Vyhláška č. 75/1966 Zb.Vyhláška predsedu vlády o zrušení smerníc, inštrukcií, úprav a iných obdobných predpisov niektorých ústredných orgánov štátnej správy

Čiastka 31/1966
Platnosť od 30.09.1966
Účinnosť od 30.09.1966

75

VYHLÁŠKA

predsedu vlády

z 24. septembra 1966

o zrušení smerníc, inštrukcií, úprav a iných obdobných predpisov niektorých ústredných orgánov štátnej správy

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 36/1966 Zb., ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy, ustanovila:


(1) Dňom 1. októbra 1966 sa zrušujú, s výnimkou predpisov a opatrení uvedených v odseku 2,

a) všetky smernice, inštrukcie, úpravy a iné obdobné predpisy vydané do 31. decembra 1965 v pôsobnosti Štátnej plánovacej komisie, Štátnej komisie pre techniku, Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy, Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky, ministerstiev financií, baníctva, chemického priemyslu, ťažkého priemyslu, spotrebného priemyslu, potravinárskeho priemyslu, stavebníctva, vnútorného obchodu a zahraničného obchodu, Ústrednej správy energetiky a Ústrednej správy vodného hospodárstva, a ďalej aj v pôsobnosti ministerstiev zdravotníctva a školstva a kultúry, pokiaľ ide o im podriadené hospodárske organizácie, a v pôsobnosti Ministerstva vnútra, pokiaľ ide o odvetvie miestneho hospodárstva a všeobecnú vnútornú správu národných výborov;

b) všetky opatrenia uvedené do 31. decembra 1964 v Zbierke smerníc pre národné výbory.

(2) Nezrušujú sa

a) smernice, inštrukcie, úpravy a iné obdobné predpisy orgánov uvedených v odseku 1 písm. a),

1. ktoré boli vyhlásené v Zbierke zákonov alebo v Úradnom liste (Úradnom vestníku) alebo vydanie ktorých bolo v Zbierke zákonov oznámené,

2. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisy, ktoré upravujú poskytovanie ochranných odevov, obuvi, pomôcok, rovnošiat a vybavovanie spoločenských zariadení,

3. mzdové,

4. o účtovníctve, z odboru štatistiky tie, ktoré upravujú jej výkon iba pre rok 1966, a predpisy Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky platiace iba pre sústavu orgánov ľudovej kontroly,

5. ktorými boli vydané technické normy,

6. ktoré obsahujú utajované skutočnosti,

7. ktoré boli po previerke vykonanej podľa rozhodnutia vlády ponechané v platnosti a sú uvedené v oznámení v tejto čiastke Zbierky zákonov;

b) opatrenia uvedené v Zbierke smerníc pre národné výbory pred 1. januárom 1965, ktoré boli po previerke vykonanej podľa rozhodnutia vlády ponechané v platnosti a sú uvedené v čiastke 9/1966 Zbierky smerníc pre národné výbory.


Ing. Šimůnek v. r.