Smernica č. 41/1966 Zb.Smernica Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva o výpomoci žiakov škôl II. cyklu (vrátane učňov) pri špičkových poľnohospodárskych prácach

Čiastka 15/1966
Platnosť od 24.06.1966 do31.08.1979
Účinnosť od 24.06.1966 do31.08.1979
Zrušený 103/1979 Zb.

41

SMERNICE

Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

z 22. júna 1966

o výpomoci žiakov škôl II. cyklu (vrátane učňov) pri špičkových poľnohospodárskych prácach

Nedeliteľnou súčasťou ideovovýchovnej práce škôl je spojenie vzdelávacej práce školy so životom spoločnosti. Primeraná účasť žiakov škôl na spoločensky užitočnej práci je jednou z významných foriem tohto spojenia, účinným prostriedkom ako bezprostredne oboznámiť mládež s výrobným procesom a ako ju naučiť správne oceňovať fyzickú prácu. Táto činnosť, najmä účasť na špičkových prácach v poľnohospodárstve má i významné spoločenské poslanie, lebo prispieva k plneniu závažných národohospodárskych úloh. Spoločnosti však prinesie prospech iba vtedy, keď jej obsah a rozsah bude v plnom súlade s výchovnými cieľmi škôl a predpokladmi jednotlivých žiakov a učňov a keď bude vhodne organizovaná a odborne vedená.

Ministerstvo školstva a kultúry spoločne s Ministerstvom poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, so súhlasom Ústrednej rady odborov a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi vydáva pre organizovanie výpomoci žiakov škôl II. cyklu (vrátane učňov) pri špičkových poľnohospodárskych prácach tieto smernice:

Čl. 1

Žiaci škôl II. cyklu - vrátane učňov - (ďalej len „žiaci“) pomáhajú pri špičkových prácach v poľnohospodárstve jednak dobrovoľnou výpomocou v čase mimo vyučovania, jednak výpomocou v čase vyučovania (učni aj v čase odborného výcviku).

Dobrovoľná výpomoc v čase mimo vyučovania

Čl. 2

(1) Dobrovoľnú výpomoc žiakov v čase mimo vyučovania alebo v mimopracovnom čase, najmä v čase hlavných prázdnin alebo dovolenky na zotavenie organizujú školy, odborné učilištia a učňovské strediská (ďalej len „školy a učňovské zariadenia“) v spolupráci so základnou organizáciou Československého sväzu mládeže a so združením rodičov a priateľov školy.

(2) Rovnakým spôsobom organizujú školy a učňovské zariadenia výpomoc žiakov pri zbere chmeľu. Táto výpomoc môže pokračovať i po začiatku vyučovacieho obdobia až do ukončenia zberu; v tom prípade sa ospravedlňuje neprítomnosť žiakov na vyučovaní alebo odbornom výcviku. Žiaci, ktorí sa zúčastnili na výpomoci pri zbere chmeľu, sa už nezúčastnia v tom istom školskom roku na žiadnej ďalšej výpomoci organizovanej v čase vyučovania.

Výpomoc v čase vyučovania

Čl. 3

(1) V čase vyučovania vypomáhajú žiaci pri špičkových poľnohospodárskych prácach najviac po 6 vyučovacích dní (učni vrátane dní odborného výcviku) v jednom školskom roku. Na tejto výpomoci sa nezúčastnia žiaci, ktorým podľa lekárskeho potvrdenia bráni v účasti na výpomoci ich zdravotný stav a ďalej tí, ktorí sa pripravujú na maturitné alebo záverečné učňovské skúšky.

(2) Riaditelia škôl a vedúci učňovských zariadení oznámia do 30. apríla odboru pracovných síl okresného národného výboru, v obvode ktorého je škola alebo učňovské zariadenie, počet žiakov, ktorí sa môžu v budúcom školskom roku zúčastniť na výpomoci v čase vyučovania v rozsahu ustanovenom týmito smernicami.

(3) Odbor pracovných síl okresného národného výboru po prerokovaní s výrobnou poľnohospodárskou správou oznámi poľnohospodárskym organizáciám, s ktorými školami a učňovskými zariadeniami môžu dojednať rámcovú pracovnú zmluvu o výpomoci.

(4) Na výpomoci v čase vyučovania sa zúčastnia spravidla všetky triedy v tom istom termíne.

(5) V celkom ojedinelých prípadoch, keď dajú súhlas príslušné orgány na mimoriadne opatrenia týkajúce sa všetkého obyvateľstva a keď sa vyčerpali všetky opatrenia na zabezpečenie prác ostatným obyvateľstvom, môže odbor školstva a kultúry krajského národného výboru po predchádzajúcom súhlase Ministerstva školstva a kultúry povoliť predĺženie výpomoci nad 6 vyučovacích dní.

(6) O prípadnej výpomoci žiakov na území iného kraja sa dohodnú predsedovia príslušných krajských národných výborov.

Spoločné ustanovenia

Čl. 4

O výpomoci podľa čl. 2 a 3 uzavrie poľnohospodárska organizácia so školou alebo s učňovským zariadením rámcovú pracovnú zmluvu, ktorá musí obsahovať najmä tieto údaje:

a) práce, ktoré budú žiaci vykonávať a miesto výkonu prác,

b) časový rozsah výpomoci,

c) pracovné podmienky (dĺžka denného pracovného času, zaistenie bezpečnostných a hygienických podmienok, stravovania, ubytovania, vypožičania výstroja, vypožičania náradia a pod.),

d) zabezpečenie dopravy žiakov do poľnohospodárskeho závodu i späť podľa platných predpisov pre hromadnú dopravu osôb a spôsob úhrady nákladov za dopravu,

e) spôsob a splatnosť odmeny za prácu a ostatných nákladov spojených s výpomocou,

f) povinnosť poľnohospodárskeho závodu inštruovať vedúcich výpomoci i žiakov a zabezpečiť odborné vedenie,

g) oprávnenie riaditeľa školy, príp. vedúceho učňovského zariadenia odvolať výpomoc, ak poľnohospodárska organizácia nedodrží dojednané podmienky (čl. 6 ods. 3).

Čl. 5

(1) Pred nástupom na výpomoc podľa čl. 2 a 3 sa žiaci podrobia lekárskej prehliadke.

(2) Pracovný čas žiakov mladších ako 16 rokov nesmie byť viac ako 6 hodín denne a 36 hodín týždenne. Žiakom mladším ako 16 rokov nemožno ukladať práce v úkole ani používať pri ich odmeňovaní úkolovú mzdu. Žiaci, ktorí nedosiahli 18 rokov, nesmú pracovať nadčas.

(3) Žiaci zúčastňujúci sa na výpomoci, pokiaľ sú starší jako 16 rokov, sú odmeňovaní podľa mzdových predpisov platných pre pracovníkov štátnych majetkov, a to i pri výpomoci v jednotných roľníckych družstvách. Žiakom mladším ako 16 rokov patrí odmena vo výške časovej mzdy ustanovenej smernicami Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pre odmeňovanie žiakov, učňov a mladistvých pracovníkov na špičkových poľnohospodárskych prácach. K tejto odmene môže sa priznať prémia za kvalitné a včasné vykonanie sezónnych prác alebo mimoriadna odmena.*) Celkovú sumu odmien s výplatnou listinou žiakov zašle poľnohospodárska organizácia škole alebo učňovskému zariadeniu. Učňovi sa dosiahnutá mzda vyplatí len vtedy, ak bude vyššia ako jeho priemerný zárobok docielený v organizácii, ktorá vykonáva jeho výchovu; inak mu patrí náhrada odmeny vo výške tohto priemerného zárobku.*)

(4) Poľnohospodárska organizácia poskytuje žiakom i pedagogickým vedúcim bezplatne ubytovanie v hygienicky vyhovujúcich ubytovniach a celodenné stravovanie v hodnote 13,40 Kčs ustanovené podľa maloobchodných cien potravín. Za poskytnutú celodennú stravu uhrádzajú účastníci 4 Kčs denne.

(5) Poľnohospodárska organizácia uhradí škole alebo učňovskému zariadeniu odmeny za pedagogický dozor a náklady na dopravu žiakov i pedagogických vedúcich do poľnohospodárskeho závodu a späť, okrem medziokresnej a medzikrajskej výpomoci, kedy sa náklady na dopravu uhrádzajú podľa osobitných smerníc.**)

Čl. 6

(1) Riaditeľ školy, príp. vedúci učňovského zariadenia určí po čas výpomoci podľa čl. 2 a 3 pedagogický dozor tak, aby na každých 25 žiakov pripadal 1 výchovný pracovník (učiteľ, vychovávateľ, príp. majster odborného výcviku) a poučí poverených pracovníkov o ich povinnostiach. Dozorom spravidla nepoverí učiteľov maturujúcich ročníkov.

(2) Pracovníci poverení pedagogickým dozorom ešte před nástupom na výpomoc oboznámia žiakov s ich právami, povinnosťami a s predpismi o hygiene a s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; počas výpomoci dbajú na pracovnú morálku, sledujú dodržiavanie zdravotníckych a bezpečnostných predpisov a najmä dbajú na to, aby žiaci nevykonávali práce, ktoré sú im zakázané. Pokiaľ to nie je na ujmu plnenia týchto povinností, pomáhajú žiakom pri ich práci. Ak zistia závady v pracovných podmienkach, požiadajú o ich odstránenie zodpovedného pracovníka poľnohospodárskej organizácie. Ak nebudú závady bez meškania odstránené, upovedomia riaditeľa školy, príp. vedúceho učňovského zariadenia a okresného hygienika príslušného podľa miesta pracoviska.

(3) Riaditeľ školy, príp. vedúci učňovského zariadenia dá súhlas na nástup žiakov na výpomoc podľa čl. 2 a 3 len vtedy, ak sa spoločne so zástupcom základnej organizácie Československého sväzu mládeže a so zástupcom združenia rodičov a priateľov školy vopred presvedčil, že je zabezpečené splnenie všetkých ustanovení rámcovej pracovnej zmluvy o výpomoci a ak nemá okresný hygienik príslušný podľa sídla poľnohospodárskeho závodu námietky. Riaditeľ školy, príp. vedúci učňovského zariadenia odvolá výpomoc v prípade, že poľnohospodárska organizácia nedodržiava ustanovenia zmluvy a neodstráni závady, hoci ju na to vyzval pracovník poverený pedagogickým dozorom.

Záverečné ustanovenia

Čl. 7

Zrušujú sa pokyny Ministerstva školstva z 22. 12. 1952 č. II-2122/40-52 (Vestník MŠ r. 1953, str. 4), pokyny Ministerstva školstva z 22. 4. 1955 č. 21.543/55-A I/3 (Vestník MŠ r. 1955, str. 123) v znení pokynov Ministerstva školstva a kultúry z 3. 5. 1956, č. 23.883/1956-A I/3 (Vestník MŠK r. 1956, str. 134), pokyny Ministerstva školstva a kultúry zo 14. 5. 1955 č. 11.084/55 - A I/3 (Vestník MŠK r. 1955, str. 143), článok 2 pokynov Ministerstva školstva a kultúry z 24. 9. 1952 č. 31.042/62-I/2 (Vestník MŠK r. 1962, str. 329).

Čl. 8

Tieto smernice nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.

Minister školstva a kultúry:

Hájek v. r.

Minister poľnohospodárstva a lesného hospodárstva:

Burian v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Smernice MPLH z 8. 6. 1966 č. PaM-52.610/1966.

*) Smernice MPLH z 3. 3. 1966 č. 58.236/1966 časť II, bod 3 (Vestník MPLH por. č. 19/1966).

**) Dodatok MPLH k smerniciam o zabezpečení pracovných síl na špičkových poľnohospodárskych prácach z 19. 4. 1966 č. 51.668/1966 (Vestník MPLH por. č. 32/1966), podľa ktorého uhrádza tieto náklady výrobná poľnohospodárska správa príslušná podľa sídla poľnohospodárskej organizácie.