112

ZÁKON

zo 14. decembra 1966

o poľnohospodárskej dani

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Poľnohospodárskou daňou je

a) daň z pozemkov a

b) daň z dôchodkov.

PRVÁ ČASŤ

Daň z pozemkov

§ 2

Predmet dane

(1) Dani z pozemkov podliehajú všetky pozemky vedené v evidencii nehnuteľností*) ako poľnohospodárska pôda bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú skutočne obrábané alebo či slúžia na iné účely ako na poľnohospodársku výrobu.

(2) Z nepoľnohospodárskej pôdy podliehajú dani hospodársky využívané vodné plochy a súkromné okrasné záhrady vo vlastníctve občanov.

§ 3

Oslobodenie od dane

Od dane z pozemkov sú oslobodené:

a) rekultivované pozemky po dobu 5 rokov začínajúc rokom, keď boli vrátené poľnohospodárskej výrobe,

b) pozemky, na ktorých bol vysádzaný vinič hroznorodý v súvislej výmere aspoň 1/4 ha po dobu 6 rokov, intenzívne ovocné sady v súvislej výmere aspoň 1 ha po dobu 4 rokov alebo chmeľ v súvislej výmere aspoň 1/2 ha po dobu 2 rokov začínajúc rokom po vysádzaní,

c) pozemky dočasne odňaté poľnohospodárskej výrobe rozhodnutím príslušného národného výboru, pokiaľ sú vedené v osobitnej evidencii,**)

d) pozemky užívané diplomatickými zástupcami poverenými v Československej socialistickej republike, inými osobami, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity a konzulmi z povolania za predpokladu, že nie sú československými štátnymi občanmi a že je zaručená vzájomnosť,

e) pozemky, ktoré majú v správe a užívajú miestne národné výbory.

§ 4

Poplatník

(1) Daň z pozemkov platí každý užívateľ pôdy uvedenej v § 2.

(2) Z pozemkov, ktoré slúžia ako záhumienky (individuálne alebo spoločné), platí daň jednotné roľnícke družstvo; zaplatenú daň môže požadovať od členov družstva.

§ 5

Základ dane

(1) Základom dane je celková výmera všetkých pozemkov podliehajúcich dani vyrubovanej príslušným národným výborom.

(2) Do celkovej výmery všetkých pozemkov podliehajúcich dani sa nezapočítava výmera

a) samostatných pozemkov (záhrad), ak je najviac 400 m2,

b) pozemkov patriacich k rekreačným chatám, ak je najviac 400 m2,

c) pozemkov patriacich k rodinným domčekom, ak je najviac 800 m2.

§ 6

Sadzba dane

(1) Daň pripadajúca na 1 ha pozemku je odstupňovaná podľa prírodných stanovíšť a je uvedená v sadzobníku, ktorý tvorí prílohu tohto zákona.

(2) Daň z hospodársky využívaných vodných plôch je 50 Kčs z 1 ha bez ohľadu na zaradenie katastrálneho územia obce do prírodného stanovišťa.

(3) Daň sa nevyrubí, ak je menšia ako 20 Kčs.

§ 7

Zdaňovacie obdobie

Daň z pozemkov sa vyrubuje na každý kalendárny rok podľa stavu k 1. januáru.

§ 8

Zníženie dane

(1) Národný výbor môže znížiť daň z pozemkov až o 50 %

a) z pozemkov, ktoré nemožno plne využívať na poľnohospodársku výrobu,

b) poplatníkom, ak nimi obhospodarované pozemky sú podstatne horšie v porovnaní s ostatnými pozemkami v obci,

c) poplatníkom, ktorých poľnohospodárska pôda alebo jej časť bola počas roka rozhodnutím príslušného národného výboru odňatá natrvalo poľnohospodárskej výrobe.

(2) Z pozemkov, ktoré sú dlhšiu časť roka zaplavené, alebo z pozemkov, na ktorých sa vykonávajú vodohospodárske úpravy, národný výbor môže v roku zaplavenia alebo v roku vykonávania vodohospodárskych úprav daň znížiť alebo úplne odpustiť.

DRUHÁ ČASŤ

Daň z dôchodkov

Prvý diel

§ 9

Poplatník

Daň z dôchodkov platia:

a) štátne majetky a majetky riadené odborovým riaditeľstvom Šľachtiteľských a semenárskych podnikov (ďalej len „majetky“),

b) jednotné roľnícke družstvá,

c) občania, ak uskutočňujú poľnohospodársku výrobu na vlastný alebo spoločný účet.

§ 10

Oslobodenie od dane

Od dane z dôchodkov sú oslobodení:

a) členovia jednotných roľníckych družstiev, a to tak z príjmov, ktoré dostávajú od družstva v peniazoch alebo v naturáliách ako odmenu za prácu, prípadne ako splátky investičných pôžičiek, ako aj z príjmov dosiahnutých zo záhumienkového hospodárstva, s výnimkou príjmov z pestovania zvláštnych kultúr (plodín) a zo špecializovanej živočíšnej výroby (§ 15 ods. 3),

b) pracovníci štátnych majetkov, školských majetkov a školských poľnohospodárskych závodov z príjmov z poľnohospodárskej výroby na pozemkoch, ktoré sa im prenechali na dočasné užívanie, s výnimkou príjmov z pestovania zvláštnych kultúr (plodín) a zo špecializovanej živočíšnej výroby,

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Československej socialistickej republike, iné osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a konzuli z povolania za predpokladu, že nie sú československými štátnymi občanmi a že je zaručená vzájomnosť.

§ 11

Predmet dane

Predmetom dane z dôchodkov je

a) pri majetkoch a jednotných roľníckych družstvách hrubý dôchodok zo všetkej ich činnosti,

b) u občanov dôchodok z poľnohospodárskej výroby, ktorou sa rozumie všetka činnosť súvisiaca s uskutočňovaním poľnohospodárstva a rybnikárstva. Patrí k nej rastlinná a živočíšna výroba a ďalej príležitostná činnosť a vedľajšia výroba, pokiaľ súvisí s rastlinnou alebo živočíšnou výrobou.

§ 12

Zdaňovacie obdobie

Daň z dôchodkov sa vyrubuje z dôchodku dosiahnutého v kalendárnom roku:

a) majetkom a jednotným roľníckym družstvám za každý uplynulý rok,

b) občanom na každý rok podľa stavu k 1. januáru, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak (§ 16 ods. 2).

Druhý diel

Zdanenie majetkov a jednotných roľníckych družstiev

§ 13

Základ dane

(1) Pri majetkoch a jednotných roľníckych družstvách je základom dane z dôchodkov hrubý dôchodok zo všetkej činnosti znížený

a) o zaplatenú daň z pozemkov,

b) o prídely fondom s výnimkou fondu pracujúcich (odmien),

c) o poistné majetkového poistenia,

d) o príspevky na úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia družstevných roľníkov.

(2) Základ dane sa zvyšuje o sumy použité pre osobnú alebo spoločenskú spotrebu z fondov vytvorených prídelmi, ktoré boli podľa odseku 1 odpočítané od hrubého dôchodku.

§ 14

Sadzba dane

(1) Sadzba dane z dôchodkov sa vypočítava zo sumy, o ktorú priemerný mesačný dôchodok pripadajúci na jedného stáleho pracovníka presahuje 1 000 Kčs, a určuje sa toľkými percentami, koľko je jedna stotina tejto sumy, najviac však desiatimi percentami.

(2) Priemerný mesačný dôchodok sa vypočítava zo základu dane podľa § 13.

(3) Daň sa nevyrubí, ak priemerný mesačný dôchodok pripadajúci na jedného stáleho pracovníka nepresahuje 1 000 Kčs.

Tretí diel

Zdanenie občanov

Základ dane

§ 15

(1) Dôchodok podrobený dani z dôchodku sa vypočítava, s výnimkou uvedenou v odseku 2, podľa priemerných noriem výnosnosti pripadajúcich na 1 ha poľnohospodárskej pôdy odstupňovaných podľa prírodných stanovíšť a podľa celkovej výmery všetkých pozemkov spôsobilých na poľnohospodárske obrábanie.

(2) Dôchodok z pestovania zvláštnych kultúr (plodín) a dôchodok zo špecializovanej živočíšnej výroby sa vypočítava podľa skutočne dosiahnutých peňažných a naturálnych príjmov. Dôchodok z pestovania zvláštnych kultúr sa však ustanovuje najmenej vo výške zodpovedajúcej priemernej norme výnosnosti.

(3) Za zvláštne kultúry (plodiny) sa považuje chmeľ, vinič hroznorodý, tabak, koreninová paprika, zelenina, jahody, ovocie, liečivé a aromatické rastliny, semená všetkých druhov a kvetiny. Za špecializovanú živočíšnu výrobu sa považuje chov včiel, kožušinových zvierat, laboratórnych zvierat a chov bežných hospodárskych zvierat vykonávaný nepoľnohospodármi alebo v rozsahu, ktorý nie je úmerný rozsahu uskutočňovanej rastlinnej výroby.

(4) Základom dane je súčet dôchodkov uvedených v odsekoch 1 a 2.

§ 16

(1) Dôchodok podľa priemerných noriem výnosnosti sa ustanovuje z celkovej výmery všetkých pozemkov spôsobilých na poľnohospodárske obrábanie podľa stavu k 1. januáru roka, na ktorý sa daň vyrubuje, s výnimkou pozemkov venovaných na pestovanie zvláštnych kultúr (plodín).

(2) Dôchodok zo zvláštnych kultúr (plodín) a špecializovanej živočíšnej výroby sa ustanovuje podľa skutočne dosiahnutých príjmov v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa daň vyrubuje.

§ 17

Sadzba dane

(1) Daň z dôchodkov je:

pri základe dane
nad Kčsdo Kčs
3 0005 %
3 0006 000150 Kčs a7 % zo základu presahujúceho 3 000 Kčs
6 0009 000360 Kčs a 10 % zo základu presahujúceho 6 000 Kčs
9 00014 000660 Kčs a 15 % zo základu presahujúceho 9 000 Kčs
14 00020 0001 410 Kčs a 22 % zo základu presahujúceho 14 000 Kčs
20 0002 730 Kčs a 30 % zo základu presahujúceho 20 000 Kčs

(2) Daň sa nevyrubí, ak je po zvýšení alebo znížení (§ 19) menšia ako 20 Kčs.

§ 18

Zvýšenie a zníženie dane

(1) Poplatníkom, ktorí nemajú maloleté deti, sa vyrubená daň z dôchodkov zvýši o 10 %.

(2) Poplatníkom s dvoma maloletými deťmi sa vyrubená daň zníži o 15 %, poplatníkom s troma deťmi o 30 % a poplatníkom so štyrmi deťmi alebo viacerými deťmi o 45 %. Daň sa zníži len vtedy, ak sa poplatníkovi z toho istého dôvodu neznížila iná daň.

(3) Národný výbor

a) zvýši vyrubenú daň až o 50 % s prihliadnutím na príjmy poplatníka z príležitostnej činnosti, vedľajšej výroby a z predaja poľnohospodárskych výrobkov priamo spotrebiteľom,

b) zníži vyrubenú daň až o 50 %, ak ide o roľníkov prestarnutých alebo so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo ak to vyžadujú miestne pomery.

§ 19

Daneprosté minimum

Poplatníkom, ktorých dôchodok z poľnohospodárskej výroby spolu s príjmami z iných prameňov neprevýši 3 000 Kčs za rok, sa daň nevyrubí.

TRETIA ČASŤ

Spoločné ustanovenia

§ 20

Priznanie k dani

(1) Každý, kto je povinný platiť poľnohospodársku daň, musí podať každoročne do konca februára príslušnému národnému výboru priznanie k dani, v ktorom uvedie všetky okolnosti rozhodujúce pre vyrubenie dane. Okrem toho je povinný podať priznanie každý, koho národný výbor na podanie priznania vyzve.

(2) Priznanie k dani nemusia podať poplatníci, u ktorých nedošlo k zmenám v okolnostiach rozhodujúcich pre vyrubenie dane a ktorí túto skutočnosť oznámia národnému výboru v lehote uvedenej v odseku 1.

(3) Ak poplatník nepodá priznanie k dani včas, môže sa mu výsledná daň zvýšiť až o 10 %.

§ 21

Ak sa poplatník stane alebo prestane byť užívateľom pozemkov (§ 4) alebo ak začne alebo ak prestane vykonávať činnosť podrobenú dani (§ 11), je povinný oznámiť to do 15 dní národnému výboru.

§ 22

(1) Ak sa poplatník stane počas roka členom jednotného roľníckeho družstva alebo ak sa jeho pozemky odovzdajú na obhospodarovanie socialistickej organizácii, odpíšu sa mu splátky dane (§ 24 ods. 1), pokiaľ ku dňu vstupu do družstva alebo ku dňu odovzdania pozemkov socialistickej organizácii neboli splatné.

(2) Ak vystúpil počas roka člen z jednotného roľníckeho družstva alebo ak bol z neho vylúčený, vyrubí sa mu na tento rok daň z pozemkov i daň z dôchodkov z celkovej výmery pozemkov, ktoré mu jednotné roľnícke družstvo vydelilo, pričom sa od vyrubenej dane odpočíta suma dane pripadajúca na doteraz uplynulé splátky dane.

Vyrubenie a platenie dane

§ 23

(1) O vyrubení dane národný výbor upovedomí organizácie platobným výmerom. Občanov bývajúcich v jeho obvode upovedomí o vyrubení dane hromadne predpisným zoznamom. Občanov bývajúcich v obvode iného miestneho národného výboru upovedomí o vyrubení dane platobným výmerom.

(2) Predpisný zoznam miestny národný výbor vyloží na verejné nahliadnutie po dobu 30 dní.

§ 24

(1) Poplatníci sú povinní si daň sami vypočítať a zaplatiť ju národnému výboru, ktorý daň vyrubuje. Daň z pozemkov všetkých poplatníkov a daň z dôchodkov občanov je splatná v troch splátkach, a to 20 % dane vždy najneskôr do 30. apríla, 30 % do 31. augusta a 50 % do 30. novembra. Daň z dôchodkov majetkov a jednotných roľníckych družstiev je splatná po uplynutí roka naraz do 31. marca.

(2) Ak daň nie je väčšia ako 100 Kčs, poplatník je povinný zaplatiť celú daň do 31. marca bežného roka.

(3) Len čo bol poplatník upovedomený vyložením predpisného zoznamu alebo platobným výmerom o vyrubení dane, je povinný platiť splátky na daň podľa toho, ako mu bola daň vyrubená. Rozdiel proti uplynulým splátkam vypočítaným v priznaní s prípadným zvýšením dane podľa § 18 ods. 3 a § 20 ods. 3 je splatný do 45 dní odo dňa vyloženia predpisného zoznamu, prípadne do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

§ 25

Penále

Ak sa daň (splátka na daň) nezaplatila včas, je poplatník povinný zaplatiť penále vo výške 5% nedoplatkov dane s príslušenstvom zistených k dňom splatnosti.

§ 26

Záznamná povinnosť

Poplatníkom, ktorí pestujú zvláštne kultúry (plodiny) alebo uskutočňujú špecializovanú živočíšnu výrobu, príležitostnú činnosť, vedľajšiu výrobu alebo ktorí predávajú poľnohospodárske výrobky priamo spotrebiteľom, môže národný výbor uložiť, aby viedli záznamy o príjmoch a výdavkoch a doklady uschovávali.

§ 27

Správa dane

(1) Správu dane vyrubovanej organizáciám vykonávajú okresné národné výbory, ktoré ju môžu preniesť na miestne národné výbory. Miestna príslušnosť sa spravuje sídlom organizácie.

(2) Správu dane vyrubovanej občanom vykonáva miestny národný výbor, v obvode ktorého má poplatník pozemky. Ak poplatník má pozemky v obvodoch niekoľkých miestnych národných výborov, podá priznanie k dani z pozemkov všetkým týmto národným výborom a k dani z dôchodkov tomu miestnemu národnému výboru, v obvode ktorého má najväčšiu časť pozemkov; v priznaní k dani uvedie i príjmy dosiahnuté uskutočňovaním poľnohospodárskej výroby na pozemkoch v obvodoch ostatných miestnych národných výborov.

(3) Výnos dane je príjmom národných výborov.

§ 28

Kontrola dane

(1) Národné výbory preverujú správnosť a úplnosť daňových priznaní a včasnosť, správnosť a úplnosť platenia dane.

(2) Poplatníci sú povinní poskytnúť kontrolným orgánom vysvetlenie a dôkazy o skutočnostiach rozhodujúcich pre vyrubenie dane a urobiť všetko, čo je na uľahčenie a urýchlenie kontroly potrebné.

§ 29

Odvolanie

Proti vyrubeniu dane poplatník sa môže odvolať do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru alebo do 45 dní odo dňa vyloženia predpisného zoznamu na verejné nahliadnutie, a to podaním na národný výbor, ktorý daň vyrubil.

§ 30

Premlčanie

(1) Daň nemožno vyrubiť a vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom poplatník bol povinný podať priznanie k dani.

(2) Ak sa uskutoční úkon na vyrubenie alebo vymáhanie dane, plynie premlčacia lehota znova od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatník o tomto úkone upovedomený.


ŠTVRTÁ ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 31

(1) Daň z pozemkov podľa tohto zákona sa vyrubí všetkým poplatníkom prvý raz v roku 1967 podľa stavu k 1. januáru 1967.

(2) Daň z dôchodkov sa majetkom a jednotným roľníckym družstvám vyrubí prvý raz v roku 1968 na základe výsledkov dosiahnutých v roku 1967.

(3) Občanom sa vyrubí daň z dôchodkov prvý raz na rok 1967 podľa stavu k 1. januáru 1967.

(4) Jednotným roľníckym družstvám sa poľnohospodárska daň za rok 1966 vyrubí v roku 1967 podľa predpisov platných před 1. januárom 1967.

§ 32

Pre konanie vo veciach tejto dane platia, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov.*)

§ 33

(1) Vláda môže poskytnúť daňovú úľavu, prípadne oslobodiť od dane skupiny poplatníkov alebo poplatníkov v určitých oblastiach a poskytnúť úľavy pre škody spôsobené živelnými pohromami.

(2) Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

a) vydá predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona,

b) ustanoví priemerné normy výnosnosti (§ 15 ods. 1),

c) môže ustanoviť ďalšie druhy zvláštnych kultúr (plodín) a odvetvia špecializovanej živočíšnej výroby (§ 15 ods. 3),

d) môže oslobodiť určité druhy dôchodkov od dane,

e) môže urobiť opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí, ktoré by mohli vzniknúť pri vykonávaní tohto zákona,

f) ustanoví spolu s Ministerstvom národnej obrany spôsob zdanenia a odvod dane z pozemkov spravovaných orgánmi Ministerstva národnej obrany.

(3) Minister poľnohospodárstva a lesného hospodárstva zaradí po dohode s ministrom financií všetky katastrálne územia obcí do prírodných stanovíšť.

§ 34

Zrušujú sa:

1. zákon č. 50/1959 Zb. o pôdohospodárskej dani v znení zákona č. 123/1962 Zb., vyhláška č. 124/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pôdohospodárskej dani, a vyhláška č. 164/1959 Ú. l. (Ú. v.) o priemerných normách výnosnosti pre účely vyrubenia pôdohospodárskej dane,

2. ustanovenie § 5 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu.

§ 35

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.


Príloha zákona č. 112/1966 Zb.

Sadzobník dane z pozemkov

TriedaSadzba dane na 1 ha poľnohospodárskej pôdy v KčsPrírodné stanovište*)
1930ČM 1
2880HM 1
3740MM 2
4730ČMt 1, ČM 2
5710ČM 12
6640ČMt 2
7630HM 3
8600ČM 3, ČM 14a
9540ČM 4, ČMt 6
10535ČMt 15
11520ČMt 14, HMt 1
12510ČM 7, ČMt 16
13500ČM 13
14480HM 5
15465ČM 5
16460ČMt 8
17440ČMt 9
18435ČMt 3
19430HM 4
20420ČMt 4
21410ČM 6
22360ČM 9
23350ČM 8
24330ČM 10, ČM 14
25310HM 6, HM 8, HM 14, ČMt 11
26300ČMt 10
27270ČMt 17
28255ČMt 12, HMt 2
29245ČMt 13
30215ČMt 5, ČMt 7
31160P 1
32150ČM 11, HM 15, ČMt 23
33140HM 10, P 2, F 1
34130HM 11, P 9
35125HMt 7
36120HM 7, HM 13, HM 9, P 3, P 19
3780P 4, P 6
3850 P 7, P 16, F 2
3930HM 16, ČMt 18, ČMt 22, HMt 3
4025ČMt 19
4120P 17, ČMt 20, ČMt 21, HMt 4, HMt 5, HMt 11
4215P 5, P 20, HMt 6, HMt 8, HMt 9, HMt 10, HMt 12, HMt 13, HM 17, HM 18, HM 19, HM 23, P 22, V 10, H 7
4310HM 12, P 8, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, P 18, P 21, V 1, V 2, V 3, V 4, V 7, V 8, H 1, HM 20, HM 21, HM 22, HM 24, P 23, P 24, P 25, P 26, P 27, V 11, V 12, V 13, H 8, H 9, H 10, F 3
44-P 15, P 28, P 29, P 30, P 31, V 5, V 6, V 9, V 14, V 15, V 16, H 2, H 3, H 4, H 5, H 6, H 11, H 12, H 13, H 14, H 15, H 16, H 17

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností a § 3 ods. 1 vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o evidencii nehnuteľností.

**) § 14 ods. 4 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

*) Vyhláška č. 16/1962 Zb.

*) Jednotlivé prírodné stanovištia sú zaradené do týchto skupín:
I. černozemné veľmi teplé oblasti
(ČMt 1 až 23)
II. černozemné oblasti
(ČM 1 až 14 a)
III. hnedozemné teplé oblasti
(HM 1 až 13)
IV. hnedozemné oblasti
(HM 1 až 24)
V. hnedých pôd pahorkatín
(P 1 až 31)
VI. hnedých pôd vrchovín
(V 1 až 16)
VII. hnedých a podzolovaných pôd horských oblastí
(H 1 až 17)
VIII. s možnosťou ovocinárskej špecializácie
(F 1 až F 3)
Čísla v jednotlivých skupinách vyjadrujú rozdielne klimatické a terénne podmienky.