102

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií a Štátnej banky československej

z 20. decembra 1966

o financovaní reprodukcie základných prostriedkov

Ministerstvo financií a Štátna banka československá (ďalej len „banka“) ustanovujú podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje financovanie reprodukcie základných prostriedkov štátnych socialistických organizácií, podnikov zahraničného obchodu a jednotných roľníckych družstiev.

(2) Financovanie reprodukcie základných prostriedkov ostatných socialistických organizácií sa spravuje zásadami tejto vyhlášky s tým, že špecifické zvláštnosti financovania reprodukcie základných prostriedkov upravia príslušné ústredné orgány po dohode s Ministerstvom financií a ústredím banky.

§ 2

Základné prostriedky

(1) Základnými prostriedkami sú samostatné predmety, príp. súbory predmetov alebo kombinované technologické a stavebné celky, ktoré majú dlhodobe slúžiť organizácii na plnenie jej úloh a obstarávacia cena ktorých je najmenej 3 000 Kčs. Základnými prostriedkami sú i trvalé objekty zariadení staveniska. Bez zreteľa na obstarávaciu cenu sú základnými prostriedkami pozemky, budovy a stavby.

(2) Základné prostriedky sa rozdeľujú na:

a) používané základné prostriedky,

b) základné prostriedky v rezerve,

c) základné prostriedky v konzervácii.

(3) Základnými prostriedkami v rezerve sú:

a) základné prostriedky, ktoré sú určené na výmenu za základné prostriedky vyradené v dôsledku poškodenia alebo opravy (prevádzková rezerva),

b) základné prostriedky vyradené dočasne z používania, ktoré majú pre organizácie stále výrobné určenie (kapacitná a sortimentná rezerva).

(4) Základnými prostriedkami v konzervácii sú tie základné prostriedky, ktoré organizácia nepoužíva z dôvodov štátneho záujmu a boli do konzervácie dané so súhlasom Ministerstva financií, pokiaľ nejde o konzerváciu upravenú osobitnými predpismi.*)

(5) Základnými prostriedkami nie sú:

a) zásoby,

b) iný hmotný majetok.

(6) Do zásob patria:

a) materiál na sklade (napr. základný materiál, palivá, náhradné súčiastky, drobné a krátkodobé predmety na sklade), nedokončené výrobky (vrátane polotovarov vlastnej výroby), výrobky, zvieratá, tovar, výmenné zariadenia, dočasné pokusné zariadenia získané alebo zostávajúce po vyriešení úloh vedy a techniky, pokiaľ neboli aktivované alebo predané inej socialistickej organizácii;

b) predmety postupnej spotreby v používaní (napr. drobné a krátkodobé predmety v používaní, dočasné objekty zariadení staveniska, materiál v používaní, predmety v požičovniach, stroje alebo ich časti u dodávateľov určené na výmenu za stroje dávané na opravu, cirkulačné obaly).

Drobnými a krátkodobými predmetmi sú veci, ktoré sa použitím naraz nespotrebujú a

- ktorých cena je nižšia ako 3 000 Kčs za jednu vec bez zreteľa na čas ich upotrebiteľnosti (drobné predmety),

- ktorých čas upotrebiteľnosti je kratší ako jeden rok bez zreteľa na ich cenu (krátkodobé predmety),

- ktoré sa použijú iba na zhotovenie určitej zákazky, série alebo určitého druhu výrobku bez zreteľa na ich cenu (dočasné zariadenia staveniska, špeciálne nástroje a prípravky) a ktoré nie sú trvalým príslušenstvom základného prostriedku,

- ktoré sa použijú ako pracovný odev, pracovná obuv a posteľná bielizeň bez ohľadu na ich cenu a čas upotrebiteľnosti.

(7) Iným hmotným majetkom sú ostatné veci, napr. Nedokončené investície, vodné toky, ložiská nerastných surovín a podzemných vôd, značky bodov geodetických sietí, meračských zariadení a signálov na týchto bodoch, knižné zbierky knižníc jednotnej sústavy, výtvarné a umelecké diela, kultúrne pamiatky a predmety muzeálnej a galerijnej hodnoty, príp. súbory takých vecí v múzeách, galériách a pamiatkových objektoch, učebné pomôcky, stále výstavné súbory, ako aj iné zbierky.

(8) Orgány hospodárskeho riadenia vo svojej pôsobnosti (i pre organizácie riadené národnými výbormi) podľa potreby

a) môžu výnimočne pri jednotlivých predmetoch zvýšiť, prípadne znížiť hranicu 3 000 Kčs ustanovenú pre základné prostriedky (odsek 1), ak je účelné, aby sa predmety toho istého druhu alebo tej istej skupiny vždy zahŕňali do základných prostriedkov alebo do zásob;

b) vymedzia, ktoré súbory predmetov a kombinované technologické a stavebné celky budú sa vždy považovať za jediný základný prostriedok;

c) vymedzia, prípadne určia, ktoré veci sú dočasným zariadením staveniska, špeciálnymi nástrojmi a prípravkami, výmennými zariadeniami, pracovným odevom, pracovnou obuvou a posteľnou bielizňou.

§ 3

Reprodukcia základných prostriedkov

Organizácie sú povinné vykonávať reprodukciu základných prostriedkov v členení na:

a) prípravu a zabezpečenie výstavby (§ 4),

b) projektovú dokumentáciu na investície (§ 5),

c) investície (§ 6),

d) udržiavanie a opravy základných prostriedkov (§ 7).

§ 4

Príprava a zabezpečenie výstavby

(1) Náklady (príp. výdavky; ďalej len „náklady“) na prípravu a zabezpečenie výstavby (odsek 2) sú štátne hospodárske organizácie, podniky zahraničného obchodu a jednotné roľnícke družstvá povinné financovať na ťarchu prevádzkových prostriedkov s prípadným časovým rozlíšením, rozpočtové a príspevkové organizácie z neinvestičných prostriedkov.

(2) Náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby (s výnimkou projektovej dokumentácie) zahŕňajú náklady na:

a) organizačnú a prípravnú činnosť investora,

- vypracovanie prípravnej dokumentácie, expertízy a pod.,

- činnosť riaditeľstiev budovaných podnikov a závodov,

- technický dozor investora,

- odovzdanie a prevzatie dokončených stavieb a ich ucelených častí,

- príprava a začatie prevádzky vrátane komplexného technologického vyskúšania a skúšobnej prevádzky,

- príprava kádrov pre budované podniky,

- presídlenie obyvateľov;

b) inžiniersku činnosť, kompletizačnú činnosť a služby;

c) ložiskovú geológiu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak;

d) vybavenie základných prostriedkov zásobami (§ 2 ods. 6);

e) správne a miestne poplatky, penále, poplatky z omeškania, peňažné náhrady škôd súvisiace s investičnou výstavbou a ďalej iné nehmotné náklady a prirážky, pokiaľ nie sú súčasťou ceny dodávaných prác a dodávok (zdržné, úhrada za užívanie, rozhodnutie o prípustnosti stavby, povolenie na trvalé užívanie stavby).

§ 5

Projektová dokumentácia

(1) Náklady na dokončenú projektovú dokumentáciu*) pre investičnú výstavbu sú organizácie povinné uhrádzať z investičných prostriedkov.

(2) Z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov sú organizácie povinné uhrádzať ostatné projektové práce:

a) rozvojové štúdie výstavby odvetví a odborov,

b) investičné štúdie a projektové (investičné) úlohy,

c) územné plány (vrátane územno-technických podkladov a urbanistických súťaží),

d) projekty typizácie vo výstavbe,

e) projekty na experimentálne overovanie vo výstavbe (experimentálne štúdie, projekty a podobné úlohy),

f) tvorbu technicko-hospodárskych ukazovateľov,

g) projekty na hospodársko-technické úpravy pôdy,

h) projekty na výstavy a veľtrhy v zahraničí,

i) projektové súťaže a dopytové konanie,

j) technickú pomoc poskytovanú projektovými organizáciami,

k) projekty na vývoz,

l) projekty pre opravy,

m) ostatné práce neinvestičnej povahy.

§ 6

Investície

(1) Investíciami sú náklady na obstaranie nových základných prostriedkov.

(2) Investíciami sú aj náklady na:

a) opravy, ktorými vznikajú nové základné prostriedky, a opravy, ktorými sa má pri základných prostriedkoch zmeniť ich funkcia a účel,

b) rekonštrukcie doterajších základných prostriedkov alebo nahradenie základného prostriedku iným,

c) modernizácia, nadstavby, prístavby, vstavby a zlepšovanie vybavenosti základných prostriedkov, ktorých náklad je vyšší ako 5 % obstarávacej ceny základného prostriedku (§ 2),

d) iné investície, t. j.:

da) nákup (odplatný prevod) základných prostriedkov, napr. pozemkov, budov, stavieb, objektov zariadení staveniska, strojov, zariadení a inventára,

db) investičná výstavba v cudzine zo zahraničných hmotných zdrojov,

dc) muzeálne predmety bez zreteľa na výšku kúpnej ceny, okrem diel, ktoré sú súčasťou budov a stavieb,

dd) výtvarné a umelecké diela bez zreteľa na výšku nákupnej ceny, okrem diel, ktoré sú súčasťou budov a stavieb,

de) odvody za odňatie pôdy poľnohospodárskej výrobe na výstavbu.

(3) Investičnými nákladmi vyplácanými z investičných prostriedkov a zahrňovanými do obstarávacej ceny základných prostriedkov (§ 2) sú náklady na:

a) projektovú dokumentáciu,

b) stavebné práce,

c) stroje, zariadenia, náradie, inventár, pokiaľ zodpovedajú pojmu základných prostriedkov, náklady na ich dopravu a montáž,

d) výtvarné a umelecké diela (práce), pokiaľ sú nedeliteľnou súčasťou budov a stavieb,

e) prirážky k cene (napr. na zariadenia staveniska, prevádzkové prirážky, územné prirážky, preferenčné prirážky na vybraných stavbách, prirážky a odmeny za skrátenie času výstavby a odmeny za zlepšenie parametrov stavby),

f) odvody za odňatie pôdy poľnohospodárskej výrobe na výstavbu [odsek 2 písm. de)],**)

g) súťažný príspevok na predaj devíz.***)

(4) Nákladmi vyplácanými z investičných prostriedkov, ktoré však nezvyšujú obstarávaciu cenu základných prostriedkov (§ 2), sú náklady na

a) nákup pozemkov, pokiaľ sa sledujú iba v operatívnej evidencii,

b) zabezpečovacie a konzervačné (príp. udržiavacie a dekonzervačné) práce pri zastavení stavby,

c) trvale zastavené investície, nerealizované projekty, ako aj nepoužité alternatívy projektov,

d) nedokončené investície, ktoré treba po zničení, príp. poškodení okolnosťami nemajúcimi pôvod v prevádzke nahradiť celkom alebo sčasti novými investíciami,

e) príspevky a pôžičky iným investorom vrátane príspevkov na vyvolané (doplnkové) investície u cudzích investorov.

§ 7

Udržiavanie a opravy základných prostriedkov

(1) Udržiavanie a opravy základných prostriedkov (§ 2) sú povinné hospodárske organizácie, podniky zahraničného obchodu a jednotné roľnícke družstvá uhrádzať z prevádzkových prostriedkov s prípadným časovým rozlíšením, rozpočtové a príspevkové organizácie z prostriedkov na neinvestičné výdavky.

(2) Udržiavanie je bežné, pravidelné ošetrovanie (čistenie, mazanie a pod.) základných prostriedkov; opravami sa odstraňujú opotrebenia, funkčné alebo vzhľadové závady a nedostatky, ktorými sa obnovuje ich výkonnosť a iné technické vlastnosti. Opravy môžu sa vykonávať aj výmenným spôsobom.

§ 8

Financovanie investícií

Organizácie sú povinné financovať investície (§ 6) a projektovú dokumentáciu pre investície (§ 5) pri:

a) štátnych hospodárskych organizáciách a podnikoch zahraničného obchodu:

z fondu výstavby*) a úveru,**) pričom inými zdrojmi sú výnosy z predaja materiálov získaných na stavenisku;

b) rozpočtových organizáciách:

ba) zo štátneho rozpočtu (rozpočtu národného výboru),

bb) z doplnkových zdrojov,

bc) z investičných úverov národným výborom,

bd) z príspevkov od iných organizácií (orgánov);

c) príspevkových organizáciách:

ca) z vlastných zdrojov,

cb) z dotácií nadriadeného orgánu, príp. štátneho rozpočtu,

cc) z príspevkov od iných organizácií (orgánov);

d) jednotných roľníckych družstvách:

z fondu obnovy a rozvoja základných prostriedkov***) a úveru,**) pričom inými zdrojmi sú výnosy z predaja materiálov získaných na stavenisku.

§ 9

Dotácie na investície

(1) Na financovanie investičnej výstavby môžu organizácie výnimočne na základe výsledku výberového konania požiadať) o dotácie (subvencie, príspevky; ďalej len „dotácie“) zo štátneho rozpočtu.

(2) Dotácie sa poskytujú účelove na konkrétne investičné akcie v rámci prostriedkov štátneho rozpočtu podľa podmienok vopred ustanovených vládou.

(3) Dotácie sa budú poskytovať na obdobie od začatia do dokončenia stavby. Určia sa absolútnymi sumami a relatívnym podielom na rozpočtovej cene akcie.

(4) Dotácie po schválení štátneho rozpočtu bude uvoľňovať Ministerstvo financií, príp. orgán ním splnomocnený.

(5) Organizácie sú povinné zabezpečiť oddelenú evidenciu uvoľnených dotácií a použitých súm.

§ 10

Výberové konanie

(1) Pred realizáciou akcií ovplyvňujúcich rozvoj odboru, odvetvia alebo národného hospodárstva uskutočňuje sa výberové konanie, pri ktorom sa určí poradie ich efektívnosti a realizácie podľa ustanovených kritérií a prerokuje sa spôsob ich finančného, prípadne devízového krytia v súvislosti s ostatnou výstavbou a celkovým finančným hospodárením príslušnej organizácie.

(2) Výberové konanie uskutočňujú orgány hospodárskeho riadenia v spolupráci s bankou v rámci odboru sústavne v súlade s plynulosťou a tempom prípravy stavieb a prípravy plánu.††)

(3) Výberové konanie medzi odbormi organizuje banka so Štátnou komisiou pre techniku v spolupráci s orgánom hospodárskeho riadenia.††)

(4) Pri akciách zabezpečovaných dovozom alebo ovplyvňujúcich vývoz súčasťou výberového konania je ich zhodnotenie z hľadiska devízovej efektívnosti a návratnosti. Výsledky výberového konania sa použijú aj ako podklad pre súčasne prebiehajúce súťažné konanie na prípadný predaj devíz.

§ 11

Podklady pre financovanie investícií

(1) Investor je povinný predložiť financujúcej pobočke

a) pri štátnych hospodárskych organizáciách, podnikoch zahraničného obchodu a jednotných roľníckych družstvách:

aa) plán investičnej výstavby so zoznamom stavieb,†††)

ab) plán financovania reprodukcie základných prostriedkov,

ac) rozhodnutie o výsledku výberového konania a príslušné zmeny (dodatky),

b) pri rozpočtových a príspevkových organizáciách:

ba) plán investičnej výstavby so zoznamom stavieb,*)

bb) oznámenie limitu výdavkov na reprodukciu základných prostriedkov;

všetky tieto podklady [ba), bb)] vrátane príslušných zmien (dodatkov) musí vopred overiť nadriadený orgán.

(2) Hospodárska organizácia (podnik zahraničného obchodu) používajúca investičný úver, príp. dotácie ďalej predkladá financujúcej pobočke pred začatím financovania

- súhrnný rozpočet stavby**) pri stavbách s rozpočtovými nákladmi vyššími ako 5 mil. Kčs, ako aj pri všetkých stavbách s úverom, príp. s dotáciou a preukazuje ich zmluvné zabezpečenie (vrátane zabezpečenia projektových prác) na celý čas trvania stavby;

- pri nezahrnutých strojoch, na ktoré sa poskytuje úver, preukazuje zmluvné zabezpečenie.

V prípade zmien (dodatkov) je organizácia povinná včas doplniť predložené podklady, príp. informovať financujúcu pobočku.

(3) Rozpočtová organizácia (národný výbor) a príspevková organizácia predkladá financujúcej pobočke ďalej ako podklad financovania pri stavbách s rozpočtovými nákladmi vyššími ako 1 mil. Kčs:

- súhrnný rozpočet stavby,**)

- rovnopisy hospodárskych zmlúv (vrátane hospodárskych zmlúv na projektové práce), a to na celý čas trvania stavby,

ako aj príslušné zmeny (dodatky).

Národný výbor predkladá ďalej financujúcej pobočke ako podklad financovania:

a) na stavby s úverom bez ohľadu na rozpočtovú cenu

- súhrnný rozpočet stavby,**)

- rovnopisy hospodárskych zmlúv (vrátane hospodárskych zmlúv na projektové práce), a to na celý čas trvania stavby,

b) pri nezahrnutých strojoch, na ktoré sa poskytuje investičný úver, preukaz o zmluvnom zabezpečení,

ako i príslušné zmeny (dodatky).

(4) Jednotné roľnícke družstvo predkladá ďalej financujúcej pobočke ako podklad financovania:

a) pri stavbách úverovaných a pri stavbách posudzovaných Ministerstvom poľnohospodárstva a lesného hospodárstva:

- súhrnný rozpočet stavby,**)

- rovnopisy hospodárskych zmlúv (vrátane hospodárskych zmlúv na projektové práce), a to na celý čas trvania stavby,

ako i príslušné zmeny (dodatky),

b) pri strojoch nezahrnutých do rozpočtov stavby uhrádzaných z povoleného investičného úveru:

- menovitý zoznam týchto strojov,

ako i jeho zmeny (dodatky).

(5) Financujúca pobočka je povinná vyplácať prostriedky na úhradu investícií, pri ktorých je predloženie podkladov podľa odseku 1 až 4 podmienkou financovania:

- pri stavbách do výšky súhrnného rozpočtu stavby,***)

- pri projektovej dokumentácii do výšky ceny uvedenej v hospodárskej zmluve na túto dokumentáciu.

(6) Banka je oprávnená po dohode s orgánmi hospodárskeho riadenia určiť stavby, pri ktorých financujúca pobočka zavedie podrobnejší spôsob financovania podľa jednotlivých objektov (prevádzkových súborov).

(7) Investori, ktorí používajú investičný úver, príp. Dotácie alebo výstavba ktorých je financovaná zo štátneho rozpočtu, predkladajú na vyžiadanie financujúcej pobočke po prevzatí dokončených dodávok alebo ich častí odpisy zápisnice o prevzatí a po dokončení stavby technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

§ 12

Financovanie reprodukcie základných prostriedkov vykonávanej vo vlastnej réžii

(1) Za reprodukciu základných prostriedkov vo vlastnej réžii sa považujú práce a dodávky, ktoré investor vykonáva celkom alebo prevažne svojimi pracovníkmi, príp. svojpomocou (pri jednotných roľníckych družstvách vlastnými členmi, zamestnancami, spoločnými stavebnými skupinami družstiev, za pomoci melioračných družstiev alebo pracovníkov patronátnych závodov a iných občanov).

(2) Všetky náklady zahŕňané do obstarávacej ceny základných prostriedkov spojené s vykonávaním prác a dodávok vo vlastnej réžii štátne hospodárske organizácie, podniky zahraničného obchodu a jednotné roľnícke družstvá sú povinné vyplácať do času vyfakturovania vykonaných prác, ktoré sa musí vykonať podľa platných fakturačných a cenových predpisov, z prevádzkových prostriedkov.

(3) Rozpočtové organizácie sú povinné uhrádzať výdavky zahŕňané do obstarávacej ceny základných prostriedkov, spojené s vykonávaním dodávok vo vlastnej réžii, z príslušných neinvestičných položiek. Po dokončení prác alebo určenej časti výstavby ústredne plánujúca rozpočtová organizácia odvedie zodpovedajúcu sumu z výdavkov na reprodukciu základných prostriedkov v rozpočtových cenách do príjmov štátneho rozpočtu v prospech príjmového účtu príslušnej rozpočtovej organizácie; národný výbor, príp. rozpočtová organizácia v pôsobnosti národného výboru ju odvedie do príjmov štátneho rozpočtu.

§ 13

Financovanie pri zastavovaní výstavby

(1) Ak dôjde k dočasnému, príp. trvalému zastaveniu výstavby, organizácie sú povinné vyplácať z investičných prostriedkov:

a) vykonané a dokončovacie rozpočtované práce, ktoré treba pred zastavením ešte vykonať,

b) uskutočnené dodávky strojov a zariadení,

c) stroje a zariadenia (jednoúčelové a netypické) vo vysokom stupni rozpracovanosti,

d) zabezpečovacie, konzervačné (príp. udržiavacie a dekonzervačné) práce podľa osobitného rozpočtu,

e) náklady na dodanú projektovú dokumentáciu, príp. na jej rozpracovanú časť.

(2) Do nákladov uvedených v predchádzajúcom odseku patria aj náklady na stroje a zariadenia a na projektovú dokumentáciu, a to aj v prípadoch, že k realizácii stavby vôbec nedôjde.

(3) Náklady vynaložené na trvale zastavenú výstavbu sa odpíšu na ťarchu fondu výstavby (v rozpočtových a príspevkových organizáciách na ťarchu zdrojov, z ktorých sa výstavba uhrádzala).

(4) Na odpis nákladov na výstavbu, ktorá bola trvale zastavená a ktorú nemožno hospodárne využiť, treba schválenie Ministerstva financií pri stavbách financovaných zo štátneho rozpočtu (i čiastočnou dotáciou).

§ 14

Dobropisy

Sumy dobropisov došlé v bežnom roku a týkajúce sa dodávok uskutočnených a platených do 31. decembra uplynulého roka banka je povinná odvádzať s výnimkou previsového obdobia do ústredného rozpočtu pri všetkej výstavbe rozpočtových organizácií a pri hospodárskych organizáciách, podnikoch zahraničného obchodu a príspevkových organizáciách pri stavbách účelove financovaných zo štátneho rozpočtu (pri čiastočných dotáciách odvod pomerným dielom).

§ 15

Výnimky a odchýlky

Ministerstvo financií môže zo závažných dôvodov povoliť výnimky z ustanovení § 2 až 9, 12 až 14, ústredie banky z ustanovení § 10 až 11.


§ 16

Záverečné ustanovenia

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva financií a Štátnej banky československej č. 92/1965 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov,

2. vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstva financií č. 7/1964 Zb. o opravách bytového majetku,

3. smernice Ministerstva financií č. 331/6014/64 pre vymedzenie, plánovanie, financovanie a evidenciu trvalých a dočasných objektov zariadení staveniska uverejnené vo Vestníku Ministerstva financií č. 4/1964.

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Minister financií:

Dvořák v. r.

Generálny riaditeľ Štátnej banky československej:

dr. Pohl v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Napr. vyhláška č. 9/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia elektrizačného zákona.

*) Vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb.

**) Zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

***) Podmienky ŠBČS pre predaj devíz na nákup strojov a zariadení z dovozu pre investičnú výstavbu v r. 1967 a ďalších rokoch.

*) § 33 vl. nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

**) Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej č. 105/1966 Zb. o úverovaní socialistických organizácií a úrokových sadzbách.

***) § 58 vl. nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

) Postup vymedzujú Metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií pre vypracovanie návrhu štátneho vykonávacieho plánu a štátneho rozpočtu.

††) Kritériá výberového konania budú vydané vždy vopred.

†††) Zoznam stavieb obsahuje najmä tieto údaje: ústredný orgán, nadriadený orgán investora, meno a sídlo investora, číslo, názov, miesto a kraj stavby, mesiac a rok začatia a dokončenia stavby, rozpočtové náklady celkom a z toho stavebné práce, do 1. 1. bežného roka uskutočnené celkom a z toho stavebné práce, objem investícií na bežný rok a z toho stavebné práce, uvádzanie kapacít do prevádzky v bežnom roku (štvrťroku), orientačný objem investícií na ďalší rok celkom a z toho stavebné práce, údaj o spôsobe uskutočňovania stavby (dodávateľsky, vlastná réžia). Zoznam sa predkladá za všetky stavby uskutočňované v plánovanom roku.

*) Zoznam stavieb obsahuje najmä tieto údaje: ústredný orgán, nadriadený orgán investora, meno a sídlo investora, číslo, názov, miesto a kraj stavby, mesiac a rok začatia a dokončenia stavby, rozpočtové náklady celkom a z toho stavebné práce, do 1. 1. bežného roka uskutočnené celkom a z toho stavebné práce, objem investícií na bežný rok a z toho stavebné práce, uvádzanie kapacít do prevádzky v bežnom roku (štvrťroku), orientačný objem investícií na ďalší rok celkom a z toho stavebné práce, údaj o spôsobe uskutočňovania stavby (dodávateľsky, vlastná réžia). Zoznam sa predkladá za všetky stavby uskutočňované v plánovanom roku.

**) Pri stavbách s dokumentáciou vypracovanou podľa predpisov predchádzajúcich vyhláške Štátnej komisie pre techniku č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb sa predkladajú okrem súhrnného rozpočtu k úvodnému projektu stavby aj rozpočty k vykonávacím projektom jednotlivých prevádzkových súborov a objektov.

***) V prípadoch, v ktorých je projektová dokumentácia vypracovaná podľa predpisov predchádzajúcich vyhláške Štátnej komisie pre techniku č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb, sa vypláca do súčtu rozpočtových cien budovaných prevádzkových súborov alebo objektov.