58

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. mája 1966

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Dňa 23. apríla 1966 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci.

Dohoda na základe svojho článku 22 vstúpila v platnosť dňom podpisu, t. j. 23. apríla 1966.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne. *)

David v. r.

DOHODA
medzi Československou socialistickou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sväzu sovietskych socialistických republík

v súlade so zásadami Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 12. decembra 1943 v znení Protokolu z 27. novembra 1963 a v úsilí o ďalšie prehĺbenie a upevnenie bratských vzťahov medzi československým a sovietskym ľudom založených na zásadách socialistického internacionalizmu,

spravujúc sa základnými záujmami výstavby socializmu a komunizmu v oboch štátoch a upevnenia ideovej jednoty v duchu zásad marxizmu-leninizmu a presvedčené, že kultúrne a vedecké styky slúžia týmto záujemcom a majú dôležitú úlohu vo vzájomnom obohacovaní národných kultúr,

vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov dlhoročných kultúrnych a vedeckých stykov oboch krajín a opierajúc sa o skúsenosti získané pri plnení Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 1. júna 1956,

vyjadrujúc prianie i naďalej venovať stálu pozornosť všestrannému rozvoju kultúrnej a vedeckej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu o kultúrnej a vedeckej spolupráci a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Jiřího Hájka,
ministra školstva a kultúry,

vláda Sväzu sovietskych socialistických republík

Sergeja Kalistratoviča Romanovského,
predsedu Výboru pre kultúrne styky so zahraničím pri Rade ministrov Sväzu sovietskych socialistických republík,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré sa zistili v dobrom poriadku a náležitej forme, dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú všestranne napomáhať ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce a výmenu skúseností v oblasti školstva, vedy, umenia a literatúry, filmu, tlače, rozhlasu, televízie, ako aj v oblasti zdravotníctva, telesnej výchovy a športu.

Článok 2

Každá zo zmluvných strán bude sústavne oboznamovať pracujúci ľud svojej krajiny so socialistickou a komunistickou výstavbou v druhej krajine, politickým, hospodárskym a kultúrnym životom jej národov, ako aj s vykonávaním a výsledkami spolupráce medzi oboma krajinami. Príslušné orgány oboch zmluvných strán zabezpečia náležitú účinnosť informačnej činnosti.

Článok 3

Zmluvné strany budú

napomáhať široký rozvoj spolupráce a výmenu skúseností v oblasti všeobecnovzdelávacieho, odborného a vysokého školstva, výučby a výchovnej práce,

zabezpečovať, aby údaje o druhej krajine boli zaradované do učebných osnov, učebníc a učebných pomôcok a venovať pozornosť súčinnosti pri ich vypracovaní,

dbať na to, aby sa vyučovali jazyky, dejepis, ekonomika, právo, zemepis, umenie a literatúra národov druhej krajiny.

Článok 4

Zmluvné strany budú umožňovať občanom druhej zmluvnej strany štúdium a prax na svojich školách a vo vedeckovýskumných ústavoch, ako aj vzájomne uznávať vysvedčenia a diplomy o ukončení štúdia na školách druhej zmluvnej strany.

Článok 5

Zmluvné strany budú napomáhať ďalší rozvoj vedeckej spolupráce akadémií vied, vedeckých inštitúcií, vysokých škôl a iných zainteresovaných organizácií oboch krajín výmenou skúseností a vedeckých informácií, ako aj rozvojom spoločnej činnosti vedcov založenej na zásadách kooperácie a deľby práce a koordinácie výskumu tematiky, ktorá je predmetom spoločného záujmu.

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť vedeckým problémom, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozvoj národného hospodárstva oboch krajín, riešeniu perspektívnych potrieb rozvoja spoločnosti a samotnej vedy, rozvoju spolupráce vedcov oboch krajín v oblasti ekonomiky, dejín, práva, jazykov, literatúry a umenia národov druhej krajiny.

Článok 6

Zmluvné strany budú napomáhať uskutočňovaniu stykov a spolupráce medzi inštitúciami a odborníkmi zaoberajúcimi sa otázkami lekárstva a zdravotníctva v súlade s Dohovorom medzi vládou Československej republiky a vládou Sovietskych socialistických republík o spolupráci v zdravotníctve zo 4.decembra 1957.

Článok 7

Zmluvné strany budú napomáhať

všestranný rozvoj tvorivej spolupráce v oblasti literatúry a umenia, rozširovania a upevňovania stykov medzi tvorivými sväzmi oboch krajín,

uvádzanie, zverejňovanie a popularizáciu umeleckých diel druhej zmluvnej strany,

spoluprácu medzi koncertnými agentúrami, výmenu umeleckých kolektívov a jednotlivých umelcov.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať

prekladanie, vydávanie a šírenie kníh a publikácií autorov druhej krajiny,

výmenu skúseností, tlačových materiálov medzi redakciami novín a časopisov a medzi tlačovými agentúrami oboch krajín,

činnosť akreditovaných dopisovateľov, ako aj novinárov vyslaných druhou zmluvnou stranou.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať uvádzanie, šírenie a popularizovanie filmov druhej zmluvnej strany, ako aj spoločnú tvorbu filmov a spoluprácu v oblasti filmovej výroby.

Článok 10

Zmluvné strany budú napomáhať

výmenu rozhlasových a televíznych programov, zvukových záznamov, televíznych filmov a televízneho spravodajstva a ich využitie a šírenie,

natáčanie spoločných rozhlasových a televíznych programov a televíznych filmov.

Článok 11

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj spolupráce v oblasti telesnej výchovy a športu organizovaním športových stretnutí, súťaží, sústredení a výmenou metodických a organizačných skúseností.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať

spoločné prerokúvanie aktuálnych otázok rozvoja socialistickej kultúry a vedy oboch krajín,

výmenu informácií o dôležitých konferenciách, sjazdoch, sympóziách, prehliadkach, súťažiach, premiérach, výstavách a iných kultúrnych a vedeckých akciách usporadúvaných na ich území a budú na ne pozývať predstaviteľov druhej zmluvnej strany.

Článok 13

Zmluvné strany budú podporovať rozširovanie a prehlbovanie priamych stykov medzi príslušnými československými s sovietskymi orgánmi, organizáciami a inštitúciami vykonávajúcimi kultúrnu a vedeckú spoluprácu.

Článok 14

Zmluvné strany budú všemožne rozvíjať osobné styky a výmenu vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto Dohoda, na bezdevízovom alebo devízovom základe tak zo štátnych prostriedkov, ako aj na vlastné náklady účastníkov.

Článok 15

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať výmenu periodickej tlače, kníh, prístrojov a materiálov pre vedecké výskumy, umeleckých diel, filmov, zvukových záznamov a ostatných kultúrnych a vedeckých hodnôt a propagačných materiálov.

Článok 16

Zmluvné strany budú umožňovať používanie archívov, knižníc, múzeí a iných obdobných pracovísk občanom druhej zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnymi predpismi každej zo zmluvných strán.

Článok 17

Zmluvné strany budú podporovať kultúrnu a vedeckú spoluprácu medzi Sväzom československo-sovietskeho priateľstva a Spoločnosťou sovietsko-československého priateľstva, odborovými organizáciami, organizáciami mládeže a žien a spoločnosťami pre šírenie vedeckých znalostí.

Článok 18

Zmluvné strany budú

napomáhať ďalšie zdokonaľovanie mnohostrannej kultúrnej a vedeckej spolupráce medzi socialistickými krajinami,

vymieňať informácie o vykonávaní kultúrnych a vedeckých stykov s tretími štátmi,

podporovať spoločné úsilie národných organizácií a inštitúcií v rámci príslušných medzinárodných organizácií.

Článok 19

Zmluvné strany budú cieľavedome zvyšovať úroveň a účinnosť kultúrnej a vedeckej spolupráce, zdokonaľovať jej organizáciu, formy a metódy a podporovať spoločné posudzovanie obsahu tejto spolupráce s prihliadnutím na historické a národné podmienky rozvoja kultúr národov Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík.

Článok 20

Zmluvné strany sa dohodli, že sa na pravidelných časových rokovaniach a konzultáciách budú na určité časové obdobia dojednávať plány kultúrnej a vedeckej spolupráce, na ktorej sa budú hodnotiť výsledky ich plnenia a sledovať vykonávanie tejto Dohody, ako aj rozpracúvať otázky ďalšieho rozvoja a upevňovania kultúrnych a vedeckých stykov medzi Československou socialistickou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík.

Zmluvné strany sa dohodli, že ich príslušné orgány, organizácie a inštitúcie môžu v rámci svojej pôsobnosti uzavierať dojednania, tematické a pracovné plány na vykonávanie tejto Dohody a plánov kultúrnej a vedeckej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík.

Článok 21

Zmluvné strany sa dohodli, že platby vyplývajúce z uskutočňovania tejto Dohody sa budú vykonávať na základe príslušných dohôd a zúčtovaní platieb platných medzi oboma zmluvnými stranami a ich orgánmi, organizáciami a inštitúciami a že finančné podmienky uskutočňovaných akcií budú určené v plánoch kultúrnej a vedeckej spolupráce uzavieraných na základe článku 20 tejto Dohody.

Článok 22

Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom podpisu.

Táto Dohoda sa dojednáva na neobmedzený čas. Dohoda platí, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie. V tomto prípade Dohoda stráca platnosť uplynutím 6 mesiacov od oznámenia výpovede.

Článok 23

Dňom, keď vstúpi táto Dohoda v platnosť, stráca platnosť Dohoda medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej spolupráci z 1. júna 1956.

Dohody, plány a ďalšie vykonávacie dojednania uzavreté skôr na základe Dohody o kultúrnej spolupráci z 1. júna 1956 zostávajú v platnosti potiaľ, pokiaľ nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody.

Táto Dohoda bola spísaná v Moskve 23. apríla 1966 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a ruskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

J. Hájek v. r.

Za vládu

Sväzu sovietskych socialistických republík

S. K. Romanovskij v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.