Vyhláška č. 66/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o pomoci pri výstavbe obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve a o predaji bytov z národného majetku občanom

(v znení č. 160/1976 Zb.)

Čiastka 24/1966
Platnosť od 11.08.1966 do09.05.1978
Účinnosť od 01.01.1977 do09.05.1978
Zrušený 47/1978 Zb.

66

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 5. augusta 1966

o pomoci pri výstavbe obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve a o predaji bytov z národného majetku občanom

Ministerstvo financií po dohode so Štátnou komisiou pre financie, ceny a mzdy, Štátnou plánovacou komisiou, Ministerstvom vnútra a Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 24 ods. 1 a 2 zákona č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov (ďalej len „zákon“) a podľa splnomocnenia daného uznesením vlády z 3. augusta 1966 č. 271 na základe § 24 ods. 1 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani:


Prvá časť

FINANČNÁ, ÚVEROVÁ A INÁ POMOC OBČANOM PRI VÝSTAVBE OBYTNÝCH DOMOV S BYTMI V OSOBNOM VLASTNÍCTVE

Druhá časť

PREDAJ BYTOV Z NÁRODNÉHO MAJETKU DO OSOBNÉHO VLASTNÍCTVA OBČANOV

§ 3

Predmet predaja

(1) Predmetom predaja sú byty, ako i miestnosti v obytnom dome, ktoré neslúžia na bývanie, sú však určené pre osobnú potrebu, vrátane pomerného podielu (§ 17 ods. 2 zákona) na spoločných častiach obytného domu, jeho vybavení a príslušenstve.

(2) Byty predávajú národné výbory, prípadne - s ich súhlasom - bytové organizácie národných výborov, ktoré majú obytný dom v správe.

(3) V kúpnej zmluve**) sa dohodne splatnosť kúpnej ceny naraz najneskôr 15 dní po jej registrácii štátnym notárstvom.***)

(4) Na predaj za ceny ustanovené podľa tejto vyhlášky netreba prípadný súhlas vyššieho orgánu podľa predpisov o správe národného majetku.†)

§ 4

Cena bytu

(1) Cena jednotlivého bytu††) (vrátane pomerného podielu na spoločných častiach domu, jeho vybavení a príslušenstve) sa ustanovuje sadzbami za 1 m2 podlahovej plochy bytu podľa kategórií určených vyhláškou č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu.

(2) Sadzba za 1 m2 podlahovej plochy bytu*) je:

pri byte I. kategórie1.200 až 1.400 Kčs
pri byte II. kategórie 900 až 1.200 Kčs
pri byte III. kategórie 600 až 800 Kčs
pri byte IV. kategórie 400 až 600 Kčs

(3) V rámci rozpätia sadzieb jednotlivých kategórií (odsek 2) sa prihliadne na kvalitu príslušného bytu (poloha bytu v dome, stav prevádzkového zariadenia a vybavenia bytu, balkón, terasa, pomer plochy obytných miestností k ostatnej ploche bytu a pod.), domového vybavenia, (práčovňa, kôlňa a pod.) a príslušenstva (oplotenie, vonkajšie úpravy a pod.) a na umiestnenie obytného domu v obci. Spoločné domové vybavenie a príslušenstvo je zahrnuté v sadzbách, aj keď je umiestnené mimo obytného domu. Pri doteraz neužívaných bytoch II. kategórie sa sadzba určí vždy v hornej polovici rozpätia.

(4) Ak sa byt predáva jeho doterajšiemu užívateľovi, neprihliada sa pri určení sadzby podľa odsekov 2 a 3 na zlepšenia, ktoré užívateľ v byte prípadne vykonal na vlastný náklad.

(5) Pri bytoch už užívaných sa prihliada na opotrebenie domu a sadzba ustanovená podľa odsekov 2 až 4 sa zníži spravidla o 1 % za každý rok veku domu za predpokladu bežnej údržby; pri stavbách, ktorých údržba alebo opravy boli zanedbané, alebo ak ide o objekt poškodený, je zníženie primerane vyššie, a naopak pri domoch, pri ktorých sa vykonala modernizácia alebo generálna oprava, je zníženie primerane nižšie. Toto zníženie môže byť celkom najviac 70 %.

§ 5

Zľavy z ceny bytu a prirážky

(1) Ak sa byt predáva jeho doterajšiemu užívateľovi, poskytne sa z ceny vypočítanej podľa § 4 zľava 30 % až 50 %. Výšku zľavy určí pre príslušnú obec jednotne miestny národný výbor.

(2) Ak sa predáva byt doteraz neužívaný, môže národný výbor určiť k cene vypočítanej podľa § 4 v Prahe, Brne a Bratislave prirážku do 20 %, v kúpeľných miestach,**) v krajských mestách a príp. v ďalších miestach určených krajským národným výborom prirážku do 15 %. Pri určení výšky prirážky sa prihliadne najmä na výhodnosť umiestnenia obytného domu v obci (dom v záhradnom prostredí, stred mesta, hlučnosť, príp. prašnosť prostredia a pod.); výška prirážky je jednotná pre všetky byty v tom istom obytnom dome.

(3) So zreteľom na povahu oblasti (napr. pohraničie) môže krajský národný výbor povoliť pre určitý okres, mesto alebo obec zvýšenie hornej hranice zľavy poskytovanej z ceny bytu predávaného doterajšiemu užívateľovi (odsek 1) až do 80 %, príp. poskytovanie zľavy z ceny doteraz neužívaného bytu až do 20 %. To však neprichádza do úvahy v miestach uvedených v odseku 2.

§ 6

Cena miestností neslúžiacich na bývanie

Cena miestností neslúžiacich na bývanie umiestnených v obytnom dome (ateliér, garáž a pod.), vrátane podielu na spoločných častiach domu, sa určí podľa rovnakej sadzby a rovnakým spôsobom (§ 4 a 5) ako cena príslušného bytu, zníži sa však koeficientom 0,8.

§ 7

Pozemok

Právo spoločného osobného užívania pozemku (vrátane dvora a prídomovej záhrady) sa zriaďuje vlastníkom bytov bezplatne.

§ 8

Pôžičky štátnych sporiteľní na kúpu bytu

Na časť kúpnej ceny bytu môže štátna sporiteľňa poskytnúť kupujúcemu pôžičku, najmä ak je byt už v jeho osobnom užívaní.

Tretia časť

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 9

Obytný dom

Obytným domom***) sa tu rozumie bytový objekt s viacerými bytmi, ktorý nemá povahu rodinného domčeka (§ 128 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.).

§ 10

Domová daň

(1) Z obytného domu, v ktorom sú byty (byt) v osobnom vlastníctve, sa vymeriava domová daň vždy podľa zastavanej plochy a len podľa dolnej hranice príslušnej sadzby (§ 9 ods. 1 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani). Ak je v obytnom dome byt v socialistickom vlastníctve†) zníži sa daň o sumu, ktorá by na neho pripadala podľa odseku 2 (§ 2 ods. 1 zákona o domovej dani).

(2) Daň podľa odseku 1 rozvrhnú si vlastníci bytov (ktorí sú podľa zákona súčasne spoluvlastníkmi spoločných častí domu) medzi sebou podľa podlahovej plochy bytov a miestností neslúžiacich na bývanie (§ 17 ods. 2 zákona). Daň sú povinní platiť všetci poplatníci spoločne a nerozdielne (§ 3 ods. 2 zákona o domovej dani).

(3) Pre vymeranie dane z obytného domu podľa predchádzajúcich odsekov nie je rozhodujúce, ak niektorý byt stratí povahu osobného vlastníctva alebo ak ho neužíva vlastník či osoba jemu blízka.

§ 11

Miestny poplatok z bytov

Ustanovenia predpisov o miestnom poplatku z bytov prenechaných do užívania v rodinných domčekoch v osobnom vlastníctve*) platia obdobne o bytoch v osobnom vlastníctve, ak sú prenechané do užívania; to isté platí, ak byt stratí povahu osobného vlastníctva a neprejde do socialistického vlastníctva.

§ 12

Pôžičky poskytované pracovníkom z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb

Ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 6, príp. ods. 2 vyhlášky č. 121/1965 Zb. o použití prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií, príp. obdobné ustanovenia predpisov o podnikových (pobádacích) fondoch pracujúcich,**) pokiaľ ide o poskytovanie pôžičiek pracovníkom na výstavbu rodinných domčekov alebo kúpu rodinných domčekov od socialistických organizácií, platia primerane i pre výstavbu obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve vykonávanú občanmi a pre kúpu bytov do osobného vlastníctva z národného majetku.

§ 13

Náhrada pri výkupe alebo vyvlastnení

Pri výkupe alebo vyvlastnení bytov v osobnom vlastníctve pre socialistické organizácie sa určí náhrada podľa tejto vyhlášky.


Záverečné ustanovenia

§ 14

Ak prejde vlastníctvo bytu, ktorý bol v osobnom vlastníctve, prechodne na štát (napr. podľa § 462 Občianskeho zákonníka), má štát rovnaké práva a povinnosti ako vlastník bytu v osobnom vlastníctve.

§ 15

V závažných prípadoch môže, a to zásadne na žiadosť národného výboru, povoliť z druhej časti výnimku Ministerstvo financií, na Slovensku Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre financie.

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1966.


Minister:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

**) § 14 zákona a § 133, § 134 ods. 2 a § 399 až 404 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.

***) Predaj bytov zo socialistického vlastníctva nepodlieha podľa § 6 ods. 4 zákona č. 24/1964 Zb. o notárskych poplatkoch notárskemu poplatku z prevodu nehnuteľností; notárskemu poplatku však podlieha registrácia kúpnej zmluvy, a to podľa položky G č. 1 sadzobníka I notárskych poplatkov (príloha 1 vyhlášky č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch).

) Vyhláška č. 94/1965 Zb. o správe národného majetku.

††) § 62 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.

*) § 62 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.

**) Ich zoznam pozri pri vyhláške č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poplatku.

***) § 59 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.

) Napr. vlastníctvo niektorého bytu prejde na štát podľa § 462 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (odúmrťou).

*) Vyhláška č. 112/1957 Ú. l. (Ú. v.) o miestnom poplatku z bytov v znení § 21 ods. 2 vyhlášky č. 60/1964 Zb.

**) Vládna vyhláška č. 154/1960 Zb. o podnikových fondoch pracujúcich, vyhláška č. 114/1961 Zb. o pobádacích fondoch pracujúcich.