Zákon č. 74/1966 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie ľudu.

Čiastka 30/1966
Platnosť od 29.09.1966 do31.12.1968
Účinnosť od 29.09.1966 do31.12.1968
Zrušený 207/1968 Zb.

74

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 9. septembra 1966

o pôsobnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie ľudu

Na vymedzenie úloh orgánov Slovenskej národnej rady pri zabezpečovaní a ďalšom urýchlenom rozvíjaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku uznáša sa Slovenská národná rada v súlade so zákonom o starostlivosti o zdravie ľudu na tomto zákone:


§ 1

(1) Slovenská národná rada sa všestranne stará o intenzívny rozvoj starostlivosti o zdravie ľudu podľa potrieb Slovenska v súlade s celoštátnymi záujmami.

(2) Zdravotnícke organizácie a orgány, národné výbory i ostatné štátne a hospodárske orgány a organizácie v rámci svojej starostlivosti o zdravie ľudu na Slovensku zabezpečujú okrem úloh, ktoré im ukladajú celoštátne orgány, aj úlohy uložené im slovenskými národnými orgánmi.

§ 2

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sleduje plnenie hlavných úloh zdravotníctva na Slovensku a koordinuje činnosť ostatných výkonných orgánov Slovenskej národnej rady pri riešení otázok starostlivosti o zdravie ľudu. Z vlastnej iniciatívy alebo na návrh Komisie alebo povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo uznáša sa vo veciach patriacich do pôsobnosti Slovenskej národnej rady podľa tohto zákona.

(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

a) na návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo vyhlasuje územia, kde sú alebo majú byť zriadené prírodné liečebné kúpele, za kúpeľné miesta,

b) na návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo vydáva pre významné kúpeľné miesta a pre kúpeľné miesta, pri ochrane ktorých by boli dotknuté dôležité hospodárske záujmy, kúpeľné štatúty a určuje ochranné pásma a iné ochranné opatrenia,

c) schvaľuje štatút Vedeckej rady povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo.

(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo a po vyjadrení hlavného hygienika Československej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva hlavného hygienika pre Slovensko.

§ 3

(1) Komisia Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo sleduje a kontroluje, ako povereníci a predstavitelia iných orgánov Slovenskej národnej rady, národné výbory a ostatné štátne a hospodárske organizácie a orgány plnia svoje úlohy v starostlivosti o zdravie ľudu na Slovensku a prerokúva rozbory o zdravotnom stave obyvateľstva. Za tým účelom je oprávnená vyžadovať si od príslušných orgánov vysvetlenia, informácie, zprávy a iné podklady.

(2) Komisia Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo uznáša sa vo veciach patriacich do pôsobnosti Slovenskej národnej rady podľa tohto zákona, na opatreniach pre usmernenie činnosti národných výborov, iných štátnych a hospodárskych orgánov na Slovensku, pokiaľ ich vydanie nepatrí do pôsobnosti povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo alebo hlavného hygienika pre Slovensko. V ostatných prípadoch iniciatívne predkladá Predsedníctvu alebo plénu Slovenskej národnej rady návrhy na riešenie zásadných otázok zdravotníctva na Slovensku, prípadne ich podáva celoštátnym orgánom na vydanie opatrení v rámci celoštátnej úpravy.

§ 4

(1) Povereník Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo spolupôsobí pri riešení zásadných celoštátnych otázok zdravotníckej politiky, určovaní hlavných smerov rozvoja zdravotníctva a ich vyjadrení v právnych normách.

(2) Zúčastňuje sa najmä na

a) určovaní záväzných zásad pre vytváranie a ochranu zdravých životných a pracovných podmienok vo všetkých odvetviach,

b) vypracovaní návrhu plánu, dlhodobých štúdií a rozpočtu rozvoja zdravotníctva,

c) vypracovaní jednotných zásad pre organizáciu a výkon zdravotníckych služieb, kúpeľnej starostlivosti, posudkovej činnosti, poskytovanie liekov a zdravotníckych potrieb,

d) vypracovaní jednotných celoštátnych zásad pre zriaďovanie, organizáciu a rozvoj siete zdravotníckych zariadení, pre ich usporiadanie a prevádzku, typy a označenie, funkčnú náplň, členenie, normatívy a štandardy ich vybavenia,

e) určovaní koncepcie rozvoja lekárskej vedy a vedeckovýskumnej činnosti v odbore zdravotníctva,

f) určovaní zásad pre výchovu, výučbu, ďalšie vzdelávanie, rozmiestňovanie a odmeňovanie pracovníkov v zdravotníctve,

g) určení odborov zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých kategóriách, ich pracovnej náplne a podmienok pre výkon zdravotníckych povolaní a na určení kvalifikačných predpokladov pre výkon funkcií v zdravotníctve,

h) určovaní zásad pre výrobu a dovoz liečiv a zdravotníckych potrieb a zásobovania nimi, určovaní výrobných programov podnikov zdravotníckej výroby, ich rozmiestnenia a perspektívneho rozvoja,

ch) jednotnom riadení prípravy zdravotníctva na obranu štátu,

i) rozvíjaní zdravotníckej spolupráce s inými štátmi.

§ 5

Povereník Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo plní svoje úlohy v úzkej spolupráci s ministrom zdravotníctva, s ostatnými orgánmi Slovenskej národnej rady a národnými výbormi. Vo svojej činnosti sa spravuje zákonmi, uzneseniami vlády, Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva a zásadnými smernicami ministra zdravotníctva.

§ 6

(1) Pri odbornom riadení zdravotníctva na Slovensku povereník Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo plní najmä tieto úlohy:

a) vydáva záväzné pokyny pre organizáciu a výkon zdravotníckych služieb,

b) vykonáva dozor nad úrovňou zdravotníckych služieb,

c) schvaľuje sieť zdravotníckych zariadení na Slovensku,

d) sleduje, usmerňuje a kontroluje zásobovanie zdravotníckych zariadení liečivami, lekárskymi prístrojmi a nástrojmi a inými zdravotníckymi potrebami z výroby a dovozu,

e) vyhlasuje prírodný zdroj za liečivý alebo použiteľný na stolovú minerálnu vodu a rozhoduje o jeho využití,

f) schvaľuje investičné úlohy a projekty pre výstavbu zdravotníckych zariadení, ktoré si vyhradí,

g) je oprávnený zakázať zriadenie, stavbu alebo prevádzku zdravotníckeho zariadenia, ktoré je v rozpore s ustanovenými zásadami [§ 4 ods. 2 písm. d)].

(2) Za pomoci vedeckej rady povereník Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo sa stará o rozvoj lekárskej vedy a vedeckovýskumnej činnosti v odbore zdravotníctva a dbá o prenášanie výsledkov vedy do praxe.

§ 7

(1) V záujme prehlbovania starostlivosti o zdravie ľudu a zvyšovania úrovne zdravotníckych služieb povereník Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo

a) z odborného hľadiska usmerňuje zdravotnú výchovu obyvateľstva na Slovensku,

b) riadi výchovu a výučbu stredných a nižších zdravotníckych pracovníkov a určuje sieť zdravotníckych škôl; pri ideovom a pedagogickom riadení zdravotníckych škôl na Slovensku sa povereník Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo spravuje zásadami určenými povereníkom Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru. Tým nie je dotknutá pôsobnosť Ministerstva školstva a kultúry a povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru, pokiaľ ide o ústrednú kontrolu nad uplatňovaním týchto zásad a o ústredný odborný dozor nad vyučovaním všeobecnovzdelávacích predmetov na zdravotníckych školách,

c) spolupracuje s povereníkom Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru na výučbe a výchove študentov lekárskych fakúlt a farmaceutickej fakulty,

d) určuje pracoviská, ktoré sú výučbovými základňami lekárskych fakúlt, farmaceutickej fakulty a ústavov pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, napomáha ich rozvoju, ustanovuje a odvoláva ich vedúcich; ak ide o pracoviská slúžiace výučbe na lekárskych fakultách a farmaceutickej fakulte, postupuje po dohode s povereníkom Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru,

e) riadi ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve.

(2) Povereník Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo ako súčasť opatrení zabezpečujúcich prípravu a odbornú úroveň pracovníkov v zdravotníctve ďalej

a) schvaľuje štatút ústavu pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov,

b) povoľuje výkon zdravotníckeho povolania cudzincovi alebo tomu, kto nadobudol odbornú spôsobilosť v cudzine; môže viazať toto povolenie na úspešný výkon skúšky,

c) môže v závažných prípadoch alebo pri hrubých závadách vo výkone zdravotníckej služby zakázať dočasne alebo natrvalo výkon zdravotníckeho povolania.

§ 8

Povereník Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo

a) zriaďuje zdravotnícke zariadenia, ústavy a podniky, ktoré majú celoslovenské poslanie,

b) riadi a spravuje kúpeľné organizácie a žriedelné podniky na Slovensku, odborné liečebné ústavy s celoslovenskou pôsobnosťou, zdravotnícke vedeckovýskumné a vývojové ústavy, ústavy pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a ďalšie ústavy a organizácie, ktoré mu do správy zverí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady alebo minister zdravotníctva,

c) vymenúva a odvoláva vedúcich pracovníkov ním spravovaných zariadení, u ktorých si to vyhradí.

§ 9

Povereník Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo pri odbornom usmerňovaní starostlivosti o zdravie ľudu, najmä pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok určuje záväzné požiadavky, ktoré majú zabezpečovať pri svojej činnosti príslušné výkonné orgány Slovenskej národnej rady, ktoré pôsobia v jednotlivých odboroch štátnej správy, a ostatné oblastné orgány a organizácie na Slovensku.

§ 10

(1) Na zabezpečenie vedeckej úrovne starostlivosti o zdravie ľudu, koordinácie a rozvoja lekárskych vied a riadenia vedeckovýskumnej činnosti v odbore lekárskych vied a starostlivosti o zdravie ľudu je zriadená Vedecká rada povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo. Členov vedeckej rady vymenúva povereník Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo z popredných predstaviteľov lekárskej vedy, vynikajúcich odborníkov iných odborov a pracovníkov praxe.

(2) Hlavné úlohy Vedeckej rady povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo sú:

a) pripravovať vedecké podklady pre riadenie zdravotníctva na Slovensku,

b) navrhovať úlohy plánu vedeckovýskumnej činnosti v odbore lekárskych vied a starostlivosti o zdravie a prerokúvať plnenie úloh plánu vedeckovýskumnej činnosti zdravotníckych zariadení na Slovensku,

c) starať sa o rozvoj a zameranie zdravotníckej tlače na Slovensku a schvaľovať edičný plán v odbore zdravotníckej literatúry a tematiku zdravotníckych filmov,

d) starať sa o rozvoj Československej spoločnosti Jána Evangelistu Purkyňu na Slovensku,

e) navrhovať klinické skúšanie liečiv a odporúčať ich výrobu a zavádzanie do obehu,

f) zúčastňovať sa na rozvoji a koordinácii medzinárodných stykov a účelnej deľbe práce vo vedeckovýskumnej činnosti v odbore lekárskych vied a starostlivosti o zdravie ľudu.

(3) Vedecká rada povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo vo svojej činnosti úzko spolupracuje s Vedeckou radou Ministerstva zdravotníctva.

§ 11

(1) Na odborné usmerňovanie starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravých životných podmienok na Slovensku je ustanovený na Povereníctve Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo hlavný hygienik pre Slovensko.

(2) Hlavný hygienik pre Slovensko sa v zásadných otázkach svojej činnosti spravuje smernicami hlavného hygienika Československej socialistickej republiky.

(3) Hlavnému hygienikovi pre Slovensko patrí najmä:

a) podieľať sa na tvorbe a vydávaní všeobecne záväzných smerníc na uskutočňovanie hygienických a epidemiologických zásad,

b) spolupracovať s výkonnými orgánmi Slovenskej národnej rady, ktoré pôsobia v jednotlivých odboroch štátnej správy, a oblastnými orgánmi a spoločenskými organizáciami na Slovensku na zabezpečovaní ich úloh pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vykonávať dozor nad plnením týchto úloh a požadovať od nich vykonanie opatrení na zvyšovanie hygienickej úrovne odvetví,

c) v zmysle celoštátnych zásad vydávať záväzné posudky k typovým podkladom, vzorovým objektom, technologickým postupom a technickým normám, pokiaľ ich použitie sa viaže len na Slovensko,

d) vykonávať alebo zabezpečovať dozor v závodoch a zariadeniach, v ktorých je to vzhľadom na význam alebo spôsob prevádzky potrebné a vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených závad v týchto závodoch a zariadeniach,

e) riadiť, prípadne aj vykonávať opatrenia proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb a chorôb z povolania a určiť mimoriadne opatrenia pri epidémiách na Slovensku,

f) v zmysle celoštátnych zásad usmerňovať a v prípade potreby i vykonávať opatrenia na zdravotnícku ochranu štátnych hraníc,

g) riadiť činnosť nižších orgánov hygienickej služby na Slovensku, vyžadovať od nich podklady pre riadenie hygienickej služby a dávať im príkazy a záväzné pokyny.

§ 12

(1) Na Povereníctve Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo je zriadený Inšpektorát kúpeľov a žriediel pre Slovensko, ktorý zabezpečuje dozor nad ochranou prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov a dozerá na ich využitie.

(2) Inšpektorát kúpeľov a žriedel pre Slovensko v zmysle celoštátnych zásad najmä:

a) sleduje hydrologické, klimatické, geologické a vegetačné pomery z hľadiska kúpeľníctva na Slovensku a pripravuje opatrenia potrebné na ochranu prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov,

b) vykonáva dozor nad dodržiavaním kúpeľných štatútov a nad opatreniami na ochranu prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov,

c) podáva návrhy alebo záväzné posudky pri vyhlasovaní miest za kúpeľné, pri vyhlasovaní prírodných zdrojov za liečivé a minerálnych vôd za stolové, pri vypracovaní kúpeľných štatútov, pri určovaní ochranných pásiem a iných ochranných opatrení pred schválením územných plánov, vydaním územných rozhodnutí a schválením projektov, ktoré sa týkajú kúpeľného miesta alebo ochranného pásma,

d) pripravuje vymedzenie ochranných pásiem a určuje nevyhnutné dočasné opatrenia.

(3) Pracovníci Inšpektorátu kúpeľov a žriedel pre Slovensko postupujú pri plnení svojich úloh v organizáciách, ktoré podliehajú hlavnému dozoru štátnej banskej správy, v úzkej súčinnosti s jej orgánmi.

§ 13

Pre posúdenie prípadov, pri ktorých vznikli pochybnosti, či sa pri výkone zdravotníckych služieb dodržal správny postup, prípadne či sa ublížilo na zdraví, zriaďuje sa pri Povereníctve Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo znalecká komisia. Podrobnosti upraví Komisia Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo.

§ 14

Pri odbornom metodickom vedení poskytovania zdravotníckych služieb pomáhajú povereníkovi Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo hlavní odborníci pre vybrané medicínske odbory. Hlavných odborníkov ustanovuje povereník Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo.

§ 15

Povereník Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo pri zabezpečovaní vedeckej úrovne riadenia zdravotníctva a pri zvyšovaní odbornej a ideovej úrovne zdravotníckych pracovníkov spolupracuje so slovenskými orgánmi a zložkami Československej spoločnosti Jána Evangelistu Purkyňu.

§ 16

Revolučné odborové hnutie, Československý Červený kríž, Československý sväz mládeže, Československý sväz telesnej výchovy a Sväz pre spoluprácu s armádou a ostatné spoločenské organizácie plnia na Slovensku úlohy vyplývajúce zo zákona o starostlivosti o zdravie ľudu podľa zásad, dohodnutých s povereníkom Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo.

§ 17

Národné výbory pri plnení úloh, vyplývajúcich zo zákona o starostlivosti o zdravie ľudu a z tohto zákona Slovenskej národnej rady, spravujú sa aj smernicami a pokynmi povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo.

§ 18

Pokiaľ z ustanovení tohto zákona nevyplýva iné, vzťahujú sa na pôsobnosť Slovenskej národnej rady a jej orgánov pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie ľudu ustanovenia rokovacieho a pracovného poriadku Slovenskej národnej rady.


§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Chudík v. r.