Vyhláška č. 3/1966 Zb.Vládna vyhláška o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom

Čiastka 1/1966
Platnosť od 25.01.1966 do31.12.1969
Účinnosť od 01.02.1966 do31.12.1969
Zrušený 180/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola zrušená nariadením vlády ČSR č. 159/1969 Zb. s účinnosťou od 23. 12. 1969.

3

VLÁDNA VYHLÁŠKA

z 19. januára 1966

o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 42 ods. 1 a 3 a § 44 ods. 1 písm. d) autorského zákona č. 35/1965 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

(1) Príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov odvádzajú kultúrnym fondom, s výnimkami uvedenými v odsekoch 2 a 3, príspevok vo výške 2 % hrubej odmeny.

(2) Dedičia autorských práv a autori fotografických diel, ak dosiahnu ročné príjmy z autorských odmien viac ako 50 000 Kčs, odvádzajú príspevok kultúrnym fondom vo výške 3 %, ak dosiahnu viac ako 100 000 Kčs ročne, vo výške 5 % celkových ročných príjmov. Z príjmov podrobených vyššiemu príspevku nesmie však po odpočítaní príspevku zostať príjemcovi menej ako z najvyššieho súčtu odmien podrobeného ešte nižšiemu príspevku.

(3) Príspevok podľa odseku 1 alebo 2 sa neodvádza z odmien oslobodených od dane podľa § 4 zákona č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti a z odmien, ktoré podliehajú dani zo mzdy.

(4) Príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov patria kultúrnym fondom a tvoria základný zdroj ich príjmov pre plnenie ich úloh (§ 41 zákona).

§ 2

(1) Organizácia, ktorá vypláca odmenu, zrazí príspevok vo výške 2 %; zrazené sumy vyúčtuje a odvedie hromadne za kalendárny mesiac vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca organizácii príslušnej pre vyberanie príspevkov (§ 3).

(2) Príjemcovia autorských odmien, na ktorých odmeny sa vzťahuje ustanovenie § 1 ods. 2 o zvýšenom príspevku, sú povinní poukázať príslušnej vyberajúcej organizácii najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka rozdiel medzi príspevkami zaplatenými zrážkou a príspevkom, na úhradu ktorého sú povinní.

(3) Príspevky z odmien prijatých od občanov a ohlásených podľa § 5 ods. 1 zákona č. 36/1965 Zb. uhradí príjemca odmeny priamo organizácii príslušnej na vyberanie príspevkov.

§ 3

(1) Príspevky príjemcov autorských odmien pre literárne fondy vyberá v českých krajoch DILIA-Československé divadelní a literární jednatelství v Prahe, na Slovensku DILIZA-Slovenské divadelné a literárne zastupiteľstvo v Bratislave.

(2) Príspevky príjemcov autorských odmien pre hudobné fondy vyberá v českých krajoch OSA-Ochranný sväz autorský pre práva na diela hudobné v Prahe, Na Slovensku SOSA-Slovenský ochranný sväz autorský pre práva na diela hudobné v Bratislave.

(3) Všetky príspevky pre fondy výtvarných umení vyberá v českých krajoch Ochranná organizácia autorská pri Českom fonde výtvarných umení v Prahe, na Slovensku Ochranná organizácia autorská pri Slovenskom fonde výtvarných umení v Bratislave.

(4) Príspevky príjemcov odmien výkonných umelcov pre literárne i hudobné fondy vyberá na celom území štátu Ochranné združenie výkonných umelcov v Prahe.

§ 4

(1) Literárnym fondom plynú príspevky z odmien za vytvorenie a použitie

a) umeleckých slovesných diel, divadelných a filmových diel s výnimkou s nimi spojených výtvarných diel (odsek 3) a hudobných diel s textom alebo bez textu [odsek 2 písm. a)],

b) odborných a vedeckých slovesných diel,

c) diel použitých žurnalisticky (príspevky do periodickej tlače, rozhlasu a televízie) vrátane novinárskej fotografie a

d) umeleckých výkonov podaných pri vykonaní umeleckých slovesných diel, divadelných diel a pri tvorbe filmových diel, s výnimkou výkonov podaných pri vykonaní hudobných diel s textom alebo bez textu, ktoré sú s divadelným alebo filmovým dielom spojené [odsek 2 písm. b)],

pričom výnosy na príspevkoch z odmien uvedených pod písm. b) tvoria finančný základ pre činnosť sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru, pod písm. c) sa diela medzi literárne fondy a ich sekcie pre novinárstvo a pre vedeckú a odbornú literatúru podľa smernice, ktorú vydá Ministerstvo školstva a kultúry po dohode so Sväzom čs. spisovateľov, Sväzom čs. novinárov a Československou akadémiou vied a pod písm. d) tvoria finančný základ pre činnosť sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla a filmu.

(2) Hudobným fondom plynú príspevky z odmien za vytvorenie a použitie

a) hudobných diel s textom alebo bez textu a hudobnej zložky divadelných a filmových diel,

b) umeleckých výkonov podaných pri vykonaní hudobných diel s textom alebo bez textu a hudobnej zložky divadelných a filmových diel.

(3) Fondom výtvarných umení patria príspevky z odmien za vytvorenie a použitie diel výtvarných umení vrátane diel architektonického umenia a diel užitého umenia, ako i fotografických diel s výnimkou uvedenou v odseku 1 pod písm. c).

(4) Príspevky, ktoré organizácie uvedené v § 3 vybrali v kalendárnom mesiaci, odvedú príslušným kultúrnym fondom najneskôr 20. dňa nasledujúceho mesiaca; odpočítať si môžu najviac 5 % vybratých príspevkov na úhradu nákladov spojených s ich vyberaním. Konečné vyúčtovanie vykonajú tieto organizácie po uplynutí kalendárneho roka do 30 dní.

§ 5

Príspevky z odmien autorov a výkonných umelcov, ktorí majú trvale bydlisko v českých krajoch, patria českým kultúrnym fondom; slovenským kultúrnym fondom patria príspevky z odmien autorov a výkonných umelcov, ktorí majú trvalé bydlisko na Slovensku.

§ 6

Skutočnosti rozhodujúce pre vymeranie príspevkov a pre ich oddelené vyúčtovanie podľa fondov, resp. sekcií literárnych fondov, najmä základy pre výpočet príspevkov a údaje, za aké dielo alebo umelecký výkon sa odmena vypláca, sú vyberajúce organizácie oprávnené kontrolovať z účtovných záznamov a iných dokladov v organizáciách vyplácajúcich odmeny. Tieto organizácie sú povinné predkladať organizáciám príslušným na vyberanie príspevkov len celkové (globálne) vyúčtovanie príspevkov rozdelené podľa jednotlivých fondov a sekcií literárnych fondov.

§ 7

Kultúrne fondy sú oprávnené nahliadať vo vyberajúcich organizáciách do všetkých podkladov pre výpočet a výber príspevkov.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1966.


Lenárt v. r.