Zákon č. 117/1966 Zb.Zákon o niektorých dôsledkoch zanedbávania starostlivosti o deti

(v znení č. 99/1972 Zb., 180/1990 Zb.)

Čiastka 48/1966
Platnosť od 28.12.1966 do31.08.1994
Účinnosť od 01.07.1990 do31.08.1994
Zrušený 193/1994 Z. z.

117

ZÁKON

z 15. decembra 1966

o niektorých dôsledkoch zanedbávania starostlivosti o deti

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Občan, ktorému z nemocenského poistenia patria prídavky na deti, ako i každý príjemca prídavkov, ktorý má deti v priamom zaopatrení, sú povinní riadne sa starať o telesné a duševné zdravie a o výchovu týchto detí a zabezpečiť, aby sa poskytnuté prídavky používali výlučne v prospech a v záujme detí, pre ktoré sú určené.

§ 2

(1) Ak sa výplatou prídavkov na deti do rúk doterajšieho príjemcu zrejme nedosahuje účel, na ktorý sú prídavky určené, najmä ak príjemca prídavkov na deti zanedbáva povinnosti uložené mu ustanovením § 1, navrhne miestny národný výbor orgánu príslušnému na rozhodovanie o prídavkoch na deti, aby výplata prídavkov na deti do rúk doterajšieho príjemcu bola zastavená a aby sa používali na starostlivosť o deti spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

(2) Rovnaký návrh podá miestny národný výbor aj v tých výnimočných prípadoch, v ktorých školopovinné dieťa bez vážnych dôvodov buď vôbec nedochádza do školy, alebo sústavne zanedbáva školskú dochádzku a predchádzajúce rokovania s občanom, ktorý má dieťa v priamom zaopatrení, neviedli k náprave.

§ 3

(1) Prídavky na deti, ktorých výplata do rúk doterajšieho príjemcu bola orgánom príslušným na rozhodovanie o prídavkoch na deti zastavená, sa poukazujú miestnemu národnému výboru, v obvode ktorého je bydlisko dieťaťa. Okresný národný výbor môže určiť, že sa prídavky na deti poukazujú inému národnému výbor.

(2) Takto získané sumy používa národný výbor v prospech detí, pre ktoré sú určené (napr.na úhradu nákladov školského stravovania, inej výživy, ošatenia, obutia).

§ 4

(1) Skutočnosti rozhodujúce pre trvanie nároku na prídavky na deti a pre ich výšku sa i v čase, keď je zastavená výplata do rúk doterajšieho príjemcu, posudzujú tak, ako keby k zastaveniu výplaty nedošlo.

(2) Ak sa majú prídavky na viac detí toho istého oprávneného vyplácať do rúk rôznych príjemcov, rozdelí sa celková suma pripadajúca na všetky deti rovnakou pomernou časťou na každé dieťa.

§ 5

(1) Ak sa urobila trvalá náprava, navrhne miestny národný výbor orgánu príslušnému na rozhodovanie o prídavkoch na deti, aby sa prídavky na deti vyplácali tomu, kto má dieťa v priamom zaopatrení.

(2) Ak bolo dieťa, na ktoré sa prídavky poukazujú národnému výboru, umiestnené v ústave pre starostlivosť o deti (detskom domove a pod.), prevedie sa výplata prídavkov na ústav, v ktorého priamom zaopatrení je.*)

§ 6

Pre rozhodovanie podľa predchádzajúcich ustanovení platia predpisy upravujúce konanie vo veciach nemocenského poistenia.**)

§ 7

Predchádzajúce ustanovenia platia aj

a) o prídavkoch na deti zo zabezpečenia družstevných roľníkov v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa a o výchovnom poskytovanom v dôchodkovom zabezpečení,

b) o výchovnom podľa predpisov o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl;**) o návrhu miestneho národného výboru rozhodujú vo svojej pôsobnosti orgány ministerstiev národnej obrany a vnútra.

§ 8

Doterajšie predpisy o prevedení výplaty prídavkov na deti alebo výchovného na inú osobu než oprávneného zostávajú nedotknuté.**)


§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 38 ods. 3 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.

**) § 35 až 42 a § 53 opatrenia Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia uverejneného vyhláškou č. 91/1958 Zb. v znení vyhlášky č. 191/1960 Zb. a § 14 vyhlášky č. 274/1956 Ú. l. (Ú. v.) o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev.

**) § 6 ods. 2 písm. d) a ods. 3 zákona č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl.

**) § 45 ods. 3 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov,
§ 55 ods. 1 zákona č. 101/1964 Zb.,
§ 93 ods. 1 zákona č. 103/1964 Zb. a
§ 25 č. 9 vyhlášky č. 105/1964 Zb.