Vyhláška č. 67/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o miestnych poplatkoch

(v znení č. 67/1972 Zb.)

Čiastka 25/1966
Platnosť od 23.08.1966 do31.12.1990
Účinnosť od 01.10.1972 do31.12.1990
Zrušený 544/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená zákonom ČNR č. 565/1990 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1991.

67

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 11. augusta 1966

o miestnych poplatkoch

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 2 ods. 1 zákona č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch:


Prvá časť

Základné ustanovenie

§ 1

Miestne (mestské, obvodné) národné výbory (ďalej len „národné výbory“) vyberajú, ak sa uznesú po prerokovaní s okresným národným výborom (v Prahe s Národným výborom hlavného mesta Prahy) a občanmi podľa miestnych podmienok na ich zavedení, tieto miestne poplatky:

a) poplatok za používanie verejného priestranstva,

b) poplatok zo vstupného,

c) poplatok z prechodného ubytovania.

Druhá časť

Prvý oddiel

Poplatok za používanie verejného priestranstva

§ 2

Predmet poplatku

(1) Predmetom poplatku je zvláštne používanie verejného priestranstva, a to na umiestnenie stavebných, predajných alebo reklamných zariadení, na postavenie zariadení cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií, na predaj lesných plodín, poľnohospodárskych alebo kvetinárskych výrobkov, na trvalé parkovanie motorových vozidiel mimo strážených parkovísk a na skládky všetkých druhov.

(2) Ak organizácia používa verejné priestranstvo na umiestnenie stavebných zariadení alebo pri stavbe a rekonštrukciách inžinierskych sietí, vyberá sa poplatok len z plochy prevyšujúcej dohodnutý rozsah používania verejného priestranstva a z celej plochy pri prekročení dohodnutej doby používania.

(3) Verejným priestranstvom podľa tejto vyhlášky sú cesty, ulice, námestia, vnútroblokové spojovacie cesty a trhoviská. V pochybnostiach je národný výbor oprávnený rozhodnúť, či v spornom prípade ide o verejné priestranstvo.

§ 3

Poplatok sa vyberá začínajúc dňom, keď sa začalo používanie verejného priestranstva až do dňa, keď poplatník oznámil, že sa používanie verejného priestranstva skončilo, zariadenie bolo odstránené a priestranstvo poplatník uviedol do pôvodného stavu (odstránenie lešenia, zahádzanie výkopu, odvoz materiálu a pod.).

§ 4

Sadzby poplatku

(1) Sadzby poplatku sú až 4 Kčs za jeden štvorcový meter používania verejného priestranstva a deň.

(2) Národné výbory sú oprávnené, aby v rámci tejto sadzby určili konkrétnu sadzbu podľa svojich miestnych pomerov so zreteľom na polohu, frekventovanosť a mieru znečisťovania verejných priestranstiev.

(3) Národný výbor môže platobným výmerom zvýšiť sadzbu poplatku až na dvojnásobok, ak prekročí doba používania verejného priestranstva lehotu (na dokončenie stavby, opravy, výkopu alebo na odstránenie odpadkov, sute a pod.), na ktorú bolo používanie verejného priestranstva povolené.

(4) Pri používaní verejného priestranstva na postavenie zariadení cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií, na trvalé parkovanie motorových vozidiel mimo strážených parkovísk alebo v iných odôvodnených prípadoch určí národný výbor poplatok paušálnou sumou.

§ 5

Poplatník

Poplatok platia organizácie a občania, ktorí používajú verejné priestranstvo spôsobom uvedeným v § 2.

Druhý oddiel

Poplatok zo vstupného

§ 6

Predmet poplatku

(1) Poplatok sa vyberá zo vstupného na kultúrne produkcie prevažne zábavného a komerčného charakteru vykonávané jednorazove i opakovane, ako napríklad tanečné zábavy, ľudové veselice, estrády a zábavné programy spojené s tancom.

(2) Národné výbory upustia od vybratia poplatkov z podnikov a predstavení, ktoré majú prevažne vzdelávací, politickokultúrny alebo športový charakter, ako napr. prednášky, výstavy, divadelné a filmové predstavenia, koncerty, cirkusové a varietné predstavenia, športové podniky, dostihy a pod.

§ 7

Základ poplatku

Poplatok sa určuje

a) z úhrnnej sumy vstupného za skutočne predané vstupenky, dobrovoľného vstupného a ostatných odplát (za programy a pod.) alebo

b) z paušálnej sumy podľa kapacity sály a ceny vstupeniek.

§ 8

Sadzby poplatku

(1) Sadzby sú až 30 % základu poplatku.

(2) Národné výbory môžu v rámci tejto sadzby určiť sadzbu poplatku pre jednotlivé zábavy podľa miestnych podmienok so zreteľom na to, na aký účel sa použije výťažok zo zábavy, pri akej príležitosti sa zábava usporadúva a pod.

§ 9

Poplatník

Poplatok sú povinné platiť organizácie, občania alebo združenia osôb, ktoré uhrádzajú náklady spojené s usporiadaním uvedenej zábavy.

§ 10

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodené tanečné kurzy.

Tretí oddiel

Poplatok z prechodného ubytovania

§ 11

Z čoho sa poplatok platí a kto ho platí

(1) Poplatok z prechodného ubytovania možno vyberať v rekreačných miestach, kde sú vybudované a udržiavané zariadenia prevažne používané účastníkmi rekreácie, a ďalej v miestach sústredeného turistického ruchu. Tieto miesta určí v súlade so zásadami rajonizácie cestovného ruchu na návrh miestneho (mestského) národného výboru príslušný okresný národný výbor po prerokovaní s okresnou odborovou radou. Poplatok sa vyberá od osôb, ktoré sa v týchto miestach prechodne zdržujú (ďalej len „poplatník“).

(2) Poplatok sa nevyberá v kúpeľných miestach, kde sa platí kúpeľný poplatok.

§ 12

Sadzby poplatku

(1) Sadzby poplatku sú až 2 Kčs za osobu a za každý deň pobytu. Deň príchodu a odchodu sa nepočítajú do doby pobytu.

(2) Národný výbor je oprávnený, aby v rámci tejto sadzby určil konkrétne sadzby podľa svojich miestnych podmienok s prihliadnutím na vybavenie rekreačnými zariadeniami, na rozsah ich udržiavania a pod., prípadne aby určil poplatok ako paušál na celé obdobie.

§ 13

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení

a) vlastníci nehnuteľností ležiacich v rekreačnom mieste, z ktorých platia domovú daň, aj keď sa v rekreačnom mieste zdržujú iba prechodne,

b) príbuzní v priamom pokolení a súrodenci ubytovateľa alebo jeho manžela a manželia týchto osôb,

c) osoby, ktoré sa prechodne zdržujú v rekreačnom mieste alebo v mieste sústredeného turistického ruchu pri výkone svojho povolania (funkcie) alebo z dôvodu štúdia na miestnych školách,

d) deti do 15 rokov a účastníci detskej rekreácie,

e) účastníci školských výprav a účastníci školení, inštruktáží a konferencií,

f) účastníci výmennej zahraničnej rekreácie medzi odborovými ústredňami.

§ 14

Vyberanie poplatku

Poplatok vyberá pre národný výbor ubytovateľ (organizácia alebo občan), ktorý poskytuje prechodné ubytovanie; jeho povinnosťou je najmä vybrať včas od poplatníka ustanovený poplatok, za ktorý ubytovateľ ručí.

Štvrtý oddiel

Poplatok zo psov

Tretia časť

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 16

(1) Vyberanie poplatkov v obci sa uverejní vyhláškou spôsobom v mieste obvyklým.

(2) Odo dňa účinnosti tejto vyhlášky nemôžu národné výbory požadovať za poskytované služby odplaty v tých prípadoch, v ktorých sa vyberajú poplatky upravené touto vyhláškou.

§ 17

Poplatky sú príjmom toho národného výboru, ktorý ich vyberá.

§ 18

Oslobodenie

Národné výbory môžu na žiadosť poplatníka poskytovať organizáciám a občanom oslobodenie od poplatku, prípadne poplatok v jednotlivých prípadoch na zmiernenie alebo odstránenie tvrdostí znížiť a odpustiť podľa § 3 zákona č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch alebo poskytnúť iné úľavy (napr. určením zníženej paušálnej sadzby za trvalé používanie verejného priestranstva).

§ 19

Penále

Ak sa poplatok nezaplatí včas alebo v správnej výške, môže vymerať národný výbor platobným výmerom penále vo výške 10 % včas nezaplatenej sumy, ktoré je povinný poplatník alebo ubytovateľ zaplatiť najneskôr do 15 dní po doručení platobného výmeru.

§ 20

Premlčanie

(1) Poplatky nemožno vymerať a vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatky stali splatnými alebo v ktorom národný výbor mohol poplatky vymerať.

(2) Ak sa uskutočnil úkon na vymeranie alebo na vymáhanie poplatkov, plynie premlčacia lehota znovu od konca kalendárneho roka, v ktorom poplatník bol o tomto úkone upovedomený.

§ 21

O konaní vo veciach miestnych poplatkov, pokiaľ táto vyhláška neustanovuje inak, platia predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov.**)


§ 22

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Ing. Lér v. r.

Poznámky pod čiarou

**) Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.