Vyhláška č. 85/1966 Zb.Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií

Čiastka 37/1966
Platnosť od 24.11.1966 do28.02.1979
Účinnosť od 01.01.1967 do28.02.1979
Zrušený 10/1978 Zb.

85

VYHLÁŠKA

generálneho riaditeľa Štátnej banky československej

zo 7. novembra 1966

o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií

Generálny riaditeľ Štátnej banky československej ustanovuje podľa § 6 ods. 5 zákona č. 117/1965 Zb. o Štátnej banke československej a podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


Úvodné ustanovenie

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje tuzemský platobný styk organizácií, ako aj zúčtovanie medzi Štátnou bankou československou (ďalej len „banka“) a tuzemskými organizáciami na účtoch organizácií vedených v banke.

(2) Pokiaľ v tejto vyhláške nie je ustanovené inak, vykonávajú činnosť banky na úseku platobného styku a zúčtovania pobočky, príp. iné organizačné jednotky banky (ďalej len „pobočky“).

Zriaďovanie a vedenie účtov a zúčtovanie na účtoch organizácií

§ 2

Zriaďovanie účtov a podúčtov

(1) Pobočky zriaďujú organizáciám účty, príp. podúčty podľa jedenástej časti Hospodárskeho zákonníka a podľa všeobecných podmienok banky (§ 53).

(2) Účty, príp. podúčty sa zriaďujú na základe dohody uzavretej medzi bankou a organizáciou.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na účty, príp. Podúčty zriadené organizáciám povinne podľa právnych predpisov, na základe opatrení príslušného orgánu alebo z prevádzkových dôvodov banky.

§ 3

Disponovanie s prostriedkami na účte

(1) Pobočky vykonávajú platby, príp. iné zúčtovania na účtoch organizácií spravidla na podklade príkazov platiteľov; na podklade príkazov príjemcov len v prípadoch ustanovených touto vyhláškou.

(2) Príkazy, ktorými organizácie disponujú s prostriedkami na svojom účte, podpisujú vždy aspoň dve osoby, a to bez ohľadu na poradie, v akom sú uvedené v podpisových vzoroch.

(3) Pobočky skúmajú, či podpisy na príkazoch zodpovedajú podpisovým vzorom len na príkazoch platiteľa a v prípadoch podľa § 37 tejto vyhlášky.

Práva a povinnosti banky

§ 4

(1) Pobočky zúčtovávajú realizovateľné príkazy bez splatnosti a došlé úhrady ten istý, najneskôr budúci pracovný deň po dni, kedy ich dostali, ak v tejto vyhláške nie je ustanovené inak. Príkazy bez splatnosti týkajúce sa investičných dodávok alebo geologických prác zúčtujú pobočky najneskôr do troch pracovných dní po dni, kedy ich dostali.

(2) V posledných desiatich dňoch roka sú pobočky oprávnené vykonať uvedené zúčtovania až o tri pracovné dni neskôr, pokiaľ organizácie nedohodnú s pobočkami predloženie realizovateľných príkazov tak, aby uvedené lehoty sa mohli dodržať.

(3) Realizovateľné príkazy so splatnosťou, pokiaľ ich pobočky dostali najneskôr deň pred splatnosťou (príkazy týkajúce sa investičných dodávok alebo geologických prác tri pracovné dni pred splatnosťou), sa zúčtujú v deň splatnosti. Pokiaľ deň splatnosti pripadne na deň pracovného pokoja, zúčtujú pobočky tieto príkazy budúci pracovný deň. Ak pobočky dostanú príkazy so splatnosťou v deň splatnosti (pri investičných dodávkach alebo geologických prácach dva pracovné dni pred splatnosťou) alebo neskôr, zúčtujú ich podľa ustanovenia odseku 1.

(4) Voľné soboty, vyplývajúce z pravidelného rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v pobočkách, sa do lehôt ustanovených pre úkony banky touto vyhláškou nezapočítavajú.*)

(5) Odpísanie z účtu i pripísanie na účet sa považujú za samostatné zúčtovania, pokiaľ sa nevykonávajú v tej istej pobočke.

§ 5

(1) Lehoty podľa § 4 sa nevzťahujú na prípady, v ktorých pobočky uplatnia kontrolné oprávnenie banky podľa § 363 Hospodárskeho zákonníka.

(2) Ak sa ukáže, že príkaz bol vykonateľný, nevzniká žiadnej zo zúčastnených strán povinnosť platiť poplatok z omeškania (§ 378 ods. 4 Hospodárskeho zákonníka). V opačnom prípade vzniká platiteľovi táto povinnosť uplynutím dňa splatnosti.

§ 6

(1) Pobočky môžu vykonávať úhrady na ťarchu účtu bez príkazu jeho majiteľa, ak sú na to splnomocnené právnymi predpismi alebo dohodou s majiteľom účtu, ako aj úhrady na vyrovnanie splatných úverov, na zúčtovanie úrokov, náhrad bankových výdavkov i odmien pri vykonávaní bankových operácií, a právnymi predpismi ustanovených a bankou vyberaných majetkových sankcií.**) O každej takej úhrade zašle banka organizácii vyúčtovanie.

(2) Pobočky zúčtovávajú realizovateľné príkazy organizácií len do výšky voľných prostriedkov vykázaných bankou v poslednom výpise z účtu organizácie alebo do výšky nevyčerpaného úveru, príp. do výšky finančného limitu.

(3) Príkazy nezodpovedajúce ustanoveniam právnych predpisov, príp. všeobecným podmienkam banky pobočky nemusia vyplatiť a môžu ich vrátiť príkazcovi.

§ 7

(1) Pri nedostatku prostriedkov na účte (vyčerpanie ustanoveného finančného limitu alebo úveru) zúčtovávajú pobočky doklady postupne, ako to prostriedky na účte (limit alebo úver) dovolia, v poradí, ktoré pre jednotlivé doklady určí organizácia príslušnej pobočke spôsobom dohodnutým s pobočkou, a to v lehote určenej touto pobočkou.

(2) Ak organizácia včas neurčí poradie platieb, zúčtovávajú pobočky doklady v poradí podľa splatnosti, inak podľa toho, ako príkazy pobočkám došli, pokiaľ táto vyhláška (§ 19 ods. 3) alebo osobitné predpisy neustanovujú inak. Pri platbách rovnakého poradia rozhodne o poradí pobočka, pokiaľ nedostala od organizácie inú dispozíciu pred tým, než začala s vykonávaním platby.

(3) Pri nedostatku prostriedkov na výdavkovom podúčte pobočka vracia platobný doklad podateľovi.

(4) Ak nestačia prostriedky na účte (limit alebo úver) na realizáciu celého príkazu organizácie, nie sú pobočky povinné vykonať čiastočnú úhradu.

(5) Zprávy o pozastavení príkazov podávajú pobočky iba při platení investičných dodávok alebo geologických prác.

§ 8

(1) Ak pobočky vykonajú platbu chybne, odstránia nesprávnosť opravným účtovaním.***)

(2) Iné závady vzniknuté pri platení odstránia pobočky opravným účtovaním vtedy, ak nemajú pochybnosti o tom, že ide o nesprávnosť a ak im nie je známe, že v tej istej veci sa začalo arbitrážne alebo súdne konanie.

§ 9

Pobočky sú povinné zasielať, príp. podľa dohody s organizáciami odovzdávať ten istý, najneskôr budúci pracovný deň výpisy z účtov organizáciám.

§ 10

(1) Úrokovanie vkladov a úverov sa začína dňom ich zúčtovania na účte. Úrokovanie vkladov, príp. ich časti sa končí dňom predchádzajúcim dňu výberu (prevodu) vkladu, príp. tejto ich časti; úrokovanie úverov, príp. ich časti sa končí dňom predchádzajúcim dňu ich vyrovnania, príp. ich zníženia.

(2) Pri úrokovaní vkladov a úverov počítajú pobočky mesiac za 30 dní. Úroky sa počítajú v najmenej štvrťročných obdobiach a účtujú sa organizáciám v priebehu roka do 9 pracovných dní nasledujúcich po úrokovacom období, koncom roka v dodatkoch do 15. januára nasledujúceho roka.

(3) Sumy zúčtované na účtoch organizácií v období od 26. decembra do konca roka sa úrokujú tak, ako keby ich pobočky zúčtovali až 1. januára nasledujúceho roka.

§ 11

(1) Pobočky účtujú organizáciám okrem náhrad skutočných výdavkov vzniknutých v záujme organizácií pri vykonávaní platobného styku aj odmeny za vedenie účtov a podúčtov a za mimoriadne práce.

(2) Výška odmien a náhrad je ustanovená sadzobníkom.*)

Práva a povinnosti organizácií

§ 12

(1) Odvolanie príkazu podľa § 368 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka musí sa právoplatne podpísať a odovzdať dvojmo pobočke, ktorá príkaz dostala.

(2) Organizácia, ktorá príkaz odvoláva, je súčasne povinná upovedomiť o tom príjemcu platby, príp. platiteľa, ak dal príkaz príjemca.

§ 13

Pre splnenie povinnosti podľa § 367 ods. 1 písm. b) Hospodárskeho zákonníka sú organizácie najmä povinné

a) bez meškania po prijatí výpisov z účtov s dokladmi preskúmavať ich správnosť a na zistené chyby ihneď po tom upozorňovať pobočky a súčasne vracať doklady, ktoré im nepatria,

b) reklamovať v pobočkách vykonanie realizovateľných príkazov do 10 dní po odoslaní príkazov týmto pobočkám, pokiaľ v tejto lehote nedostanú od pobočiek pri dostatku voľných prostriedkov na účte zprávu o zúčtovaní príkazu, príp. zprávu o jeho pozastavení (§ 7 ods. 5); pri nedostatku prostriedkov na účte počíta sa táto lehota odo dňa, kedy podľa výpisu z účtu mohla organizácia zistiť, že príkaz bol vykonateľný.

Zrušenie účtov a podúčtov organizácií

§ 14

(1) Účty a podúčty zriadené podľa § 2 ods. 2 zrušujú pobočky na základe právoplatne podpísanej žiadosti organizácií; podúčty môžu pobočky tiež zrušiť po predchádzajúcom upovedomení organizácie i bez takej žiadosti, ak nedošlo na nich počas šiestich mesiacov k pohybu.

(2) Pobočky sú povinné vykonať ku dňu zrušenia účtu alebo podúčtu jeho uzávierku a zaslať príslušnej organizácii oznámenie o jeho zostatku a úrokový výpočet.

Platobný styk

Základné ustanovenia

§ 15

(1) Platenie medzi organizáciami sa uskutočňuje s výnimkami uvedenými v odsekoch 2 až 4 bezhotovostným spôsobom (zúčtovaním prostriedkov z účtu na účet) pri použití foriem ustanovených v § 17 až 43.

(2) Organizácie môžu medzi sebou platiť v hotovosti za neinvestičné dodávky, ktorých úhrnná cena neprevyšuje sumu 500 Kčs; tým nie sú dotknuté ustanovenia predpisu o nákupe tovaru vo vnútornom obchode.**)

(3) Úhrady, ktoré sa majú vyplatiť z účtov platiteľov v pobočkách prostredníctvom pôšt v hotovosti, sa vykonávajú podľa ustanovenia § 48 ods. 4.

(4) Platobný styk organizácií s pobočkami pri skladaní hotovostí v prospech účtov organizácií a pri výberoch hotovostí z týchto účtov sa vykonáva podľa ustanovení § 44 až 47.

§ 16

(1) Na forme platenia sú organizácie oprávnené sa dohodnúť, pokiaľ to úprava jednotlivých foriem platenia pripúšťa. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o forme platenia platiteľ, pri príkazoch na vybratie príjemca. Plánované zúčtovanie môže banka určiť za záväznú formu platenia.

(2) Vzájomné dohody uzavreté podľa odseku 1 organizácie pobočkám nepredkladajú.

(3) Platobné doklady predkladá príkazca vždy tej pobočke, v ktorej je vedený účet alebo podúčet, na ktorého ťarchu sa má úhrada, príp. iné zúčtovanie vykonať, s výnimkou úverovateľných výberiek prepravného (§ 36 ods. 1) a bankového inkasa (§ 37).

(4) Všetky druhy platobných dokladov, s výnimkou prevodných príkazov pri plánovanom zúčtovaní (§ 24) a inkasných príkazov so splatnosťou (§ 28), sú platobnými dokladmi bez splatnosti (§ 4).

Bezhotovostné formy platenia

Bankový prevod

§ 17

(1) Bankový prevod je prednostnou formou bezhotovostného platenia a možno ho použiť pre všetky druhy úhrad.

(2) Platobnými dokladmi pri bankových prevodoch sú prevodné príkazy, hromadné prevodné príkazy (§ 48 ods. 4), nákupné lístky, poštové poukážky a prevodky poštových poukážok (§ 48 ods. 2).

§ 18

Platenie prevodnými príkazmi

(1) Prevodné príkazy predkladajú príslušnej pobočke (§ 16 ods. 3) platitelia s výnimkou uvedenou v § 19. Ak predkladajú súčasne viac prevodných príkazov, môžu ich spísať do hromadného prevodného príkazu.

(2) Na žiadosť platiteľa vykoná pobočka úhradu prevodného príkazu rýchle.

(3) Pri platení dodávok prevodnými príkazmi môžu sa organizácie dohodnúť, že platobné doklady bude vystavovať dodávateľ a bude ich zasielať spolu s faktúrami odberateľom.

§ 19

Platenie pri prevzatí dodávok

(1) Pri neinvestičných dodávkach môže sa dodávateľ s odberateľom vopred dohodnúť, že odberateľ pri prevzatí dodávky a faktúry odovzdá dodávateľovi prevodný príkaz vyhotovený na sumu faktúry. Taký prevodný príkaz platí 14 dní od jeho vystavenia, pričom deň vystavenia sa do tejto lehoty nepočíta.

(2) Na prevodných príkazoch vystavených podľa odseku 1 a právoplatne podpísaných je odberateľ povinný vyznačiť, že ich má predložiť dodávateľ.

(3) Dodávateľ predkladá tieto prevodné príkazy pobočke, ktorá vedie účet odberateľa; pobočka ich zúčtuje prednostne mimo poradia.

(4) Ak táto pobočka zistí, že odberateľ vydal dodávateľovi prevodný príkaz, na ktorého vyplatenie nie sú na účte odberateľa prostriedky, alebo že príkaz mal formálne závady, pre ktoré sa nemôže vykonať jeho zúčtovanie, alebo ak bol prevodný príkaz predložený po dobe jeho platnosti, vráti prevodný príkaz dodávateľovi s udaním dôvodu bez vykonania zúčtovania.

(5) Tieto prevodné príkazy nemôže odberateľ v pobočke odvolať.

§ 20

Platenie nákupnými lístkami

Nákupné lístky môžu používať len nákupné organizácie, a to na vyplácanie nákupu poľnohospodárskych výrobkov od poľnohospodárskych organizácií, pokiaľ dodávateľ i odberateľ majú sídlo v obvode tej istej pobočky.

§ 21

Platenie poštovými poukážkami

(1) Organizácie sú oprávnené vykonávať bezhotovostné úhrady aj poštovými poukážkami (vzorec A).

(2) Na poštové poukážky podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky o prevodných príkazoch; nemožno ich však použiť na platby investičnej povahy.

Plánované zúčtovanie

§ 22

Plánované zúčtovanie možno použiť iba na úhrady stálych a rovnomerných neinvestičných dodávok podľa dohody dodávateľa s odberateľom (dopravcu s prepravcom).

§ 23

Odberateľ a dodávateľ (prepravca a dopravca) sa dohodnú o fakturovacom a zúčtovacom období,*) termínoch splátok a ich výške, spôsobe vyrovnania rozdielu medzi sumou faktúry a hodnotou plánovaných splátok a dobe platnosti dohody.

§ 24

(1) Platobnými dokladmi pre úhrady splátok sú prevodné príkazy označené na všetkých dieloch dátumom splatnosti a poznámkou, že ide o plánované zúčtovanie.

(2) Odberateľ (prepravca) zasiela pobočke, ktorá vedie jeho účet, prevodný príkaz buď jednotlivo ku dňu splatnosti, alebo po dohode s touto pobočkou hromadne na obdobie s ňou dohodnuté.

§ 25

Ak poruší dodávateľ (dopravca) dohodu, môže odberateľ (prepravca) odvolať v pobočke, ktorá vedie jeho účet, nezúčtované príkazy splátok; o odvolaní príkazov upovedomí odberateľ (prepravca) dodávateľa (dopravcu). Oprávnenosť odvolania pobočky neskúmajú.

Platenie inkasnými príkazmi

§ 26

(1) Inkasné príkazy možno použiť iba na úhradu faktúr za neinvestičné a investičné dodávky, a to len vtedy, ak má dodávateľ i odberateľ účet v banke a ak sa dohodnú na tomto spôsobe platenia.

(2) Inkasné príkazy nemožno použiť na úhrady faktúr za neinvestičné dodávky rozpočtovým a preddavkovaným organizáciám Ministerstva národnej obrany, Ministerstva vnútra, Ministerstva dopravy - veliteľstva železničného vojska a vojenským závodným kuchyniam a na úhrady platieb finančnej povahy.

(3) Ak dodávateľ použije inkasný príkaz bez dohody s odberateľom, je odberateľ oprávnený vyúčtovať dodávateľovi penále vo výške 5% zo sumy každého takto predloženého inkasného príkazu, pokiaľ sa dohodou nedojednalo penále vyššie. Rovnaké penále je odberateľ oprávnený vyúčtovať dodávateľovi v prípade, že dodávateľ označí inkasný príkaz znejúci na sumu prevyšujúcu 10 000 Kčs ako bez splatnosti, hoci bola dojednaná splatnosť.

(4) Inkasné príkazy vyhotovuje dodávateľ a odosiela (odovzdáva) ich pobočke, ktorá vedie účet odberateľa, v deň ich vystavenia, ktorý musí byť totožný s dňom vystavenia a odoslania faktúry odberateľovi.

§ 27

(1) Inkasnými príkazmi bez splatnosti sú inkasné príkazy na sumy nepresahujúce 10 000 Kčs a také, na ktorých je vyznačené, že ide o inkasné príkazy bez splatnosti.

(2) Ak bude na inkasných príkazoch na sumy do 10 000 Kč uvedená splatnosť, pobočky na ňu neprihliadajú a zúčtujú tieto inkasné príkazy ako bez splatnosti.

(3) Pri inkasných príkazoch bez splatnosti nemožno odmietnuť platenie.

(4) Pri použití inkasných príkazov bez splatnosti nie je odberateľ v omeškaní s platením, ak je suma inkasného príkazu odpísaná z jeho účtu v lehotách ustanovených fakturačnými predpismi.**)

§ 28

(1) Inkasné príkazy so splatnosťou možno použiť len na sumy presahujúce 10 000 Kčs. Organizácie sú povinné lehotu splatnosti medzi sebou dohodnúť v rámci lehôt ustanovených fakturačnými predpismi pre platenie faktúr.**) Ak tak neurobia, platí pre ne desaťdenná lehota splatnosti.

(2) Dodávateľ je povinný vyznačiť na všetkých dieloch inkasného príkazu splatnosť; pobočky nekontrolujú, či splatnosť vyznačená na inkasnom príkaze zodpovedá dohode, príp. fakturačným predpisom. Inkasné príkazy na sumy nad 10 000 Kčs, na ktorých nie je uvedená splatnosť ani vyznačené, že ide o inkasný príkaz bez splatnosti, pobočky vracajú dodávateľom bez vykonania zúčtovania.

(3) Lehota splatnosti inkasného príkazu sa určuje odo dňa jeho vystavenia.

§ 29

(1) Ak pobočka vráti inkasný príkaz (§ 6 ods. 3), je dodávateľ oprávnený predložiť tejto pobočke nový inkasný príkaz označený ako obnovený inkasný príkaz. Súčasne je povinný upovedomiť odberateľa doporučeným listom o vyhotovení obnoveného inkasného príkazu s uvedením jeho údajov. Na obnovenom inkasnom príkaze uvedie, že odberateľ bol o vystavení obnoveného inkasného príkazu upovedomený; ak ide o inkasný príkaz so splatnosťou, novo vyznačí splatnosť bez zreteľa na splatnosť pôvodného inkasného príkazu. Pobočka nie je povinná zisťovať, či obnovený inkasný príkaz bol oprávnene vystavený.

(2) Ak odberateľ zistí, že dodávateľ uviedol na obnovenom inkasnom príkaze, že odberateľ bol o vystavení obnoveného inkasného príkazu upovedomený bez toho, že sa tak stalo, je oprávnený vyúčtovať dodávateľovi penále vo výške 5 % zo sumy obnoveného inkasného príkazu.

(3) Dodávateľ, ktorý vystavil obnovený inkasný príkaz v dôsledku nesprávneho postupu odberateľa, je oprávnený vyúčtovať odberateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,5 % za každý deň omeškania, za dobu odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti vyznačenej na faktúre do dňa zúčtovania obnoveného inkasného príkazu na ťarchu účtu odberateľa.

§ 30

(1) Odberateľ môže odmietnuť platenie inkasných príkazov so splatnosťou, a to buď úplne, alebo čiastočne, pokiaľ je oprávnený podľa osobitných predpisov alebo podľa hospodárskej zmluvy neplatiť príslušnú faktúru, alebo ak bola suma inkasného príkazu úplne alebo čiastočne už zaplatená.

(2) Ak odberateľ odmieta platenie inkasného príkazu úplne alebo čiastočne, podá o tom právoplatne podpísanú zprávu pobočke, ktorá vedie jeho účet a súčasne upovedomí o tom dodávateľa; v zpráve i v upovedomení uvedie dôvod odmietnutia platenia (odsek 1). Pobočka nie je povinná skúmať, či dôvody uvádzané v zpráve oprávňujú odberateľa na odmietnutie platenia. Odmietnutie platenia nenahrádza úkony, ktoré sú podľa osobitných predpisov nevyhnutné na uplatnenie práv odberateľa voči dodávateľovi.

(3) Ak pobočka nedostane do posledného pracovného dňa predchádzajúceho deň splatnosti inkasného príkazu v hodinách určených pre styk so stránkami zprávu podľa odseku 2, považuje to za súhlas s úhradou inkasného príkazu.

(4) Ak zpráva o odmietnutí platenia nezodpovedá ustanoveniam odsekov 2 a 3, pobočka ju vráti odberateľovi s uvedením dôvodov a inkasný príkaz vyplatí.

§ 31

Nevyplatená suma inkasného príkazu, ktorého platenie odberateľ úplne alebo čiastočne odmietol, môže sa uhradiť len prevodným príkazom. Pri inkasných príkazoch za investičné dodávky je však dodávateľ povinný zaslať predpísané prílohy investorovi, ktorý ich pripojí k prevodnému príkazu.

§ 32

(1) Ak nedôjde dodávateľovi úhrada sumy inkasného príkazu za neinvestičné dodávky alebo pri inkasných príkazoch za investičné dodávky zpráva o pozastavení inkasného príkazu do piatich pracovných dní po jeho splatnosti, reklamuje zaplatenie inkasného príkazu priamo u odberateľa.

(2) Pri inkasnom príkaze bez splatnosti postupuje dodávateľ obdobne, ak nedostane úhradu alebo zprávu o pozastavení inkasného príkazu do 15 dní odo dňa jeho odoslania.

(3) Ak sa inkasný príkaz stratí, predloží dodávateľ pobočke obnovený inkasný príkaz, o ktorom platí obdobne ustanovenie § 29.

Platenie výberkami prepravného

§ 33

(1) Výberky prepravného sa používajú na platenie prepravného, pokiaľ sa dopravná organizácia (ďalej len „dopravca“) s prepravcom na tomto spôsobe platenia dohodnú.

(2) Výberkami prepravného možno platiť len

a) prepravné za železničnú, automobilovú, vodnú a leteckú dopravu zásielok,

b) poplatky za nakladacie, vykladacie a prekladacie práce, za uskladnenie a uloženie zásielok u dopravcov, ako aj poplatky iného druhu vzniknuté v odosielacej stanici, pokiaľ uvedené poplatky s prepravou priamo súvisia,

c) poplatky za pristavenie a odtiahnutie vozňov na vlečkách,

d) poplatky vzniknuté pri preprave alebo v stanici určenia platené príjemcom,

e) cestovné za aerotaxíkovú a medzinárodnú leteckú prepravu osôb, ako aj poplatky za ich cestovné batožiny pri týchto prepravách a

f) cestovné za hromadnú prepravu osôb, ako aj poplatky za ich cestovné batožiny pri týchto prepravách.

(3) Prepravca platí dopravcovi jednou výberkou prepravného prepravné, cestovné a poplatky zo všetkých zásielok podaných alebo prevzatých prepravcom v tom istom dni.

§ 34

(1) Štátne hospodárske organizácie a družstevné organizácie môžu pri platení prepravného [vrátane poplatkov podľa § 33 ods. 2 písm. b) až d)] používať úverovateľné výberky prepravného a pri cestovnom (vrátane poplatkov) neúverovateľné výberky prepravného.

(2) Rozpočtové a ostatné socialistické organizácie môžu používať iba neúverovateľné výberky prepravného.

(3) Pri platbách prepravného z investičných účtov možno použiť iba neúverovateľné výberky prepravného.

(4) Úverovateľné výberky prepravného predložené bez súpisiek pobočka nevypláca.

§ 35

(1) V styku s Československými štátnymi dráhami a Československými aerolíniami predkladá výberku prepravného a vyrovnávkový zoznam prepravca týmto dopravcom.

(2) O spôsobe vyplňovania, príp. predkladania výberiek prepravného a vyrovnávkových zoznamov ostatným dopravcom sa prepravca dohodne priamo s dopravcom.

§ 36

(1) Súpisku s úverovateľnými výberkami prepravného odovzdá alebo odošle železničná stanica pobočke určenej príslušnou správou dráhy po dohode s bankou; ostatní dopravcovia predkladajú tieto doklady pobočke, ktorá vedie ich účet.

(2) Neúverovateľnú výberku prepravného odovzdá alebo odošle dopravca priamo pobočke, ktorá vedie účet prepravcu.

§ 37

Bankové inkaso

(1) Bankové inkaso je osobitnou formou platenia ustanovenou pre určité druhy platieb, ktorú môžu používať len organizácie individuálne určené dohodou medzi príslušným ústredným orgánom a ústredím banky.

(2) Platobným dokladom pri bankovom inkase je prevodný príkaz alebo súpiska dokladov, ktoré používa príjemca a predkladá pobočke, ktorá vedie jeho účet.

§ 38

Vyrovnávanie vzájomných pohľadávok medzi organizáciami započítaním

(1) Vzájomné pohľadávky medzi organizáciami sa vyrovnávajú započítaním

a) pri periodickom zúčtovaní pohľadávok medzi organizáciami Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov a

b) pri vnútrorevírnom zúčtovaní medzi podnikmi Ministerstva baníctva.

(2) Spôsob oboch druhov vyrovnávania pohľadávok započítaním sa upravuje dohodou medzi ústredím banky a príslušnými ústrednými orgánmi.

(3) O iných prípadoch započítania vzájomných pohľadávok organizácií rozhoduje ústredie banky.

Príkazy na vybratie

§ 39

(1) Príkazy na vybratie môžu organizácie používať len na inkaso im priznaných pohľadávok voči povinným organizáciám v pevne určených sumách právoplatným a vykonateľným rozhodnutím orgánu hospodárskej arbitráže, súdu alebo iného štátneho orgánu a ďalej v prípadoch, kde to doteraz ustanovujú osobitné predpisy.

(2) K príkazu na vybratie sa pobočke nepredkladajú žiadne doklady. Pobočka nekontroluje oprávnenosť použitia príkazov na vybratie; za neoprávnené použitie tejto formy platenia zodpovedá iba organizácia (veriteľ), ktorá ju použila.

§ 40

(1) Príkaz na vybratie musí obsahovať okrem vyznačenia účelu platby aj odvolanie na príslušné právoplatné a vykonateľné rozhodnutie orgánu hospodárskej arbitráže, súdu alebo iného štátneho orgánu s uvedením jeho dátumu a čísla, ako aj názvu a sídla orgánu (organizácie), ktorý ho vydal, alebo odvolanie na osobitný predpis (§ 39 ods. 1) oprávňujúci príjemcu na použitie príkazov na vybratie.

(2) Ak sa pohľadávka vyberá z investičného účtu (z účtu pre platenie geologických prác), musí príkaz na vybratie obsahovať aj

a) druh investície (pri stavbách druh prác),

b) číslo stavby, ako aj číslo a názov objektu v tejto stavbe,

c) pri geologických prácach názov a číslo úlohy.

§ 41

(1) Veriteľ odošle alebo odovzdá príkaz na vybratie pobočke, ktorá vedie účet povinnej organizácie.

(2) Proti vykonaniu zúčtovania príkazu na vybratie nemôže povinná organizácia v pobočke uplatňovať námietky; odsun platenia na žiadosť povinnej organizácie je možný len v prípade, kde to doteraz ustanovuje osobitný predpis.*)

§ 42

Ak sa úhrada nemôže vykonať preto, že je v rozpore s predpismi o financovaní reprodukcie základných prostriedkov, zúčtuje pobočka, ktorá vedie účet dlžníka, príkaz na vybratie najneskôr budúci pracovný deň po tom, čo sa dozvie o odstránení závady. Táto pobočka upovedomí o odsune platenia zúčastnené organizácie.

§ 43

Bezhotovostné platenie šekmi

(1) Na bezhotovostné platenie môžu organizácie používať aj šeky Štátnej banky československej (ďalej len „šeky“) určené na vyberanie hotovostí (§ 46 ods. 1), ak na nich vyznačia, že ide o šek na zúčtovanie, a uvedú zúčtovacie údaje príjemcu.

(2) Šeky používané na bezhotovostné platby zúčtuje pobočka v lehote uvedenej v § 4 ods. 1; inak platia pre tieto šeky ustanovenia § 46 ods. 2 a § 47 ods. 3 prvá veta.

(3) Pre šeky vystavované štátnymi sporiteľňami pri poskytovaní pôžičiek na nákup niektorých druhov tovaru platia ustanovenia tejto vyhlášky s prípadnými výnimkami alebo odchýlkami dohodnutými medzi ústredím banky a Ministerstvom financií - Hlavnou správou štátnych sporiteľní.

§ 44

Hotovostné formy platenia

Okrem platieb uskutočňovaných odovzdaním hotovosti priamo príjemcovi môžu organizácie vykonávať hotovostné platby pokladničnými zloženkami banky, šekmi a poštovými poukážkami. Organizácie sú povinné uvádzať na týchto dokladoch účel platby a číselný symbol príslušnej položky pokladničného plánu.**)

§ 45

Pokladničné zloženky

Pokladničné zloženky používajú organizácie na skladanie hotovostí v pobočkách v prospech svojich účtov, príp. v prospech účtov iných organizácií v banke alebo v inom peňažnom ústave.

Šeky

§ 46

(1) Na vyberanie hotovostí z účtov vedených v pobočkách možno použiť iba šeky.

(2) Šek sa vystavuje na pobočku, v ktorej má vystaviteľ účet. Šek platí 14 dní odo dňa vystavenia, pričom deň vystavenia sa do tejto lehoty nepočíta; šek je splatný v deň jeho predloženia pobočke a nemožno ho odvolať.

§ 47

(1) Šeky možno vystavovať iba na meno. Vystaviteľ šeku je povinný vyznačiť v texte šeku meno a priezvisko osoby, ktorej sa má hotovosť vyplatiť, v neskrátenom znení.

(2) Osoba zo šeku oprávnená je povinná pri predložení šeku preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným občiansky preukaz nahrádzajúcim dokladom a príjem peňazí potvrdiť na šeku svojím podpisom.

(3) Šeky vystavené na doručiteľa, na rad, šeky indosované, jako aj šeky, na úhradu ktorých nie je na účte vystaviteľa šeku dostatok prostriedkov, pobočka vráti predkladateľovi bez vykonania výplaty. Rovnako postupuje pobočka v prípade, ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 2.

§ 48

Poštové poukážky

(1) Poštové poukážky (vzorec A) môžu organizácie používať na úhrady súm, ktoré sa skladajú v hotovosti na poštách a majú sa pripísať ich prostredníctvom v prospech účtov v pobočkách.

(2) Pripísanie v prospech účtov sa vykonáva na základe prevodky poštových poukážok, ktorú je pošta povinná predložiť spolu s knihou prevodov pobočke, ktorá vedie účet príjemcu; pobočka je povinná zúčtovať prevodky v lehotách ustanovených v § 4 ods. 1.

(3) Ak majú príjemcovia účty v štátnych sporiteľniach, vykoná pobočka na základe prevodiek poštových poukážok úhradu v prospech týchto peňažných ústavov, ktoré zúčtujú príslušné sumy jednotlivým príjemcom.

(4) Poštovými poukážkami (vzorec B) môžu organizácie vykonávať úhrady, ktoré sa majú podľa hromadných prevodných príkazov odpísať z ich účtov v pobočkách a vyplatiť v hotovosti prostredníctvom pôšt.

(5) Pri platbách vykonávaných podľa tohto paragrafu možno uplatniť reklamácie iba na poštách.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 49

Ustanovenia tejto vyhlášky platia i pre platobný styk organizácií vykonávaný prostredníctvom iných peňažných ústavov a orgánov, ako aj pre vedenie účtov, príp. podúčtov organizácií v iných peňažných ústavoch.

§ 50

(1) Súhlas na zriadenie účtu organizácie v inom peňažnom ústave podľa § 367 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka dáva ústredie banky, pri organizáciách so sídlom na Slovensku jej oblastný ústav.

(2) Súhlas na zriaďovanie podúčtov v iných peňažných ústavoch dáva pobočka, ktorá vedie účet organizácie.

(3) Bez súhlasu podľa odseku 1 sa môžu zriaďovať v Československej obchodnej banke a. s. účty podnikom zahraničného obchodu a v štátnych sporiteľniach účty okresným a nižším zložkám spoločenských organizácií.

§ 51

Ustanovenia tejto vyhlášky platia i pre iné než socialistické organizácie, pokiaľ majú účet v banke.

§ 52

Ústredie banky môže povoliť výnimky z ustanovení § 3 ods. 2, § 9, § 10 ods. 2, § 15 ods. 2, § 18 ods. 3, § 46, 47, 49 a 51. Dosiaľ povolené výnimky týkajúce sa vedenia účtov a podúčtov v iných peňažných ústavoch zostávajú v platnosti.

§ 53

Bližšie podmienky, za ktorých banka zriaďuje a vedie účty, príp. podúčty organizácií a vykonáva platobný styk a zúčtovanie, ustanovujú všeobecné podmienky Štátnej banky československej vydávané ústredím banky.

§ 54

Pri platobných dokladoch vyhotovených predo dňom účinnosti tejto vyhlášky sa postupuje podľa doterajších predpisov.


§ 55

Zrušujú sa:

a) vyhláška ministra financií č. 372/1953 Ú. l. (č. 419/1953 Ú. v.) o príkazoch na vybranie;

b) smernice Štátnej banky československej č. 136/1955 Ú. l. (Ú. v.) o platení prepravného dopravným organizáciám výberkami prepravného a o poskytovaní zúčtovacích úverov na prepravné,

c) smernice Štátnej banky československej č. 170/1956 Ú. l. (Ú. v.) o platobnom a zúčtovacom styku,

d) smernice Štátnej banky československej č. 103/1958 Ú. l. (Ú. v.) o obratových, bežných, investičných a iných účtoch organizácií v Štátnej banke československej,

e) smernice Štátnej banky československej uverejnené v čiastke 39 Úradného listu (Úradného vestníka) z roku 1954 o zúčtovaní medzi hospodárskymi organizáciami započítaním vzájomných pohľadávok a o úverovaní hospodárskych organizácií pri tomto zúčtovaní,

f) § 16 až 23 vyhlášky ministra financií č. 66/1958 Ú. l. (Ú. v.) o poskytovaní úverov Štátnou bankou československou a o platobnom a zúčtovacom styku,

g) vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej č. 56/1966 Zb. o úprave lehôt na vykonávanie úkonov peňažných ústavov na úseku platobného styku a zúčtovania na účtoch organizácií,

h) § 14 ods. 4 vyhlášky Ministerstva financií č. 204/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy a § 24 ods. 2 vyhlášky Ministerstva financií č. 205/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a pre generálne opravy.

§ 56

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Generálny riaditeľ:

dr. Pohl v. r.


Sadzobník odmien a náhrad vyberaných Štátnou bankou československou za vedenie účtov a podúčtov a za ďalšie mimoriadne práce, platný pre rok 1967

Štátna banka československá vyberá od organizácií tieto odmeny a náhrady:
a) z každého výpisu z úročeného účtu a podúčtu podľa počtu likvidačných položiek, za položku*)0,20 Kčs
b) za vedenie mimoriadnych úročených účtov a podúčtov (t. j. všetkých účtov okrem prevádzkového a investičného účtu organizácií a účtu centralizovaných prostriedkov nadpodnikových orgánov), popri odmene podľa bodu a), za každý účet a podúčet mesačne30,- Kčs
c) za vyhotovenie platobného dokladu za organizáciu (pri prevodoch zostatkov podúčtov a pod.), za každý platobný doklad 3,- Kčs
d) za doplnenie platobného dokladu predloženého organizáciou, sumou za každý platobný doklad 1,- Kčs
e) za evidovanie platobných dokladov, predkladaných platiteľom, do dní ich splatnosti, za každý doklad1,- Kčs
pokiaľ nedôjde k inej dohode o náhrade s príslušnou pobočkou;
f) za vykonanie rýchlej úhrady [okrem skutočných výdavkov**)], za každú rýchlu úhradu10,- Kčs
g) do zrušenia výnimočne a dočasne vedených kontokorentných podúčtov, pokiaľ ich debetné zostatky vyrovnáva pobočka, za každé inkaso 5,- Kčs
okrem príslušného úroku za dobu odo dňa zúčtovania inkasa v prospech podúčtu do dňa jeho zúčtovania na ťarchu kontokorentného účtu;
h) za ďalšie mimoriadne práce vykonávané na žiadosť organizácií, napr. výpočet úrokov k určitým termínom, úhrady na výplatu hotovostí z účtu nevyplatených prevodov (tu náhrady platí príkazca), dodatočné vyhotovenie výpisov z účtov, výplaty miezd jednotlivým závodom namiesto podniku alebo za mimoriadne práce zavinené organizáciami (napr. neodôvodnené reklamácie), podľa rozsahu práce na tieto úkony vynaloženej, a to za prvú hodinu alebo jej časť 8,- Kčs
za každú ďalšiu, čo aj len začatú štvrťhodinu 2,- Kčs

Organizácie sa môžu rozhodnúť, že nebudú trvať na úročení kreditných zostatkov na účtoch a naproti tomu nebudú platiť poplatky podľa ustanovení odsekov a) a b) pri týchto kreditných účtoch.

Pri bezúročných účtoch a podúčtoch banka odmeny za ich vedenie nevyberá; účtuje iba náhrady podľa odsekov c) až f) a odseku h) a skutočné výdavky. Taktiež nevyberá náhrady za vedenie mimoriadnych úročených účtov a podúčtov otvorených výlučne z dôvodu uľahčenia ekonomickej kontroly banky. Odmeny a náhrady účtuje banka najneskôr štvrťročne, a to na ťarchu základných účtov, pri podúčtoch na ťarchu podúčtov. Za opakujúce sa úkony môžu pobočky určiť výšku odmien a náhrad paušálom.

Podľa osobitnej dohody s organizáciami môžu pre ne pobočky vykonávať aj iné platené služby, než ktoré sú uvedené v sadzobníku.

Poznámky pod čiarou

*) Voľnými sobotami v pobočkách sú v roku 1967 soboty v párnych týždňoch.

**) Poplatok z omeškania pobočky pre príjemcu nevyberajú.

***) § 372 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.

*) Sadzobník odmien a náhrad platný pre rok 1967 je uvedený v prílohe tejto vyhlášky.

**) Vyhláška ministra vnútorného obchodu č. 10/1966 Zb. o nákupe tovaru vo vnútornom obchode socialistickými organizáciami.

*) § 4 vyhlášky Ministerstva financií č. 204/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

**) § 10 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií č. 204/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy a§ 21 ods. 2 vyhlášky Ministerstva financií č. 205/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a pre generálne opravy.

*) § 28 ods. 2 vyhlášky Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

**) § 10 ods. 3 vyhlášky ministra financií a generálneho riaditeľa Štátnej banky československej č. 208/1964 Zb. o emisných a pokladničných operáciách.

*) Suma súpisky vyhotovenej organizáciou sa považuje za jednu položku. Taktiež suma prevodky poštových poukážok sa považuje za jednu položku.

**) Toho času za ďalekopisnú úhradu 6 Kčs, za telegrafickú 8 Kčs; za telefonickú úhradu sumu oznámenú poštou zaokrúhlenú na celé Kčs zvýšenú o 1 Kčs, minimálne 6 Kčs.