Vyhláška č. 76/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o odpisovaní základných prostriedkov

(v znení č. 103/1970 Zb., 97/1976 Zb.)

Čiastka 32/1966
Platnosť od 19.10.1966 do31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1980
Zrušený 94/1980 Zb.

76

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 5. októbra 1966

o odpisovaní základných prostriedkov

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


§ 1

Odpisovacia povinnosť

(1) Povinnosť odpisovať základné prostriedky podľa tejto vyhlášky majú:

a) štátne hospodárske organizácie; v koncernoch odpisujú aj koncernové podniky a koncernové účelové organizácie,

b) podniky zahraničného obchodu,

c) družstevné organizácie,

d) ostatné socialistické organizácie, len pokiaľ ide o ich zariadenia, ktoré slúžia prevažne na výrobné alebo iné hospodárske účely a majú samostatnú súvahu.

(2) Základné prostriedky odpisuje tá organizácia, ktorá ich má v správe (vlastníctve) alebo v trvalom užívaní.

§ 2

Vykonávanie odpisov

(1) Základné prostriedky sa odpisujú z obstarávacej (reprodukčnej) ceny (ďalej len „cena“).

(2) Doba odpisovania a tomu zodpovedajúce ročné odpisové sadzby základných prostriedkov sú ustanovené normami odpisov v prílohe tejto vyhlášky. Ministerstvo financií môže podľa zásad ustanovených vládou dobu odpisovania skrátiť a ročnú odpisovú sadzbu zvýšiť.

(3) Základné prostriedky sa podľa charakteru užívania odpisujú príslušnou ročnou sadzbou noriem odpisov v členení podľa odborov jednotného triedenia základných prostriedkov od prvého dňa mesiaca, ktorý bezprostredne nasleduje po dni ich účtovného prevedenia do základných prostriedkov, alebo ak sa začnú užívať skôr, po dni ich uvedenia do užívania, bez prerušenia do konca mesiaca, v ktorom dôjde k úplnému odpísaniu ich ceny (§ 1) alebo k vyradeniu:

a) prevodom správy (vlastníctva) a zánikom práva trvalého užívania,

b) prevzatím do predaja inou organizáciou,

c) začatím fyzickej likvidácie.

(4) Pri vyradení základných prostriedkov, ktoré neboli úplne odpísané, sa

a) pri prevode správy (vlastníctva) zvýšia alebo znížia odpisy o rozdiel medzi zostatkovou cenou a cenou predaja,

b) pri fyzickej likvidácii zvýšia odpisy o zostatkovú cenu s výnimkou základných prostriedkov likvidovaných v dôsledku škody, ktorých zostatková cena sa zahrnie medzi škody.

(5) Základné prostriedky v rezerve sa považujú za základné prostriedky v užívaní a odpisujú sa podľa odseku 3.

(6) Neodpisujú sa:

a) základné prostriedky v rozpočtových organizáciách s výnimkou ich zariadení podľa § 1 ods. 1 písm. d),

b) základné prostriedky samostatných zariadení štátnych hospodárskych organizácií, ktoré neslúžia na výrobné alebo iné hospodárske účely a majú samostatnú súvahu,

c) základné prostriedky odpísané do výšky ich obstarávacej hodnoty,

d) pozemky,

e) lesné porasty a stromy mimo lesných plôch,

f) porasty chmeľníc a viníc, ovocné stromy a kry, pokiaľ nedosiahli plodonosný vek alebo pokiaľ ich počet nepresahuje ustanovenú hranicu pestovateľského celku,

g) objekty prehradenia bystrín a lesnícko-technické meliorácie,

h) meliorácie do dvoch rokov od ich dokončenia,

ch) iný hmotný národný majetok,*)

i) základné prostriedky v konzervácii.*)


Záverečné ustanovenia

§ 3

Zrušujú sa:

a) vyhláška ministra financií č. 65/1958 Ú. l. (Ú. v.) o odpisovaní základných fondov,

b) smernice Ministerstva financií o všeobecne platných normách odpisov uverejnené v čiastke č. 55/1958 Ú.l. (Ú.v.),

c) § 10 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojov č. 119/1962 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu v znení vyhlášky č. 167/1964 Zb.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Minister:

Dvořák v. r.


Príloha vyhlášky č. 76/1966 Zb.

NORMY ODPISOV

Trieda 1. Budovy (vrátane príslušenstva)
801-802Budovy a halové objekty občianskej výstavby771,3
803Budovy na bývanie771,3
811-812Budovy a halové objekty pre výrobu a služby502,0
Z toho pre ťažbu palív a rúd402,5
energetiku254,0
vodné hospodárstvo671,5
dopravu a spoje771,3
skladovanie671,5
801-802Budovy dočasné1010,0
Trieda 2. Stavby (vrátane rozvodných stavieb)
813Veže a stožiare303,3
814Vodojemy, zásobníky, čistiarne odpadových vôd (okrem budov)671,5
Z toho čistiarne priemyslových vôd254,0
815Zvláštne pozemné objekty502,0
816Žiarotechnické objekty (stavebná časť)303,3
821Mosty771,3
822Pozemné komunikácie771,3
823Plochy a úpravy území771,3
824Železnice železničný spodok1001,0
železničný zvršok303,3
825Podzemné objekty771,3
Z toho štôlne1001,0
826Podzemné banské objekty402,5
Z toho dočasné vrty520,0
827Podzemné vedenia (inžinierske siete)771,3
Z toho vodovody671,5
kanalizácie z cementových rúr205,0
parovody a teplovody303,3
ropovody, plynovody a vzduchovody303,3
káblové vedenia303,3
828Nadzemné vedenia303,3
831Poľnohospodárske a lesnícke meliorácie402,5
832Hrádze a objekty na tokoch1001,0
833Úpravy v stavidle, úpravy tokov a kanály502,0
813-833Stavby dočasné1010,0
Trieda 3. Energetické a hnacie stroje a zariadenia
346Elektrochemické zdroje prúdu
(akumulátorové a batériové stanice)
520,0
354Silové kondenzátory205,0
356Výkonové meniče (usmerňovače)205,0
357Rozvádzače205,0
359Elektromory
(pokiaľ nie sú súčasťou strojov a zariadení)
128,0
361Točivé stroje na výrobu elektriny254,0
Z toho generátory k vodným turbínam303,3
362Priemyslové transformátory (vrátane reaktorov a tlmiviek)205,0
364Meniarenské jednotky205,0
365Blokové a stožiarové transformovne205,0
366Elektrické agregáty, jednokotvové meniče a indukčné regulátory205,0
426Čerpadlá128,0
427Objemové kompresory a vývevy176,0
428Turbokompresory205,0
429Vzduchotechnické výrobky
(bez pol. Jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 429 6 jednoúčelové zariadenia pre pneumatickú dopravu)
147,0
432Chladiace a mraziace zariadenia147,0
436Zariadenia na úpravu vody254,0
482Piestové motory (bez motocyklových, automobilových, traktorových a leteckých motorov)176,0
483Priemyslové a lodné kotly254,0
484Kotly pre ústredné vykurovanie303,3
485Parné turbíny254,0
486Plynové turbíny205,0
487Vodné turbíny a príslušenstvo vodných turbín303,3
488Reaktory a zariadenia pre jadrové elektrárne205,0
354-488Prenosné a pojazdné stroje a zariadenia1010,0
Trieda 4. Pracovné stroje a zariadenia
363Priemyslové elektrické pece147,0
414Ručné mechanizované náradie425
431Sušiarne147,0
433Plniace a baliace stroje a stroje na úpravu obalov128,0
434Priemyslové a palivové pece205,0
435Zariadenia na čerpanie a meranie tekutých palív147,0
463Riečne a jazerné lode a plávajúce zariadenia - bez športových lodí
(len podskupiny 463 31 nasávacie bagre a 463 22 korčekové a iné bagre, ostatná náplň tohto odboru patrí do triedy 6 Dopravné prostriedky)
128
492Stroje a zariadenia pre hlbinné dobývanie617,0
Z toho dopravníky425,0
493Ťažné zariadenia hlbinných baní254,0
494Stroje a zariadenia pre dopravu uhlia a rúd147,0
495Kolesové, korčekové rýpadlá a zakladače (veľkostroje)176,0
496Vrtné súpravy (vrátane motorov)1010,0
497Zariadenia pre ťažbu a spracovanie rašeliny176,0
498Stroje a zariadenia na prípravu vysokopecnej vsádzky a pre výrobu surového železa205,0
499Stroje a zariadenia koksovní205,0
501Stroje a zariadenia oceliarní205,0
502Valcovacie zariadenia205,0
503Stroje a zariadenia zlievární176,0
506Spoločné zariadenia prevažne pre chemický priemysel a potravinársky priemysel176,0
Z toho plynojemy303,3
507Stroje a zariadenia pre chemický priemysel147,0
Z toho pre plynárne205,0
508Stroje a zariadenia pre výrobu celulózy a papiera176,0
509Stroje na spracovanie gumy a plastických hmôt147,0
512Obrábacie stroje (okrem drevoobrábacích strojov)147,0
513Tvarovacie stroje na kovy a na plastické hmoty147,0
514Stroje a zariadenia pre zváranie, spájkovanie a rezanie128,0
515Zariadenia pre úpravu povrchu výrobkov128,0
516Zvláštne stroje a zariadenia pre strojársku výrobu a hutnícku druhovýrobu1010,0
519Stroje a zariadenia pre drevospracujúci priemysel (vrátane strojov pre kefársku a korkársku výrobu)147,0
521Stroje a zariadenia pre sklársky priemysel147,0
522Stroje a zariadenia pre textilný a konfekčný priemysel176,0
Z toho šijacie stroje714,0
524Stroje a zariadenia pre garbiarsky, obuvnícky a kožušnícky priemysel176,0
525Stroje a zariadenia pre polygrafický a knihársky priemysel147,0
526Stroje a zariadenia pre potravinársky priemysel I176,0
527Stroje a zariadenia pre potravinársky priemysel II a stroje na spracovanie tabaku176,0
536Poľnohospodárske stroje a zariadenia
(bez traktorov)*)
128,0
533Stroje pre zemné, stavebné a cestné práce714,0
534Lopatové a korčekové rýpadlá128,0
535Stroje a zariadenia pre spracovanie nerastných hmôt147,0
538Stroje a zariadenia pre verejné stravovanie a predaj147,0
539Stroje a zariadenia pre komunálne služby147,0
541Vykurovacie a varné zariadenia1010,0
544Šijacie a pletacie stroje pre domácnosť714,0
Trieda 5. Prístroje a zvláštne technické zariadenia
348Svietidlá
(len mobilné osvetľovacie zariadenia napr. pre filmovanie v exteriéroch a záchranné práce)
520
382Zariadenia pre drôtovú telekomunikáciu205,0
383Zariadenia pre rádiokomunikáciu a televíziu (bez prijímačov)812,0
388Mechanické a meracie prístroje147,0
389Elektrické meracie prístroje128,0
391Elektronické meracie prístroje a elektrónové mikroskopy812,0
392Opticko-mechanické prístroje (vrátane zariadení pre spracovanie filmového a fotografického materiálu)1010,0
393Váhy (bez laboratórnych váh a váh pre domácnosť)147,0
394Časomerné prístroje147,0
395Stroje a prístroje pre zisťovanie vlastností a chýb materiálu147,0
396Vedecké a laboratórne prístroje (okrem prístrojov pre meranie elektrických veličín)128,0
397Výrobky zdravotníckej techniky (vrátane prístrojov)128,0
401Reprografické zariadenia520
402Kancelárske stroje1010,0
403Stroje na spracovanie informácií812,0
404Návestné a zabezpečovacie zariadenia205,0
405Prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie128,0
409Meradlá a zariadenia pre meranie geometrických veličín128,0
425Priemyselné mazacie zariadenia812
Trieda 6. Dopravné prostriedky
429Vzduchotechnické výrobky-
len pol. 429 6 jednoúčelové zariadenia pre pneumatickú dopravu (preradenie z triedy 3 - Energetické a hnacie stroje a zariadenia)
147,0
444Osobné automobily a ich úžitkové a účelové modofikácie812,0
445Nákladné automobily a ich účelové modifikácie812,0
446Prívesy a návesy812,0
447Autobusy812,0
448Trolejbusy119,0
449Protipožiarne automobily a hasiace zariadenia176,0
451Jednostopové motorové vozidlá a ich úžitkové modifikácie a návesy617,0
454Zariadenia pre technickú obsluhu dopravných prostriedkov147,0
456Elektrické lokomotívy254,0
Z toho banské lokomotívy147,0
457Motorové lokomotívy254,0
Z toho banské lokomotívy147,0
458Koľajové vozidlá pre osobnú dopravu205,0
459Koľajové vozidlá pre nákladnú dopravu254,0
Z toho banské vozíky617,0
veľkopriestorové banské vozy205,0
463Riečne a jazerné lode a plávajúce zariadenia (bez športových lodí)
bez pol. Jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 463 312 - korčekové a iné bagre - drapákové
303,3
464Lode námornej a zmiešanej plavby205,0
465Lietadlá letúne714,0
lietadlové pohonné jednotky425,0
468-474Žeriavy, zdvíhacie mechanizmy, výťahy, transportné zariadenia, zariadenia pre dopravu po lane a zariadenia pre ložné operácie176,0
Z toho zdvíhadlá a transportné zariadenia pre stavebno-montážne práce714,0
475Dopravné vozíky617,0
476Zariadenia pre medzioperačné a operačné manipulácie v pretržitých strojárskych a podobných procesoch147,0
477Kovové prepravné prostriedky pre paletizáciu a kontejnerizáciu617,0
478Zariadenia pre sklady176,0
531Kolesové a pásové traktory812,0
Trieda 7. Inventár
384Rozhlasové a televízne prijímače a reprodukčné prístroje812,0
478Zariadenia pre sklady
(preradenie z triedy 6)
176,0
537Technické prostriedky hromadnej zábavy812
542Elektrické spotrebiče a chladničky pre domácnosť1010,0
557Kovový nábytok254,0
615Nábytok z dreva176,0
655Technické a konfekčné ľanové výrobky
(len nafukovacie haly, skladovacie, cirkusové a podobné stany a vagónové, automobilové a podobné plachty zo skupín 665 2 a 665 3)
812
697Bytové textílie
(pol. Jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 697 5 a 697 6 tkané a netkané koberce)
1010,0
738Školské a kancelárske potreby
(len výučbové pomôcky a zariadenia ako vyučovacie stroje, trenažéry a pod. zo skupiny 738 8 - učebné pomôcky)
812
739Javiskové zariadenia a divadelné potreby176,0
742Hudobné nástroje1010,0
744Športové potreby1010,0
Trieda 9. Trvalé porasty
094Trvalé porasty (okrem lesných)254,0

Poznámky pod čiarou

*) § 5 a 6 vyhlášky Ministerstva financií č. 94/1965 Zb. o správe národného majetku.

*) Pôvodné označenie odboru 532 sa pozmeňuje na 536.