Zákon č. 82/1966 Zb.Zákon o poisťovníctve

Čiastka 36/1966
Platnosť od 08.11.1966 do28.02.1991
Účinnosť od 01.01.1969 do28.02.1991
Zrušený 24/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR bol zrušený zákonom ČNR č. 185/1991 Zb. s účinnosťou od 28. mája 1991.

82

ZÁKON

z 25. októbra 1966

o poisťovníctve

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Oddiel I

Štátna poisťovňa

Právne postavenie

§ 2

(1) Štátna poisťovňa je štátnou hospodárskou organizáciou.

(2) Štát zodpovedá za záväzky poisťovne, len pokiaľ ich výslovne prevezme; o prevzatí rozhoduje minister financií.

§ 3

(1) Na čele Štátnej poisťovne je generálny riaditeľ, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene vo všetkých veciach. Generálneho riaditeľa Štátnej poisťovne vymenúva a odvoláva minister financií.

Predmet podnikania

§ 4

(1) Štátnej poisťovni patrí výlučné právo vykonávať zmluvné a zákonné poistenie majetku, osôb a zodpovednosti za škody, vrátane poistenia vyplývajúceho z medzinárodného obchodného styku, ako aj vykonávať zaisťovaciu činnosť.

(2) Pri vykonávaní poistenia uskutočňuje Štátna poisťovňa aj činnosť zameranú na predchádzanie škodám, a to najmä spoluprácou s orgánmi činnými v zábrane škôd a poskytovaním finančných príspevkov na zábranné opatrenia.

Organizácia

§ 5

(1) Štátna poisťovňa vykonáva svoju činnosť prostredníctvom generálneho riaditeľstva a organizačných zložiek určených organizačným poriadkom.

(2) Organizačné zložky, o ktorých to ustanoví organizačný poriadok, sa zapisujú do podnikového registra ako odštepné závody; ich riaditelia sú oprávnení robiť v mene Štátnej poisťovne všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky.

§ 6

Podrobnosti o vnútornej organizácii Štátnej poisťovne upravuje jej organizačný poriadok; vydá ho generálny riaditeľ Štátnej poisťovne. Organizačný poriadok najmä vymedzí rozsah činnosti jednotlivých organizačných zložiek a vzťahy medzi nimi.

Fondy a rezervy

§ 7

(1) Na krytie výkyvov vo výsledkoch poisťovacej a zaisťovacej činnosti Štátnej poisťovne slúži jej základný rezervný fond.

(2) Na krytie záväzkov z poistenia osôb splatných v budúcnosti je Štátna poisťovňa povinná vytvárať rezervu poistného.

(3) Minister financií môže Štátnej poisťovni uložiť, aké ďalšie obdobné fondy (rezervy) je povinná vytvoriť.

(4) Výšku základného rezervného fondu určí minister financií, ktorý tiež upraví podrobnosti o vytváraní, používaní, dopĺňaní a kontrole základného rezervného fondu i fondov (rezerv) vytvorených podľa odsekov 2 a 3.

§ 8

Ustanovením § 7 nie je dotknutá povinnosť Štátnej poisťovne zriaďovať fondy podľa všeobecných predpisov platných pre štátne hospodárske organizácie.

Oddiel II

Úprava niektorých druhov poistenia

§ 9

Štátne majetky a jednotné roľnícke družstvá sú poistené (zákonné poistenie) v Štátnej poisťovni pre prípad škôd na majetku v rozsahu a za podmienok, ktoré ustanoví vyhláškou Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Rovnakým spôsobom môže sa tiež ustanoviť, ktoré ďalšie socialistické poľnohospodárske organizácie sú takto poistené.

Oddiel III

Sadzby poistného

§ 10

Ministerstvo financií ustanoví sadzby poistného za zákonné poistenie a všeobecné poistno-technické zásady pre určenie sadzieb poistného za zmluvné poistenie; sadzby poistného pre dojednávanie zmluvného poistenia určuje Štátna poisťovňa.


Oddiel IV

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11

Štátna poisťovňa organizovaná podľa doterajších predpisov sa premieňa na podnik podľa tohto zákona.

§ 12

Týmto zákonom nie sú dotknuté

1. predpisy o nemocenskom poistení a sociálnom zabezpečení,

2. predpisy o zákonnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel.

§ 13

Zrušujú sa:

1. zákon č. 85/1952 Zb. o poisťovníctve,

2. ustanovenie druhej vety § 359 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.

§ 14

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.

Pokiaľ sa v zákone č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve alebo v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Štátnej poisťovni, rozumie sa tým pre budúcnosť tak Česká štátna poisťovňa, ako aj Slovenská štátna poisťovňa.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.