Vyhláška č. 2/1966 Zb.Vládna vyhláška o kultúrnych fondoch a koordinačnom výbore kultúrnych fondov

Čiastka 1/1966
Platnosť od 25.01.1966 do31.12.1969
Účinnosť od 01.02.1966 do31.12.1969
Zrušený 180/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola zrušená nariadením vlády ČSR č. 159/1969 Zb. s účinnosťou od 23. 12. 1969.

2

VLÁDNA VYHLÁŠKA

z 19. januára 1966

o kultúrnych fondoch a koordinačnom výbore kultúrnych fondov

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 41 ods. 2 autorského zákona č. 35/1965 Zb.:


Časť I

Kultúrne fondy

§ 1

(1) Podporu tvorivej literárnej, vedeckej a umeleckej činnosti zabezpečujú kultúrne fondy, a to

pre odbor písomníctva, odbor novinárstva a odbor tvorivej činnosti v oblasti divadla a filmu:

Český literárny fond so sekciou pre vedeckú a odbornú literatúru, sekciou pre tvorivú činnosť v oblasti divadla a filmu a sekciou pre novinárstvo a Slovenský literárny fond s tými stými sekciami,

pre odbor hudby:

Český hudobný fond a Slovenský hudobný fond,

pre odbor výtvarných umení a architektúry:

Český fond výtvarných umení a Slovenský fond výtvarných umení.

(2) Kultúrne fondy (ďalej len „fondy“) sú socialistickými organizáciami, ktoré môžu vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa; sídlom českých fondov je Praha, sídlom slovenských fondov Bratislava.

§ 2

(1) Poslaním fondov je cieľavedome podporovať pokrokovú literárnu, vedeckú a umeleckú tvorbu a umeleckú činnosť vysokej ideovej a estetickej úrovne a spoločenského významu.

(2) Svoje poslanie plnia fondy najmä tým, že

a) všestranne vytvárajú vhodné podmienky pre vznik literárnych, vedeckých a umeleckých diel a umeleckých výkonov,

b) zriaďujú a majú v prevádzke podniky a účelové zariadenia, ktoré sú v súlade s poslaním fondov,

c) zriaďujú pre tvorivú prácu domovy a kluby,

d) poskytujú na podporu tvorivej činnosti pôžičky, štipendiá a cestovné príspevky, prípadne zabezpečujú rôzne služby,

e) poskytujú v naliehavých prípadoch tvorivým pracovníkom, príp. ich rodinným príslušníkom podpory.

(3) V oblasti vedy fondy sa starajú o rozvoj takej činnosti, ktorej výsledkom je dielo v zmysle autorského zákona.

(4) Podrobnosti o úlohách jednotlivých fondov a ich sekcií ustanovujú organizačné poriadky týchto fondov (§ 16).

§ 3

Finančným základom hospodárenia fondov sú

a) príspevky plynúce fondom podľa vládnej vyhlášky č. 3/1966 Zb. o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom a podľa vládnej vyhlášky č. 4/1966 Zb. o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel,

b) výnosy ich majetku, prebytky z nimi spravovaných podnikov a účelových zariadení, dary a dedičstvo.

§ 4

(1) Správu fondov a ich sekcií obstarávajú ich výbory.

(2) Do výborov literárnych fondov vymenúva Sväz čs. spisovateľov (Sväz slovenských spisovateľov) päť členov, do výborov hudobných fondov vymenúva Sväz čs. skladateľov (Sväz slovenských skladateľov) päť členov, do výborov fondov výtvarných umení Sväz čs. výtvarných umelcov (Sväz slovenských výtvarných umelcov) päť členov a Sväz architektov ČSSR (Sväz slovenských architektov) troch členov.

(3) Výbory sekcií majú po piatich členoch, ktorých do sekcií pre vedeckú a odbornú literatúru vymenúva Československá akadémia vied (Slovenská akadémia vied), Odborový sväz zamestnancov školstva a kultúry (Slovenská odborová rada) a Československá vedeckotechnická spoločnosť (Slovenská rada Čs. vedeckotechnickej spoločnosti), do sekcií pre tvorivú činnosť v oblasti divadla a filmu Sväz čs. divadelných umelcov (Sväz slovenských divadelných umelcov), Sväz čs. filmových a televíznych umelcov (Sväz slovenských filmových a televíznych umelcov) s prihliadnutím na zastúpenie umeleckých pracovníkov v oblasti rozhlasu a do sekcií pre novinárstvo Sväz čs. novinárov (Sväz slovenských novinárov).

(4) Výbory fondov a sekcií volia zo svojich členov predsedu a podpredsedu.

(5) Fondy zastupujú a za ne podpisujú ich predseda alebo podpredseda a ďalší člen výboru.

(6) Činnosť výboru fondu zabezpečuje a jeho uznesenia vykonáva riaditeľ vymenovaný na návrh výboru fondu ministrom školstva a kultúry, na Slovensku povereníkom SNR pre školstvo a kultúru. Riaditeľ fondu zodpovedá za svoju činnosť výboru fondu.

(7) Výbor sekcie zodpovedá za činnosť sekcie výboru literárneho fondu. Výbory literárnych fondov prerokujú najmenej dvakrát do roka činnosť a hospodárenie svojich sekcií, a to na spoločnom zasadaní výboru a výborom sekcie.

(8) Za hospodárenie fondu zodpovedá výbor fondu Ministerstvu školstva a kultúry, na Slovensku povereníkovi SNR pre školstvo a kultúru.

(9) Náklady na činnosť fondu uhrádza fond. Sekcie uhrádzajú náklady vyplývajúce z ich vlastných činnosti.

Časť II

Koordinačný výbor kultúrnych fondov

§ 5

Na rozhodovanie o veciach spoločných všetkým kultúrnym fondom a na zabezpečenie spoločného postupu pri vykonávaní jednotných celoštátnych kultúrnopolitických zásad, ako i na uplatňovanie celospoločenských záujmov pri činnosti kultúrnych fondov sa zriaďuje koordinačný výbor kultúrnych fondov (ďalej len „koordinačný výbor“).

§ 6

(1) Koordinačný výbor:

a) prerokúva a schvaľuje koncepciu rozvoja jednotlivých fondov, ich podnikov a účelových zariadení,

b) sleduje hospodárenie fondov a zabezpečuje, aby sa pri používaní finančných prostriedkov vykonávala správna kultúrna politika,

c) prerokúva plány činnosti, plány investícií, plány práce, rozpočty a záverečné účty fondov a vyžaduje od výborov fondov pravidelné zprávy a výkazy o ich činnosti a hospodárení,

d) je činný pri rozdeľovaní niektorých príspevkov jednotlivým fondom,

e) schvaľuje zásady podpornej činnosti fondov a kontroluje ich vykonávanie,

f) prerokúva iné zásadné opatrenia týkajúce sa všetkých fondov a pokiaľ nevyžadujú súhlas iného orgánu, tieto opatrenia schvaľuje.

(2) Uznesenia koordinačného výboru sú pre fondy záväzné; uznesenia ekonomického dosahu zásadnej povahy môžu sa vykonať len so súhlasom Ministerstva školstva a kultúry, na Slovensku povereníka SNR pre školstvo a kultúru.

(3) Za svoju činnosť zodpovedá koordinačný výbor Ministerstvu školstva a kultúry.

§ 7

(1) Koordinačný výbor má 32 členov; jeho sídlom je Praha.

(2) Členmi koordinačného výboru sú podpredsedovia alebo splnomocnení členovia výborov všetkých šiestich fondov, riaditelia týchto fondov a ďalší členovia, z ktorých po jednom vymenúvajú Sväz čs. spisovateľov, Sväz čs. skladateľov, Sväz čs. výtvarných umelcov, Sväz architektov ČSSR, Sväz čs. divadelných umelcov, Sväz čs. filmových a televíznych umelcov a Sväz čs. novinárov, zodpovedajúce sväzy na Slovensku, Čs. akadémia vied a Slovenská akadémia vied; ďalej vymenúva po dvoch členoch Ministerstvo školstva a kultúry a povereník SNR pre školstvo a kultúru.

(3) Predsedu a dvoch podpredsedov koordinačného výboru volí výbor zo svojich členov.

(4) Administratívne práce pre koordinačný výbor zabezpečuje Český literárny fond. Náklady na činnosť koordinačného výboru uhrádzajú fondy.

§ 8

Funkciu koordinačného výboru pri riešení špecifických problémov fondov na Slovensku plnia členovia koordinačného výboru zo Slovenska. Za svoju činnosť zodpovedajú koordinačnému výboru a povereníkovi SNR pre školstvo a kultúru. Ustanovenie § 7 ods. 4 platí obdobne.

Časť III

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 9

Fondy riadi a na ich činnosť dozerá Ministerstvo školstva a kultúry v úzkej súčinnosti s umeleckými sväzmi, Odborovým sväzom zamestnancov školstva a kultúry a zúčastnenými úradmi a orgánmi. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva túto právomoc voči slovenským fondom povereník SNR pre školstvo a kultúru.

§ 10

(1) Funkčné obdobie výborov fondov, sekcií a koordinačného výboru (ďalej len „výbory“) je trojročné.

(2) Ak člen bude odvolaný alebo ak inak prestane byť členom pred uplynutím funkčného obdobia, musí byť za neho vymenovaný iný člen na zvyšujúcu dobu.

§ 11

Výbory môžu na svoje schôdze pozývať odborných poradcov buď stálych, alebo pre riešenie určitej veci, príp. si od nich vyžadovať odborné posudky, návrhy a pod. Náklady s tým spojené uhrádzajú fondy zo svojich prostriedkov. Zo svojej funkcie sa na rokovaní výboru zúčastňuje riaditeľ fondu.

§ 12

(1) Členstvo vo výboroch je čestná funkcia.

(2) Za hotové výdavky vzniknuté z výkonu funkcie patrí náhrada podľa všeobecných predpisov.

§ 13

Výbory sa schádzajú podľa potreby, výbory fondov však najmenej dvakrát mesačne, koordinačný výbor najmenej štyrikrát ročne.

§ 14

(1) Výbory sú schopné sa uznášať za prítomnosti väčšiny členov.

(2) Pre platnosť uznesení treba prostú väčšinu hlasov prítomných členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

(3) Ak odporuje návrh uznesenia výboru fondu platným predpisom, upozorní na to riaditeľ predsedu fondu.

§ 15

O rokovaní výboru sa robí zápisnica, ktorej správnosť potvrdzuje predseda.

§ 16

(1) Koordinačný výbor vydá so schválením Ministerstva školstva a kultúry do troch mesiacov od účinnosti tejto vyhlášky svoj podrobný rokovací poriadok a pracovný poriadok. Rokovací poriadok koordinačného výboru upraví aj spôsob rokovania členov tohto výboru zo Slovenska, pokiaľ rieši špecifické problémy fondov na Slovensku.

(2) Výbory fondov vydajú po prerokovaní v koordinačnom výbore a so schválením Ministerstva školstva a kultúry (povereníka SNR pre školstvo a kultúru po dohode s ministrom školstva a kultúry) do šiestich mesiacov od účinnosti tejto vyhlášky podrobné organizačné poriadky a pracovné poriadky fondov a sekcií.


§ 17

(1) Zrušuje sa vládna vyhláška č. 128/1954 Ú. l. (č. 154/1954 Ú. v.), ktorou sa vydáva organizačný a rokovací poriadok kultúrnych fondov.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1966.


Lenárt v. r.