Vyhláška č. 98/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku

Čiastka 43/1966
Platnosť od 19.12.1966 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.1967 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

OBSAH

98

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

z 12. decembra 1966,

ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku

Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 4 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach tieto zmeny:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku sa mení takto:

1. § 1 sa dopĺňa novým odsekom 3 tohto znenia:

(3) Pre prepravu kusových zásielok prepravovaných len po železničných tratiach Československých štátnych dráh platia podmienky ustanovené tarifou.

2. § 45 ods. 4 znie:

„Železnica, odosielatelia a prijímatelia zásielok sú povinní robiť všetky potrebné opatrenia na to, aby sa tovar mohol naložiť a vyložiť bez prieťahov.“

3. § 46 – celý text sa nahradzuje takto:

㤠46

Pobyt vozňov pri nakládke a vykládke

(1) Odosielatelia sú povinní naložiť a prijímatelia vyložiť tovar a naložený alebo vyložený vozeň pripraviť na odsunutie s najväčším urýchlením.

(2) Odosielatelia sú povinní nakladať a prijímatelia vykladať zásielky v ktoromkoľvek dennom i nočnom čase, a to aj v nedeľu a cez sviatky a v dňoch pracovného voľna (ďalej len nepretržitá nakládka a vykládka). Tarifa môže ustanoviť výnimky.

(3) Za čas pobytu vozňa pri nakládke alebo vykládke počíta železnica poplatok za pobyt vozňa. Za zastavenie koľají stanice koľajovými vozidlami prepravovanými na vlastných kolesách alebo vozidlami prepravcov počíta železnica stojné. Oba tieto poplatky ustanovuje tarifa. Poplatok za pobyt vozňa a stojné sa počítajú od času oznámeného prepravcovi v zpráve o čase prichystania vozňa. Ak je vozeň prichystaný neskôr, počítajú sa tieto poplatky od času skutočného prichystania vozňa; poplatky sa počítajú za celý čas pobytu vozňa od jeho prichystania až do času, keď je vozeň pripravený na odsunutie.

(4) Ak odosielateľ nenaloží alebo ak prijímateľ nevyloží vozeň po prichystaní do 24 hodín, môže stanica po predchádzajúcej výzve na účet a nebezpečenstvo odosielateľa alebo prijímateľa tovar z vozňa vyložiť a uložiť na voľnom priestranstve alebo v skladišti; vozeň sa považuje za odrieknutý.“.

4. § 49 sa zrušuje.

5. § 51 ods. 10 znie:

„V stanici určenia je povinný plniť právne predpisy prijímateľ zásielky. Skôr než prikročí k ich plneniu, musí prevziať nákladný list. S plnením predpisov musí začať bez meškania. Ak neprijme nákladný list alebo ak bezdôvodne otáľa s plnením právnych predpisov, je železnica oprávnená plniť tieto predpisy sama.“

– odsek 11 znie:

„Plnenie právnych predpisov nemá vplyv na počítanie poplatku za pobyt vozňa.“

6. § 53 ods. 2 znie:

„Prepravné, prirážky k dovoznému, pokuty a hotové výdavky železnice sa platia buď v hotovosti, alebo bezhotovostným spôsobom.“

7. § 55 ods. 8 znie:

„Po prevzatí nákladného listu prijímateľom môže stanica na jeho návrh dať v odôvodnených prípadoch súhlas na to, aby došlý tovar bol v tom istom vozni podaný s novým nákladným listom na ďalšiu prepravu ako vozňová zásielka, a to aj keď prepravca časť tovaru vyložil alebo priložil (ďalej len nový podaj). Za nový podaj počíta železnica poplatky podľa tarify.“

8. § 56 ods. 8 znie:

„Zmenu prepravnej zmluvy jednotlivých zásielok povoľuje stanica, ktorej sa podľa odseku 6 musí návrh na zmenu predložiť.“

– odsek 14 znie:

„Za zmenu prepravnej zmluvy počíta železnica poplatky podľa tarify.“

9. § 57 ods. 5 znie:

„Pre podanie návrhu, ako naložiť so zásielkou, sa poskytuje jednodenná lehota, ak ide o zásielku, ktorá ešte neodišla z odosielacej stanice, a trojdenná lehota, ak ide o zásielku zadržanú na ceste. Tieto lehoty sa začínajú uplynutím dňa, v ktorom stanica odoslala výzvu so žiadosťou o návrh. Po uplynutí týchto lehôt počíta stanica poplatok za pobyt vozňa, ktorý zapíše do nákladného listu.“

– odsek 15 znie:

„Pre odstránenie ložnej závady odosielateľom platia lehoty uvedené v odseku 5. Po uplynutí týchto lehôt môže stanica sama poveriť úpravou alebo preložením zásielky vhodný odborný závod alebo organizáciu na nebezpečenstvo odosielateľa. Za čas zdržania zásielky sa počíta poplatok za pobyt vozňa; ak nespôsobil ložnú závadu odosielateľ, počíta sa tento poplatok až po uplynutí lehôt uvedených v odseku 5.“

10. § 58 v ods. 1 sa v prvej vete vyčiarkne text: „do uplynutia vykladacej lehoty“.

– v odseku 3 sa slovo „Zdržné“ nahradí slovami „Poplatok za pobyt vozňa“.

11. § 67 v ods. 8 sa nahradí text posledného riadku takto:

„do 48 hodín od prichystania vozňa na vykládku“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Minister:

Indra v. r.