Vyhláška č. 35/1966 Zb.Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o ukončení platnosti Zmluvy o zmierovacom a rozhodcovskom konaní podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925 a Zmluvy o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach daňových podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925

Čiastka 13/1966
Platnosť od 14.06.1966
Účinnosť od 29.06.1966
Redakčná poznámka

Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 24. marca 1966, kedy podľa svojho článku 2 vstúpil Protokol v platnosť.

35

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 2.apríla 1966

o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o ukončení platnosti Zmluvy o zmierovacom a rozhodcovskom konaní podpísanej vo Varšave 23.apríla 1925 a Zmluvy o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach daňových podpísanej vo Varšave 23.apríla 1925


Dňa 29. júla 1965 bol vo Varšave podpísaný Protokol medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o ukončení platnosti Zmluvy o zmierovacom a rozhodcovskom konaní podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925 a Zmluvy o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach dňových podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925.

Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 24. marca 1966, kedy podľa svojho článku 2 vstúpil Protokol v platnosť. Tým dňom stráca platnosť Zmluva o zmierovacom a rozhodcovskom konaní medzi Československom a Poľskom podpísaná vo Varšave 23. apríla 1925 (č. 175/1926 Zb.) a Zmluva medzi Republikou Československou a Republikou Poľskou o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach daňových podpísaná vo Varšave 23. apríla 1925 (č. 254/1925 Zb.).

České znenie Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

PROTOKOL

medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o ukončení platnosti Zmluvy o zmierovacom a rozhodcovskom konaní podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925 a Zmluvy o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach daňových podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925

Prezident Československej socialistickej republiky a Štátna rada Poľskej ľudovej republiky sa dohodli na nasledujúcom uznesení:

Článok 1

Platnosť strácajú:

1. Zmluva o zmierovacom a rozhodcovskom konaní medzi Československom a Poľskom podpísaná vo Varšave 23. apríla 1925.

2. Zmluva medzi republikou Československou a Republikou Poľskou o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach daňových podpísaná vo Varšave 23. apríla 1925.

Článok 2

Tento Protokol podlieha ratifikácii a vstúpi v platnosť v deň výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná v Prahe.

Spísané vo Varšave 29. júla 1965, v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Z plnomocenstva prezidenta

Československej socialistickej republiky

O. Jeleň v. r.

Z plnomocenstva

Štátne rady Poľskej ľudovej republiky

M. Naszkowski v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.