Nariadenie vlády č. 99/1966 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú niektoré ďalšie právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva

Čiastka 44/1966
Platnosť od 20.12.1966 do31.03.1979
Účinnosť od 01.01.1967 do31.03.1979
Zrušený 144/1978 Zb.

99

VLÁDNE NARIADENIE

z 12. decembra 1966,

ktorým sa zrušujú niektoré ďalšie právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 36/1966 Zb., ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy, ustanovuje:


§ 1

Zrušujú sa

1. vyhláška č. 2150/1946 Ú. l. I o najvyššom prípustnom nájomnom za stavebné náradie v znení vyhlášky č. 287/1947 Ú. l. I,

2. vyhláška č. 1020/1947 Ú. l. I (č. 878/1947 Ú. v. I) o poplatkoch za odstrel zveri,

3. vyhláška č. 687/1950 Ú. l. I (č. 644/1950 Ú. v. I) o tvorení predajných cien Československej štátnej pošty, národného podniku za telefónne a iné slaboprúdové zariadenia,

4. vyhláška č. 45/1951 Ú. l. I (č. 67/1951 Ú. v. I) o tvorení cien opotrebovaných dielov motorových vozidiel,

5. vyhláška č. 119/1952 Ú. l. (č. 153/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú smernice pre používanie elektrickej energie, v znení vyhlášky č. 269/1952 Ú. l. (č. 317/1952 Ú. v.),

6. vyhláška č. 142/1953 Ú. l. (č. 180/1953 Ú. v.) o zmene autobusovej tarify pre dopravu osôb,

7. vyhláška č. 150/1953 Ú. l. (č. 187/1953 Ú. v.) o štátnych maloobchodných cenách potravín a priemyslového tovaru,

8. vyhláška č. 342/1953 Ú. l. (č. 389/1953 Ú. v.) o trhoch na plemenné zvieratá,

9. § 4 vyhlášky č. 58/1954 Ú. l. (č. 78/1954 Ú. v.) o odplatách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami v znení vyhlášky č. 74/1960 Zb.,

10. vyhláška č. 163/1954 Ú. l. (č. 189/1954 Ú. v.), ktorou sa vydávajú všeobecné predpisy o cenníkoch maloobchodných cien tovaru a o cenníkoch služieb a výkonov,

11. vyhláška č. 138/1955 Ú. l. (Ú. v.) o odplatách za práce strojových a traktorových staníc pri ochrane rastlín v znení vyhlášky č. 98/1958 Ú. l. (Ú. v.),

12. vyhláška č. 168/1955 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa zavádzajú jednotné prevádzkové pravidlá pre elektrárne a siete,

13. vyhláška č. 231/1955 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa určujú ceny pre predaj plynov súkromným odberateľom,

14. vyhláška č. 254/1955 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej dopravy pracujúcich a zásobovania elektrinou, plynom a teplom,

15. vyhláška č. 176/1957 Ú. l. (Ú. v.) o cenách chytanej živej zveri určenej na ďalší chov,

16. vyhláška č. 42/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa určujú ceny výhrevných plynov pre podniky, organizácie a zariadenia socialistického sektora,

17. vyhláška č. 41/1959 Ú. l. (Ú. v.) o majetkových sankciách a náhrade škody pre oneskorené uvedenie dovezených strojov do prevádzky,

18. vyhláška č. 198/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vyhlasujú odplaty za strojové poľnohospodárske práce vykonávané strojovými a traktorovými stanicami,

19. vyhláška č. 1/1960 Zb., ktorou sa upravujú sadzby za odber jalovej elektriny,

20. vyhláška č. 86/1960 Zb. o riadení rozvoja odboru technických plynov,

21. § 2 a § 5 vyhlášky č. 73/1960 Zb. o náhradách za odber povrchovej vody,

22. vyhláška č. 89/1960 Zb. o tvorbe cien a predaji opotrebovaných osobných automobilov,

23. vyhláška č. 130/1960 Zb. o výmene starých poukážok na chlieb za nové poukážky,

24. § 8 až 14 vyhlášky č. 3/1962 Zb. o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi,

25. pokyny Ministerstva všeobecného strojárstva pre tvorbu cien opotrebovaných jednostopových i dvojstopových osobných a úžitkových motorových vozidiel a autobusov - reg. v čiastke 1/1962 Zb. a v čiastke 17/1963 Zb.,

26. tarifa pre prepravu a výkony zvieracími záprahmi vydaná Ministerstvom dopravy - reg. v čiastke 22/1963 Zb.,

27. zásady o uzavieraní dohôd o pracovnej činnosti medzi socialistickými organizáciami a pracovníkmi schválené uznesením vlády z 3. marca 1965 uverejnené pod č. 19/1965 Zb.

§ 2

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Lenárt v. r.