Opatrenie č. 31/1966 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov

Čiastka 12/1966
Platnosť od 24.05.1966 do31.12.1967
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 51/1966 Zb. zo dňa 29. júna 1966.

OBSAH

31

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 12. mája 1966

o zmene zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov

Predsedníctva Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Doplňovacie voľby do Národného zhromaždenia a do národných výborov sa môžu konať i v pracovný deň.


§ 2

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.