Nariadenie vlády č. 119/1966 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Ústrednej publikačnej správy

Čiastka 48/1966
Platnosť od 28.12.1966 do18.06.1968
Účinnosť od 01.01.1967 do18.06.1968
Zrušený 69/1968 Zb.

119

VLÁDNE NARIADENIE

z 21. decembra 1966,

ktorým sa vydáva štatút Ústrednej publikačnej správy

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa ustanovenia § 18 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch (ďalej len „zákon“):


§ 1

(1) Ústredná publikačná správa je ústredným orgánom štátnej správy; za jej činnosť zodpovedá minister vnútra.

(2) Na Slovensku plní úlohy Ústrednej publikačnej správy Slovenská publikačná správa, ktorá je územným orgánom Ústrednej publikačnej správy.

§ 2

(1) Ústrednú publikačnú správu riadi jej predseda, ktorého vymenúva a odvoláva minister vnútra.

(2) Slovenskú publikačnú správu riadi jej predseda, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh predsedu Ústrednej publikačnej správy Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Predseda Slovenskej publikačnej správy zodpovedá predsedovi Ústrednej publikačnej správy.

§ 3

Pôsobnosť Ústrednej publikačnej správy sa vzťahuje na prostriedky hromadného pôsobenia, ktorými sú: periodická tlač (§ 3 ods. 1 zákona), ostatné hromadné informačné prostriedky (§ 3 ods. 2 zákona), iné verejné publikačné prostriedky, najmä neperiodická a ostatná tlač a verejná činnosť kultúrnych a osvetových zariadení (§ 17 ods. 5 zákona).

§ 4

(1) Ústredná publikačná správa zabezpečuje, aby sa v prostriedkoch hromadného pôsobenia neuverejňovali informácie, ktoré tvoria predmet štátneho, hospodárskeho alebo služobného tajomstva.

(2) Rozsah predmetu štátneho, hospodárskeho alebo služobného tajomstva ustanovuje vyhláška č. 181/1964 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo a zoznamy utajovaných skutočností rezortov.

§ 5

(1) Ústredná publikačná správa sleduje, aby sa v prostriedkoch hromadného pôsobenia neuverejňovali informácie, obsah ktorých je v rozpore s inými záujmami spoločnosti.

(2) V rozpore s inými záujmami spoločnosti sú informácie,

a) obsahom ktorých je páchaný trestný čin alebo ktoré sú v rozpore s iným zákonom,

b) obsah ktorých je zameraný proti politickej a ideovej línii štátu,

c) obsahom ktorých by boli preukázateľne poškodené celospoločenské záujmy zabezpečované ústrednými štátnymi a spoločenskými orgánmi.

§ 6

(1) Šéfredaktori periodickej tlače, šéfredaktori nakladateľstiev, prípadne vydávatelia, šéfredaktori Československej tlačovej kancelárie, Československého rozhlasu a Československej televízie, príslušní vedúci pracovníci Československého filmu a divadiel a usporiadatelia estrád, kabaretov, výstav a pod. (ďalej len „šéfredaktori“) sú povinní predkladať včas Ústrednej publikačnej správe materiály, ktoré sa majú uverejniť (rozširovať, uskutočňovať).

(2) Ústredná publikačná správa môže v jednotlivých prípadoch po dohode so šéfredaktormi ustanoviť spôsob predkladania materiálov.

§ 7

(1) Ak obsahuje materiál, ktorý sa má uverejniť (rozširovať, uskutočňovať), skutočnosti, ktoré sú predmetom štátneho, hospodárskeho alebo služobného tajomstva, Ústredná publikačná správa pozastaví jeho uverejnenie (rozširovanie, uskutočňovanie).

(2) Rozhodnutie Ústrednej publikačnej správy o pozastavení sa vydáva písomne.

§ 8

(1) Ak je obsah materiálu, ktorý sa má uverejniť (rozširovať, uskutočňovať), v rozpore s inými záujmami spoločnosti, Ústredná publikačná správa upozorní na túto skutočnosť šéfredaktora, vydávateľa, prípadne uskutočňovateľa.

(2) Oprávnenia a povinnosti šéfredaktora, vydávateľa, prípadne uskutočňovateľa vyplývajú zo všeobecných predpisov.

§ 9

(1) Ústredná publikačná správa má svoje pobočky v krajoch. Na území hlavného mesta Prahy vykonáva funkciu mestskej pobočky Ústredná publikačná správa; v Bratislave vykonáva funkciu mestskej pobočky Slovenská publikačná správa.

(2) Materiál, ktorý sa má uverejniť (rozširovať, uskutočňovať), predkladá sa orgánom Ústrednej publikačnej správy miestne príslušným podľa sídla redakcie alebo organizácie uvedenej v § 6 ods. 1 tohto štatútu.

(3) Predseda Ústrednej publikačnej správy môže ustanoviť výnimky z miestnej príslušnosti orgánov Ústrednej publikačnej správy.


§ 10

Tento štatút nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Lenárt v. r.