Vyhláška č. 55/1966 Zb.Vyhláška Ústrednej správy vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 136/1960 Zb. o Štátnej vodohospodárskej inšpekcii.

Čiastka 20/1966
Platnosť od 19.07.1966 do31.03.1975
Účinnosť od 19.07.1966 do31.03.1975
Zrušený 135/1974 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená vyhláškou MLVH ČSR č. 66/1987 Zb. s účinnosťou od 1. októbra 1987.

OBSAH

55

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy vodného hospodárstva

z 8. júla 1966,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 136/1960 Zb. o Štátnej vodohospodárskej inšpekcii

Ústredná správa vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi ustanovuje podľa § 38 ods. 2 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb.:


Čl. I

Vyhláška č. 136/1960 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 znie:

㤠2

(1) Štátna vodohospodárska inšpekcia ako kontrolný orgány Ústrednej správy vodného hospodárstva má celoštátnu pôsobnosť. Na jej čele je hlavný inšpektor; jeho zástupcom na Slovensku je oblastný inšpektor.

(2) Hlavného a oblastného inšpektora vymenúva a odvoláva minister-predseda Ústrednej správy vodného hospodárstva; oblastného inšpektora vymenúva na návrh predsedu Komisie Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo.

(3) Štátna vodohospodárska inšpekcia spolupracuje s Komisiou Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo. Predseda komisie môže oblastnému inšpektorovi dávať pokyny v závažných prípadoch vyžadujúcich neodkladné riešenie na Slovensku. O týchto pokynoch a o ich splnení je oblastný inšpektor povinný upovedomiť hlavného inšpektora.

(4) Štátna vodohospodárska inšpekcia vykonáva svoju pôsobnosť prostredníctvom svojich inšpektorov. Jej podrobnejšie organizačné usporiadanie, najmä rozsah a okruh pôsobnosti inšpektorov upravuje štatút Štátnej vodohospodárskej inšpekcie,*) ktorý schvaľuje minister-predseda Ústrednej správy vodného hospodárstva.”

2. § 5 ods. 2 znie:

(2) Orgány Štátnej vodohospodárskej inšpekcie, pokiaľ samy podľa § 3 ods. 3 nemôžu urobiť opatrenia na odstránenie závad a nedostatkov, ktoré pri plnení svojich úloh zistia, sú povinné oznámiť ich vodohospodárskemu orgánu národného výboru, ktorý je podľa povahy prípadu príslušný urobiť potrebné opatrenia. Pritom súčasne podľa povahy prípadu navrhnú opatrenia nevyhnutné na urobenie nápravy, zmenu alebo doplnenie vodohospodárskych rozhodnutí, prípadne uloženie majetkových sankcií podľa príslušných predpisov. Orgán národného výboru oznámi svoje rozhodnutie orgánu Štátnej vodohospodárskej inšpekcie.”

3. § 5 sa dopĺňa ďalším odsekom 4, ktorý znie:

(4) Orgány Štátnej vodohospodárskej inšpekcie sú povinné bez meškania vykonať opatrenia, ktoré im v závažných prípadoch vyžadujúcich neodkladné riešenie uloží predseda krajského národného výboru. O týchto opatreniach a ich splnení sú povinné bez meškania upovedomiť hlavného, na Slovensku oblastného inšpektora.”


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister-predseda:

Smrkovský v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Štatút bude uverejnený vo Vestníku Ústrednej správy vodného hospodárstva.