Vyhláška č. 91/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Čiastka 39/1966
Platnosť od 03.12.1966 do31.12.1981
Účinnosť od 01.01.1967 do31.12.1981
Zrušený 120/1981 Zb.

91

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 18. novembra 1966

o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 239 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. po dohode so Štátnou komisiou pre financie, ceny a mzdy a Ústrednou radou odborov:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Touto vyhláškou sa upravuje odmeňovanie pracovníkov za práce vykonávané pre organizácie

a) na základe dohôd o vykonaní práce [§ 232 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce],

b) na základe dohôd o pracovnej činnosti [§ 232 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce], pokiaľ osobitné predpisy*) neustanovujú inak.**)

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na odmeňovanie

a) činnosti vykonávanej podľa zákona č. 47/1959 Zb. o úprave právnych pomerov znalcov a tlmočníkov,

b) tvorivej činnosti, ktorej výsledkom sú diela chránené zákonom č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach, a umeleckej činnosti výkonných umelcov vykonávanej na základe dohôd o vykonaní práce,

c) prednáškovej a výučbovej činnosti a odbornej posudkovej a obdobnej činnosti vykonávanej pre školy a výchovné zariadenia tvoriace jednotnú školskú sústavu***) vrátane pomaturitného štúdia s výnimkou kurzov organizovaných v závodnej škole práce,)

d) projektovej činnosti vykonávanej na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

e) politickovýchovnej činnosti vykonávanej spoločenskými organizáciami.

§ 2

Prednášková a výučbová činnosť

(1) Výška odmeny za prednáškovú a výučbovú činnosť sa ustanovuje so zreteľom na jej povahu a obťažnosť a rozsah potrebnej prípravy takto:

Skupina prednáškovej a výučbovej činnostiOdmena za 1 hod. prednáškovej a výučbovej činnosti
I. Prednášková a výučbová činnosť zodpovedajúca svojou náplňou výučbe na školách poskytujúcich základné vzdelanie (napr. kurzy, v ktorých sa opakuje alebo dopĺňa učivo základných deväťročných škôl, prípravné kurzy pre školy poskytujúce stredné vzdelanie, základné jazykové kurzy a podobne) alebo praktická výučba zodpovedajúca svojou náplňou dielenskému vyučovaniu a praktickému výcviku na stredných a odborných školách až 14,- Kčs
II. Prednášková a výučbová činnosť zodpovedajúca svojou náplňou výučbe na školách poskytujúcich stredné a úplné stredné vzdelanie (napr. kurzy, v ktorých sa opakuje alebo dopĺňa učivo škôl poskytujúcich stredné a úplné stredné vzdelanie, prípravné kurzy pre podnikové inštitúty a vysoké školy, odborné jazykové kurzy a pod.) s výnimkou prednáškovej a výučbovej činnosti uvedenej pod III. až 17,- Kčs
III. Prednášková a výučbová činnosť zodpovedajúca svojou náplňou výučbe odborných technických a zdravotníckych disciplín na školách poskytujúcich úplné stredné vzdelanie (napr. školenie vybratých pracovníkov o niektorých otázkach technických, zdravotníckych a pod.) až 20,- Kčs
IV. Prednášková a výučbová činnosť zodpovedajúca svojou náplňou výučbe na vysokých školách (napr. kurzy pre vedúcich pracovníkov a špecialistov o najnáročnejších hospodárskych a technických otázkach, výučba v postgraduálnom štúdiu absolventov vysokých škôl a pod.) až 35,-Kčs

(2) Ustanovenia predchádzajúceho odseku sa použijú aj pre odmeňovanie diskusie, konzultácie alebo seminára súvisiacich s prednáškovou a výučbovou činnosťou.

(3) Za cvičenie, praktickú výučbu s demonštráciou a vedenie exkurzie s výkladom sa poskytujú odmeny uvedené v odseku 1 znížené o 25 až 50 %.

(4) Ak je s výučbovou činnosťou spojená záverečná skúška, poskytne sa predsedovi skúšobnej komisie za 1 hodinu trvania skúšky a skúšajúcim členom komisie za 1 hodinu skúšania podľa obťažnosti skúšanej látky odmena až 16 Kčs.

(5) Ak treba v súvislosti s výučbovou činnosťou posúdiť písomné práce vopred určené učebným plánom, poskytne sa pracovníkovi za 1 hodinu tejto činnosti odmena až 8 Kčs. Za prípravu, vedenie, konzultácie a posúdenie prípadných záverečných prác poskytne sa odmena až 10 Kčs za 1 hodinu.

(6) Za sylaby (hrubé osnovy prednášok alebo výučby) sa poskytne odmena iba vtedy, ak sa ich vypracovanie medzi organizáciou a pracovníkom vopred dojednalo. Odmeny za sylaby prizná organizácia podľa obťažnosti a rozsahu spracovanej látky až do výšky jednej polovice celkovej odmeny za príslušnú prednášku alebo výučbu.

(7) Ak sa činnosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch vykonávajú v inom jazyku, ako je čeština alebo slovenčina (ďalej len „cudzí jazyk“), a ak tento cudzí jazyk nie je materinským jazykom pracovníka, poskytnú sa odmeny zvýšené až o 25 %. Toto zvýšenie však nepatrí, ak ide o výučbu cudzích jazykov a o činnosti s tým súvisiace.

Preklady a revízie prekladov

§ 3

(1) Preklady textov do češtiny alebo slovenčiny z cudzieho jazyka sa odmeňujú

a) pri všetkých cudzích jazykoch s výnimkou jazykov uvedených pod písm. b) sumou až 16,- Kčs za jednu stránku prekladu,

b) pri čínštine, kórejčine, japončine a ďalších znakových jazykoch sumou až 0,30 Kčs za jeden slovný znak.

(2) Preklady textov z češtiny alebo slovenčiny do cudzieho jazyka sa odmeňujú

a) pri všetkých cudzích jazykoch s výnimkou jazykov uvedených pod písm. b) sumou až 23,- Kčs za jednu stránku prekladu,

b) pri čínštine, kórejčine, japončine a ďalších znakových jazykoch sumou až 0,50 Kčs za jeden slovný znak.

(3) Pri určení výšky odmeny podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. a) treba prihliadať na obťažnosť cudzieho jazyka, najmä na to, či ide o jazyky európskeho pôvodu alebo jazyky iné, napr. orientálne.

(4) Pri prekladoch z cudzieho jazyka do iného cudzieho jazyka patria odmeny uvedené v odseku 2 zvýšené až o 50 %.

(5) Preklady textov z češtiny do slovenčiny a naopak sa odmeňujú sumou až 5,- Kčs za jednu stránku prekladu.

(6) Odmeny uvedené v predchádzajúcich odsekoch možno zvýšiť

a) ak sa preklad vyhotovuje z magnetofónového alebo iného zvukového záznamu až o 30 %,

b) ak je preklad mimoriadne jazykove a odborne náročný až o 20 %,

c) ak je preklad inak pracovne náročný až o 20 %.

(7) Odmeny uvedené v odsekoch 2 a 4 možno zvýšiť ďalej až o 30 %, ak ide o preklady mimoriadne náročných materiálov vedeckého charakteru.

(8) Za preklad a utriedenie hesiel z cudzieho jazyka do češtiny alebo slovenčiny sa namiesto odmien uvedených v predchádzajúcich odsekoch poskytne odmena až 1,80 Kčs za jedno heslo.

§ 4

(1) Za jazykové revízie prekladov sa poskytne odmena

a) pri všetkých jazykoch s výnimkou jazykov uvedených pod písm. b) a jazykov uvedených v odseku 2 sumou až 3,- Kčs za jednu stránku prekladu,

b) pri čínštine, kórejčine, japončine a iných znakových jazykoch sumou až 0,05 Kčs za jeden slovný znak.

(2) Za jazykové revízie prekladov z češtiny do slovenčiny a naopak sa poskytne odmena vo výške 1 Kčs za jednu stránku.

(3) Za odborné revízie prekladov sa odmeny uvedené v predchádzajúcich odsekoch zvyšujú až o 50 %.

(4) Za jazykové alebo odborné revízie hesiel (vrátane slovníkových hesiel) možno namiesto odmien uvedených v predchádzajúcich odsekoch poskytnúť odmenu až 0,50 Kčs za jedno heslo.

(5) Ak bolo potrebné text prekladu pri revízii prevažne alebo úplne prepracovať, môže organizácia pracovníkovi vykonávajúcemu revíziu namiesto odmien uvedených v predchádzajúcich odsekoch poskytnúť odmenu až do výšky sumy nevyplatenej z tohto dôvodu prekladateľovi (§ 14).

§ 5

(1) Jednou stránkou prekladu v zmysle tejto vyhlášky sa rozumie text písaný strojom obsahujúci 30 riadkov, v každom riadku priemerne po 50 písmenách.

(2) V odmenách za preklady podľa tejto vyhlášky sú zahrnuté i odmeny za vyhotovenie čistopisu prekladu napísaného na stroji, prípadne vopred dohodnutého počtu priepisov.

Tlmočnícka činnosť

§ 6

(1) Pracovníkom tlmočiacim do češtiny alebo slovenčiny z cudzieho jazyka alebo naopak sa poskytne za každú hodinu takejto činnosti odmena určená podľa obťažnosti tlmočenej látky až do sumy 14 Kčs.

(2) Ak pracovník tlmočí z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka, poskytne sa mu za každú hodinu takejto činnosti odmena určená podľa obťažnosti tlmočenej látky až do sumy 17 Kčs.

(3) Ak pracovník tlmočí pri sprevádzaní cudzincov len bežnú konverzáciu, poskytne sa mu za každú hodinu tlmočenia odmena až do sumy 8 Kčs.

§ 7

(1) Pracovníkom, ktorí tlmočia verejné prejavy, prejavy na kongresových konferenciách a iné obdobné politicky alebo odborne významné prejavy, poskytne sa za každú hodinu tlmočenia

a) pokiaľ im bol daný vopred k dispozícii písaný text, odmena až 20, Kčs

b) pokiaľ im nebol daný vopred k dispozícii písaný text, odmena až 28,- Kčs.

(2) V prípade kabínového tlmočenia sa poskytne odmena uvedená v predchádzajúcom odseku písm. b); pritom sa do doby tlmočenia započítava aj doba potrebnej prípravy a potrebného odpočinku súvisiacich priamo s tlmočením.

Odborné posudky a iná obdobná činnosť

§ 8

(1) Za písomné vypracovanie odborných a lektorských posudkov, rozborov, štúdií, odborných dobrozdaní a vyjadrení obdobného charakteru sa určuje odmena tak, aby jej výška zodpovedala odbornej náročnosti úkonu, jeho spoločenskému významu, rozsahu, predpokladaným výsledkom, prípadne iným výstižným hľadiskám.

(2) Pokiaľ sa ako hľadisko rozhodujúce pre určenie odmeny použije hľadisko času nevyhnutne vynaloženého na vykonanie práce vyjadrené počtom pracovných hodín, poskytne sa za jednu hodinu práce,

a) ak ide o prácu, ktorej úspešné vykonanie nevyžaduje vedeckú alebo vysokoškolskú kvalifikáciu, odmena až 17,- Kčs

b) ak ide o prácu, ktorej úspešné vykonanie vyžaduje vysokoškolskú kvalifikáciu, odmena až 25,- Kčs

c) ak ide o prácu, ktorej úspešné vykonanie vyžaduje vedeckú kvalifikáciu, odmena až 35,- Kčs.

(3) Pokiaľ sa ako hľadisko rozhodujúce pre určenie odmeny použije hľadisko rozsahu posudzovanej práce vyjadrené počtom jej stránok, poskytne sa za jednu stránku posudzovaného textu odmena až 4 Kčs.

§ 9

Ak sa odborné posudky, odborné dobrozdania a vyjadrenia podávajú písomne alebo ústne do zápisnice v rámci rokovania odborných komisií, patrí pracovníkovi za vyjadrenie odborného stanoviska odmena, ktorá sa určuje obdobne podľa hľadísk uvedených v § 8; pritom však možno najvyššie sumy odmien použiť len úplne výnimočne, ak ide o odborné práce mimoriadneho významu.

§ 10

Anotácie a iné dokumentačné záznamy

Za vypracovanie jednej anotácie alebo iného obdobného dokumentačného záznamu spracovaného z materiálu v českom alebo slovenskom jazyku sa poskytne odmena až 5 Kčs, z materiálu v cudzom jazyku odmena až 9 Kčs, a to podľa obťažnosti veci.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

§ 11

Odmeny za činnosti uvedené v § 2 ods. 1 skupina IV. a § 8 môžu výnimočne presiahnuť výšku vyplývajúcu z týchto ustanovení,

a) ak ide o činnosti vykonávané zvlášť vynikajúcimi odborníkmi,

b) ak ide o odovzdávanie vedeckých poznatkov a skúseností z málo prebádaných úsekov vedy a techniky,

c) ak ide o mimoriadne dôležité otázky ideologického, politického a kultúrneho významu.

§ 12

(1) Pokiaľ výška odmeny za niektorú činnosť spadajúcu svojou povahou do okruhu činností uvedených v § 2 až 10 nie je v týchto ustanoveniach výslovne upravená, poskytne organizácia odmenu zodpovedajúcu odmene za obdobnú činnosť uvedenú v týchto ustanoveniach.

(2) Za iné činnosti vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, než sú uvedené v § 2 až 10, sa poskytne odmena zásadne vo výške zodpovedajúcej odmene za rovnakú prácu vykonávanú v pracovnom pomere.

§ 13

Ak sa s pracovníkom v jednej dohode dojednalo vykonanie niekoľkých rôznych činností, môže sa dohodnúť za všetky tieto činnosti - najmä pokiaľ spolu súvisia odmena úhrnná; táto odmena však nesmie - s výnimkou prípadov uvedených v § 11 prekročiť súčet najvyšších súm odmien, ktoré by inak za jednotlivé činnosti patrili podľa predchádzajúcich ustanovení.

§ 14

Organizácia môže odmenu primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dojednaným podmienkam; v dohode možno tiež dojednať, že organizácia môže v takom prípade od dohody odstúpiť.


§ 15

(1) Zrušujú sa

a) vyhláška Štátnej mzdovej komisie č. 261/1953 Ú. l. (č. 303/1953 Ú. v.) o odmeňovaní prednáškovej a učiteľskej činnosti v závodných školách práce, v ústredných robotníckych školách, v internátnych a iných kurzoch a o odmenách vedúcim a učebným asistentom internátnych škôl a kurzov,

b) vyhláška Štátnej mzdovej komisie č. 79/1954 Ú. l. (č. 98/1954 Ú. v.) o odmenách za preklady a korektúry prekladov,

c) smernice Ministerstva financií č. 163/88/671/1954 uverejnené pod por. č. 190/1954 Zbierky inštrukcií pre výkonné orgány národných výborov o odmeňovaní tlmočníckych výkonov,

d) smernice Ministerstva financií č. 163/114 529/54 uverejnené pod por. č. 240/1954 Zbierky inštrukcií pre výkonné orgány národných výborov o odmeňovaní zamestnancov za vypracovanie odborných (znaleckých) posudkov, dobrozdaní, štúdií a iných odborných vyjadrení,

e) smernice Ministerstva financií č. 283/96 816/1953 uverejnené pod por. č. 457/1953 Zbierky obežníkov pre krajské národné výbory o odmeňovaní prednáškovej a učiteľskej činnosti v závodných školách práce, ústredných robotníckych školách, v internátnych a iných kurzoch a o odmenách vedúcim učebným asistentom (inštruktorom) internátnych škôl a kurzov,

f) smernice Ministerstva financií č. 283/25 641/1954 uverejnené pod por. č. 70/1954 Zbierky obežníkov pre krajské národné výbory o odmeňovaní zamestnancov za preklady a korektúry prekladov.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Minister

Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Osobitnými predpismi sú napr. úprava dohôd o pracovnej činnosti mimo pracovného pomeru v spojoch uverejnená pod por. č. 140/1965 vo Vestníku Ústrednej správy spojov čiastka 16/1965.

**) Podľa § 9 vládnej vyhlášky č. 60/1966 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom sa dôchodok neodníma ani nekráti, ak dôchodca vykonáva práce podľa dohody o pracovnej činnosti alebo podľa dohody o vykonaní práce.

***) Zákon č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelania.

) Vyhláška sa teda v oblasti podnikového vzdelávania nevzťahuje na odmeňovanie prednáškovej a výučbovej činnosti v podnikových inštitútoch, v podnikových technických školách a v pomaturitnom štúdiu; vzťahuje sa však na odmeňovanie prednáškovej a výučbovej činnosti v závodných školách práce a všetkých ostatných kurzoch v rámci podnikového vzdelávania.