Vyhláška č. 34/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 13/1966
Platnosť od 14.06.1966 do21.11.1978
Účinnosť od 29.06.1966 do21.11.1978
Zrušený 16/1979 Zb.

34

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. mája 1966

o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti

Dňa 18. mája 1966 bol v Prahe podpísaný Protokol medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti.

Protokol na základe svojho článku X vstúpil v platnosť dňom podpisu, t. j. 18. májom 1966.

České znenie Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

PROTOKOL

medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti

Vláda Československej socialistickej republiky a Revolučná vláda Kubánskej republiky vedené prianím ešte viac prehľbiť vzájomné priateľské styky rozhodli sa zrušiť vízovú povinnosť pre cesty občanov oboch štátov a dohodli sa takto:

Článok I

Občania zmluvných strán môžu bez víz cestovať na územie druhej zmluvnej strany za účelom prechodného pobytu alebo prechodu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto Protokole.

Článok II

Výhody podľa článku I tohto Protokolu môžu využiť občania oboch zmluvných strán, pokiaľ sú držiteľmi diplomatického, služobného alebo osobitného pasu vydaného príslušným orgánom štátu, ktorého sú občanmi. Držitelia týchto cestovných dokladov môžu prekračovať štátne hranice zmluvných strán na všetkých hraničných priechodoch určených pre medzinárodný cestovný styk.

Článok III

Občania zmluvných strán, ktorých sa týkajú ustanovenia tohto Protokolu, môžu sa zdržiavať na území druhej zmluvnej strany po dobu deväťdesiatich dní odo dňa vstupu na jej územie.

Príslušné orgány zmluvných strán môžu v odôvodnených prípadoch predľžiť pobyt na svojom území, nie však dlhšie ako na dobu platnosti cestovného dokladu.

Článok IV

Občania zmluvných strán môžu po dobu dočasného pobytu na území druhej zmluvnej strany vstupovať do pracovného pomeru, vykonávať hospodársku alebo inú činnosť len s predchádzajúcim povolením príslušného orgánu tejto zmluvnej strany.

Článok V

Ak občan jednej zmluvnej strany stratí počas svojho pobytu na území druhej zmluvnej strany cestovný doklad, je povinný oznámiť stratu príslušným miestnym orgánom, ktoré mu vydajú o tom potvrdenie.

Príslušná diplomatická misia alebo konzulárny úrad vydá v tomto prípade náhradný cestovný doklad, ktorý musí mať vycestovacie vízum zmluvnej strany, na území ktorej sa cestovný doklad stratil.

Článok VI

Príslušné orgány zmluvných strán budú informovať svojich občanov o povinnosti dodržiavať zákony štátu, do ktorého cestujú, ako i včas splniť ohlasovaciu povinnosť.

Článok VII

Ustanovenia tohto Protokolu sa nedotýkajú práva zmluvných strán odmietnuť vstup alebo prerušiť pobyt na svojom území nežiadúcim osobám.

Článok VIII

Príslušné orgány zmluvných strán sa vzájomne informovali o platných cestovných dokladoch a dohodli sa, že sa budú informovať o zavedení nových cestovných dokladov a vymenia si ich vzory.

Článok IX

Zmluvné strany sa budú podľa potreby informovať diplomatickou alebo inou cestou o skúsenostiach s plnením ustanovení tohto Protokolu. Prípadné rozšírenie týchto ustanovení na ďalšie druhy cestovných dokladov sa dohodne výmenou nót.

Článok X

Tento Protokol vstúpi v platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti pokiaľ ho jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Spísané v Prahe 18. mája 1966 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a španielskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

dr. Jan Čech v. r.

Za Revolučnú vládu

Kubánskej republiky

dr. Isidoro Rosales Quesada v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.