Vyhláška č. 56/1966 Zb.Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o úprave lehôt na vykonávanie úkonov peňažných ústavov na úseku platobného styku a zúčtovania na účtoch organizácií

Čiastka 20/1966
Platnosť od 19.07.1966 do31.12.1966
Účinnosť od 01.08.1966 do31.12.1966
Zrušený 85/1966 Zb.

OBSAH

56

VYHLÁŠKA

generálneho riaditeľa Štátnej banky československej

z 8. júla 1966

o úprave lehôt na vykonávanie úkonov peňažných ústavov na úseku platobného styku a zúčtovania na účtoch organizácií

Generálny riaditeľ Štátnej banky československej ustanovuje podľa § 6 ods. 5 zákona č. 117/1965 Zb. o Štátnej banke československej a podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


§ 1

Voľné soboty, v ktorých sa v rámci skracovania pracovného času v pobočkách Štátnej banky československej od 1. augusta 1966 nepracuje,*) nezapočítavajú sa do lehôt ustanovených pre úkony Štátnej banky československej predpismi upravujúcimi platobný styk a zúčtovanie na účtoch organizácií.**)

§ 2

Táto vyhláška platí i pre úkony iných peňažných ústavov vykonávané podľa predpisov upravujúcich platobný styk a zúčtovanie na účtoch organizácií, pokiaľ sú v organizačných útvaroch týchto peňažných ústavov zavedené voľné soboty v zmysle § 1 tejto vyhlášky.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1966.


Generálny riaditeľ

Štátnej banky československej:

dr. Pohl v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Voľnými sobotami v pobočkách Štátnej banky československej sú soboty v párnych týždňoch roku 1966 a obdobne soboty nasledujúce vždy za štrnásť dní v ďalších rokoch.

**) Smernice Štátnej banky československej č. 170/1956 Ú. l. (Ú. v.) o platobnom a zúčtovacom styku.
Vyhláška ministra financií č. 372/1953 Ú. l. (č. 419/1953 Ú. v.) o príkazoch na vybranie.
Smernice Štátnej banky československej č. 136/1955 Ú. l. (Ú. v.) o platení prepravného dopravným organizáciám výberkami prepravného a o poskytovaní zúčtovacích úverov na prepravné.