Vyhláška č. 9/1966 Zb.Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky o vykonávaní kontroly a štatistiky cien

(v znení č. 47/1967 Zb., 18/1996 Z. z.)

Čiastka 3/1966
Platnosť od 16.02.1966 do30.09.1996
Účinnosť od 01.04.1996 do30.09.1996
Zrušený 278/1996 Z. z.

9

VYHLÁŠKA

Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky

zo 4. februára 1966

o vykonávaní kontroly a štatistiky cien

Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky po dohode so Štátnou komisiou pre financie, ceny a mzdy a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 45 zákona č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii:


Tretia časť

Záverečné ustanovenia

§ 13

1. Výnimky z ustanovení tejto vyhlášky povoľuje podľa potrieb riadenia jednotlivých odvetví národného hospodárstva Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi.

2. Zrušujú sa Zásady kontroly cien v miestnom hospodárstve a vo výrobných družstvách vydané bývalým Ministerstvom štátnej kontroly (príloha čiastky 5/1960 Zbierky inštrukcií pre výkonné orgány národných výborov).

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1966.


Minister-predseda:

Majling v. r.