Vyhláška č. 26/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok).

(v znení č. 41/1967 Zb.)

Čiastka 10/1966
Platnosť od 29.04.1966 do31.08.1980
Účinnosť od 26.04.1967 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.

26

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 27. apríla 1966,

ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok)

Ministerstvo školstva a kultúry po dohode so Štátnou komisiou pre vedecké hodnosti ustanovuje podľa § 19 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon“):


§ 1

Rigorózne skúšky podľa ustanovenia § 14 ods. 2 zákona sa vykonávajú na fakultách a vo vedných odboroch, ktoré sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.

§ 2

Absolvent vysokej školy, ktorý sa uchádza o doktorský titul (ďalej len „uchádzač“) môže vykonať rigoróznu skúšku len vo vednom odbore, ktorý súvisí s odborom štúdia, v ktorom dosiahol vysokoškolskú kvalifikáciu.

§ 3

Rigoróznou skúškou má uchádzač preukázať, že má hlbšie vedomosti vo zvolenom vednom odbore a jeho širšom základe, že ovláda základné metódy vedeckej práce, že je spôsobilý si osvojovať nové poznatky vedy a praxe, kriticky ich hodnotiť a že je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom.

§ 4

(1) Rigorózna skúška sa skladá z písomnej práce a ústnej skúšky.

(2) Písomná práca sa vypracúva na tému zo zvoleného vedného odboru, ktorú uchádzač dohodne s príslušnou fakultou. Predseda komisie pre rigorózne skúšky (§ 7) môže povoliť, aby ako písomná práca bola prijatá iná práca uchádzača (alebo súbor jeho prác, príp. i jeho diplomová práca), pokiaľ spĺňa požiadavky ustanovené v § 3.

(3) Ústnu skúšku vykonáva uchádzač zo zvoleného vedného odboru a jeho širšieho základu. Predmety, ktoré tvoria širší základ príslušného vedného odboru, vyhlási dekan na návrh predsedu komisie pre rigorózne skúšky.

§ 5

(1) Prihlášku na rigoróznu skúšku podá uchádzač príslušnej fakulte. V prihláške uvedie vedný odbor, v ktorom chce rigoróznu skúšku vykonať.

(2) K prihláške uchádzač pripojí tieto doklady:

a) osvedčenie o štátnom občianstve; cudzinci predložia osvedčenie o cudzej štátnej príslušnosti;

b) diplom alebo obdobný doklad o dosiahnutí vysokoškolskej kvalifikácie (absolvovaní vysokej školy); u absolventov zahraničných vysokých škôl doklad o nostrifikácii;

c) stručný životopis;

d) písomnú rigoróznu prácu.

§ 6

Prihlášku na rigoróznu skúšku posúdi predseda príslušnej komisie pre rigoróznu skúšku (§ 7). Ak má prihláška formálne nedostatky, zariadi ich odstránenie. Ak uchádzač nespĺňa podmienky ustanovené zákonom alebo touto vyhláškou,*) predseda komisie prihlášku zamietne. Proti zamietavému rozhodnutiu sa môže uchádzač odvolať do 15 dní od jeho doručenia k dekanovi; jeho rozhodnutie je konečné.

§ 7

(1) Rigorózna skúška sa vykonáva pred komisiou pre rigorózne skúšky (ďalej len „komisia“).

(2) Komisia sa skladá z predsedu a najmenej dvoch ďalších členov; počet členov závisí najmä od počtu predmetov, ktoré tvoria širší vedný základ, z ktorých má uchádzač skladať ústnu skúšku.

(3) Komisiu vymenúva dekan pre každý vedný odbor, z ktorého sa na fakulte vykonávajú rigorózne skúšky. Predsedu komisie vymenúva z profesorov alebo docentov, ktorí pôsobia na príslušnej fakulte, ostatných členov môže vymenovať aj z vedeckých pracovníkov príslušného alebo súvisiaceho vedného odboru.

§ 8

(1) Predseda komisie určí z členov komisie na posúdenie písomnej práce najmenej jedného oponenta.

(2) Oponent je povinný predložiť posudok písomne a výslovne uviesť a odôvodniť, či práca má ustanovenú úroveň alebo či ustanovené požiadavky nespĺňa.

(3) Komisia na základe posudku oponenta rozhodne, či písomná práca sa prijme alebo sa vráti uchádzačovi.

(4) Ak sa písomná práca prijme, predseda komisie určí termín a miesto ústnej skúšky; o tom musí byť uchádzač upovedomený najmenej mesiac pred určeným termínom.

§ 9

(1) Ústna skúška je verejná; nemá trvať dlhšie ako dve hodiny.

(2) Ak uchádzač neprospel pri ústnej skúške, môže ju opakovať v tom istom vednom odbore iba raz, a to najskôr po troch mesiacoch odo dňa neúspešne vykonanej skúšky; pokiaľ bude uchádzač opakovať skúšku na inej fakulte, je povinný v žiadosti uviesť, na ktorej fakulte skladal skúšku prvý raz.

§ 10

(1) Výsledok rigoróznej skúšky sa hodnotí stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(2) O výsledku rigoróznej skúšky rokuje komisia na neverejnom zasadaní. O výsledku sa hlasuje zdvihnutím ruky. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

(3) O priebehu rigoróznej skúšky a výsledku hlasovania sa urobí zápisnica, ktorú podpíše predseda a členovia komisie.

(4) Výsledok hlasovania vyhlási predseda verejne.

§ 11

Absolventovi vysokej školy, ktorý vykonal rigoróznu skúšku, vydá vysoká škola, na ktorej ju vykonal, diplom podľa § 15 ods. 2 zákona.


§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1966.


Minister:

Hájek v. r.


Príloha vyhlášky č. 26/1966 Zb.

Zoznam

fakúlt a vedných odborov pre rigorózne skúšky

Vysoká škola - fakulta udeľuje titul:Vedné odbory:
UNIVERZITA KARLOVA V PRAHE
Fakulta matematicko-fyzikálna
doktor prírodovedy (RNDr.)
matematická logika
algebra a teória čísiel
geometria a topológia
matematická analýza
približné a numerické metódy
pravdepodobnosť a matematická štatistika
teoretická fyzika
experimentálna fyzika
aplikovaná fyzika
astronómia
astrofyzika
geofyzika
meteorológia a klimatológia
teória vyučovania matematiky
teória vyučovania fyziky
Fakulta prírodovedecká
doktor prírodovedy (RNDr.)
geológia
hydrogeológia
inžinierska geológia
užitá geológia a užitá geofyzika
geochémia
mineralógia a petrografia
paleontológia
fyzický zemepis
hospodársky zemepis
regionálny zemepis
kartografia
anorganická chémia
organická chémia
analytická chémia
fyzikálna chémia
makromolekulárna chémia
biochémia
všeobecná biológia
genetika
fyziológia živočíchov
fyziológia rastlín
zoológia
botanika - taxonómia rastlín
hydrobiológia
mikrobiológia
parazitológia
biofyzika
antropológia
teória vyučovania chémie
teória vyučovania biológie
entomológia
Fakulta filozofická
doktor filozofie (PhDr.)
filozofia
dejiny filozofie
logika
sociológia
všeobecné dejiny
československé dejiny
archeológia
pomocné historické vedy
národopis
všeobecná jazykoveda
porovnávacia indoeurópska jazykoveda
český jazyk
slovenský jazyk
jazykoveda slovanských jazykov
jazykoveda germánskych jazykov
jazykoveda jazykov Ázie a Afriky
jazykoveda románskych jazykov
jazykoveda jazykov ugrofínskych a balkánskych
pedagogika
teória vyučovania českého jazyka
teória vyučovania ruského jazyka
teória vyučovania českej literatúry
teória vyučovania nemeckého jazyka
teória vyučovania anglického jazyka
teória vyučovania francúzskeho jazyka
psychológia
pedagogická psychológia
estetika
teória literatúry
dejiny českej literatúry
dejiny slovenskej literatúry
dejiny slovanských literatúr
dejiny germánskych a románskych literatúr
dejiny latinskej a starej gréckej literatúry
dejiny ugrofínskej literatúry
dejiny balkánskej literatúry
dejiny literatúry afrických a ázijských národov
teória a dejiny hudby
teória a dejiny výtvarných umení
teória a dejiny divadla, filmu, rozhlasu a televízie
Fakulta právnická
doktor práv (JUDr.)
dejiny štátu a práva
teória štátu a práva
štátne právo
správne právo a roľnícko-družstevné právo
hospodárske právo a finančné právo
pracovné právo
občianske právo hmotné a občianske právo procesné
trestné právo
medzinárodné právo
Fakulta pedagogická
doktor filozofie (PhDr.)
pedagogika
Fakulta telesnej výchovy a športu
doktor filozofie (PhDr.)
teória vyučovania telesnej výchovy
Fakulta osvety a novinárstva
doktor filozofie (PhDr.)
všeobecné dejiny (zameranie na novinárstvo)
československé dejiny (zameranie na novinárstvo)
pomocné vedy historické (zameranie na knihovníctvo)
pedagogická psychológia
UNIVERZITA J. EV. PURKYNĚ V BRNE
Fakulta prírodovedecká
doktor prírodovedy (RNDr.)
algebra a teória čísiel
geometria
matematická analýza
približné a numerické metódy
teoretická fyzika
experimentálna fyzika
meteorológia a klimatológia
geológia
mineralógia a petrografia
paleontológia (zoopaleontológia)
fyzický zemepis
regionálny zemepis
kartografia
organická chémia
analytická chémia
fyzikálna chémia
biochémia
genetika
fyziológia živočíchov
fyziológia rastlín
zoológia
hydrobiológia
mikrobiológia
biofyzika
teória vyučovania chémie
teória vyučovania fyziky
teória vyučovania biológie
Fakulta filozofická
doktor filozofie (PhDr.)
filozofia
dejiny filozofie
logika
sociológia
všeobecné dejiny
československé dejiny
archeológia
pomocné vedy historické
národopis
všeobecná jazykoveda
porovnávacia indoeurópska jazykoveda
český jazyk
jazykoveda slovanských jazykov
jazykoveda germánskych jazykov
jazykoveda románskych jazykov
psychológia
estetika
teória a dejiny českej literatúry
teória a dejiny germánskych a románskych literatúr
dejiny latinskej a starej gréckej literatúry
teória a dejiny hudby
teória a dejiny výtvarných umení
teória a dejiny divadla, filmu, rozhlasu a televízie
dejiny slovanských literatúr
teória literatúry
Fakulta pedagogická
doktor filozofie (PhDr.)
pedagogika
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Fakulta prírodovedecká
doktor prírodovedy (RNDr.)
geometria a topológia
matematická analýza
teoretická fyzika
experimentálna fyzika
aplikovaná fyzika
teória vyučovania fyziky
teória vyučovania biológie
teória vyučovania zemepisu
mineralógia a petrografia
analytická chémia
botanika
algebra a teória čísel
organická chémia
Fakulta filozofická
doktor filozofie (PhDr.)
všeobecné dejiny
československé dejiny
český jazyk
jazykoveda slovanských jazykov
teória vyučovania anglického jazyka
teória vyučovania ruského jazyka
pedagogika
psychológia
teória a dejiny českej literatúry
teória a dejiny ruskej a sovietskej literatúry
teória a dejiny germánskych a románskych literatúr
teória a dejiny hudby
teória a dejiny výtvarných umení
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Fakulta prírodovedecká
doktor prírodovedy (RNDr.)
algebra a teória čísiel
geometria a topológia
matematická analýza
pravdepodobnosť a matematická štatistika
teoretická fyzika
experimentálna fyzika
aplikovaná fyzika
meteorológia a klimatológia
geológia
hydrogeológia
inžinierska geológia
užitá geológia a užitá geofyzika
geochémia
mineralógia a petrografia
paleontológia
regionálny zemepis
anorganická chémia
organická chémia
analytická chémia
fyzikálna chémia
fyziológia rastlín
zoológia
botanika
entomológia
virológia
parazitológia
antropológia
teória vyučovania fyziky
teória vyučovania biológie
teória vyučovania chémie
ekonomická geografia
fyzická geografia
genetika
Fakulta právnická
doktor práv (JUDr.)
dejiny štátu a práva
teória štátu a práva
štátne právo
správne právo a roľnícko-družstevné právo
hospodárske právo a finančné právo
pracovné právo
občianske právo hmotné a občianske právo procesné
trestné právo
medzinárodné právo
Fakulta filozofická
doktor filozofie (PhDr.)
filozofia
dejiny filozofie
logika
sociológia
všeobecné dejiny
československé dejiny
archeológia
pomocné historické vedy
národopis
slovenský jazyk
jazykoveda slovanských jazykov
jazykoveda germánskych jazykov
pedagogika
teória vyučovania dejepisu
teória vyučovania ruského jazyka
teória vyučovania slovenského jazyka
teória vyučovania slovenskej literatúry
psychológia
pedagogická psychológia
teória a dejiny slovanských literatúr
teória a dejiny slovenskej literatúry
teória a dejiny germánskych a románskych literatúr
teória a dejiny latinskej a starej gréckej literatúry
teória a dejiny ugrofínskej literatúry
teória a dejiny hudby
Pedagogická fakulta v Trnave
doktor filozofie (PhDr.)
pedagogika
Fakulta telesnej výchovy a športu
doktor filozofie (PhDr.)
teória vyučovania telesnej výchovy
Fakulta farmaceutická
doktor prírodovedy (RNDr.)
farmácia
UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
Fakulta prírodovedecká
doktor prírodovedy (RNDr.)
experimentálna fyzika
aplikovaná fyzika
všeobecná biológia
algebra a teória čísel
geometria
matematická analýza
geofyzika
Fakulta filozofická v Prešove
doktor filozofie (PhDr.)
filozofia
slovenský jazyk
jazykoveda slovanských jazykov: ukrajinský jazyk
dejiny slovenskej literatúry
dejiny slovanských literatúr: ruská literatúra, ukrajinská literatúra
pedagogika

Poznámky pod čiarou

*) Napr. § 14 ods. 2 alebo § 57 ods. 3 zákona alebo § 2 tejto vyhlášky.