Vyhláška č. 79/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci

Čiastka 34/1966
Platnosť od 04.11.1966
Účinnosť od 19.11.1966
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 vstúpila Dohoda v platnosť 9. júla 1966.

79

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. september 1966

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci


Dňa 22. januára 1966 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci.

Podľa svojho článku 16 vstúpila Dohoda v platnosť 9. júla 1966.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky

usilujúc sa o ďalšie prehlbovanie a upevňovanie bratských vzťahov medzi národmi oboch susediacich krajín, založených na zásadách proletárskeho internacionalizmu,

vedené snahou napomáhať rozvoj socialistickej výstavby a kultúrnej revolúcie v oboch krajinách, ako i ďalší všestranný rozvoj spolupráce socialistických štátov a upevnenie ich ideovej jednoty v duchu zásad marxismu-leninizmu,

presvedčené, že jednou z najúčinnejších ciest vedúcich k tomuto cieľu je ďalšie sústavné a plánovité prehlbovanie všestrannej kultúrnej spolupráce,

rozhodli sa uzavrieť dohodu o kultúrnej spolupráci a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Oskara Jeleňa,

mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca,

vláda Poľskej ľudovej republiky

Adama Rapackého,

ministra zahraničných vecí,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrom poriadku a náležitej forme, dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať a plánovite rozvíjať doterajšiu kultúrnu spoluprácu, najmä v oblasti školstva, vedy, umenia, filmu, rozhlasu, televízie, tlače a telesnej výchovy, ako i uplatňovať vyššie formy tejto spolupráce, ako je priamy styk a výmena skúseností medzi príslušnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami zmluvných strán, kooperácia a špecializácia, pričom sa osobitne bude prihliadať na otázky, ktoré vyplývajú z mnohostrannej vedeckej, kultúrnej a hospodárskej spolupráce socialistických krajín.

Článok 2

Kultúrna spolupráca medzi zmluvnými stranami sa bude uskutočňovať najmä:

1. výmenou pracovníkov z oblasti vedy, kultúry, umenia, školstva, tlače a telesnej výchovy, ďalej umelcov, umeleckých súborov, novinárov a športovcov;

2. prijímaním občanov druhej zmluvnej strany na štúdium, stáže alebo prax vo vedeckovýskumných ústavoch, na vysokých školách alebo na odborných školách, ako aj na prednášky a konzultácie;

3. výmenou príslušných materiálov, dokumentácie a vzájomnými informáciami o aktuálnych otázkach týkajúcich sa vedy, umenia, školstva, tlače, rozhlasu, televízie, filmu, telesnej výchovy a športu, ako aj o hlavných akciách a dlhodobých plánoch pre tieto odbory;

4. výmenou a rozširovaním vedeckých, literárnych a umeleckých prác, publikácií, ich prekladaním a vydávaním a tiež uvádzaním umeleckých diel druhej zmluvnej strany;

5. výmenou filmov, programov a materiálov pre rozhlas a televíziu, notových materiálov a zvukových záznamov, usporiadaním filmových a divadelných predstavení a prehliadok, koncertov, výstav a športových podnikov;

6. využívaním možností spoločnej tvorby rozhlasových a televíznych programov, filmov, učebníc, učebných pomôcok a podporovaním spoločného vydávania niektorých druhov publikácií.

Článok 3

Každá zo zmluvných strán urobí potrebné opatrenia na ďalšie oboznamovanie svojich občanov s úspechmi socialistickej výstavby v druhej krajine, najmä s jej politickým, hospodárskym a kultúrnym životom, ako aj s výsledkami spolupráce medzi oboma krajinami.

Článok 4

1. Zmluvné strany budú podporovať usporadúvanie spoločných kongresov a konferencií. vedeckí pracovníci a zástupcovia kultúry, umenia, školstva a športu budú pozývaní na kongresy a konferencie vnútroštátnej i medzinárodnej povahy, ktoré sa budú konať na území oboch zmluvných strán.

2. Zmluvné strany si budú vymieňať skúsenosti z činnosti v medzinárodných organizáciách, najmä vedeckých, pedagogických, kultúrnych a športových.

Článok 5

Každá zo zmluvných strán bude v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi umožňovať občanom druhej zmluvnej strany používanie svojich knižníc, archívov, múzeí a iných podobných zariadení.

Článok 6

1. Každá zo zmluvných strán bude uznávať skúšky skladané na školách druhej zmluvnej strany, ako i tam vydané vysvedčenia a diplomy.

2. Spôsob vykonávania ustanovenia odseku 1 sa dohodne v osobitných dojednaniach uzavretých medzi príslušnými orgánmi oboch zmluvných strán.

Článok 7

1. Zmluvné strany budú dbať na to, aby sa na ich školách a kultúrno-osvetových zariadeniach vyučoval jazyk, literatúra, dejiny a zemepis druhej krajiny a zabezpečia, aby príslušné informácie o druhej krajine boli zaraďované do učebných osnov, učebníc a iných publikácií.

2. Pre plnenie úloh uvedených v odseku 1 budú zmluvné strany podporovať činnosť katedier a jazykových lektorátov druhej krajiny.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať ďalšie upevňovanie stykov medzi tvorivými sväzmi oboch krajín vo všetkých oblastiach ich činnosti.

Článok 9

Každá zo zmluvných strán zabezpečí občanom druhej zmluvnej strany zákonnú ochranu autorských práv.

Článok 10

1. Zmluvné strany budú uľahčovať a podporovať činnosť kultúrnych a informačných stredísk druhej zmluvnej strany.

2. Zásady a rozsah činnosti kultúrnych a informačných stredísk sú ustanovené osobitnou dohodou.

Článok 11

Zmluvné strany venujú osobitnú pozornosť stykom organizácií mládeže oboch krajín, ktorým sa bude poskytovať všestranná podpora pri usporiadaní spoločných akcií, ako sú prázdninové zájazdy, turistika a festivaly.

Článok 12

1. Na vykonávanie tejto Dohody budú sa dojednávať vždy na určité časové obdobie plány spolupráce, v ktorých budú ustanovené aj finančné podmienky.

2. Zmluvné strany budú sústavne sledovať vykonávanie tejto Dohody, pravidelne spoločne hodnotiť priebeh spolupráce a jej výsledky, určovať koncepciu ďalšieho rozvoja a prehlbovania kultúrnych stykov a prerokúvať nové formy spolupráce.

3. Za účelom vykonávania ustanovení odsekov 1 a 2 budú sa delegácie zmluvných strán schádzať striedavo na území oboch štátov.

Článok 13

Príslušné orgány, organizácie a inštitúcie zmluvných strán môžu uzavierať dojednania na vykonávanie tejto Dohody a plánov uvedených v článku 12 ods. 1.

Článok 14

1. Dovoz a vývoz predmetov vymieňaných na základe tejto Dohody sa bude vykonávať v súlade s vnútroštátnymi predpismi každej zo zmluvných strán a s príslušnými medzinárodnými zmluvami záväznými pre obe zmluvné strany.

2. Platby vyplývajúce z vykonávania tejto dohody sa budú vykonávať na základe príslušných dohôd o vyúčtovaní platieb platných medzi zmluvnými stranami. Ustanovenia tejto Dohody nevylučujú vzájomné vysielanie osôb podľa zásad bezdevízovej výmeny v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi každej zo zmluvných strán.

Článok 15

Dňom, keď vstúpi v platnosť táto Dohoda, stráca platnosť Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Republikou československou a Republikou poľskou podpísaná v Prahe 4. júla roku 1947.

Článok 16

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 17

Táto Dohoda sa dojednáva na dobu piatich rokov. Jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie aspoň šesť mesiacov pred koncom príslušného obdobia platnosti.

Spísané vo Varšave 22. januára 1966 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho zhora uvedení splnomocnenci túto Dohodu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

O. Jeleň v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky

A. Rapacki v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.