Zákon č. 50/1966 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Slovenskej národnej rady pri riadení a organizácii vysokých škôl na Slovensku

Čiastka 18/1966
Platnosť od 30.06.1966 do31.12.1968
Účinnosť od 30.06.1966 do31.12.1968
Zrušený 207/1968 Zb.

50

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. júna 1966

o pôsobnosti Slovenskej národnej rady pri riadení a organizácii vysokých škôl na Slovensku

Slovenská národná rady vychádzajúc z celoštátneho významu a úloh vysokého školstva ustanovených zákonom o vysokých školách a so zreteľom na osobitné postavenie vysokých škôl na Slovensku v slovenskej národnej kultúre uzniesla sa na tomto zákone:


§ 1

Vysoké školy na Slovensku ako súčasť vysokého školstva Československej socialistickej republiky pri plnení svojho základného poslania v progresívnom rozvoji ekonomiky, vedy a kultúry zabezpečujú aj úlohy ustanovené slovenskými národnými orgánmi v rozvoji Slovenska.

§ 2

Slovenská národná rada sa všestranne stará o rozvoj vysokých škôl na Slovensku, zabezpečuje ich činnosť tak, aby sa rozvíjali v súlade s celoštátnymi záujmami a potrebami hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska.

§ 3

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

a) v záujme zabezpečovania rozvoja vysokých škôl usmerňuje a koordinuje činnosť orgánov Slovenskej národnej rady, ako aj iných príslušných orgánov štátnej správy na Slovensku,

b) v súlade s celoštátnou koncepciou rozvoja vysokých škôl prerokúva perspektívu rozvoja vysokých škôl na Slovensku, ich kádrového a materiálneho zabezpečenia, ako aj ich organizáciu,

c) hodnotí činnosť vysokých škôl a plnenie ich základných úloh,

d) prerokúva v súlade s ustanovením § 8 písm. a) návrhy na vymenovanie riadnych profesorov, mimoriadnych profesorov a rektorov vysokých škôl a predkladá ich vláde.

§ 4

Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru

a) prerokúva návrhy plánov a rozpočtu vysokých škôl,

b) sleduje činnosť vysokých škôl a plnenie ich úloh,

c) zabezpečuje a kontroluje v spolupráci s príslušnými výkonnými orgánmi Slovenskej národnej rady plnenie plánu a rozpočtu, investičnú výstavbu vysokých škôl a študentských domovov.

§ 5

Povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru sa zúčastňuje na ústrednom riadení vysokých škôl a súčasne v rozsahu ustanovenom týmto zákonom riadi vysoké školy na Slovensku. Vo svojej činnosti sa spravuje uzneseniami vlády, Slovenskej národnej rady a jej Predsedníctva a zásadnými smernicami ministra školstva a kultúry.

§ 6

Povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru sa zúčastňuje na celoštátnom riadení vysokých škôl, najmä na

a) vypracovaní návrhu perspektívy rozvoja vysokých škôl, ich materiálneho a kádrového zabezpečenia,

b) ustanovení zásad a cieľov pedagogickej a vedeckej, prípadne umeleckej činnosti vysokých škôl,

c) vypracovaní zásad učebných plánov jednotlivých odborov,

d) ustanovení koncepcie a zásad zahraničných stykov vysokých škôl.

§ 7

Povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru při riadení vysokých škôl na Slovensku

a) ustanovuje zásady učebných plánov a osnov, študijných odborov špecifických z hľadiska Slovenska,

b) zabezpečuje dozor nad plnením zákonov a iných právnych predpisov a nad riadnym hospodárením so zverenými prostriedkami,

c) usmerňuje výučbu a ideovú a politicko-výchovnú prácu na vysokých školách,

d) stará sa o rozvoj vedeckovýskumnej práce a o výchovu vedeckých pracovníkov na vysokých školách,

e) zabezpečuje prijímacie konanie na vysoké školy a sleduje umiestňovanie absolventov vysokých škôl,

f) zostavuje a predkladá ministrovi školstva a kultúry návrh plánu a rozpočtu za vysoké školy na Slovensku, v súlade s vládou schváleným celoštátnym plánom a rozpočtom vykonáva ich rozpis na vysoké školy na Slovensku a prideľuje im prostriedky v súlade s úlohami a plánovanými výkonmi; hlavné úlohy investičnej výstavby realizuje v dohode s ministrom školstva a kultúry,

g) navrhuje ministrovi školstva a kultúry zriadenie výskumných ústavov na vysokých školách,

h) zriaďuje účelové zariadenia slúžiace najmä pedagogickej, vedeckej, umeleckej, hospodárskej a technickej činnosti viacerých vysokých škôl alebo starostlivosti o študentov a pracovníkov viacerých vysokých škôl,

ch) ustanovuje rozsah, v akom môžu vysoké školy vydávať vedecké publikácie,

i) v dohode s ministrom školstva a kultúry schvaľuje štatúty vysokých škôl.

§ 8

Povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru vo veciach pracovníkov vysokých škôl

a) predkladá po dohode s ministrom školstva a kultúry Predsedníctvu Slovenskej národnej rady návrhy na vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov, ako aj rektorov vysokých škôl,

b) vymenúva v súlade s celoštátnymi kritériami a podľa zásad ustanovených ministrom školstva a kultúry docentov vysokých škôl,

c) potvrdzuje voľbu a odvolanie prorektorov vysokých škôl, ako aj dekanov a prodekanov samostatných fakúlt; vymenúva prorektorov novozriadených vysokých škôl, ako aj dekanov a prodekanov novozriadených samostatných fakúlt,

d) potvrdzuje voľbu a odvolanie dekanov fakúlt a vymenúva dekanov a prodekanov novozriadených fakúlt,

e) dáva súhlas na uzavretie pracovnej zmluvy s profesormi a na skončenie pracovného pomeru profesorov zo strany vysokej školy, prípadne fakulty,

f) na návrh rektora vymenúva a odvoláva kvestorov vysokých škôl,

g) navrhuje do poradných orgánov ministra členov zo Slovenska,

h) rozhoduje v rámci platných predpisov o personálnych veciach pracovníkov vysokých škôl.

§ 9

(1) V rozsahu pôsobnosti Slovenskej národnej rady podľa tohoto zákona zodpovedajú rektori vysokých škôl a dekani samostatných fakúlt na Slovensku za plnenie svojich úloh aj výkonným orgánom Slovenskej národnej rady.

(2) Rektori vysokých škôl na Slovensku informujú povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru o svojom rozhodnutí, ak po nesúhlase s uznesením vedeckej rady vysokej školy vrátili jej vec s odôvodnením na nové prerokovanie a ona zotrvala na svojom pôvodnom stanovisku.

§ 10

Trvalým poradným orgánom povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru pre posudzovanie zásadných otázok vysokých škôl na Slovensku je Slovenský výbor pre vysoké školy, ktorého členmi sú rektori vysokých škôl a ďalší odborníci vymenovaní povereníkom.

§ 11

Pokiaľ z ustanovení tohto zákona nevyplýva iné, vzťahujú sa na pôsobnosť Slovenskej národnej rady a jej orgánov pri riadení a organizácii vysokých škôl na Slovensku ustanovenia rokovacieho a pracovného poriadku Slovenskej národnej rady.


§ 12

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Chudík v. r.