Vyhláška č. 1/1966 Zb.Vyhláška vlády a Ústrednej rady odborov k ďalšiemu rozvoju závodného stravovania

Čiastka 1/1966
Platnosť od 25.01.1966
Účinnosť od 25.01.1966

OBSAH

1

VYHLÁŠKA

vlády a Ústrednej rady odborov

z 5. januára 1966

k ďalšiemu rozvoju závodného stravovania

Vláda Československej socialistickej republiky spoločne s Ústrednou radou odborov ustanovuje:


§ 1

Vláda a Ústredná rada odborov zrušujú svoju vyhlášku č. 42/1964 Zb. o závodnom stravovaní vychádzajúc z toho, že Zákonník práce ukladá podnikom a organizáciám umožniť pracujúcim závodné stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy a že je potrebné v súlade so zásadami zdokonaleného plánovitého riadenia národného hospodárstva závodné stravovanie rozvíjať diferencovane podľa podmienok jednotlivých odvetví.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Podpredseda ÚRO:

Pastyřík v. r.

Predseda vlády:

Lenárt v. r.