Vyhláška č. 61/1966 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní mincí po 5 Kčs a o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok „VELKÁ MORAVA - 1100 LET"

Čiastka 22/1966
Platnosť od 28.07.1966 do29.09.2000
Účinnosť od 28.07.1966 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

61

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 13. júla 1966

o vydaní mincí po 5 Kčs a o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok „VELKÁ MORAVA - 1100 LET"

Minister financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. a podľa § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


Oddiel I

Vydanie mincí po 5 Kčs

§ 1

Dňom 1. augusta 1966 sa dávajú do obehu mince po 5 Kčs (ďalej len „mince“).

§ 2

(1) Mince sa razia z mediniklu v zložení 80 dielov medi a 20 dielov niklu. Hrubá váha mince je 7 g. Priemer mince je 26 mm a jej hrana je hladká s opakujúcim sa ornamentom kosoštvorec - vlnovka, ktorý je vyhotovený vlisom.

(2) Pri razení je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 20/1000 a v obsahu niklu 10/1000.

§ 3

(1) Na líci mince je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo neho v dvoch riadkoch nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Rok výroby je uvedený pod dolným okrajom pavézy štátneho znaku.

(2) Na rube mince je uprostred označenie hodnoty veľkou číslicou „5“. Na pozadí sú ako symbol výstavby spodobnené konštrukcie stavebných žeriavov, v hornej ľavej časti je päťcípa hviezda a nižšie vpravo štylizovaný kvet. Skratka menovej jednotky „Kčs“ je umiestnená pri ľavom okraji. Autorom návrhu mince je akademický sochár Jiří Harcuba, ktorého meno „HARCUBA“ je umiestnené pod číslicou „5“.

Oddiel II

Vydanie pamätných strieborných desaťkorunáčok „VELKÁ MORAVA - 1100 LET“

§ 4

Pri príležitosti začatia medzinárodného kongresu archeológov v ČSSR v auguste 1966 sa vydávajú pamätné strieborné desaťkorunáčky, ktorými sa pripomína význam veľkomoravského štátneho útvaru pre vznik, upevnenie a vývoj československej vzájomnosti na území nášho štátu.

§ 5

Pamätné strieborné desaťkorunáčky sa razia zo zliatiny o 500 dieloch striebra, 400 dieloch medi, 50 dieloch niklu a 50 dieloch zinku. Hrubá váha desaťkorunáčky je 12 g. Pri razení je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer desaťkorunáčky je 30 mm, jej hrana je hladká s opakujúcim sa ornamentom kosoštvorec-elipsa, ktorý je vyhotovený vlisom.

§ 6

(1) Na líci pamätnej striebornej desaťkorunáčky je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo neho v kruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a dole rok vydania „1966“.

(2) Na rube pamätnej striebornej desaťkorunáčky sú zobrazené ako symboly rozkvetu štátneho útvaru Veľká Morava v 9. storočí plaketa s motívom sokoliara na koni, ktorá pochádza z archeologických nálezov v Starom Meste na Morave a pod ňou obrys základov kresťanského chrámu v Pohansku pri Břeclave. V ľavej dolnej časti je nápis „VELKÁ MORAVA - 1100 LET". Označenie hodnoty „10" je vpravo hore. Návrh striebornej pamätnej desaťkorunáčky je dielom akademického sochára Luboša Růžičku za grafickej spolupráce s akademickým maliarom a grafikom Jánom Solperom; ich mená „RŮŽIČKA-SOLPERA" sú umiestnené pod obrysom chrámu.


Oddiel III

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dvořák v. r.


Kresby: