Zákon č. 48/1966 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady

Čiastka 18/1966
Platnosť od 30.06.1966 do31.07.1971
Účinnosť od 30.06.1966 do31.07.1971
Zrušený 55/1971 Zb.

OBSAH

48

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. júna 1966

o zmene zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady sa môžu konať aj v pracovný deň.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Chudík v. r.