Zákon č. 49/1966 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo

Čiastka 18/1966
Platnosť od 30.06.1966 do01.03.1967
Účinnosť od 30.06.1966 do01.03.1967
Zrušený 15/1967 Zb.

49

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. júna 1966

o Komisii Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zriaďuje sa komisia Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo ako iniciatívny, kontrolný a výkonný orgán Slovenskej národnej rady vo veciach vodného hospodárstva na Slovensku.

§ 2

Komisia Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo podieľa sa na riadení vodného hospodárstva na Slovensku, najmä

a) dbá o plnenie zásad Štátneho vodohospodárskeho plánu a podľa potreby zabezpečuje jeho podrobnejšie rozpracovanie,

b) prerokúva zásady a koncepciu a zúčastňuje sa na príprave a vypracovaní dlhodobých výhľadov, dlhodobých a vykonávacích plánov a rozpočtov vodného hospodárstva na Slovensku,

c) zabezpečuje proporcionálny rozvoj vodného hospodárstva na Slovensku,

d) stará sa o hospodárenie s vodou, o efektívne využívanie vodných zdrojov, o zásobovanie vodou a kanalizácie, o čistotu tokov a o ochranu územia proti záplavám,

e) preveruje a kontroluje plnenie úloh plánu vodného hospodárstva na Slovensku,

f) prerokúva a posudzuje zásadné otázky investičnej výstavby vo vodnom hospodárstve na Slovensku.

§ 3

Na čele Komisie Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo je predseda, ktorý je výkonným orgánom Slovenskej národnej rady a plní úlohy v odbore štátnej správy vodného hospodárstva v medziach právomoci Slovenskej národnej rady. Ďalšie úlohy v odbore vodného hospodárstva na Slovensku plní v rozsahu určenom vládou; v tejto činnosti sa spravuje smernicami ministra - predsedu Ústrednej správy vodného hospodárstva.

§ 4

Komisia Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo volí zo svojich členov podpredsedu; podpredseda nemusí byť poslancom Slovenskej národnej rady.

§ 5

Komisia Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo a jej predseda zabezpečujú svoje úlohy v spolupráci s Ústrednou správou vodného hospodárstva, s výkonnými orgánmi Slovenskej národnej rady pôsobiacimi v odboroch štátnej správy a národnými výbormi; ďalej so Slovenskou akadémiou vied a vysokými školami. Vo svojej práci sa opierajú o skúsenosti a poznatky širokého aktívu pracovníkov vedy a praxe.

§ 6

Komisia Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo má na plnenie svojich úloh výkonný aparát, ktorý je súčasťou jednotného aparátu Slovenskej národnej rady.

§ 7

Pokiaľ z ustanovení tohto zákona nevyplýva iné, platí pre Komisiu Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo a jej aparát zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.


§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júnom 1966.


Chudík v. r.