Vyhláška č. 24/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o hospodárskych zmluvách vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave

Čiastka 9/1966
Platnosť od 26.04.1966 do31.12.1971
Účinnosť od 01.05.1966 do31.12.1971
Redakčná poznámka

Čl. I vyhlášky č. 120/1967 Zb. predlžuje účinnosť tejto vyhlášky do 31. decembra 1969. § 1 písm. a) vyhlášky č. 138/1969 Zb. predlžuje účinnosť tejto vyhlášky do 31. decembra 1970. § 1 písm. a) vyhlášky č. 105/1970 Zb. predlžuje účinnosť tejto vyhlášky do 31. decembra...

24

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 5. apríla 1966

o hospodárskych zmluvách vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave

Ministerstvo dopravy a hlavného arbiter Československej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi podľa § 24 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe a § 395 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


§ 1

Na prehĺbenie hospodárskej spolupráce organizácií verejnej dopravy (ďalej len „dopravca“) a prepravcov na spresnenie vzájomných hospodárskych záväzkových vzťahov sa uzavierajú hospodárske zmluvy

- o dlhodobej spolupráci vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave (dlhodobé hospodárske zmluvy),

- o príprave prepráv vykonávaných v období kalendárneho roka alebo v kratšom období (hospodárske zmluvy o príprave prepráv).

Dlhodobá hospodárska zmluva

§ 2

(1) Dlhodobú hospodársku zmluvu uzavierajú dopravcovia a prepravcovia vtedy, ak treba zabezpečiť hospodársku spoluprácu na dobu presahujúcu kalendárny rok a ak to vyžaduje rozsah, význam alebo osobitná povaha prepráv, najmä ak je predpokladom hospodárneho vykonávania prepráv dlhšie trvajúce premiestnenie dopravných kapacít, dopravných zariadení a realizácia stavebných investícií na mieste nakládky a vykládky.

(2) Dlhodobá hospodárska zmluva musí obsahovať tieto základné podmienky spolupráce vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave:

a) určenie požadovaných prepráv a iných prác a výkonov, najmä z hľadiska ich špeciálnej skladby,

b) za akých podmienok sa budú uzavierať hospodárske zmluvy o príprave prepráv, prípadne medzi ktorými organizačnými jednotkami,

c) či a akým spôsobom sa bude spresňovať vykonávanie prepráv v dohodnutých časových obdobiach, ak organizácie neuzavierajú hospodársku zmluvu o príprave prepráv.

(3) Dlhodobá hospodárska zmluva bude spravidla obsahovať ešte tieto údaje:

a) predpokladaný objem prepráv a iných prác a výkonov na celé zmluvné obdobie, prípadne členenie týchto objemov v priebehu zmluvného obdobia,

b) predpokladaný finančný objem prepráv a iných prác a výkonov,

c) cenové podmienky budúcich prepráv a iných prác a výkonov, najmä ceny za prepravy pri zavádzaní limitných cien,

d) poradie dôležitosti požadovaných prepráv a iných prác a výkonov,

e) vybavenie nakladacích a vykladacích miest, najmä ich osvetlenie a ďalšie dohodnuté opatrenia zaisťujúce bezpečnosť práce,

f) majetkové sankcie dohodnuté pre prípad nesplnenia určitých povinností, napr. pri nevyužití uskutočnených investícií v dohodnutom rozsahu.

Hospodárska zmluva o príprave prepráv

§ 3

(1) Hospodárskou zmluvou o príprave prepráv vytvárajú dopravcovia a prepravcovia predpoklady pre plynulé a hospodárne vykonávanie jednotlivých prepráv počas zmluvného obdobia. Dopravca sa zmluvou najmä zaväzuje, že pristaví v dojednanom rozsahu a čase prepravcom objednané dopravné prostriedky, prípadne vykoná iné práce a výkony; prepravca sa najmä zaväzuje, že objedná prepravu, prípadne iné práce a výkony u dopravcu v dohodnutom rozsahu a časových obdobiach. Na spresnenie časového členenie prepráv v priebehu zmluvného obdobia slúžia čiastkové špecifikácie.

(2) Hospodárska zmluva o príprave prepráv musí obsahovať:

a) celkový objem prepráv v tonách alebo iných jednotkách, prípadne celkový objem iných prác a výkonov,

b) členenie prepráv podľa druhov prepravovaných zásielok,

c) či a pre aké časové obdobie a za akých podmienok, najmä v akých lehotách a medzi ktorými organizačnými jednotkami budú sa dojednávať čiastkové špecifikácie,

d) časové a objemové členenie prepráv, v ktorom sa majú prepravy v priebehu zmluvného obdobia vykonať ak sa nedohodlo dojednávanie čiastkových špecifikácií,

e) miesto nakládky a vykládky,

f) cenové podmienky budúcich prepráv a prác, najmä ceny za prepravy pri zavedení limitných cien.

(3) Hospodárska zmluva o príprave prepráv bude spravidla obsahovať ešte tieto údaje:

a) dohodu o majetkových sankciách pre prípad nesplnenia určitých zmluvných povinností, príp. dohodu, že nesplnenie sa nebude postihovať,

b) spôsob vykonávania prepráv vrátane nakládka a vykládky,

c) čas podaja a odberu zásielok.

(4) Ak neobsahuje hospodárska zmluva o príprave prepráv dohodu o majetkových sankciách, prípadne dohodu, že nesplnenie záväzkov sa nebude postihovať osobitnými sankciami, zaplatí dopravca, ktorý nepristaví dopravné prostriedky v objeme a čase určenom zmluvou, hoci boli pre ich uskutočnenie splnené všeobecne platné a dohodnuté prepravné podmienky,*) prepravcovi za každú tonu, o ktorú sa oproti dohodnutému objemu prepravilo menej, penále vo výške 1 Kčs; penále v rovnakej výške zaplatí prepravca dopravcovi, ak nepožadoval prepravu v dohodnutom objeme a období alebo nezabezpečil všeobecne platné alebo dohodnuté prepravné podmienky pre vykonanie prepráv. Ak sa v hospodárskej zmluve dohodli čiastkové špecifikácie, vzťahuje sa penalizácia podľa predchádzajúcej vety na objemy dohodnuté v týchto špecifikáciách.


Prechodné ustanovenia

§ 4

Hospodárske zmluvy vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave uzavreté pred účinnosťou tejto vyhlášky sa považujú za uzavreté podľa tejto vyhlášky.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1966 a platí do 31. decembra 1967.


Minister dopravy:

Indra v. r.

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

dr. Dohnal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Všeobecne platné prepravné podmienky ustanovuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy.