Vyhláška č. 40/1966 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o určení miestnej príslušnosti pre rozhodovanie hospodárskych sporov týkajúcich sa niektorých závodov (organizačných zložiek) socialistických organizácií

Čiastka 14/1966
Platnosť od 20.06.1966 do30.04.1990
Účinnosť od 01.07.1966 do30.04.1990
Zrušený 106/1990 Zb.

OBSAH

40

VYHLÁŠKA

hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

zo 6. júna 1966

o určení miestnej príslušnosti pre rozhodovanie hospodárskych sporov týkajúcich sa niektorých závodov (organizačných zložiek) socialistických organizácií

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 19 písm. b) zákona č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži:


§ 1

Miestna príslušnosť krajskej štátnej arbitráže sa spravuje sídlom odštepného závodu organizácie, proti ktorej smeruje arbitrážna žiadosť týkajúca sa tohto odštepného závodu.

§ 2

1. Ak sa na tomto organizácie dohodnú, spravuje sa miestna príslušnosť krajskej štátnej arbitráže miestom, kde je vedenie závodu alebo inej organizačnej zložky (ďalej len „závod“) organizácie, proti ktorej smeruje arbitrážna žiadosť týkajúca sa závodu. Taká dohoda sa môže vzťahovať na jednotlivý spor alebo i na spory určitého druhu, príp. na všetky spory týkajúce sa zúčastnených závodov.

2. Žiadateľ je povinný v arbitrážnej žiadosti uviesť, že príslušnosť krajskej štátnej arbitráže pre rozhodnutie sporu zodpovedá uzavretej dohode.

3. Odvolanie dohody ktoroukoľvek organizáciou je účinné len vtedy, pokiaľ sa arbitrážna žiadosť krajskej štátnej arbitráži doteraz neodoslala.


§ 3

Táto vyhláška sa nevzťahuje na arbitrážne spory, v ktorých sa arbitrážne konanie začalo pred začiatkom jej účinnosti.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1966.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

dr. Dohnal v. r.