Zákon č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník

Čiastka 98/1991
Platnosť od 18.12.1991
Účinnosť od 01.07.2019