Vyhláška č. 95/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 41/1966
Platnosť od 16.12.1966
Účinnosť od 31.12.1966
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 24 vstúpila Dohoda v platnosť 3. novembra 1966.

95

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. októbra 1966

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave


Dňa 26. mája 1966 bola v Ríme podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.

Podľa svojho článku 24 vstúpila Dohoda v platnosť 3. novembra 1966.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Talianskej republiky vedené prianím upraviť prepravu osôb a tovaru vykonávanú za odplatu vozidlami cestnej dopravy medzi oboma štátmi, ako aj tranzit ich územím sa dohodli takto:

I.

Preprava cestujúcich

Článok 1

Všetka preprava osôb autobusmi medzi oboma štátmi alebo tranzit ich územím podlieha vydaniu koncesie alebo povolenia s výnimkou prepráv uvedených v článku 3.

Článok 2

Pravidelné trate medzi oboma štátmi alebo tranzitné trasy ich územím schvaľujú po vzájomnej dohode príslušné orgány oboch zmluvných strán.

Článok 3

Príležitostné turistické prepravy (pri zavretých dverách) nepodliehajú povoľovaciemu konaniu. Toto ustanovenie sa použije vo všetkých prípadoch, v ktorých tie isté osoby sú prepravované tým istým vozidlom:

a) buď pri okružnej jazde, ktorá sa začína a končí na území štátu, kde je vozidlo evidované,

b) alebo pri jazde, ktorej východiskový bod je v niektorom mieste na území štátu, kde je vozidlo evidované, a miesto určenia na území druhej zmluvnej strany s podmienkou, že sa vozidlo - vyjmúc prepravy na osobitné povolenie - vráti prázdne do štátu, kde je evidované.

Článok 4

Všetky ostatné druhy prepravy, ktoré nie sú ani pravidelnými linkami, (článok 2), ani turistickými prepravami (článok 3), podliehajú povoľovaciemu konaniu. povolenia môžu udeliť príslušné orgány druhej zmluvnej strany.

Článok 5

Podmienky pre vydávanie koncesií alebo povolení na prepravy uvedené v článkoch 2 a 4, najmä pokiaľ ide o dobu platnosti, tarify a ostatné podrobnosti týkajúce sa prepravy, ako aj doklady pre kontrolu všetkých druhov prepravy ustanoví Zmiešaná komisia uvedená v článku 22.

II.

Preprava tovaru

Článok 6

Všetka preprava tovaru na vlastný alebo na cudzí účet medzi oboma štátmi alebo v tranzite po ich území podlieha povoľovaciemu konaniu s výnimkou prípadov uvedených v článku 11.

Článok 7

Povolenia na medzinárodnú prepravu tovaru sa vydávajú pre jednu cestu tam a späť; platia tak pre jednotlivé vozidlo, ako aj pre vozidlo s prívesom alebo návesom a umožňujú vstup alebo prechod územím druhej zmluvnej strany s nákladom alebo bez nákladu.

Článok 8

Povolenia podľa článku 7 vydávajú príslušné orgány štátu, kde je vozidlo evidované, na tlačivách zaslaných príslušným orgánom druhej zmluvnej strany v medziach kontingentov, ktoré ustanoví Zmiešaná komisia uvedená v článku 22.

Článok 9

Kontingenty uvedené v článku 8 sa delia na:

a) kontingent pre prepravy do prístavu Terst a z tohto prístavu,

b) kontingent pre prepravy po celom území každej z oboch zmluvných strán, ako aj pre tranzitné prepravy.

Článok 10

Dopravcovia, ktorí majú sídlo na území jednej zo zmluvných strán, nie sú oprávnení preberať na území druhej zmluvnej strany tovar s určením do tretej krajiny.

Článok 11

Povoľovaciemu konaniu nepodliehajú:

a) prepravy sťahovacích zvrškov vykonávané na to zvlášť vybavenými vozidlami;

b) prepravy telesných pozostatkov vykonávané na to zvlášť vybavenými vozidlami;

c) prepravy materiálu a predmetov určených pre veľtrhy, výstavy alebo predvádzanie;

d) prepravy pretekárskych koní, automobilov, motocyklov, bicyklov a iných športových potrieb určených pre športové podniky;

e) prepravy hudobných nástrojov, divadelných dekorácií a rekvizít;

f) prepravy materiálu určeného pre rádiofonické záznamy a vyhotovenie kinematografických alebo televíznych snímok.

Prepravy podľa písmen c) až f) nepodliehajú však povoľovaciemu konaniu len za podmienky, že predmety alebo zvieratá budú potom prepravené späť do štátu, kde je vozidlo evidované, alebo ak zostanú po preprave do iného štátu naďalej majetkom fyzickej alebo právnickej osoby majúcej domicil alebo bydlisko na území tej zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované.

III.

Všeobecné ustanovenia

Článok 12

Žiadna zo zmluvných strán nebude zakazovať a obmedzovať dovoz vozidiel evidovaných na území druhej strany a dočasne ich oslobodí od daní a poplatkov s podmienkou, že budú opäť vyvezené a opatrené dokladmi a dočasnom dovoze zaručujúcim zaplatenie daní a vstupných poplatkov.

Článok 13

Vodič a ostatní členovia osádky vozidla môžu dovážať pri dočasnom oslobodení od daní a vstupných poplatkov predmety osobnej potreby v množstve primeranom dĺžke pobytu na území druhej zmluvnej strany. Od daní a vstupných poplatkov budú taktiež oslobodené zásoby potravín na cestu a malé množstvo tabaku, cigár a cigariet pre osobnú potrebu osádky.

Článok 14

Pohonné hmoty v normálnych nádržiach dočasne dovezených vozidiel nepodliehajú zákazom a obmedzeniam a sú oslobodené od cla a vstupných poplatkov. Za normálnu sa považuje nádrž navrhnutá konštruktérom pre príslušný typ vozidla.

Článok 15

Jednotlivé súčiastky určené na opravu vozidla dočasne dovezeného na colný doklad budú dočasne oslobodené od cla a vstupných poplatkov a vyňaté zo zákazov a obmedzení dovozu. Zmluvné strany môžu požadovať, aby sa tieto súčiastky pri dovoze colne zaznamenali.

Vymenené súčiastky, ktoré sa nevyvezú späť, podliehajú clu a vstupným poplatkom, pokiaľ nebudú v súlade s vnútroštátnymi predpismi príslušného štátu bezodplatne postúpené tomuto štátu alebo zničené pod úradným dozorom na náklad zúčastnených.

Článok 16

Dopravcovia sídliaci na území jednej zo zmluvných strán nie sú oprávnení vykonávať prepravy cestujúcich alebo tovaru medzi dvoma miestami na území druhej zmluvnej strany.

Článok 17

Osádky vozidiel vstupujúce na základe tejto Dohody na územie druhej zmluvnej strany budú vybavené cestovnými dokladmi.

Článok 18

Platby, ktoré sa majú vykonať na základe záväzkov vyplývajúcich z ustanovení tejto dohody, sa budú vyrovnávať podľa platobnej dohody platnej medzi oboma štátmi v čase príslušnej platby.

Článok 19

V prípade porušenia niektorého z ustanovení tejto Dohody na území jednej zo zmluvných strán je príslušný orgán štátu, kde je vozidlo evidované, povinný na žiadosť príslušného orgánu druhej zmluvnej strany uplatniť voči dopravcovi primerané sankcie a upovedomiť o tom druhú zmluvnú stranu.

Článok 20

Podniky so sídlom na území jednej zo zmluvných strán, ktoré prepravujú tovar alebo cestujúcich na základe ustanovení tejto Dohody, sú podrobené plateniu daní a poplatkov z vozidiel a z prepráv vykonaných na území druhej zmluvnej strany.

Článok 21

Dopravcovia sú povinní dodržiavať zákony a predpisy zmluvnej strany, na území ktorej sa nachádzajú.

Článok 22

Obe zmluvné strany si navzájom oznámia, ktoré orgány sú príslušné upravovať otázky týkajúce sa vykonávania tejto dohody. Zástupcovia týchto orgánov sa zídu v Zmiešanej komisii na prerokúvanie otázok uvedených v článku 5 a 8, ďalej na zabezpečenie riadneho vykonávania Dohody v súvislosti s rozvojom prepráv a na riešenie prípadných ťažkostí. Rozhodnutia Zmiešanej komisie podliehajú schváleniu príslušných orgánov oboch zmluvných strán.

Článok 23

Ak vznikne medzi oboma zmluvnými stranami akákoľvek pochybnosť alebo rozpor vo výklade alebo vykonávaní tejto dohody, vyriešia ich zmluvné strany priamym rokovaním medzi príslušnými orgánmi, alebo ak nebudú tieto rokovania úspešné, diplomatickou cestou.

Článok 24

Táto Dohoda vstúpi v platnosť 15 dní odo dňa, keď si zmluvné strany navzájom oznámia, že boli splnené ústavné predpisy vyžadované pre vstup Dohody v platnosť.

Táto Dohoda zostane v platnosti jeden rok a bude sa predlžovať z roka na rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr 3 mesiace pred uplynutím jej platnosti.

Dané v Ríme 26. mája 1966 vo dvoch vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

inž. Jan Dufek v. r.

Za vládu

Talianskej republiky

Giuseppe Lupis v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.