Vyhláška č. 71/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o úprave otázok týkajúcich sa dvojakého štátneho občianstva

Čiastka 28/1966
Platnosť od 27.09.1966
Účinnosť od 12.10.1966
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 14 odseku 1 vstúpil Dohovor v platnosť 20. májom 1966.

71

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. júna 1966

o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o úprave otázok týkajúcich sa dvojakého štátneho občianstva


Dňa 17. mája 1965 bol vo Varšave podpísaný Dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o úprave otázok týkajúcich sa dvojakého štátneho občianstva.

S Dohovorom vyslovilo súhlas Národné zhromaždenie a prezident republiky ho ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 20. apríla 1966.

Podľa svojho článku 14 odseku 1 vstúpil Dohovor v platnosť 20. májom 1966.

České znenie Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

DOHOVOR

medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o úprave otázok týkajúcich sa dvojakého štátneho občianstva

Prezident Československej socialistickej republiky a Štátna rada Poľskej ľudovej republiky

majúc na zreteli, že sa vyskytuje určitý počet osôb, ktoré obe zmluvné strany podľa svojho zákonodarstva považujú za svojich občanov,

a vedení prianím odstrániť dvojaké štátne občianstvo týchto osôb na základe ich dobrovoľného rozhodnutia a zabrániť vzniku dvojakého štátneho občianstva,

rozhodli sa uzavrieť tento Dohovor a vymenovali za tým účelom za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky

Oskara Jeleňa,
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Československej socialistickej republiky
v Poľskej ľudovej republike;

Štátna rada Poľskej ľudovej republiky

Mariana Naszkowského,
štátneho podtajomníka na Ministerstve zahraničných vecí
Poľskej ľudovej republiky,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Osoby, ktoré v deň, keď tento Dohovor vstúpi v platnosť, majú súčasne štátne občianstvo oboch zmluvných strán, môžu si zvoliť štátne občianstvo tej zmluvnej strany, ktoré si prajú zachovať.

Článok 2

1. Osoby uvedené v článku 1, ktoré žijú na území jednej zo zmluvných strán a zvolia si štátne občianstvo druhej zmluvnej strany, podajú o tom písomné vyhlásenie diplomatickej misii alebo príslušnému konzulárnemu úradu druhej zmluvnej strany.

2. Osoby uvedené v článku 1, ktoré žijú na území tretieho štátu, podajú písomné vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva diplomatickej misii alebo príslušnému konzulárnemu úradu tej zmluvnej strany, ktorej občianstvo si volia.

3. Pre podanie vyhlásenia o voľbe štátneho občianstva, ktoré sa podáva vo dvoch vyhotoveniach, sa ustanovuje lehota jedného roka odo dňa, keď tento Dohovor vstúpi v platnosť.

Článok 3

1. Vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva sú oprávnené podať len plnoleté osoby.

2. Za plnoleté podľa tohto Dohovoru sa považujú osoby, ktoré dovŕšili 18. rok veku, alebo osoby mladšie, ktoré uzavreli manželstvo

Článok 4

1. Maloleté deti, ktoré v deň, keď tento Dohovor vstúpi v platnosť, majú súčasne štátne občianstvo oboch zmluvných strán, budú mať výlučne štátne občianstvo rodičov, ak rodičia majú alebo podľa tohto Dohovoru budú mať to isté štátne občianstvo.

2. Ak má alebo ak si zvolí jeden z rodičov štátne občianstvo jednej zmluvnej strany a druhý má alebo si zvolí štátne občianstvo druhej zmluvnej strany, určuje sa štátne občianstvo ich maloletých detí, ktoré majú dvojaké štátne občianstvo, dohodou rodičov. Dohodu rodičov treba vyjadriť vo vyhlásení podanom podľa ustanovenia článku 2.

3. Ak nedôjde k dohode rodičov, ponechajú si maloleté deti výlučne štátne občianstvo tej zmluvnej strany, na území ktorej majú trvalé bydlisko v posledný deň lehoty uvedenej v článku 2 ods. 3. Ak majú deti v tento deň trvalé bydlisko na území tretieho štátu, ponechajú si výlučne štátne občianstvo tej zmluvnej strany, na území ktorej sa narodili; ak sa narodili na území tretieho štátu, ponechajú si výlučne štátne občianstvo tej zmluvnej strany, na území ktorej mali rodičia trvalé bydlisko bezprostredne pred odchodom do tretieho štátu, a ak rodičia nemali také bydlisko, štátne občianstvo matky.

4. Ak jeden z rodičov zomrel alebo stratil rodičovské práva, ponechajú si maloleté deti, ktoré majú dvojaké štátne občianstvo, štátne občianstvo druhého rodiča.

5. Ak rodičia maloletých detí, ktoré majú dvojaké štátne občianstvo, neuzavreli manželstvo alebo ich manželstvo bolo rozvedené alebo vyhlásené za neplatné alebo rodičia zostávajú v manželskom zväzku, avšak žijú oddelene, a súd zveril výkon rodičovských práv najmä výchovu detí jednému z rodičov, ponechajú si deti výlučne štátne občianstvo tohto rodiča, pokiaľ sa rodičia nedohodnú inak. Dohodu rodičov treba vyjadriť vo vyhlásení podanom podľa ustanovenia článku 2.

6. Maloleté deti, ktoré majú dvojaké štátne občianstvo a ktorých obaja rodičia zomreli alebo majú neznámy pobyt, ako i deti, ktorým bol ustanovený opatrovník, pretože rodičia boli pozbavení rodičovských práv alebo ich rodičovské práva spočívajú, budú mať výlučne štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán v súlade s ustanovením odseku 3.

Článok 5

Ak zistí zmluvná strana, ktorej bolo vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva podané, že osoba, ktorá urobila vyhlásenia, alebo maloleté dieťa, ktorého sa vyhlásenie týka, nie je podľa právneho poriadku tejto zmluvnej strany jej štátnym občanom, má sa zato, že vyhlásenie nebolo podané.

Článok 6

Osoby, ktoré v lehote jedného roka odo dňa, keď tento Dohovor vstúpi v platnosť, nepodajú vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva, ponechajú si výlučne štátne občianstvo tej zmluvnej strany, na území ktorej majú trvalé bydlisko v posledný deň uvedenej lehoty. Ak majú v tento deň trvalé bydlisko na území tretieho štátu, ponechajú si výlučne štátne občianstvo tej zmluvnej strany, na území ktorej mali trvalé bydlisko bezprostredne pred odchodom za hranice; ak tieto osoby nemali takéto bydlisko, ponechajú si výlučne štátne občianstvo tej zmluvnej strany, ktoré nadobudli neskôr.

Článok 7

Osoby žijúce na území jednej zo zmluvných strán, ktoré si zvolia štátne občianstvo druhej zmluvnej strany, budú môcť zostať naďalej v doterajšom bydlisku.

Článok 8

Zmluvné strany si budú po dobu 18 mesiacov odo dňa, keď tento Dohovor vstúpi v platnosť, zasielať diplomatickou cestou raz mesačne zoznamy osôb, ktoré v lehote ustanovenej v článku 2 podali vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva. Spolu so zoznamami zašlú jedno vyhotovenie vyhlásení osôb uvedených v zozname.

Článok 9

1. Rodičia, z ktorých jeden je štátnym občanom jednej a druhý štátnym občanom druhej zmluvnej strany, môžu dieťaťu narodenému po dni, keď tento Dohovor vstúpi v platnosť, zvoliť štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán.

2. Rodičia, ktorí dieťaťu narodenému na území jednej zmluvnej strany zvolia štátne občianstvo druhej zmluvnej strany, musia do troch mesiacov po narodení dieťaťa predložiť dvojmo súhlasné vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva, a to v Československej socialistickej republike národnému výboru, v matrike ktorého je narodenie dieťaťa zapísané, v Poľskej ľudovej republike orgánu pre vnútorné veci prezídia okresného, mestského alebo obvodného národného výboru. Vyhlásenie musí vopred potvrdiť diplomatická misia alebo príslušný konzulárny úrad druhej zmluvnej strany.

3. Ak sa dieťa narodí na území tretieho štátu, musia rodičia predložiť do troch mesiacov po narodení dieťaťa dvojmo súhlasné vyhlásenie o voľbe jeho štátneho občianstva diplomatickej misii alebo príslušnému konzulárnemu úradu tej zmluvnej strany, ktorej štátne občianstvo dieťaťu zvolili.

4. Ak rodičia nepredložia zhodné vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva dieťaťa, bude mať dieťa výlučne štátne občianstvo tej zmluvnej strany, na území ktorej sa narodilo. Dieťa narodené na území tretieho štátu bude mať štátne občianstvo tej zmluvnej strany, na území ktorej mali jeho rodičia trvalé bydlisko bezprostredne pred odchodom za hranice; ak rodičia nemali také bydlisko, bude mať dieťa štátne občianstvo matky.

5. Zmluvné strany si budú zasielať diplomatickou cestou zprávy o voľbe štátneho občianstva detí vykonanej podľa ustanovení odsekov 2 a 3. Zprávy spolu s jedným vyhotovením vyhlásenia rodičov budú sa zasielať do šiestich mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa.

Článok 10

Ak došlo na základe tohto Dohovoru k voľbe občianstva jednej zo zmluvných strán, bude mať dotknutá osoba odo dňa podania vyhlásenia výlučne štátne občianstvo, ktoré bolo zvolené.

Článok 11

Odo dňa, keď tento Dohovor vstúpi v platnosť, budú príslušné orgány oboch zmluvných strán robiť nadobudnutie štátneho občianstva jednej zo zmluvných strán závislým od toho, že občan predloží doklad druhej zmluvnej strany potvrdzujúci, že nie sú prekážky na zmenu občianstva.

Článok 12

Vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva a potvrdenie o jeho podaní nepodliehajú poplatkom.

Článok 13

Všetky sporné veci týkajúce sa výkladu a vykonávania tohto Dohovoru budú sa riešiť diplomatickou cestou.

Článok 14

1. Tento Dohovor podlieha ratifikácii a vstúpi v platnosť tridsiaty deň po výmene ratifikačných listín, ktorá sa vykoná v Prahe.

2. Tento Dohovor zostane v platnosti päť rokov. Jeho platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ho jedna zo zmluvných strán nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím jeho platnosti.

Tento Dohovor bol spísaný vo Varšave 17.mája 1965 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho uvedení splnomocnenci tento Dohovor podpísali a opatrili ho pečaťami.

Z plnomocenstva

prezidenta Československej socialistickej republiky

O. Jeleň v. r.

Z plnomocenstva

Štátnej rady Poľskej ľudovej republiky

M. Naszkowski v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.