Vyhláška č. 12/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o zmene vyhlášky č. 3/1962 Zb. o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi

Čiastka 4/1966
Platnosť od 22.02.1966 do31.12.1967
Účinnosť od 01.03.1966 do31.12.1967
Zrušený 128/1967 Zb.

12

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

z 12. februára 1966

o zmene vyhlášky č. 3/1962 Zb. o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi

Ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi podľa § 8 ods. 1 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave:


Článok I

Ustanovenia § 2 až 5 vyhlášky č. 3/1962 Zb. o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi sa zrušujú a nahrádzajú týmto znením:

㤠2

Plány prepravy sa zostavujú ako plány päťročné a ročné, a to podľa predpisov o plánovaní.

§ 3

(1) Organizácie verejnej dopravy a prevádzatelia plánovanej závodovej dopravy*) sú povinní hlásiť krajskému dopravnému stredisku na zostavenie mesačného prepravného prehľadu:

a) organizácie verejnej dopravy (podniky za svoje závody) najmä objemy prepráv, na ktoré sú v príslušnom mesiaci uzavreté hospodárske zmluvy,**) a objemy ďalších zabezpečovaných prepráv, na ktoré sa hospodárske zmluvy neuzavreli. Obsah hlásenia určí krajské dopravné stredisko po prerokovaní s príslušnou organizáciou verejnej dopravy,

b) prevádzatelia plánovanej závodovej dopravy objemy a druhy prepráv, ktoré zabezpečujú v príslušnom mesiaci vlastnou závodovou dopravou. Obsah hlásení určí Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi.***) Hlásenie sa predkladá podľa základných plánujúcich jednotiek organizácie, a to tej pobočke krajského dopravného strediska, v obvode ktorej sa má preprava začať.

(2) Organizácie sú povinné predložiť hlásenie podľa odseku 1 najneskôr piaty deň pred začiatkom mesiaca, ktorého sa hlásenie týka. Na vyzvanie krajského dopravného strediska sú organizácie povinné umožniť nahliadnutie do podkladov hlásenia a poskytnúť ďalšie informácie a vysvetlenia o potrebe prepráv a ich zabezpečení, najmä o priebehu uzavierania hospodárskych zmlúv v cestnej nákladnej doprave, o dojednávaní čiastkových špecifikácií týchto zmlúv a o plnení zmluvných záväzkov.

(3) V odôvodnených prípadoch môže krajské dopravné stredisko zjednodušiť obsah hlásenia ustanovený podľa odseku 1 písm. b) a výnimočne prevádzateľov závodovej dopravy tejto povinnosti i zbaviť.“


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1966.


Námestník ministra:

inž. Tichý v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Článok 64 ods. 1 písm. b) metodických pokynov Štátnej plánovacej komisie č. 55/1965 Zb.

**) Vyhláška č. 11/1966 Zb. o hospodárskych zmluvách v cestnej nákladnej doprave.

***) Táto úprava sa vyhlási v Prepravnom a tarifnom vestníku Ministerstva dopravy.