30

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

z 27. apríla 1966

o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou

Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ministerstvami a Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 35 vyhlášky Štátnej mzdovej komisie č. 91/1965 Zb. o odmeňovaní práce v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva a podľa § 18 zákona č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti:


§ 1

Rozsah pôsobnosti

(1) Štátne majetky a ostatné štátne organizácie s poľnohospodárskou výrobou (ďalej len „štátne majetky“) môžu podľa ustanovení tejto vyhlášky odpredávať poľnohospodárske výrobky vlastnej výroby svojim pracovníkom výhradne pre ich vlastnú potrebu.

(2) Účastníci organizovaných brigád zo závodov a škôl sú z odpredaja poľnohospodárskych výrobkov vylúčení.

§ 2

Fond naturálií

(1) Štátny majetok odpredáva obilniny (t. j. pšenicu, raž, ovos, kŕmny jačmeň, kukuricu) a zemiaky z fondu naturálií.

(2) Fond naturálií sa určuje podielom z celkovej výroby obilnín (vrátane obilných zmesí) a zemiakov majetku.

(3) Výška naturálneho fondu z celkovej výroby obilnín a zemiakov môže byť maximálne:

vo výrobnej oblastiobilnín vrátane obilných zmesízemiakov
repárskej9 %-
kukuričnej10 %-
zemiakárskej11 %9 %
zemiakársko-ovosnej a horskej12 %8 %

(4) Štátnym majetkom

a) so značným podielom plodín náročných na manuálnu prácu (cukrová repa, chmeľ, vinice, zelenina, ovocné sady, škôlky a pod.),

b) s rozsiahlou pridruženou a pomocnou výrobou,

c) ktoré hospodária v horských a podhorských oblastiach alebo ktoré majú prevažujúci podiel živočíšnej výroby,

môžu nadriadené organizácie, prípadne orgány zvýšiť maximálne percento podielu obilnín a zemiakov do fondu naturálií ustanovené vo vyhláške až o 5 %.

(5) Vo fonde obilnín v kukuričnej a repárskej oblasti je už započítaná zámena zemiakov za obilniny.

(6) Konkrétnu výšku percenta obilnín a zemiakov pre fond naturálií určí na začiatku roka riaditeľ majetku po dohode so závodným výborom ROH. Riaditeľ štátneho majetku (§ 1 ods. 1) môže po dohode so závodným výborom ROH rozhodnúť, že sa vytvoria fondy naturálií aj na prevádzkových jednotkách. V takom prípade určí buď čiastkové naturálne fondy (v percentách z celkovej výroby prevádzkových jednotiek), alebo určí tvorbu fondu naturálií tak v závislosti od výsledkov prevádzkových jednotiek, ako aj v závislosti od výsledku majetku.

(7) O zastúpení jednotlivých druhov obilnín pri odpredaji rozhodne riaditeľ majetku podľa výsledkov zberu.

§ 3

Rozdelenie fondu naturálií

(1) Množstvo obilnín a zemiakov, ktoré sa má jednotlivým pracovníkom z fondu naturálií podľa § 2 odpredať, určí riaditeľ štátneho majetku alebo ním poverený vedúci prevádzkovej jednotky. Pritom prihliadne na to, ako jednotliví pracovníci plnia svoje pracovné úlohy, ako sa zaslúžili o dosiahnutie výrobných výsledkov celého kolektívu, pomáhali pri zvládnutí špičkových prác v rastlinnej výrobe a pod.

(2) Riaditeľ štátneho majetku môže s prihliadnutím na odhad zberu povoliť preddavkový odpredaj obilnín, prípadne zemiakov.

(3) Riaditeľ štátneho majetku môže povoliť pri odpredaji poľnohospodárskych výrobkov zámenu obilnín za zemiaky alebo zemiakov za obilniny, a to v pomere 100 kg zemiakov za 25 kg obilnín s prihliadnutím na výsledky zberu týchto plodín.

(4) Fond naturálií sa zúčtuje k poslednému dňu každého roka. Prípadné zostatky sa prevedú k dobru fondu naturálií budúceho roka.

§ 4

Odpredaj odstavčiat

(1) Štátny majetok môže odpredať svojim pracovníkom jedno odstavča ročne z prebytku odstavčiat po splnení plánovaného zástavu.

(2) Ak na štátnom majetku pracujú dvaja členovia tej istej rodiny, môže im majetok za podmienok uvedených v odseku 1 odpredať iba jedno odstavča; ak na štátnom majetku pracujú traja alebo viacerí členovia tej istej rodiny, môže im odpredať najviac dve odstavčatá.

§ 5

Odpredaj poľnohospodárskych výrobkov ošetrovateľom ošípaných

Ošetrovateľom ošípaných štátnych majetkov - veľkovýkrmní a ďalším pracovníkom vo veľkovýkrmniach, prípadne na iných pracoviskách, ktorým je podľa predpisov o veterinárnej starostlivosti zakázané chovať ošípanú, môže štátny majetok namiesto odstavčaťa, obilnín a zemiakov odpredať ročne po jednej vykŕmenej ošípanej v maximálnej živej váhe 150 kg.

§ 6

Odpredaj mlieka

(1) Štátny majetok môže odpredať svojim pracovníkom denne 1/2 litra mlieka a 1/2 litra mlieka pre každé dieťa do 15 rokov, ktoré s pracovníkom žije v spoločnej domácnosti.

(2) Mlieko odpredávané podľa tejto vyhlášky musí pochádzať od zdravých kráv a pred upotrebením musí sa prevariť. Ustanovenie § 30 ods. 2 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti, sa na toto mlieko nevzťahuje.

§ 7

Ceny odpredávaných poľnohospodárskych výrobkov

(1) Štátny majetok odpredá poľnohospodárske výrobky podľa § 2 až 6 za tieto ceny:

Kčs
pšenica1 q za 137,-
raž1 q za 142,-
ovos1 q za 95,-
kŕmny jačmeň a obilné zmesi1 q za 85,-
stolové zemiaky1 q za 46,-
kŕmne zemiaky1 q za 27,-
kukurica1 q za 110,-
odstavča1 kg za 22,-
mlieko1 l za 1,80
jatočná ošípaná do 150 kg živej váhy1 kg za 10,50.

(2) Štátny majetok je povinný viesť o odpredaji poľnohospodárskych výrobkov riadnu evidenciu.

(3) Zoznamy pracovníkov s uvedením množstva im odpredávaných poľnohospodárskych výrobkov sa musia pred odpredajom na pracoviskách zverejniť.

§ 8

Odpredaj ďalších poľnohospodárskych výrobkov

(1) Štátny majetok môže odpredať svojim pracovníkom primerané množstvo ovocia, zeleniny a raných zemiakov za nákupné ceny po splnení plánovanej úlohy v nákupe príslušného druhu.

(2) Štátny majetok môže odpredať svojim pracovníkom hydinu, prevzatie ktorej nákupná organizácia odmietla, za cenu určenú majetkom.

(3) Štátny majetok môže odpredať svojim pracovníkom za nákupnú cenu baranov a brakové ovce.

(4) Organizácie, ktoré chovajú ryby, môžu svojim pracovníkom odpredať za nákupnú cenu ryby do celkovej sumy 210 Kčs jednému pracovníkovi ročne.

§ 9

Odpredaj matolinového vína

(1) Štátne majetky, ktoré pestujú vinič a sú oprávnené vyrábať víno, môžu pracovníkom pri zvlášť namáhavých prácach vo viniciach vydávať zdarma matolinové víno, a to v množstve najviac 50 litrov jednému pracovníkovi ročne.

(2) Štátny majetok môže svojim pracovníkom odpredať ročne 50 litrov matolinového vína za cenu, ktorá sa rovná vlastným nákladom zvýšeným o daň z obratu. Iným osobám, podnikom, organizáciám a zariadeniam nesmie sa matolinové víno odpredávať, ani inak prenechávať.


§ 10

Prechodné ustanovenia

(1) Ustanovenia § 2 ods. 2 a 3 pre tvorbu fondu naturálií pre rok 1966 neplatia.

(2) Na rok 1966 sa určuje podiel obilnín a zemiakov pre fond naturálií takto: Plánovaný fond naturálií vo výrobnom a finančnom pláne na rok 1966 sa porovná s plánovanou výrobou obilnín a zemiakov na rok 1966 a určí sa percento podielu obilnín a zemiakov do fondu naturálií z celkovej plánovanej výroby. Toto percento je rozhodujúce pre skutočný podiel týchto plodín do fondu naturálií zo skutočnej výroby v roku 1966.

Záverečné ustanovenia

§ 11

Na poľnohospodárske výrobky odpredávané podľa tejto vyhlášky sa nevzťahujú ustanovenia o odpredaji prebytkov poľnohospodárskych výrobkov.*)

§ 12

Výnimky z jednotlivých ustanovení vyhlášky povoľuje Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi.

§ 13

Zrušuje sa vyhláška č. 87/1963 Zb. v znení vyhlášky č. 64/1964 Zb. a č. 52/1965 Zb.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1966.


Minister:

Burian v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Ustanovenie § 3 ods. 2 vyhlášky Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov č. 47/1963 Zb. o nákupe poľnohospodárskych prebytkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a o predaji prebytkov poľnohospodárskych výrobkov.