Vyhláška č. 87/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre techniku, Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe

(v znení č. 136/1973 Zb.)

Čiastka 38/1966
Platnosť od 25.11.1966 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1974 do31.12.1991
Redakčná poznámka

Platnosť ustanovení § 5 až 8 sa končí 31. decembrom 1967.

87

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre techniku, Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

zo 16. novembra 1966

o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe

Štátna komisia pre techniku podľa § 11 písm. g) zák. č. 113/1965 Zb. o Štátnej komisii pre financie, ceny a mzdy, Štátnej komisii pre techniku, Štátnej komisii pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a Štátnej komisii pre riadenie a organizáciu, Ministerstvo financií podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. po dohode so Štátnou komisiou pre financie, ceny a mzdy ustanovujú:


Hmotná zainteresovanosť

§ 1

Odberateľ môže v hospodárskych zmluvách uzavretých na dodávky podľa ôsmej časti, prvej hlavy, oddielu 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. dohodnúť so svojimi dodávateľmi prirážku

a) za žiadúce skrátenie lehoty výstavby (za podmienok uvedených ďalej v § 2),

b) za zlepšenie parametrov stavby, ak mu to prinesie ekonomický efekt alebo je to preňho inak výhodné.

§ 4

(1) Prirážku za zlepšenie parametrov stavby môže odberateľ dohodnúť s dodávateľom, ak dodávateľ navrhne a zaviaže sa vykonať bez ujmy na akosti dodávky a bez zhoršenia objemu produkcie (úžitkovosti):

a) dodávku za nižšie rozpočtové náklady,

b) opatrenia na zlepšenie budúceho ekonomického alebo iného efektu z trvalej prevádzky.

(2) Zníženie rozpočtových nákladov a zlepšenie ekonomického alebo iného efektu z trvalej prevádzky sa posudzuje k údajom projektu, ktorý bol podkladom pre uzavretie hospodárskej zmluvy a rozpočtu k nemu.*)

(3) Prirážka za uskutočnenie dodávky za nižšie rozpočtové náklady je časťou rozdielu medzi rozpočtovými nákladmi projektovanými a skutočne dosiahnutými a jej výška sa môže dohodnúť len v rozsahu tohto rozdielu.

(4) Prirážka za zlepšenie budúceho ekonomického alebo iného efektu z trvalej prevádzky predstavuje časť jednoročného zlepšenia hospodárskeho efektu z trvalej prevádzky a jej výška sa môže dohodnúť taktiež len v rozsahu tohto zlepšenia, prípadne ustanoviť pevnou sumou.


Účinnosť

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967; platnosť ustanovení § 5 až 8 sa končí 31. decembrom 1967.


Minister - predseda

Štátnej komisie pre techniku:

dr. Vlasák v. r.

Minister financií:

Dvořák v. r.

Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

dr. Dohnal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Za zníženie rozpočtových nákladov sa nepovažuje zníženie vyplývajúce z upresnenia predbežnej ceny bez zmeny technického riešenia.

**) Ustanovenie § 295 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka nemožno po dobu platnosti vyhlášky použiť.

***) Tým sa ustanovuje odchýlka z ustanovenia § 1 vyhl. č. 139/1965 Zb.

) Tým sa ustanovuje odchýlka z ustanovenia § 11 vyhl. č. 139/1965 Zb.