Vyhláška č. 32/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy a Ministerstva financií o tvorbe cien výrobkov podliehajúcich povinnému hodnoteniu a výrobkov technicky pokrokových a technicky zastaraných

Čiastka 12/1966
Platnosť od 24.05.1966 do31.05.1967
Účinnosť od 24.05.1966 do31.05.1967
Zrušený 47/1967 Zb.

32

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy a Ministerstva financií

z 5. mája 1966

o tvorbe cien výrobkov podliehajúcich povinnému hodnoteniu a výrobkov technicky pokrokových a technicky zastaraných

Štátna komisia pre financie, ceny a mzdy a Ministerstvo financií ustanovujú po dohode so Štátnou komisiou pre techniku podľa § 3 písm. c) a d) zákona č. 113/1965 Zb. o Štátnej komisii pre financie, ceny a mzdy, Štátnej komisii pre techniku, Štátnej komisii pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a Štátnej komisii pre riadenie a organizáciu a podľa § 19 ods. 2 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu:


§ 1

(1) Do kategórie voľných cien sa zaraďujú aj*)

a) výrobky zaradené pri povinnom hodnotení**) do prvého akostného stupňa (zn. „vysoká akosť“) s výnimkou tých potravinárskych výrobkov dodávaných pre vnútorný trh, ktoré sú zaradené v kategórii pevných cien;

b) výrobky technicky pokrokové určené ústredným orgánom nadriadeným výrobcovi, prípadne krajskými národnými výbormi***) (ďalej len „dodávateľskými ústrednými orgánmi“) po dohode s odberateľskými ústrednými orgánmi alebo Štátnou komisiou pre techniku po porovnaní s obdobnými zahraničnými výrobkami;

c) nové technicky pokrokové výrobky určené dohodou dodávateľa s hlavnými odberateľmi.

(2) Zaradenie výrobkov do kategórie voľných cien podľa odseku 1 sa netýka dodávok, o ktorých sú už uzavreté hospodárske zmluvy o dodávke výrobkov, pokiaľ sa dodávateľ s odberateľom nedohodnú o zmene ceny.

§ 2

Zaradenie do kategórie voľných cien platí

a) pri výrobkoch podliehajúcich povinnému hodnoteniu po dobu platnosti osvedčenia o vysokej akosti;

b) pri výrobkoch označených ako technicky pokrokové ústrednými orgánmi po dobu nimi určenú;

c) pri nových výrobkoch označených ako technicky pokrokové na základe dohody dodávateľa s odberateľom po dobu nimi dohodnutú, najmenej však 1 rok a najviac 2 roky pri výrobkoch prevažne spotrebného charakteru a 4 roky pri ostatných výrobkoch.

§ 3

Účelovú cenovú dotáciu zo štátneho rozpočtu†) na nové technicky pokrokové výrobky možno dodávateľovi poskytnúť len vo výnimočných prípadoch, ak ide o výrobky napr. s úplne novou technickou koncepciou, vyrábané novou technológiou, s použitím nových materiálov; dotácie sa poskytujú na prechodný čas na úhradu vyšších nákladov spojených so zavedením týchto výrobkov do spotreby, ak ich ekonomický efekt sa neprejaví dostatočne u odberateľa a nemožno ich teda v cene uhradiť.

§ 4

(1) Socialistická organizácia vyrábajúca výrobky s nedostatočnou akosťou a výrobky technicky zastarané je povinná odvádzať dodatkovú daň z obratu††) (ďalej len „daň“) určeným percentom z fakturovanej ceny.

(2) Daň je

a) 5 % z veľkoobchodnej ceny pri výrobkoch podliehajúcich povinnému hodnoteniu, ktoré v prvom hodnotení boli označené tretím akostným stupňom alebo ktorým sa nepriznal ani tretí akostný stupeň;

b) 20 % z veľkoobchodnej ceny pri výrobkoch podliehajúcich povinnému hodnoteniu, ktoré v opakovanom hodnotení nebudú označené aspoň druhým akostným stupňom;

c) 20 % z veľkoobchodnej ceny pri výrobkoch, ktoré dodávateľský ústredný orgán alebo Štátna komisia pre techniku označili ako technicky zastarané. V tomto prípade sa neplatí daň podľa písm. a) a b).

(3) Dodávateľský ústredný orgán môže sadzby uvedené v odseku 2 zvýšiť.

(4) Daň odvádza výrobca bez ohľadu na to, či došlo z dôvodu nízkej akosti alebo technickej zastaralosti výrobkov k zníženiu ich ceny. Táto daň nie je základnou zložkou ceny a nesmie sa fakturovať odberateľovi.

(5) Daň odvádzajú

a) štátne socialistické organizácie ústredne riadené do štátneho rozpočtu;

b) organizácie riadené národnými výbormi a výrobné družstvá do rozpočtu príslušného národného výboru.

(6) Daň sa platí z dodávok uskutočnených

a) pri výrobkoch podliehajúcich povinnému hodnoteniu odo dňa nasledujúceho po dni doručenia rozhodnutia skúšobne o výsledku povinného hodnotenia,

b) pri výrobkoch technicky zastaraných odo dňa, ktorý určí dodávateľský ústredný orgán alebo Štátna komisia pre techniku.

§ 5

Dodávateľské ústredné orgány, prípadne nimi poverené organizácie zverejňujú začiatkom každého štvrťroka výrobky zaradené podľa tejto vyhlášky do kategórie voľných cien a dobu, na ktorú sú do kategórie voľných cien zaradené.


§ 6

Ustanovenia § 15 a § 33 ods. 1 písm. a) bod 4 vyhlášky Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 8/1966 Zb. o tvorbe, kontrole a štatistike cien sa zrušujú.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister financií:

Dvořák v. r.

Minister-predseda

Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy:

Ing. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Okrem výrobkov uvedených v § 6 ods. 4 vyhlášky č. 8/1966 Zb.

**) Zákonné opatrenie č. 102/1965 Zb., Smernice Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky pre povinné skúšanie a hodnotenie vybratých výrobkov č. 20774/4013/65 a vykonávacie pokyny Úradu pre normalizáciu a meranie č. ZK/65 a /66.

***) Podľa § 33 vyhlášky č. 8/1966 Zb.

) Vyhláška č. 93/1965 Zb. o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky.

††) V zmysle zák. 73/1952 Zb. a vyhlášky č. 16/1962 Zb.