednané podnikmi v iných organizáciách.

Pobádací fond rozpočtových organizácií

§ 14

Z prostriedkov pobádacieho fondu rozpočtových organizácií sa uhrádzajú faktúry za riešenie úloh a ostatné práce a služby podľa § 2 ods. 2 a ďalej cieľové prémie a dodatkové odmeny podľa § 6 ods. 2 písm. b).

DRUHÁ ČASŤ

ČINNOSŤ NA ÚSEKU TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE, PRIEMYSLOVÝCH PRÁV, SKÚŠANIA A HODNOTENIA VÝROBKOV, TYPIZÁCIE A EXPERIMENTÁLNEHO OVEROVANIA VO VÝSTAVBE

§ 15

(1) Neinvestičné dodávky, práce a služby na úseku technickej normalizácie, priemyslových práv, skúšania a hodnotenia výrobkov, typizácie a experimentálneho overovania vo výstavbe sa uskutočňujú podľa zásad uvedených v § 2 ods. 1 a ods. 2.

(2) Ak neinvestičné dodávky, práce a služby podľa odseku 1 tvoria súčasť alebo samostatnú etapu riešenia úloh rozvoja vedy a techniky, uhrádzajú sa zo zdrojov vymedzených na financovanie neinvestičných potrieb rozvoja vedy a techniky (§ 10). Ak však netvoria súčasť alebo samostatnú etapu riešenia úloh rozvoja vedy a techniky, financujú sa podľa povahy

a) z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečených ústrednými orgánmi v ich rozpočtoch podľa platnej rozpočtovej skladby a v ich finančných plánoch,

b) z prostriedkov centralizovaných na odborových riaditeľstvách,*)

c) z prevádzkových prostriedkov podnikov na ťarchu nákladov.

§ 16

Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uhrádzajú

a) všetky výdavky na činnosť rozpočtových skúšobných ústavov (vrátane výdavkov na kooperáciu so štátnymi hospodárskymi a príspevkovými organizáciami) a ďalej všetky výdavky ústredných orgánov na tematické úlohy a ostatné súťaže vyhlasované na úseku priemyslových práv Úradom pre patenty a vynálezy alebo ústrednými orgánmi,

b) faktúry hospodárskym a príspevkovým organizáciám za prieskum hospodárskej využiteľnosti a novosti vynálezov a priemyslových vzorov a ostatné dodávky, práce a služby podľa § 15 ods. 1 zabezpečované ústrednými orgánmi dodávateľským spôsobom.

§ 17

Z centralizovaných prostriedkov odborových riaditeľstiev sa uhrádzajú

a) všetky náklady na práce vykonávané odborovými riaditeľstvami vo vlastnej réžii na úseku technickej normalizácie, akosti výroby a skúšobníctva, typizácie a experimentálneho overovania vo výstavbe a priemyslových práv vrátane nákladov na tematické úlohy a súťaže vyhlasované odborovými riaditeľstvami,

b) faktúry za dodávky, práce a služby podľa § 15 ods. 1 zabezpečované odborovými riaditeľstvami pre vlastnú potrebu dodávateľským spôsobom.

§ 18

Z prevádzkových prostriedkov podnikov na ťarchu nákladov sa uhrádzajú

a) všetky náklady na práce vykonávané podnikmi vo vlastnej réžii na úseku technickej normalizácie, starostlivosti o akosť výroby, typizácie a experimentálneho overovania vo výstavbe a ďalej všetky náklady spojené s riešením a zavádzaním vynálezov, priemyslových vzorov, zlepšovacích návrhov a tematických úloh do výroby, ako i náklady na tematické úlohy a ostatné súťaže vyhlasované na úseku priemyslových práv podnikom,

b) faktúry za dodávky, práce a služby podľa § 15 ods. 1 zabezpečované pre vlastnú potrebu podniku dodávateľským spôsobom,

c) faktúry za skúšanie a hodnotenie výrobkov vrátane výrobkov určených na povinné skúšanie a hodnotenie.*)

§ 19

Dodatkové odmeny na úspešné a urýchlené vyriešenie úloh technickej normalizácie, skúšania a hodnotenia výrobkov, typizácie a experimentálneho overovania vo výstavbe vypisované Úradom pre normalizáciu a meranie a Štátnou komisiou pre techniku poskytujú tieto orgány z rezervy vytvorenej vo svojich rozpočtoch

a) hospodárskym organizáciám do ich fondu pracujúcich (odmien),

b) rozpočtovým organizáciám do ich pobádacieho fondu.

§ 20

Neinvestičnými nákladmi na dodávky, práce a služby podľa § 15 ods. 1 sú

a) na úseku technickej normalizácie náklady na riešenie úloh normalizácie vrátane všetkých prípravných prác (vyšetrovanie, overovanie, skúšky, rozbory a pod.) a náklady na medzinárodnú normalizačnú činnosť,

b) na úseku priemyslových práv náklady na vynálezy, objavy, priemyslové vzory, zlepšovacie návrhy, tematické úlohy (vrátane odmien, náhrad pôvodcom a zlepšovateľom za výkresy, prototypy a ostatné predmety, ktoré by organizácia musela pri riešení účelne vynaložiť, náklady na prihlasovanie a udržiavanie predmetov priemyslových práv v tuzemsku i v zahraničí, náklady na ich zavádzanie, využívanie a propagáciu), náklady na konkurzy a iné súťaže na úseku priemyslových práv, náklady na vykonávanie prieskumu hospodárskej využiteľnosti a novosti vynálezov a priemyslových vzorov,

c) na úseku skúšania a hodnotenia výrobkov náklady na vlastné skúšanie a hodnotenie výrobkov, prednášky a semináre usporadúvané skúšobnými ústavmi pre výrobné organizácie, na odbornú pomoc skúšobných ústavov pri zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov podnikových kontrol a skúšobní a pri riešení nových progresívnych postupov a zariadení, pri vypracovaní námetov pre tvorbu a revíziu technických noriem a na ostatnú činnosť vykonávanú skúšobnými ústavmi na zabezpečenie ďalšej starostlivosti o akosť výroby a skúšobníctvo,

d) na úseku typizácie a experimentálneho overovania vo výstavbe náklady na riešenie typizácie vo výstavbe, vypracovanie experimentálnych zámerov a štúdií, viacnáklady na experimentálne projekty, viacnáklady spojené s uskutočňovaním experimentálnych stavieb, náklady na skúšky, overovanie a meranie pri uskutočňovaní a vyhodnocovaní experimentálnych stavieb vrátane nákladov na stavebné a iné úpravy nevyhnutné pre správne vyhodnotenie experimentu a náklady na odstránenie chýb a škôd vzniknutých pri realizácii experimentálnej výstavby pre predmety experimentu, pokiaľ nesplnili očakávané predpoklady.


TRETIA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Hlava 1

Prechodné ustanovenia

§ 21

(1) Do 31. decembra 1967, než bude možné pri úlohách štátneho plánu rozvoja vedy a techniky prechádzajúcich z minulých rokov vykonať oponentúry, uzavrieť hospodárske zmluvy a určiť cenu na zostávajúcu časť riešenia úloh

a) organizácie, ktoré úlohy riešia, fakturujú riešenie úloh vo výške nákladov vynaložených na ich riešenie (vrátane prémií a odmien) zvýšených o podiel pripadajúci na odvody do štátneho rozpočtu (do rozpočtu národných výborov), maximálne však do výšky limitov ustanovených na príslušné úlohy v cenách roku 1967,

b) ústredné orgány uplatňujú pri likvidácii faktúr zrážky za nekvalitné riešenie alebo za oneskorené splnenie úloh.*) Zrážky z fakturovaných súm ústredné orgány sústreďujú vo svojej finančnej rezerve na krytie nepredvídaných (novovzniknutých) potrieb rozvoja vedy a techniky odvetvového charakteru; za zdroj finančnej rezervy pre tieto účely nemožno považovať sumy, ktoré vznikli časovým posunom riešenia alebo odpadnutím úlohy.

(2) Pri úlohách štátneho plánu rozvoja vedy a techniky prechádzajúcich z minulých rokov možno poskytovať organizáciám, ktoré úlohy riešia, primerané, časove a vecne limitované preddavky, ktoré však nesmú presiahnuť 70 % limitu určeného na príslušné úlohy v pláne rozvoja vedy a techniky; po splnení úlohy organizácie sú povinné vo faktúre prijaté preddavky zúčtovať (odpočítať).

(3) Spôsob uzavierania hospodárskych zmlúv na riešenie úloh rozvoja vedy a techniky, ako i spôsob odovzdávania výsledkov vyriešených úloh na ďalšie využívanie (realizáciu) inej organizácii sa spravuje osobitnými predpismi.**)

Hlava 2

Záverečné ustanovenia

§ 22

Ústredné orgány sú povinné podľa jednotlivých úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky financovaných zo štátneho rozpočtu zabezpečiť sledovanie súm, ktoré sa vynaložili na ich riešenie, a súm, ktoré sa získali odovzdaním výsledkov vyriešených úloh na ďalšie využívanie (realizáciu) inej organizácii.

§ 23

Ministerstvo financií môže zo závažných dôvodov povoliť výnimky z tejto vyhlášky.

§ 24

Zrušuje sa

a) vyhláška Ministerstva financií č. 93/1965 Zb. o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky,

b) § 21 vyhlášky Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov č. 121/1965 Zb. o použití prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií v rozsahu upravujúcom financovanie technickej normalizácie, typizácie vo výstavbe a experimentálneho overovania vo výstavbe a § 22 tej istej vyhlášky upravujúci financovanie vynálezov, objavov a zlepšovacích návrhov.

§ 25

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Minister:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zmluvné vzťahy upravuje Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb.

*) Ak dochádza k odovzdaniu výsledkov vyriešených úloh rozvoja vedy a techniky zahraničným záujemcom, uzaviera sa licenčná zmluva podľa úpravy Ministerstva zahraničného obchodu.

**) Vyhláška Ministerstva financií č. 104/1966 Zb. o správe národného majetku.

*) Vyhláška predsedu Československej akadémie vied a Ministerstva školstva a kultúry č. 199/1964 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov.

**) Pojem a rozsah organizácií výskumnej a vývojovej základne vymedzuje zákon č. 55/1963 Zb.

*) Vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

*) Zákonné opatrenie č. 102/1965 Zb. o jednotnom riadení povinného skúšania a hodnotenia výrobkov.

*) Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb.

**) Dočasné zásady na uzavieranie hospodárskych zmlúv vydané Štátnou komisiou pre techniku č. 26 692/5 160/1966.