Vyhláška č. 108/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre techniku o oprávnení na projektovú činnosť.

Čiastka 46/1966
Platnosť od 20.12.1966 do30.09.1976
Účinnosť od 01.01.1971 do30.09.1976
Zrušený 50/1976 Zb.

108

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre techniku

z 13. decembra 1966

o oprávnení na projektovú činnosť

Štátna komisia pre techniku ustanovuje po dohode s Ministerstvom financií a Ústrednou radou odborov podľa § 11 zákona č. 113/1965 Zb. o Štátnej komisii pre financie, ceny a mzdy, Štátnej komisie pre techniku, Štátnej komisii pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a Štátnej komisii pre riadenie a organizáciu, podľa § 31 zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku a podľa § 239 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Projektovou činnosťou v zmysle tejto vyhlášky sa rozumie spracúvanie územných plánov a štúdií, projektovej dokumentácie stavieb včítane projektovej dokumentácie výstav a projektov interiérov, úloh typizácie a experimentálneho overovania vo výstavbe a poskytovanie odbornej pomoci pri tejto činnosti.

(2) Činnosť uvedená v odseku 1 môže sa vykonávať len na základe a v rozsahu udeleného oprávnenia.*)

Prvá časť

Oprávnenie na projektovú činnosť

§ 2

(1) Oprávnenie podľa § 1 ods. 2 udeľujú organizáciám vo svojej pôsobnosti ministerstvá alebo iné ústredné orgány štátnej správy, krajské národné výbory a národné výbory priamo riadené vládou (ďalej len „ústredné orgány”) po predchádzajúcom súhlase Ministerstva výstavby a techniky Českej socialistickej republiky alebo Ministerstva výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo výstavby a techniky”) podľa ich príslušnosti a v prípadoch, keď oprávnenie udeľujú federálne orgány po predchádzajúcom súhlase Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj.

(2) Organizáciami podľa odseku 1 sa rozumejú samostatné projektové organizácie alebo projektove inžinierske organizácie, organizácie s inou hlavnou činnosťou než projektovou, útvary hlavného architekta a vysoké školy, prípadne stredné odborné školy technického smeru.

(3) Organizáciám, ktoré nie sú podriadené orgánom uvedeným v ods. 1, udeľuje oprávnenie na projektovú činnosť Ministerstvo výstavby a techniky ČSR alebo SSR podľa sídla organizácie na návrh príslušného ústredného orgánu nadriadeného organizácii.

(4) Oprávnenie sa udelí organizácii po preskúmaní a posúdení skutočností a údajov v žiadosti uvedených a s prihliadnutím na spoločenskú potrebu len vtedy,

a) ak je spôsobilá prevziať zodpovednosť vyplývajúcu z projektovej činnosti,

b) ak zamestnáva na vedúcich a ostatných dôležitých funkciách odborne spôsobilých pracovníkov s potrebnými kvalifikačnými predpokladmi,*) určenými príslušnými mzdovými predpismi,

c) ak je spôsobilá v rozsahu požadovaného oprávnenia odborne zabezpečovať vlastnými pracovníkmi komplexné technicko-ekonomické riešenie projektových prác, včítane riešenia súvisiacich územných vzťahov a podmienok životného prostredia a bezpečnosti práce v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

§ 3

Postup pri udeľovaní oprávnení

(1) Organizácia žiada o udelenie oprávnenia, prípadne o zmenu jeho rozsahu orgán príslušný podľa § 2. V žiadosti uvedie:

a) názov a sídlo,

b) odborné zameranie (špecializáciu) a druh stavieb, prípadne prác, pre ktoré bude oprávnená organizácia vykonávať projektovú činnosť,

c) meno vedúceho a mená štatutárnych zástupcov organizácie,**)

d) celkový predpokladaný počet pracovníkov a ich skladbu podľa odborného zamerania v percentách*) a dokedy tento stav dosiahne; ak ide o obnovenie oprávnenia uvedie sa skutočný počet pracovníkov,

e) ako spĺňa podmienky uvedené v § 2 ods. 4.**)

(2) Ústredný orgán prerokuje žiadosť, pokiaľ ju sám neodmietne, podľa § 2 ods. 1. V oprávnení sa vymedzí rozsah (špecializácia) podľa odborného a funkčného zamerania organizácie.

(3) Orgán, ktorý udelil oprávnenie, zašle jeho rovnopis príslušnému ústrednému štatistickému orgánu, Federálnemu výboru pre technický a investičný rozvoj a Štátnej banke československej; ak oprávnenie udelí ústredný orgán ČSR alebo SSR príslušný podľa § 2 ods. 1, zašle rovnopis aj príslušnému ministerstvu výstavby a techniky. Obdobne sa oznamuje zrušenie, prípadne zmena oprávnenia alebo jeho podmienok. Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj a ministerstvá výstavby a techniky vedú evidenciu vydaných oprávnení.

(4) Orgán, ktorý udelil oprávnenie, je povinný preverovať dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo oprávnenie udelené.

§ 3a

Zmena a zrušenie oprávnenia

(1) Ak zistí orgán, ktorý udelil oprávnenie, že organizácia porušuje túto vyhlášku alebo iné predpisy, najmä týkajúce sa projektovej dokumentácie stavieb, alebo nedodržiava podmienky určené v udelenom oprávnení, môže jej určiť ďalšie podmienky alebo oprávnenie obmedziť, prípadne odňať.

(2) Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj a ministerstvá výstavby a techniky môžu vykonávať náhodné kontroly dodržiavania oprávnení udelených orgánmi podľa § 2 ods. 1; na ich upozornenie sú orgány, ktoré vydali oprávnenia, povinné postupovať podľa predchádzajúceho odseku.

Druhá časť

Zadávanie prác projektantom

§ 4

(1) Organizácie oprávnené na projektovú činnosť môžu zadávať projektantom jednotlivcom a iným pracovníkom (ďalej len „projektanti”) práce v odbore svojej činnosti, ktoré nie je možné zabezpečiť vlastnými pracovníkmi v rámci ich povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, prípadne v inej organizácii, alebo ak to vyžaduje povaha úlohy organizácie, ak projektant splní podmienky určené na vydanie povolenia podľa § 5.

(2) Stavebníci (investori) - (ďalej len „stavebníci”) môžu zadávať projektantom práce na projektovej dokumentácii stavby, ak projektant má na ich vykonanie povolenie a ak investičný náklad stavby nepresahuje 500 000 Kčs. Pri stavebnom bytovom družstve sa táto hranica zvyšuje na 4 mil. Kčs, ak projektovú dokumentáciu pre bytovú výstavbu tohto družstva spracúva jeho člen alebo niekoľko projektantov, z ktorých aspoň jeden je členom tohto družstva a v projektovanej stavbe sa má uspokojiť jeho vlastná potreba bývania.

§ 5

Povolenie

(1) Povolenie na vykonanie prác na projektovej dokumentácii, a to vždy len pre určitú stavbu, vydá projektantovi na jeho žiadosť s prihliadnutím na spoločenskú potrebu stavebný úrad príslušný na vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby.

(2) Podmienkou na vydanie povolenia je, že projektant

a) má vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru***) a najmenej 6 rokov odbornej praxe, pri ktorej sa vyžaduje znalosť projektovania príslušného smeru, alebo má úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej 8 rokov odbornej praxe, pri ktorej sa vyžaduje znalosť projektovania; povolenie sa môže vydať i projektantovi, ktorý má nižšie odborné vzdelanie doplnené staviteľskou skúškou (podľa predpisov platných pred rokom 1950), ktorého pracovné výsledky majú trvalo vysokú úroveň;

b) je zamestnaný v pracovnom pomere na plný určený pracovný čas a má predchádzajúci písomný súhlas organizácie, v ktorej tento pracovný pomer trvá, na vykonanie prác uvedených v odseku 1; súhlas na vykonanie týchto prác môže dať organizácia len projektantovi, ktorého pokladá za odborne spôsobilého tieto práce vykonávať; podmienka zamestnania v pracovnom pomere sa nevyžaduje u dôchodcov a u žien trvalo sa starajúcich o dieťa v predškolskom veku; u dôchodcov treba si vyžiadať súhlas okresného národného výboru príslušného podľa miesta bydliska.

(3) Ak je stavba súčasťou sústredenej výstavby,) treba na vydanie povolenia súhlas organizácie vykonávajúcej funkciu generálneho projektanta tejto sústredenej výstavby.

(4) Stavebný úrad nevydá povolenie, ak mu je známe, že doterajšie pracovné výsledky žiadateľa v projektovaní neposkytujú záruku požadovanej kvality diela.

(5) Za vydanie povolenia zaplatí projektant stavebnému úradu poplatok podľa predpisov o správnych poplatkoch.

(6) Povolenie nie je potrebné,

a) ak sa zadáva spracovanie dokumentácie interiérov, výstav a úprav umiestnenia výtvarných diel prostredníctvom Českého alebo Slovenského fondu výtvarných umení;

b) na vykonanie pisárskych, kresliarskych, plánografických, knihárskych a iných pomocných prác na projektovej dokumentácii.

(7) Rovnopis povolenia posiela stavebný úrad finančnej správe príslušnej podľa miesta stáleho bydliska projektanta a vedie evidenciu vydaných oprávnení.

§ 6

Vykonávanie prác

(1) Organizácia uzaviera s projektantom na vykonanie prác uvedených v § 4 dohodu o vykonaní prác; dohody o pracovnej činnosti o týchto prácach sa nesmú uzavierať.

(2) Dohodu o vykonaní týchto prác, s výnimkou prác uvedených v § 5 ods. 6 písm. b), môže uzavrieť samostatná projektová alebo projektovo-inžinierska organizácia len s pracovníkom, u ktorého sú splnené požiadavky kvalifikácie podľa platných mzdových predpisov a za podmienok ustanovených v § 5 ods. 2 písm. b). Ostatné organizácie oprávnené na projektovanie môžu uzavrieť dohodu len s projektantom, u ktorého sú splnené podmienky na vydanie povolenia podľa § 5 ods. 2, stavebníci len pri splnení podmienok uvedených v § 4 ods. 2.

(3) Ak je stavebníkom občan, uzaviera s projektantom zmluvu o občianskej výpomoci.

(4) Ak má na projektovej dokumentácii stavby pracovať niekoľko projektantov, stavebník uzavrie s jedným z nich v rámci dohôd alebo zmlúv ešte dojednanie o koordinácii ich prác.

§ 7

Posúdenie dokumentácie

(1) Ak stavba bude mať zložitejšie územno-technické alebo architektonické podmienky, stavebný úrad pri vydávaní povolenia určí, že projektová dokumentácia pred odovzdaním stavebníkovi musí byť posúdená, ako týmto podmienkam vyhovuje.

(2) Posúdenie si vyžiada projektant od samostatnej projektovej organizácie príslušnej podľa miesta alebo charakteru stavby.

(3) Za posúdenie projektant zaplatí 10 % z ceny projektovej dokumentácie.

§ 8

Odmena

(1) Organizácie oprávnené na projektovú činnosť dojednajú s projektantom odmenu***) vo výške mzdy, ktorá by patrila projektantovi, keby vykonával rovnaké práce v tejto organizácii v pracovnom pomere.

(2) Stavebníci dojednajú s projektantom odmenu

a) až do 65 % ceny) projektovej dokumentácie, ktorú bude potrebné posudzovať (§ 7),

b) až do 50 % ceny*) projektovej dokumentácie, ktorú nebude potrebné posudzovať.

Základom pre určenie odmeny je cena projektovej dokumentácie ustanovená podľa cenníka projektových prác.

(3) Odmeny sa zdaňujú a vyplácajú podľa osobitných predpisov.**)

(4) Odmena, ktorá patrí podľa ustanovenia odseku 2 členovi stavebného bytového družstva za dodržanie podmienok ustanovených v § 4 odseku 2 sa použije predovšetkým na úhradu členského podielu projektanta.


Tretia časť

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 9

(1) Organizácie oprávnené podľa doterajších predpisov na vykonávanie prieskumných a projektových prác môžu vykonávať projektovú činnosť, ak požiadajú ústredný orgán o udelenie oprávnenia podľa tejto vyhlášky najneskôr do 31. 3. 1967. Nedokončené práce, o vykonaní ktorých boli uzavreté hospodárske zmluvy najneskôr do uvedeného dňa, môžu sa dokončiť podľa doterajších oprávnení.

(2) Pre dohody o vykonaní práce a zmluvy o občianskej výpomoci uzavreté pred účinnosťou tejto vyhlášky platia doterajšie predpisy.

§ 9a

Výnimky z ustanovení § 2 ods. 1 a 3, § 4 ods. 2 a § 5 ods. 2 písm. a) tejto vyhlášky povoľuje Federálny výbor pre technický a investičný rozvoj a ministerstvá výstavby a techniky.

§ 10

(1) Zrušuje sa úprava Štátnej komisie pre techniku č. 552/43/66 z 24. marca 1966 splnomocňujúca rady krajských národných výborov vydávať podriadeným organizáciám oprávnenia na projektovú činnosť.

(2) Ustanovenie § 3 vyhlášky č. 144/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva zákon o stavebnom poriadku, sa mení takto:

㤠3

Projektovanie stavby

(1) Projektovú dokumentáciu pre stavby a stavebné práce (ďalej len „dokumentácia”) vypracúvajú organizácie a projektanti jednotlivci oprávnení na projektovú činnosť podľa osobitných predpisov.

(2) Dokumentácia musí byť odborne vypracovaná, úplná, podpísaná zodpovedným projektantom a stavebníkom (investorom) (ďalej len „stavebník”) a opatrená menom (názvom) a adresou spracovateľa. Ak sa niektorá z týchto podmienok nesplní, stavebný úrad dokumentáciu odmietne. Na zabezpečenie kvality dokumentácie spracovanej projektantom jednotlivcom stavebný úrad si môže vyžiadať od stavebníka predloženie tužkového konceptu projektu na predbežné posúdenie.“

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.

Článok II

(1) Organizácie, ktorým bolo udelené oprávnenie na projektovú činnosť podľa vyhlášky č. 108/1966 Zb. orgánmi uvedenými v § 2 ods. 1 tejto vyhlášky, predložia najneskôr do 2 mesiacov od účinnosti vyhlášky odpis svojho oprávnenia a oznámia údaje uvedené v § 3 ods. 1 orgánu, ktorý oprávnenie vydal. Tento orgán po predchádzajúcom súhlase Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj alebo príslušného ministerstva výstavby a techniky podľa príslušnosti uvedenej v § 3 ods. 1 potvrdí dosiaľ platné oprávnenie, prípadne jeho rozsah obmedzí alebo ho zruší alebo vydá nové oprávnenie najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti vyhlášky; odpis oprávnenia zašle podľa príslušnosti uvedenej v § 3 ods. 1 Federálnemu výboru pre technický a investičný rozvoj alebo príslušnému ministerstvu výstavby a techniky.

(2) Organizácie, ktorým bolo udelené oprávnenie na projektovú činnosť podľa vyhlášky č. 108/1966 Zb. orgánmi, ktoré nie sú oprávnené ho udeľovať podľa ustanovení tejto vyhlášky, predložia odpis svojho oprávnenia a oznámia údaje uvedené v § 3 ods. 1 príslušnému ministerstvu výstavby a techniky najneskôr do 2 mesiacov po účinnosti tejto vyhlášky. Ministerstvo výstavby a techniky ČSR alebo SSR podľa príslušnosti potvrdí dosiaľ platné oprávnenie, prípadne jeho rozsah obmedzí alebo ho zruší alebo vydá nové oprávnenie najneskôr do 6 mesiacov po účinnosti tejto vyhlášky.

(3) Organizácie, ktorým bolo vydané oprávnenie podľa vyhlášky č. 108/1966 Zb., ktoré nepredložia odpis svojho oprávnenia orgánom uvedeným v odseku 1 alebo 2, nesmú po uplynutí uvedenej šesťmesačnej lehoty prevziať vykonávanie ďalších projektových prác.


Minister-predseda:

dr. Vlasák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Táto vyhláška sa nevzťahuje na geologické a hydrogeologické výskumné a prieskumné práce, na inžiniersko-geologické prieskumné práce a na projekty potrebné ako príprava na tieto práce, pokiaľ ich vykonávajú samostatné organizácie geologického prieskumu.

***) V tejto odmene nie je zahrnutá náhrada vecných výdavkov, ktoré organizácia uzná za nevyhnutné.

) Ak je stavebníkom organizácia, vyrovná sa rozdiel medzi takto ustanovenou cenou a cenou ustanovenou cenníkom projektových prác spôsobom, ktorý určí Ministerstvo financií.

*) Ak je stavebníkom organizácia, vyrovná sa rozdiel medzi takto ustanovenou cenou a cenou ustanovenou cenníkom projektových prác spôsobom, ktorý určí Ministerstvo financií.

**) Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy,
zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti,
zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva a predpisy vydané podľa týchto zákonov.

*) Napríklad autorov projektov úspešne realizovaných stavieb a ďalších pracovníkov, ktorých doterajšie pracovné výsledky poskytujú v novej organizácii záruku kvalitného výkonu projektovej činnosti.

**) Pri združeniach projektových ateliérov meno vedúceho ateliérov, pri projektových zložkách organizácií aj meno vedúceho projektovej zložky.

*) V členení na stavebných projektantov, architektov, statikov, elektrotechnikov, technológov, strojárov, vodohospodárov, zdravotníckych technikov, vzduchotechnikov, geodetov, geológov, rozpočtárov a pod.

**) Ak organizácia žiada oprávnenie na projektovú činnosť týkajúce sa pamiatkovo chránených objektov, treba vyjadrenie príslušného ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.

***) Ak ide o bytovú alebo občiansku výstavbu so zložitejšími architektonickými podmienkami, myslí sa tým vysokoškolské vzdelanie smeru architektúra.

) Ide o obytnú a priemyselnú aglomeráciu, obytné súbory, administratívne a obchodné centrá a pod.