Nariadenie vlády č. 54/1966 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti v znení vládneho nariadenia č. 95/1964 Zb.

Čiastka 20/1966
Platnosť od 19.07.1966 do30.06.1973
Účinnosť od 01.09.1966 do30.06.1973
Zrušený 70/1973 Zb.

54

VLÁDNE NARIADENIE

zo 6. júla 1966,

ktorým sa mení vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti v znení vládneho nariadenia č. 95/1964 Zb.

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 45 zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch a podľa zákona č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti:


Článok 1

Vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti, v znení vládneho nariadenia č. 95/1964 Zb., sa mení takto:

§ 8 znie:

„Žena žiadajúca o umelé prerušenie tehotnosti sa obráti buď priamo alebo prostredníctvom svojho ošetrujúceho lekára na prednostu ženského oddelenia ktorejkoľvek nemocnice s poliklinikou v okrese, kde má trvalý pobyt, prípadne kde je sídlo jej pracoviska alebo školy, ktorú navštevuje, a oznámi mu dôvod svojej žiadosti. Ak nie je v okrese nemocnica s poliklinikou, obráti sa na prednostu ženského oddelenia polikliniky.“


Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1966.


Ing. Černík v. r.