Vyhláška č. 14/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu

Čiastka 5/1966
Platnosť od 28.02.1966
Účinnosť od 15.03.1966
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 17 vstúpila v platnosť dňom podpisu, t. j. 15. decembrom 1965.

14

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 1. februára 1966

o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu


Dňa 15. decembra 1965 bola v Prahe podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu.

Dohoda na základe svojho článku 17 vstúpila v platnosť dňom podpisu, t. j. 15. decembrom 1965.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Barmského zväzu

vedené prianím uzavrieť dohodu za účelom zriadenia priamych leteckých spojení medzi svojím územím

vymenovali za týmto účelom splnomocnených zástupcov, ktorí sa dohodli takto:

Článok 1

Pre účel tejto Dohody, jej Prílohy a Zoznamov liniek, ak nie je v texte ustanovené inak

1. výraz „letecké úrady“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Ministerstvo dopravy - Správu civilného letectva alebo ktorúkoľvek osobu alebo orgán oprávnený na vykonávanie úloh vykonávaných teraz Ministerstvom dopravy - Správou civilného letectva, a pokiaľ ide o Barmský zväz, Ministerstvo dopravy a spojov alebo ktorúkoľvek osobu alebo orgán oprávnený na vykonávanie úloh vykonávaných teraz Ministerstvom dopravy a spojov;

2. výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý letecké úrady jednej zo zmluvných strán písomne oznámili leteckým úradom druhej zmluvnej strany ako určený podľa článku 3 tejto Dohody na vykonávanie dohodnutých služieb;

3. výraz „letecká služba“ znamená každú pravidelnú leteckú službu vykonávanú lietadlom používaným na verejnú dopravu cestujúcich, pošty alebo tovaru;

4. výraz „medzinárodné letecká služba“ znamená leteckú službu, ktorá prechádza vzdušným priestorom nad územím viacerých ako jedného štátu;

5. výraz „dohodnuté služby“ znamená medzinárodné letecké služby uvedené v Prílohe tejto Dohody a Zoznamoch liniek I a II.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana poskytne druhej zmluvnej strane práva uvedené v Prílohe tejto Dohody za účelom zriadenia dohodnutých služieb. Tieto služby môžu sa začať ihneď alebo neskôr podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa tieto práva poskytujú.

2. Letové cesty pre lietadlá používané pri prevádzke dohodnutých služieb a body preletu štátnych hraníc určí pre svoje územie každá zmluvná strana.

Článok 3

Každá z dohodnutých služieb môže sa dať do prevádzky, len čo zmluvná strana, ktorej sa článkom 2 ods. 1 poskytlo právo určiť letecký podnik pre danú trať, poverí letecký podnik pre túto trať a zmluvná strana poskytujúca práva je, s výhradou článku 9 tejto Dohody, povinná udeliť tomuto leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie, a to za predpokladu, že takto určený letecký podnik môže byť vyzvaný, aby preukázal príslušným leteckým úradom zmluvnej strany poskytujúcej práva, že je spôsobilý plniť podmienky ustanovené zákonmi a predpismi, ktoré tieto úrady obvykle uplatňujú, kým povolia vykonávanie služieb podľa tejto Dohody.

Článok 4

1. Tarify za prepravu cestujúcich, batožín, tovaru a pošty na tratiach uvedených v Zoznamoch liniek tejto Dohody budú ustanovené v primeranej výške s prihliadnutím na všetky príslušné skutočnosti, vrátane pomernej hospodárnosti prevádzky a primeraného zisku. Tieto tarify budú mať v určených leteckých podnikoch oboch zmluvných strán na zhodných alebo zodpovedajúcich tratiach alebo úsekoch rovnakú minimálnu hladinu.

2. Minimálna hladina taríf pre každú trať uvedenú v Zoznamoch liniek tejto Dohody a pre každý jej úsek sa ustanoví dohodou medzi určenými leteckými podnikmi. Takto dohodnutá minimálna hladina taríf bude podliehať schváleniu leteckými úradmi oboch zmluvných strán. Ak sa určené letecké podniky nedohodnú alebo ak nebude minimálna hladina taríf schválená, ako sa požaduje v tomto odseku, pokúsia sa letecké úrady oboch zmluvných strán samy dosiahnuť dohodu.

3. Ak sa nepodarí leteckým úradom dohodnúť sa o schválení ktorejkoľvek tarify predloženej im na schválenie podľa odseku 1 tohto článku alebo o určení akejkoľvek tarify na základe odseku 2 tohto článku, bude sa rozpor riešiť podľa ustanovenia článku 13.

4. S výnimkou ustanovenia článku 13 nevstúpi žiadna tarifa v platnosť, pokiaľ s ňou nebudú súhlasiť úrady oboch zmluvných strán. Kým sa ustanovia alebo upravia nové tarify v súlade s týmto článkom, budú platiť doterajšie tarify.

Článok 5

Každá zmluvná strana urobí opatrenia na zabezpečenie prevodu príjmov získaných na jej území z prepravy cestujúcich, batožín, tovaru a pošty, vykonanej určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany, do krajiny jeho pôvodu, a to po odpočítaní miestnych nákladov a podľa devízových predpisov, ktoré môžu čas od času platiť na jej území.

Článok 6

Na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania sa obe zmluvné strany dohodli, že:

1. Každá zmluvná strana môže ukladať alebo dovoliť ukladať určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany na základe vzájomnosti spravodlivé a primerané poplatky za používanie určených letísk a ostatných zariadení podliehajúcich jej správe. Obe zmluvné strany však súhlasia, že tieto poplatky nebudú vyššie ako poplatky platené za používanie týchto letísk a ostatných zariadení ich národnými lietadlami vykonávajúcimi podobné medzinárodné služby.

2. S pohonnými hmotami, mazacími olejmi a náhradnými dielmi dovážanými na územie jednej zmluvnej strany určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany alebo pre jeho potrebu a určenými na výlučné použitie v lietadlách určeného leteckého podniku tejto zmluvnej strany sa bude zaobchádzať, pokiaľ ide o ukladanie colných poplatkov, inšpekčných poplatkov alebo podobných vnútroštátnych daní a dávok prvou zmluvnou stranou, nie menej výhodne ako v prípade národného leteckého podniku alebo v prípade leteckého podniku štátu požívajúceho najvyššie výhody.

3. Lietadlá určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany používané na prevádzku dohodnutých služieb, ako aj pohonné hmoty, náhradné diely, obvyklé vybavenie a zásoby na palube lietadiel sú pri prílete na územie druhej zmluvnej strany alebo pri odlete oslobodené od cla, inšpekčných poplatkov alebo podobných daní alebo dávok, i keď sa tieto zásoby použijú alebo spotrebujú pri lete nad uvedeným územím.

Článok 7

Osvedčenie o spôsobilosti na let, diplomy a letecké legitimácie vydané alebo uznané za platné jednou zmluvnou stranou a doteraz platné uzná druhá zmluvná strana za platné pre účely vykonávania dohodnutých služieb s výhradou, že podmienky, za ktorých tieto osvedčenia alebo legitimácie boli vydané alebo uznané za platné, sa rovnajú alebo sú prísnejšie ako minimálne národné podmienky, ktoré zmluvné strany môžu čas od času ustanoviť. Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo neuznať za platné pre lety nad svojím územím diplomy alebo letecké legitimácie vydané jej štátnym príslušníkom iným štátom.

Článok 8

1. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré sa vzťahujú na jej území na vstup alebo výstup lietadiel používaných na medzinárodné lietanie alebo ktoré sa vzťahujú na prevádzku a lietanie týchto lietadiel, pokiaľ sú na jej území, budú platiť pre lietadlá leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou a musia sa dodržiavať pri vstupe tohto lietadla na územie, výstupe z územia alebo pri pobyte na území prvej zmluvnej strany.

2. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup cestujúcich, posádok alebo nákladu, ako sú predpisy o vstupe, odbavení, prisťahovalectve, cestovných pasoch, cle a karanténe musia sa dodržiavať pokiaľ ide o cestujúcich, posádku alebo náklad leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou pri vstupe na územie, výstupe z neho alebo pri pobyte na území prvej zmluvnej strany. Cestujúcich v tranzite cez územie jednej zmluvnej strany podrobia sa zjednodušenej kontrole. Batožiny a náklad budú oslobodené od colných poplatkov, inšpekčných poplatkov alebo podobných dávok v prípade, že ide o priamy tranzit.

Článok 9

Bez ohľadu na ustanovenie článku 16 si každá zmluvná strana vyhradzuje právo odvolať alebo zrušiť používanie práv uvedených v Prílohe tejto Dohody leteckým podnikom určeným druhou zmluvnou stranou, ak nebude presvedčená, že prevažná časť vlastníctva a skutočné riadenie tohto leteckého podniku patrí príslušníkom druhej zmluvnej strany, alebo v prípade, že sa tento letecký podnik alebo príslušná vláda nespravujú zákonmi a predpismi spomínanými v článku 8 alebo inak neplnia nižšie uvedené podmienky alebo podmienky, na základe ktorých sa práva poskytujú v súlade s touto Dohodou.

Článok 10

Táto Dohoda a jej prípadné neskoršie zmeny budú registrované na Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 11

Ak považuje jedna zo zmluvných strán za žiadúce zmeniť túto Dohodu, jej Prílohu alebo Zoznamy liniek, môže požiadať o konzultáciu medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán. Táto konzultácia musí sa začať do šesťdesiatich dní odo dňa podania žiadosti. Všetky takto dohodnuté zmeny vstúpia v platnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nôt.

Článok 12

Ak vstúpi v platnosť všeobecný mnohostranný dohovor o leteckej doprave, ktorý prijmú obe zmluvné strany, táto Dohoda sa pozmení tak, aby bola v súlade s ustanoveniami uvedeného dohovoru.

Článok 13

Pokiaľ nie je v tejto Dohode alebo jej Prílohe ustanovené inak, akýkoľvek rozpor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody, ktorý sa nepodarí vyriešiť priamym rokovaním medzi leteckými úradmi zmluvných strán, vyrieši sa diplomatickou cestou.

Článok 14

1. Zmeny tratí opísaných v Zoznamoch liniek I a II vykonávané ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výnimkou zmien na území zmluvnej strany, kam lieta určený letecký podnik druhej zmluvnej strany, nebudú sa považovať za zmeny Prílohy. Letecké úrady oboch zmluvných strán preto môžu uskutočniť jednostranne takéto zmeny, avšak za predpokladu, že oznámenie o akejkoľvek zmene sa bezodkladne predloží leteckým úradom druhej zmluvnej strany.

2. Ak zistia letecké úrady tejto druhej zmluvnej strany, že vzhľadom na zásady uvedené v odseku 7 Prílohy tejto Dohody sú záujmy ich určeného leteckého podniku poškodené prepravou vykonávanou určeným leteckým podnikom prvej zmluvnej strany a novým miestom na území tretieho štátu, poradia sa letecké úrady oboch zmluvných strán, aby dosiahli uspokojivú dohodu.

Článok 15

1. Pri koordinácii otázok týkajúcich sa leteckej dopravy, obchodnej činnosti a obsluhy lietadiel poskytne každá zmluvná strana leteckému podniku druhej zmluvnej strany fakticky vykonávajúcemu dohodnuté služby na jej území právo mať na tomto území zástupcov, ich námestníkov a technikov.

2. Zástupcovia leteckých podnikov určených zmluvnými stranami, ich námestníci a ďalej technici vymenovaní v tomto článku musia byť štátnymi príslušníkmi jednej zo zmluvných strán.

Článok 16

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť platnosť tejto Dohody. Oznámenie sa zašle súčasne Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. V prípade, že toto oznámenie sa urobilo, platnosť Dohody sa skončí za rok po dni, keď ho druhá strana dostala, pokiaľ sa podľa dohody medzi zmluvnými stranami nevezme späť pred uplynutím spomínanej lehoty. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí, že oznámenie dostala, bude sa predpokladať, že došlo 14 dní po jeho doručení Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 17

Táto Dohoda vrátane jej Prílohy a Zoznamov liniek vstúpi v platnosť dňom odpisu.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, ktorí na to boli náležite splnomocnení svojimi vládami, túto Dohodu podpísali.

Dané v Prahe 15. decembra 1965 vo dvoch vyhotoveniach v jazyku anglickom.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

inž. J. Dufek v. r.

Za vládu

Barmského zväzu:

U Ba Ni v. r.

Príloha

Dohody o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského sväzu

1. Vláda Československej socialistickej republiky udeľuje vláde Barmského sväzu právo vykonávať dohodnuté služby na tratiach uvedených v Zozname liniek I v súlade s podmienkami ustanovenými touto Prílohou. Letecký podnik určený vládou Barmského sväzu na vykonávanie dohodnutých služieb sú Barma Airways.

2. Vláda Barmského sväzu udeľuje vláde Československej socialistickej republiky právo vykonávať dohodnuté služby na tratiach uvedených v Zozname liniek II v súlade s podmienkami ustanovenými touto Prílohou. Letecký podnik určený vládou Československej socialistickej republiky na vykonávanie dohodnutých služieb sú Československé aerolínie.

3. Letecký podnik určený každou zmluvnou stranou v súlade s podmienkami ustanovenými touto Dohodou požíva na území druhej zmluvnej strany právo vykonávať prelety bez pristátia, pristávať pre neobchodné účely a pre obchodné účely, ako i právo používať hlavné a náhradné letisko a iné letové zariadenia. Určený letecký podnik bude mať právo privážať a odvážať na obchodnom základe v medzinárodnej doprave cestujúcich, tovar a poštu.

4. Letecké dopravné možnosti, ktoré budú k dispozícii pre cestujúcu verejnosť, budú v úzkom súlade s verejnými požiadavkami kladenými na túto dopravu.

5. Letecké podniky zmluvných strán majú spravodlivú a rovnakú možnosť vykonávať lety na ktorejkoľvek trati medzi územím oboch strán zahrnuté v tejto Dohode.

6. Pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb uvedených v tejto Prílohe bude určený letecký podnik každej zmluvnej strany prihliadať na záujem určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany tak, aby nezasiahol nevhodným spôsobom do služieb, ktoré tento podnik druhej zmluvnej strany vykonáva na tých istých tratiach, či už celých alebo ich častiach.

7. Obe zmluvné strany sa dohodli, že prednostným cieľom služieb zabezpečovaných určeným leteckým podnikom v súlade s touto Dohodou bude poskytnúť kapacitu zodpovedajúcu prepravnému dopytu medzi štátom, ktorému tento podnik patrí, a štátom končeného určenia prepravy. Právo nakladať a vykladať v mieste na území druhej zmluvnej strany na tratiach uvedených v Zoznamoch liniek tejto Dohody medzinárodnú prepravu určenú do tretích krajín alebo z nich prichádzajúcu, bude sa vykonávať v súlade so všeobecnými zásadami usporiadaného rozvoja, ktorým sa obe zmluvné strany podrobujú, a v zhode so všeobecnou zásadou, že kapacita má byť v súlade:

a) s požiadavkami na prepravu medzi krajinou začiatku leteckej služby a krajinou miesta určenia;

b) s požiadavkami prevádzky na preletových leteckých linkách;

c) s požiadavkami na prepravu v oblasti, ktorou letecká linka prechádza, po prihliadnutí na miestne a oblastné služby.

8. Pokiaľ by určenému leteckému podniku jednej zmluvnej strany bolo dočasne zabránené okamžite využiť možnosti spomínané v odseku 5 v dôsledku ťažkostí vzniknutých vyššou mocou, situácia sa znova posúdi medzi leteckými úradmi zmluvných strán.

9. Obe zmluvné strany majú v úmysle, aby medzi príslušnými leteckými úradmi dochádzalo k pravidelným a častým konzultáciám, aby sa tak dosiahla úzka spolupráca pri dodržiavaní zásad a pri vykonávaní opatrení vytýčený touto Dohodou.

Zoznam liniek I

Pre určený československý letecký podnik:

Miesta v ČeskoslovenskuMedziľahlé miestaMiesta v Barmskom sväzeMiesta ďalej
Prahamedziľahlé miesta v južnej a juhovýchodnej Európe, ktoré budú dohodnuté - Káhira -Bejrút - Damašek - Bagdad - Dhahran - Bahrein - Kuvajt - Teherán - Kabul - Karáčí -BombajRangúnPhnom-Pehn, Djakarta a miesto „ďalej“, ktoré bude dohodnuté

Zoznam liniek II

Pre určený barmský letecký podnik:

Miesta v Barmskom sväzeMedziľahlé miestaMiesta v ČeskoslovenskuMiesta ďalej
RangúnKalkuta alebo Dillí - Karáči - Kábul - Teherán - Kuvajt -Bahrein - Dhahran - Bagdad - Damašek - Bejrút - KáhiraPrahamiesto v západnom Nemecku, miesto v Európe, ktoré bude dohodnuté:
medziľahlé miesta v južnej a juhovýchodnej Európe, ktoré budú dohodnutéLondýn

Poznámka:

1. Každý letecký podnik určený na vykonávanie dohodnutých služieb môže vykonávať lety oboma smermi medzi ktorýmikoľvek miestami dohodnutých služieb s vynechaním pristátia v jednom alebo niekoľkých miestach dohodnutých služieb.

2. Za účelom určenia miest, ktoré sa majú dohodnúť, sa uskutočnia priame rokovania medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán a ich odporúčania vstúpia v platnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.