Vyhláška č. 120/1966 Zb.Vládna vyhláška o ukladaní pokút za porušovanie povinností ustanovených na ochranu vôd pred znečisťovaním

Čiastka 49/1966
Platnosť od 29.12.1966 do31.03.1975
Účinnosť od 01.01.1967 do31.03.1975
Zrušený 31/1975 Zb.

120

VLÁDNA VYHLÁŠKA

z 21. decembra 1966

o ukladaní pokút za porušovanie povinností ustanovených na ochranu vôd pred znečisťovaním

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 12 ods. 3 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb.:


§ 1

Účel vyhlášky

Znečisťovanie podzemných a povrchových vôd poškodzuje národné hospodárstvo i zdravie obyvateľstva. V záujme odstránenia znečisťovania povrchových a podzemných vôd, prípadne ohrozovania ich čistoty sa za podmienok ustanovených touto vyhláškou postihujú pokutami organizácie, ktoré porušujú povinnosti uložené na ochranu vôd pred znečisťovaním.

§ 2

Podmienky pre ukladanie pokút

Pokuty sa ukladajú organizáciám, ktoré znečisťujú povrchové alebo podzemné vody, neodstraňujú ich doterajšie znečisťovanie, prípadne ohrozujú ich čistotu tým, že

a) vypúšťajú odpadové vody bez povolenia vodohospodárskeho orgánu alebo ich vypúšťajú vo väčšej miere alebo s väčším množstvom nečistôt, než je podľa podmienok určených v jeho rozhodnutí prípustné;

b) nestarajú sa o riadnu prevádzku čistiaceho zariadenia odpadových vôd;

c) nevyžiadajú si k investíciám alebo zmenám vo výrobe, ktoré majú vplyv na čistotu vôd, vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu podľa § 24 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb.;

d) neuvedú do prevádzky čistiace zariadenie v lehotách určených vodohospodárskym orgánom;

e) nezavádzajú alebo nedodržujú opatrenia najmä v technológii výroby, v rozmiestňovaní výrobných zariadení alebo na hospodárne používanie vody, uložené vodohospodárskym orgánom na ochranu čistoty vôd;

f) spôsobia, že do povrchových alebo podzemných vôd sa dostanú alebo môžu dostať tuhé, plynné alebo tekuté látky, ktoré nie sú odpadovými vodami.

Výška pokút

§ 3

(1) Výška pokút ukladaných v prípadoch uvedených v § 2 písm. a) až e) sa ustanovuje podľa závadnosti odpadových vôd z jednotlivých druhov výrob alebo zdrojov znečistenia (ďalej len „výroba“) a podľa množstva surovín alebo hotových výrobkov v týchto výrobách ročne, prípadne v jednej kampani spracúvaných alebo vyrábaných.

(2) Podľa závadnosti odpadových vôd sa jednotlivé druhy výrob členia do piatich kategórií, pre ktoré sa súčasne ustanovujú technické jednotky výroby či spracúvaných surovín (ďalej len „technické jednotky“). Jednotlivé kategórie výrob a technické jednotky sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky. Ak výroba nie je zaradená v žiadnej kategórii, rozhodne o jej zaradení a technickej jednotke orgán ukladajúci pokutu po prerokovaní s ústredným vodohospodárskym orgánom.

(3) Výška pokuty je súčinom sadzby za technickú jednotku a celkového množstva technických jednotiek za posledný kalendárny rok prevádzky, prípadne za poslednú kampaň; pri novozavádzaných výrobách podľa plánovanej ročnej alebo kampaňovej výroby. Pre každú kategóriu výroby je súčasne ustanovená najnižšia pokuta. V jednotlivých kategóriách je

sadzba za technickú jednotku:najnižšia pokuta:
v I. kagegórii5,- Kčs15 000 Kčs
v II. kategórii3,- Kčs10 000 Kčs
v III. kategórii2,- Kčs 5 000 Kčs
v IV. kategórii1,- Kčs 3 000 Kčs
v V. kategórii0,20 Kčs10 000 Kčs

(4) V prípadoch uvedených v § 2 písm. c) a e), v ktorých dôjde iba k ohrozeniu čistoty vôd, uloží sa pokuta podľa miery ohrozenia, a to vo výške 3000 až 30 000 Kčs.

(5) Ak je ten istý druh výroby v jednej organizácii rozdelený do niekoľkých výrobných objektov, pre výpočet pokuty je rozhodujúci počet technických jednotiek dosiahnutý len v tých výrobných objektoch, v ktorých došlo k prípadom, za ktoré sa pokuta ukladá.

(6) Pri súbehu prípadov uvedených v § 2 písm. a) až e) pri tom istom druhu výroby v tej istej organizácii alebo pri tom istom druhu výroby v jednom jej samostatnom výrobnom objekte ukladá sa pokuta len za ten prípad, v ktorom možno uložiť pokutu najvyššiu.

(7) Výroba medziproduktov sa považuje za samostatnú výrobu, ak je uvedená v prílohe tejto vyhlášky; ak v prílohe nie je uvedená, možno ju zaradiť podľa odseku 2 do príslušnej kategórie len v prípade, že ide o výrobu v samostatnom výrobnom objekte.

(8) V prípadoch uvedených v § 2 písm. f) sa uloží pokuta podľa miery závadnosti znečistenia, prípadne ohrozenia, a to vo výške 3000 až 200 000 Kčs.

§ 4

(1) V súlade s povinnosťou užívateľov vôd plánovite odstraňovať doterajšie znečisťovanie vôd*) vodohospodársky orgán určí organizácii, ktorej ukladá pokutu, lehoty, v ktorých má odstrániť závady, za ktoré jej bola uložená pokuta.

(2) Organizácii, ktorá lehotu nesplní, vodohospodársky orgán uloží ďalšiu pokutu vypočítanú podľa § 3 ods. 3, avšak za použitia dvojnásobnej sadzby za technickú jednotku; v prípade, že organizácia nesplní ďalšie lehoty, ktoré jej boli uložené na odstránenie závad, uloží jej pokutu vypočítanú podľa § 3 ods. 3, avšak za použitia trojnásobnej sadzby za technickú jednotku.

§ 5

(1) Pokuty ukladané za znečisťovanie povrchových alebo podzemných vôd podľa § 2 písm. a), b), d) a e) a vypočítané podľa § 3, prípadne § 4 sa znižujú, ak organizácia:

a) dobre udržiava a má v prevádzke aspoň niektoré časti čistiarne odpadových vôd,

b) v čase pred zistením prípadu znečistenia vodohospodárskym orgánom alebo orgánom Štátnej vodohospodárskej inšpekcie zaviedla mimoriadne technologické opatrenia vo výrobe, ktorými sa podstatne znižuje množstvo odpadových vôd alebo ich znečistenie.

(2) Vypočítaná pokuta sa znižuje o toľko percent, o koľko percent sa znížila hodnota rozhodujúceho ukazovateľa znečistenia, najviac však na jej najnižšiu prípustnú výšku uvedenú v § 3 ods. 3.**)

Ktorý ukazovateľ znečistenia je rozhodujúci, určí orgán ukladajúci pokutu.

§ 6

Ukladanie pokút

(1) Pokuty ukladajú vodohospodárske orgány okresných národných výborov.

(2) Ak uloženie pokuty navrhne orgán Štátnej vodohospodárskej inšpekcie, predloží vodohospodárskemu orgánu okresného národného výboru aj zprávu o výsledkoch vyšetrovania, a pokiaľ to je zlučiteľné s povahou prípadu, návrh lehôt, v ktorých má organizácia odstrániť závady, ktoré viedli k znečisteniu vody, prípadne k ohrozeniu jej čistoty.

(3) Pokuty nemožno uložiť, ak od prípadov uvedených v § 2 uplynul najmenej rok.

§ 7

Platenie pokút

(1) Uložené pokuty sú splatné do štrnásť dní odo dňa, keď rozhodnutie o uložení pokuty nadobudlo právoplatnosť.

(2) Pokuty ako neplánované príjmy idú do fondu rezerv a rozvoja príslušného okresného národného výboru.

§ 8

Mimoriadne zníženie pokút

(1) Ak organizácia preukáže, že ani pri vynaložení všetkého úsilia nemohla zabrániť prípadom znečistenia uvedeným v § 2, vodohospodársky orgán národného výboru môže uloženú pokutu znížiť až na jej najnižšiu prípustnú výšku uvedenú v § 3 ods. 3 a 8.

(2) V prípadoch, v ktorých by zaplatenie pokuty podstatne ohrozilo hospodársku stabilitu organizácie, môže uloženú pokutu znížiť minister-predseda Ústrednej správy vodného hospodárstva na odporúčanie vedúceho príslušného ústredného orgánu, alebo ak ide o organizáciu riadenú národným výborom, na odporúčanie rady príslušného krajského národného výboru.


§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. oznámenie Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva o opatreniach na zabezpečenie čistenia odpadových vôd uverejnené v čiastke 63/1958 Ú. l. (Ú. v.).

2. oznámenie Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva o opatreniach na zabezpečenie čistenia odpadových vôd uverejnené v čiastke 27/1960 Ú. l. (reg. v čiastke 36/1960 Zb.).

§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Lenárt v. r.

Smrkovský v. r.


Príloha vyhlášky č. 120/1966 Zb.

Rozdelenie výrob do jednotlivých kategórií

I. kategória:Technické jednotky:
výroba sulfitovej celulózy (nebielená)na 1 t výrobku
výroba viskózových vlákenna 1 t výrobku
výroba gleju a želatínyna 1 t suroviny
tepelné spracovanie hnedého uhliana 10 t presadeného uhlia
práčky vlnyna 500 kg pranej vlny
výroba kyanovodíka a kyanidovna 100 kg výrobku
máčiarne ľanu a konopína 1 t suchého stonku
garbiarnena 1 t suroviny
galvanizovnena 1 kg spotrebovaných chemikálií obsahujúcich kyanidy alebo ťažké kovy
delenie butadiénu meďnými soľamina 1 kg spotrebovaných meďných solí
suchá destilácia drevana 2 t spracovaného dreva
chemická úprava uránovej rudyna 5 t rudniny
výroba a aplikácia pesticídnych látok na báze organických látok s obsahom fosforu, chlórovaných uhlovodíkov a na báze pentachlórfenoluna 100 kg vyrobeného alebo použitého prostriedku
výroba biologicky neodbúrateľných saponátov a saponátových detergentovna 1 t aktívnej látky vo výrobku
výroba mazacích olejovna 10 t suroviny
výroba syntetického fenoluna 1 t výrobku
výroba syntetického liehuna 1 t výrobku
výroba farmaceutických a čistých chemikálií organickou syntézouna 100 kg výrobku
výroba čistých chemikálií s obsahom ťažkých kovov a rádioaktívnych látokna 100 kg výrobku
II. kategória:
tepelné spracovanie čierneho uhliana 10 t presadeného uhlia
výroba chemickej drevovinyna 1 t výrobku
výroba sulfátovej celulózyna 1 t výrobku
spracovanie dechtuna 1 t spracovaného dechtu
výroba cukruna 5 t spracovanej repy
výroba škrobuna 1 t spracovaných zemiakov
výroba kyseliny citrónovejna 1 t spracovanej melasy
výroba droždiana 500 kg spracovanej suroviny
výroba krmív kvasnou cestouna 1 t suroviny
syrárnena 10 hl spracovaného mlieka
bitúnkyna 500 kg mäsa v živej váhe
spracovanie hydinyna 100 kg spracovanej hydiny
výroba umelých glejených črievna 1 t spracovanej suroviny
výroba mydlana 1 t výrobku
výroba jedlých tukovna 3 t výrobku
výroba biologicky odbúrateľných saponátov a saponátových detergentovna 1 t aktívnej látky vo výrobku
chemická úprava rúdna 10 t rudniny
výroba a aplikácia pesticídnych látok (pokiaľ nie sú uvedené v I. kategórii)na 100 kg vyrobeného alebo použitého prostriedku
výroba organickej chémie s výnimkou výrob uvedených v ostatných kategóriáchna 1 t výrobku
výroba drevovláknitých dosák na 1 t výrobku mokré odkôrňovanie dreva, parenie drevana 1 t suroviny
výroba chlórprénového kaučukuna 1 t výrobku
výroba antibiotíkna 1 t suroviny
na živnú pôdu
III. kategória:
infekčné oddelenie zdravotníckych zariadenína 20 m3 potreby vody
výroba lepenky (zo starého papiera)na 1 t výrobku
pivovaryna 30 hl vystaveného piva
sladovnena 1 t výrobku
konzervárne zeleniny a mäsana 1 t výrobku
výroba polievkového koreniana 1 t suroviny
výkrmne ošípanýchna 1 chovaný kus
výkrmne kačícna 10 chovaných kačíc
moriarne farebných kovovna 1 m3 použitej vody
moriarne železana 5 m3 použitej vody
výroba anorganickej chémie s výnimkou výrob uvedených v ostatných kategóriáchna 1 t výrobku
výroba butadiénového kaučukuna 1 t výrobku
výroba gumárskeho regenerátuna 1 t výrobku
pranie bieliznena 100 kg bielizne
IV. kategória:
rafinéria benzoluna 1 t suroviny
výroba priemyselných hnojívna 10 t výrobku tel quel
výroba papierana 1 t výrobku
výroba drevitej lepenky a bielej drevovinyna 1 t výrobku
valcovne kovov, ťahárne drôtovna 1 t výrobku
konzumné mliekárnena 20 hl mlieka
sušiarne mliekana 20 hl mlieka
sušiarne zemiakovna 1 t suroviny
bielenie celulózyna 10 t bielenej suroviny
liehovaryna 1 t suroviny
zušľachťovanie textilu a karbonizácia vlnyna 100 kg výrobku
mytie dopravných, stavebných a poľnohospodárskych strojovna 1 m3 použitej vody
gumárska výrobana 1 t zmesi
výroba čistých chemikálií s výnimkou výrob uvedených v I. kategóriina 100 kg výrobku
výroba polymérov s výnimkou kaučukovna 1 t výrobku
finálna výroba a adjustácia liekovna 100 kg výrobku
neinfekčné oddelenia zdravotníckych zariadenína 20 m3 potreby vody
sídliská na 1 pripojeného ekv. obyvateľa
lodná dopravana 1 t spotrebovaných pohonných hmôt
V. kategória:
briketárne na 5 t výrobku
hydraulická doprava popolčeka a škváryna 5 t presadeného uhlia
granulácia troskyna 5 t suroviny
spracovanie ropy na palivána 5 t spracovanej ropy
ťažba ropyna 5 t vyťaženej ropy
práčky uhliana 2 t suroviny
výroba železana 2 t výrobku
plaviarne kaolínu a hlínna 1 t suroviny
ťažba uránuna 1 t rudniny
chemické úpravovne vodyna 10 m3 upravenej vody

Poznámky pod čiarou

*) § 12 zákona č. 11/1955 Zb. v znení zákona č. 12/1959 Zb.

**) Rozhodujúcim ukazovateľom znečistenia sa rozumie napr. biochemická spotreba kyslíka (BSK5), chemická spotreba kyslíka, obsah nerozpustených látok, bakteriologické znečistenie.