Vyhláška č. 111/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky)

Čiastka 46/1966
Platnosť od 20.12.1966 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.1966 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

OBSAH

111

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

zo 16. decembra 1966,

ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky)

Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) sa mení takto:

1. § 6 - celý text sa nahrádza takto:

㤠6

Bezpečnosť prevádzky a používanie železničných vozňov

(1) V záujme bezpečnosti železničnej prevádzky vlečkár je povinný najmä:

a) oznámiť prípojovej stanici každú nehodu a každé poškodenie vozňa na vlečke, najmä vykoľajenie vozňa a zistené závady na vozni,

b) oznámiť prípojovej stanici zistenú závadu na vlečke, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť na vlečke,

c) zachovávať prechodový prierez a predpísané voľné plochy pozdĺž koľají,

d) riadne zabezpečovať vozne proti ujdeniu,

e) brzdové spojky vzájomne zvesovať alebo zavesovať,

f) predpísaným spôsobom zabezpečovať všetky odnímateľné súčiastky na vozňoch,

g) pre manipuláciu s vozňami používať len zariadenia schválené ČSD, a to ustanoveným spôsobom.

(2) Bez predchádzajúceho súhlasu prípojovej stanice vlečky vlečkár nesmie:

a) použiť vozeň železnice po vyložení alebo pred naložením zásielky pre miestne prevozy,

b) naložiť vozeň cudzích železničných správ po vyložení došlej zásielky opäť na prepravu,

c) použiť nádržkový alebo chladiarenský vozeň pre nakládku iného ako povoleného tovaru,

d) odoslať prázdny nádržkový alebo chladiarenský vozeň ČSD do inej stanice určenia, než akú určila prípojová stanica vlečky.

(3) Za nedodržanie niektorého z uvedených ustanovení vlečkár zaplatí:

za každý vozeň podľa odseku 1 písm. a), f) 400,- Kčs

za každú vozňovú jednotku podľa odseku 2 400,- Kčs

za každý prípad podľa odseku 1 písm. b), c), g) 400,- Kčs

za každý prípad podľa odseku 1 písm. d) 100,- Kčs

za každý prípad podľa odseku 1 písm. e) 50,- Kčs“.

2. § 8 - celý text sa nahrádza takto:

㤠8

Sledovanie pohybu vozňov na vlečkách

(1) Ak to vyžadujú prevádzkové pomery železničnej stanice a vlečky, ČSD v súčinnosti s vlečkárom vypracujú a na jeho náklad vydajú jednotné technologické postupy práce stanice a vlečky.

(2) Vlečkár aj ČSD musia vytvárať podmienky pre nepretržitú, plynulú vykládku a rovnomernú nakládku.

(3) Za čas pobytu vozňov na vlečke ČSD vyberajú poplatok podľa Tarify vozňových zásielok (TVZ).

(4) Prípojová stanica vykazuje vozne pristavené železnicou na vlečku a opačne a sleduje hospodárenie s nimi na vlečke.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Námestník ministra:

Ing. Filinský v. r.