Opatrenie č. 92/1966 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.

Čiastka 40/1966
Platnosť od 07.12.1966 do30.06.1990
Účinnosť od 07.12.1966 do30.06.1990
Zrušený 172/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 115/1966 Zb. zo dňa 15. decembra 1966.

OBSAH

92

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 24. novembra 1966

o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, ktorí vykonajú predpísanú rigoróznu skúšku zo zvoleného vedného odboru a jeho širšieho základu, priznáva Vysoká škola politická Ústredného výboru Komunistickej strany Československa titul „doktor sociálnopolitických náuk“ (v skratke „RSDr.“).

(2) Týmto zákonným opatrením sa doplňuje zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 7/1966 Zb. o Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.


§ 2

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.