Zákon č. 83/1966 Zb.Zákon o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky.

Čiastka 36/1966
Platnosť od 08.11.1966
Účinnosť od 01.01.1972

83

ZÁKON

z 27. októbra 1966

o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky

Vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov rozvoja národného hospodárstva a z hlavných smerov hospodárskej politiky vytýčených XIII. sjazdom Komunistickej strany Československa,

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Základom riadenia národného hospodárstva v rokoch 1966 až 1970 je štvrtý päťročný plán rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky (ďalej len „štvrtý päťročný plán“), ktorý vyjadruje základné smery a ciele hospodárskeho rozvoja a hlavné prostriedky a spôsoby na ich dosiahnutie.

(2) Rozhodujúcou úlohou štvrtého päťročného plánu je pokračovať v procese konsolidácie a rekonštrukcie národného hospodárstva urýchlením tvorby zdrojov a uplatňovaním princípov a nástrojov zdokonalenej sústavy plánovitého riadenia a technického rozvoja; v optimálnych proporciách a štruktúre zvyšovať životnú úroveň, posilňovať rezervy, zabezpečovať obranyschopnosť štátu a vytvárať predpoklady pre ekonomickú efektívnosť rozvoja národného hospodárstva.

§ 2

Základné smery a ciele rozvoja národného hospodárstva v období štvrtého päťročného plánu sú:

1. dosiahnuť v porovnaní s rokmi 1961 až 1965 také zrýchlenie tempa rastu národného dôchodku, aby jeho objem vzrástol o 22 až 24 %. Prírastok národného dôchodku dosiahnuť predovšetkým na základe zvyšovania spoločenskej produktivity práce. Realizovať rozhodujúcu časť prírastku národného dôchodku v priemysle pri zvýšení priemyslovej výroby oproti roku 1965 zhruba o 30 %;

2. podiel fondu akumulácie na užitom národnom dôchodku zvýšiť do roku 1970 za predpokladu najvyššej efektívnosti vynaložených prostriedkov zhruba na 13 %, podiel akumulácie do základných fondov na národnom dôchodku udržiavať zhruba na úrovni 12 % a postupne zlepšovať zloženie a účinnosť fondu akumulácie. Investičnou výstavbou vytvárať základy ďalších štrukturálnych zmien a zvýšiť objem investícií v porovnaní s obdobím 1961 až 1965 najmä

a) v základnom priemysle v odvetví energetiky zhruba o 41 % a v chemickom priemysle zhruba o 45 %,

b) v sprostredkovateľskom priemysle v odvetví spotrebného priemyslu zhruba o 46 % a v odvetví potravinárskeho priemyslu o 50%,

c) v doprave zhruba o 57 %;

3. zvýšiť kvalifikačnú štruktúru a technickú vybavenosť výskumnej a vývojovej základne a jej činnosť sústrediť predovšetkým na perspektívne smery vytvárajúce predpoklady pre postupné uskutočňovanie štrukturálnych zmien v národnom hospodárstve, pre zavádzanie výrobkov a technológií a pre zefektívnenie celého reprodukčného procesu. Objem prostriedkov vynakladaných na rozvoj vedy a techniky spájať s ich racionálnym a efektívnym využívaním, najmä vytváraním podmienok pre urýchlenú realizáciu výsledkov technického rozvoja;

4. na zabezpečenie proporcionality rozvoja a rozhodujúcich štrukturálnych premien

a) prednostne rozvíjať chemický priemysel ako predpoklad pre postupnú chemizáciu národného hospodárstva tak, aby objem chemickej produkcie vzrástol oproti roku 1965 zhruba o 50 % a podiel chemického priemyslu na celkovej priemyslovej výrobe dosiahol zhruba 10 %,

b) zvýšiť podiel tekutých a plynných palív v palivovej a energetickej bilancii zhruba na 21%,

c) rozvíjať stolársku výrobu na urýchlenie mechanizácie a automatizácie výrobných procesov v národnom hospodárstve, na zavádzanie najpokrokovejšej technológie a na zvýšenie efektívnosti zahraničného obchodu; objem strojárskej výroby zvýšiť o 43 % tak, aby sa stolárstvo podieľalo na celkovej priemyslovej výrobe zhruba jednou tretinou,

d) v priemysle stavebných hmôt zintenzívniť investičnú výstavbu v súlade s úlohami stavebníctva a s potrebami národného hospodárstva,

e) postupne rekonštruovať a modernizovať spracovateľské odvetvie, predovšetkým spotrebný a potravinársky priemysel, osobitne v odboroch efektívne spracúvajúcich domáce suroviny; pritom rozvinúť úpravárenstvo domácich surovín pre keramický a sklársky priemysel;

5. urýchliť konsolidáciu a rozvoj poľnohospodárstva tak, aby objem trhovej produkcie do štátnych fondov sa zvyšoval ročne v priemere zhruba o 4 % oproti minulému päťročiu; na dosiahnutie tohto cieľa najmä

a) účelne špecializovať poľnohospodársku výrobu,

b) zvyšovať hektárové výnosy a úžitkovosť hospodárskych zvierat a znižovať vlastné náklady poľnohospodárskej výroby,

c) podstatne skvalitniť dodávky priemyslových výrobkov pre poľnohospodárstvo, zlepšiť ich využitie a zabezpečiť účinný rozvoj služieb poskytovaných poľnohospodárskym organizáciám,

d) zabezpečiť reprodukciu pracovných síl v poľnohospodárstve v potrebnej vekovej štruktúre a zvýšiť kvalifikáciu poľnohospodárskych pracovníkov;

6. urýchliť modernizáciu železničnej dopravy tak, aby sa v roku 1970 mohla v podstate odstrániť parná trakcia, a začať rekonštrukciu cestnej siete a výstavbu diaľnice; v spojoch pokračovať v zavádzaní automatickej spojovej techniky a urýchliť rozvoj a modernizáciu telekomunikačnej siete;

7. v oblasti životnej úrovne

a) zabezpečiť rast fondu spotreby roku 1965 o 17 až 19 %; pritom prednostne zabezpečovať priame odmeňovanie pracujúcich za reálne výsledky práce pred uspokojovaním potrieb obyvateľstva z fondov spoločenskej spotreby,

b) posilňovať hmotnú zainteresovanosť i zodpovednosť za výsledky práce jednotlivcov a kolektívov prehĺbením mzdovej difereciácie,

c) využívať rastúce fondy spoločenskej spotreby obyvateľstva, predovšetkým na zabezpečovanie zdravia a vzdelania ľudu, sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o ženy a rodiny s deťmi; zamerať sa pritom na zvyšovanie objemu a kvality služieb pri najefektívnejšom využívaní vynakladaných prostriedkov,

d) vybudovať najmenej 460 tis. bytov so zodpovedajúcou technickou a občianskou vybavenosťou, z toho na Slovensku 157 tis. bytov, a zlepšiť údržbu a modernizáciu bytového fondu a zariadení s ním súvisiacich; vytvoriť predpoklady pre to, aby sa po roku 1970 vystavalo ročne 105 až 115 tis. bytov a na tento účel vytvoriť potrebnú výrobno-materiálnu základňu,

e) v závislosti od výsledkov hospodárskeho vývoja, najmä od rastu spoločenskej produktivity práce a od využívania základných výrobných prostriedkov pokračovať v skracovaní pracovného času tak, aby sa mohol postupne zaviesť päťdenný pracovný týždeň so 40 hodinami týždenného pracovného času v hlbinných baniach a v prevádzkach škodlivých zdraviu a so 42 hodinami týždenného pracovného času na ostatných pracoviskách,

f) pokračovať v úsilí o zabezpečovanie dostatku vody pre rozvoj spoločnosti a v zlepšovaní pracovného a životného prostredia, najmä čistoty vôd a ovzdušia, a to predovšetkým v oblastiach sústredeného priemyslu;

8. v súlade s potrebami rozvoja národného hospodárstva účinnejšie využívať prírodné a ekonomické podmienky a zdroje všetkých oblastí. Efektívnosť rozvoja celého národného hospodárstva zvyšovať optimálnym rozmiestňovaním výrobných síl. Na to vytvárať priaznivé ekonomické podmienky i pomocou ekonomických nástrojov riadenia;

9. na ďalšie upevňovanie jednotnej československej ekonomiky zabezpečovať zvýšenie podielu Slovenska na tvorbe a použití národného dôchodku; pritom najmä zvýšiť na Slovensku objem priemyslovej výroby o 58 až 59 %, aby jej podiel na celkovej priemyslovej výrobe dosiahol zhruba 25 % a objem poľnohospodárskej výroby zvýšiť o 22 až 24 %, aby jej podiel na celkovej poľnohospodárskej výrobe dosiahol zhruba jednu tretinu;

10. posilňovať spoluprácu so socialistickými štátmi a najmä so Sovietskym sväzom ako základ vonkajších ekonomických vzťahov Československej socialistickej republiky, ďalej prehlbovať zapojenie československej ekonomiky do medzinárodnej deľby práce, zvyšovať efektívnosť výmeny tovaru a posilňovať ekonomickú rovnováhu vo vonkajších ekonomických vzťahoch a v platobnej bilancii.

§ 3

(1) Realizácia základných smerov a cieľov rozvoja národného hospodárstva uvedených v § 2 bude sa začínajúc rokom 1967 zabezpečovať za nových ekonomických podmienok vytváraných pre prácu socialistických organizácií urýchleným uplatnením zdokonalenej sústavy plánovitého riadenia v celom národnom hospodárstve.

(2) Pre prechod na nové ekonomické podmienky podľa odseku 1 sa uskutočnia najmä:

a) celková prestavba veľkoobchodných cien, priama väzba medzi veľkoobchodnými a maloobchodnými cenami pomocou sadzbovej dane z obratu, užšia spätosť medzi vnútornými a zahraničnými cenami, ako aj opatrenia na pružnejší vývoj umožňujúci vytvárať rovnováhu medzi ponukou a dopytom a rozvíjať súťaživosť medzi hospodárskymi organizáciami,

c) financovanie investícií z vlastných zdrojov hospodárskej organizácie a z investičných úverov tak, aby plná zodpovednosť za efektívnosť investícií prešla na hospodársku organizáciu a aby zabránilo nereálnym požiadavkám na investície,

d) pružný systém usmerňovania vývoja miezd ako predpoklad pre to, aby sa rast miezd stal účinnejším nástrojom zvyšovania efektívnosti a aby sa postupne odstraňovala mzdová nivelizácia.

§ 9

(3) Na zabezpečenie potrebného rozmiestnenia výrobných síl a oblastnej proporcionality môže vláda

a) ustanoviť spôsob poskytovania a výšku účelových dotácií na stavby štátnych hospodárskych organizácií a stavby výrobných družstiev v okresoch a miestach, ktoré vopred určí,

§ 10

(1) Záväzné úlohy, záväzné limity a orientačné ukazovatele štvrtého päťročného plánu nevyhnutné na zabezpečenie základných smerov a cieľov rozvoja národného hospodárstva podľa § 2 ustanoví v nevyhnutnom rozsahu vláda.

(2) Vláda môže v záujme proporcionálneho rozvoja národného hospodárstva, využívajúc predovšetkým operatívne ekonomické nástroje riadenia, aj spresniť a konkretizovať vo vykonávacích štátnych plánoch rozvoja národného hospodárstva záväzné úlohy, záväzné limity a orientačné ukazovatele štvrtého päťročného plánu, prípadne ustanoviť ďalšie záväzné úlohy a záväzné limity.

(3) Štátny plán rozvoja národného hospodárstva na rok 1966 ustanovený na základe zákona č. 137/1965 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a štátnom rozpočte na rok 1966 je vykonávacím štátnym plánom podľa tohto zákona.


§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 133/1969 Zb. pre daňovníkov dane zo zisku a dane z majetku sa nepoužijú ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b), § 4, § 5 ods. 1 až 3, § 6 až 8 a § 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky.

Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 101/1970 Zb. pre daňovníkov dôchodkovej dane s účinnosťou od 27. novembra 1970 neplatia ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b), § 4, § 5 ods. 1 až 3, § 6 až 8 a § 9 ods. 1, ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. b) zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a predpisy vydané na ich vykonanie.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.